× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szabályos És Szabálytalan Vonalak

{SpM 191}   

{SpM 191}   

{SpM 191}   

Kedves Johnston testvér! {SpM 191}   

Néhány hete levelet küldtem Shireman testvérnek. Az Úr úgy tárta őt elém, mint aki aggódik, és gyötrők a gondolatai. Utasítást kaptam a testvérrel szembeni bánásmódotok felől; nem Isten Lelke ihlette. Szenvedést okoztok Shireman testvérnek. Nem a ti föladatotok, hogy más valaki munkamezejére menjetek munkálkodni, melyet ő alapozott meg sok munkával és áldozattal. Bőven az olyan ínséges és puszta mező, mint ez volt, amikor Shireman testvér ide telepedett. Miért nem mentek ezekre a mezökre. Ott bizonyítsátok be képességeteket, tapintatotokat és találékonyságotokat? Ne legyetek bitorlók, se a testvérek vádolói, mert az Úr nem hagy jóvá ilyen ösvényt. A világtanács sem ezt jelölte ki nektek. {SpM 191.3}   

Mi vitt rá, testvérem, hogy oda menj, ahol más valaki türelmes küzdelemmel és kemény munkával, nagy önmegtagadással és önfeláldozással már jó munkát alapozott meg? Az Úr nem hagyja jóvá, hogy más mezejére lépj, miután az elvégezte az úttörést, hogy akadékoskodj, bírálgass, azt a benyomást keltve, hogy aki az utat törte, rosszul végezte a munkát. Nem Krisztus szolgája dolga, hogy más mezejére lépjen, semmibe vegye a munkást, lebecsülje a munkát. Mennyivel nemesebb a szőlő műveletlen területére menni, ott mutatni meg, hogy mit lehet tenni a munka elkezdéséért. {SpM 191.4}   

Az Úrtól nyert világosságból tudom, hogy sok ugyanilyen sokat ígérő kezdet található, mint amilyen Shireman testvéré volt. Neked a testi erőd is előnyt nyújt. Munkálkodjál alázattal és buzgón, mint ő. Tanuld meg, miként végezte el munkáját, majd kezdd el, amint ő elkezdte, azzal bizonyítva buzgalmadat, hogy komoly munkával elérsz valamit. Az Úr szőlőjének olyan részét vedd munkába, ahol még semmit sem végeztek. Így következetesen megmutathatod, milyen képességekkel rendelkezel. Bebizonyíthatod, hogy valódi a munkád. {SpM 192.1}   

Shireman testvér ide összpontosította erejét oly kimerítőn, hogy attól sok ifjú lelkészünk visszariadna. Megnyitotta a Szentírást az emberek előtt, épületeket emelt, s az Úr megáldotta őt és előtte járt. Némelyek előtt munkája durvának látszhat, nem elég előkelő az ízlésüknek, de ő az Úrtól nyert képességek szerint dolgozott. Isten megáldja az ilyet, aki ezt teszi. Vigyázz, nehogy szégyent hozz Istenre, szentjei személyében. Isten idős szolgája hadd fáradozzék ott, ahol oly sokat elvégzett, míg az Úr, Szentlelke által, más helyen való munkálkodásra nem készteti. {SpM 192.2}   

A terület értse meg, hogy nincs joga oda küldeni valakit, hogy kivegye a munkát annak kezéből, aki elvégezte a munka nehezét, lassacskán nyerve előmenetelt kemény erőfeszítéssel, amint az Úr vele munkálkodott s megfizetett neki lelkekben a fáradozásáért. {SpM 192.3}   

Tanulmányozd Krisztus viselkedését János 4:1-3-ban. Ami az ingatlant illeti, melyet Shireman testvér épített föl, önző kapzsiság ne kényszerítse őt, hogy a terület nevére írja. Lehet, hogy máshol is fog dolgozni, s kell, hogy legyen valamije, amivel dolgozhat. Ha hirtelen elhívnák, átírhatná ingatlanát olyan valakire, akiben megbízik. Hagyni kell, hogy ő rendelkezzék ingatlanjával, munkája gyümölcsével, és sohase érezze magát ínségesnek. {SpM 192.4}   

