× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Berrien Springs Iskolában

{SpM 198}   

{SpM 198}   

Kedves Magan és Sutherland testvér! {SpM 198}   

Magan testvér, nagyon elszomorított, mikor hallottam rosszullétedről és súlyos betegségedről. Hálákat adunk az Úrnak, hogy meghallgatja érted mondott sok esedezésünket. {SpM 198.2}   

Valószínűleg rövidesen találkozunk. Most egy heti meggyőződés után elhatároztam, hogy keletre utazom. Válsághoz érkeztem tapasztalatomban a régi elhatározás miatt, hogy nem távozom el hazulról. Ezért holnap elutazom New Yorkba, ha az az Úr akarata. S úgy tűnik, hogy az. {SpM 198.3}   

Meglepett, hogy szóbeszéd indult meg arról, hogy Salisbury testvér és testvérnő elhagyja a Berrien Springs iskolát. Az Úr ne látta volna előre, hogy mi lesz ezzel az iskolakérdéssel, mikor oly kegyelmesen utasított, hogy ne engedjétek fölbomlani a tanári kart? {SpM 198.4}   

Felvetődött a kérdés, hogy ha a testvérre és testvérnőre nincs különösebb szükség, s máshol szükség van rájuk, nem kellene elengedni őket? Megmondtam nekik, hogy a körülmények megváltoztathatják az eseteket, de a nekem adott világosság szerint hibát készülnek elkövetni a tervvel, hogy tanári karotok tagjai Európába hajóznak iskolai munkát folytatni. {SpM 198.5}   

Az Úr ugyanazt a tanári kart akarja itt látni, ha készek egész lényüket a munkába vinni, hittel és bátorsággal megragadva azt. Ha az Úrra támaszkodnak, ő lesz erejük és eredményességük. Viszont nekik előre kell haladni a fölfelé vezető úton, győzelmeket győzelemre vívva ki előrehaladásukban. Ne csüggedezzenek az ellentétes elméletek miatt. Nem kellett-e kezdettől fogva szembeszállnunk minden előre és fölfelé mozdulásnál? {SpM 198.6}   

Menjetek előre, testvérek, mondván: Nem fáradok el, és el nem lankadok. Magan testvér, szólj így Sutherland testvérhez: Szólj hittel, imádkozz hittel, és menj előre. Akik valaha is hitetlenségben jártak, előbbi tapasztalatukat és tudásukat botlás köveként fogják eléd vetni. De az írva van szavakkal vessződ van, melyet magaddal kell vinni. {SpM 198.7}   

Meríts erőt Istentől, remélve, imádkozva, hittel. Mindig légy jó illatú lelkedben. Beszélj nyájasan. Mikor látom, hogy némelyek oly bántón fejezik ki érzéseiket, annyira nem szeretem a lelki légkört, hogy úgy érzem, meg kell nyitnom az égre nyíló ablakot, s beengedni az Úrjelenlétének jóillatát, így űzve el a kellemetlen ködöt. {SpM 199.1}   

Ne siess hitetlen lelkületet tanúsítani. Zárd be a földre nyíló ablakot, majd zengd el Sion énekeit. Elengedhetetlen az Isten iránti teljes bizalom. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Mindez ideig kétségkívül megsegített az Úr. Bárha túlterhelt szolgája lesújtott lett, az Úr az ő nagy irgalmasságával megóvta életét. Örvendezzetek hát az Úrban mindenkor. Ismét mondom, higgy és örvendezzél. {SpM 199.2}   

Sok a tennivaló; most nevelnetek, nevelnetek, nevelnetek kell. Senki se fosszon meg a szükséges eszközöktől. Van-e nyomdaberendezésetek? Erre föltétlen szükségetek van. Hisz ti akarjátok majd elvégezni a nyomtatnivalótok java részét, könyveket és más kiadványokat készítve s nyomdai föladatokat adva a tanulóknak, tanítva őket az effajta munka legfőbb részeire. {SpM 199.3}   

Azon kívül a legkitűnőbb, s legtapasztaltabb könyvelőre is szükség van. Tegyétek rendes tantárggyá a könyvelést. {SpM 199.4}   

Hangművelést is tanítsatok. Ne vegyétek ezt félvállról, mert ha hibás a kifejezésmód, az elnyert tudás keveset fog érni. A hang művelése igen fontos, hogy szépséget és méltóságot kölcsönözzön az igazság hirdetésének. {SpM 199.5}   

A hang helyes beszédre használását megtanulva, sok gyönge tüdejű életét mentheti meg. A tanuló álljon egyenesen, vállát hátrahúzva. A lányok különösen műveljék hangjukat. {SpM 199.6}   

Minden olvasásgyakorlatnál, követeljétek meg a szavak érthető, világos, pontos kiejtését a legutolsó szótagig. Tanítsátok meg a tanulókat, hogy a mondat végén ne hagyják elhalkulni hangjukat. Követeljétek meg a teljes, érthető beszédhangot a beszéd legvégéig, az utolsó szótagig. {SpM 199.7}   

Sokan olyan hanyagul használják beszélő szervüket, hogy alig lehet beszélő szerveknek nevezni. Ha megengedjük, hogy hibásan szóljanak, tüdőbajban fognak meghalni. Az igénybevétel hiánya miatt a tüdő föladja egészséges működését. A lélegzésnél nem szívják tele magukat tiszta, életadó levegővel, hogy táplálja a tüdőt, így a tüdő elsatnyul. {SpM 199.8}   

Tanítsatok a lassú beszédre. Ne engedjetek semmi hadaró fölolvasást vagy kapkodó szónoklatot. Tanítsátok a tanulókat, hogy beszívják az Istenadta, életadó levegőt, majd kilehelés közben világosan, érthetőn ejtsék ki a szavukat. Ezzel fölhasználják a levegő életadó tulajdonságait. {SpM 199.9}   

Sose hagyd helyesbítés nélkül a nem tiszta kiejtést. A beszéd legyen a lehető legtökéletesebb. Ennél kevesebbet ne fogadjatok el. A hang művelésével nagyszerű munkát végeztek el, nemcsak a lélegzés mikéntjét sajátítva el, beszívva a tiszta, élet-adó levegőt, s kilehelés közben hangos, világos kiejtést érve el, hanem az élet megóvását is. {SpM 200.1}   

Beszéd közben nem szabad erőltetni a torkot vagy tüdőt. A has az erős gép, ahonnét a beszélőszerv az erőt nyeri - tökéletes erőnlétben, és kifejezőkészségben tartja ezeket. Takarékoskodni kell az idegerővel, hogy a hangot tökéletesíteni lehessen, így képesíteni a szólót, hogy úgy beszéljen, hogy az igazság mit se veszítsen erejéből és szépségéből zavaros előadása miatt. {SpM 200.2}   

A hang kérdése különleges figyelmet igényel. Segítsen az Úr titeket, mint tanítókat, fölismerni, milyen fontos ez az igazság hirdetéséhez. A szólónak tudnia kell, miként használja hangját olymódon, hogy helyesen képviselje a jelen igazság csodálatos tárgyát. Ha az értelem és az akarat eltökélten haladni akar, akkor javulás köszönt be a Szentírás fejtegetése terén. {SpM 200.3}   

Törekedjetek a legkitűnőbb munkásokat nevelni, akik az örömüzenet tanítói és szolgáiként munkásokat tudnak majd tanítani, nevelni. Azt gondolom, hogy az első félévben, ha lehet, hívjátok meg Prescott vént tanári karotokba. Ez az első félév legyen sikeres. Az Úr azt akarja, hogy Prescott testvér sokat tanuljon a tanítás terén. Tanításról alkotott eszméinek változnia kell. Hálákat adunk az Úrnak, hogy megadta neki az oly igen szükséges világosságot tanulók számára, akik tanítóként fognak kikerülni. {SpM 200.4}   

White 186 Spalding A tanítóknak nem kell ugyanazt a régi módszert követni. Iskoláink hasonlítsanak inkább a prófétaiskolákra. {SpM 200.5}   

Legyetek bátorsággal az Úrban. Ne szóljatok hitetlenséget. Ne a sötét oldalt nézzétek. Az Úr munkát tartogat számotokra. Több hitre, több reménységre van szükségetek. Bízzátok lelketeket Istenre, mint hű teremtőre. {SpM 200.6}   

Ha egy időre Magan testvér Nashville-re, Los Angelesbe vagy St. Helenára menne, áldás lenne számára a változás. Egy időre gondosan és gyöngéden kell őt ápolni, s oda vinni, ahol a gondolatai legjobban nyugodnak. {SpM 200.7}   

Ne engedjétek, hogy a Salisbury házaspár eltávozzék tőletek. Tartsátok vissza őket, amíg azt nem tudjátok, hogy kötetességük eltávozni. {SpM 200.8}   

Ellen G. White {SpM 200}