Shireman testvérnek mindig szüksége lesz segítőkre, de nem olyanokra, akik féken próbálják őt állítani, és fölé próbálnak kerekedni. Segítői legyenek finom, jó érzésű emberek, akik elismerik, ami elismerésre méltó; akik nem veszik semmibe azt, akit az Úr nehéz, úttörő munkára használ. {SpM 192.5}   

Hogyan merészeli bárki, legyen az lelkész, vagy tag, igazságtalan, érzéketlen beszédekkel elállni Isten szolgájának útját? Mégis ez történik, s ezzel némely munkást elcsüggesztettek és sok lelket elvesztettek, akiket meg lehetett volna menteni. Az ilyent művelőket nem Isten Lelke készteti, hanem más lélek. A csípős gáncsoskodás és udvariatlan megjegyzések Sátántól jönnek. Ábrahám előzékeny ember volt. Ha a tanítók, lelkészek és tagok bibliai előzékenységet gyakorolnának, nyitva találnák a szíveket az igazság befogadására, melyek most zárva vannak, s az Úr dicsőítve lenne. {SpM 192.6}   

Aki másvalaki munkamezejére lép, hogy gúnyolja munkáját, az alkalmatlan a lelkészi munkásságra. Jobb lenne, sokkal jobb, ha máshol találna foglalkozást. Aki hibákat keres, az a kérdés ellenség felőli oldalán foglal állást. Elmondhatja-e Krisztus az ilyenekről: Jól vagyon, jó és hű szolgám? Határozott hangot hallatnak-e ezek harsonájukon? Hirdetik-e a pusztuló világnak a könyörület utolsó üzenetét? {SpM 193.1}   

Az Úr évek óta elém tárta, hogy sokféle ajándékot használ a lélekmentéshez. Aki tud, végezzen személyes munkát. Amint házról-házra járnak, világosan, egyszerűen fejtegetve az írásokat az embereknek, Isten hatalmassá teszi megmentésre az igazságot. A Megváltó megáldja, akik ezt teszik. {SpM 193.2}   

Shireman testvér sok éve jó és önzetlen munkát végez. Míg mások pihenést és kényelmet kerestek, ő nyomorogva fáradozott, megkeresve az anyagiakat, mellyel előrevigye Isten munkáját. Ma munkásokkal dolgoztat, s Isten azt akarja, hogy ne csüggesztve - támogatva legyen. Le kell fektetni terhei egy részét, ám Isten ügyének szüksége van tapasztalataira; szavaira, melyek megnyugtatón, csillapítón hatnak a bűntől beteg lelkekre. {SpM 193.3}   

Shireman testvér ne engedje, hogy egyes testvérnek eljárása sértse őt. Ne hagyja, hogy bosszúállás lelkülete vegye birtokába. Ne tartsa kötelességének, hogy védje magát. Nincs szüksége önigazolásra. Eredményei igazolják őt. Akikkel Isten munkálkodik, azokat a legkevésbé se zavarja olyan emberek akadékoskodása, akiknek fogalmuk sincs, mit jelent érdekeltségeket építeni föl, puszta és új helyen; akik sokkal jobban fölhasználhatnák beszélő képességüket azok figyelmeztetésére, akik nem ismerik az igazságot, mintsem azok gáncsolására, akik a tőlük telhető legjobbat nyújtják. {SpM 193.4}   

Bánjatok Shireman testvérrel gyöngéden, amint ti szeretnétek, hogy veletek bánjanak, ha a helyében lennétek. Ne feledjétek, hogy Istennek sokfelé támadnak emberei. Aki mindenről lemond, hogy előrevigye Isten munkáját, az azt végzi, amit végezni kell. Minden terhet, minden megrögzött bűnt félre kell tenni. Isten őrállói emeljék föl hangjukat: Eljön a reggel és az éjszaka is. Jöjjetek ki közülük, váljatok el tőlük... tisztátalant ne érintsetek. Tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. {SpM 193.5}   

A gyülekezet nem szabhatja magát a világhoz, sem emberek véleményéhez. Ahhoz sem, ami valamikor volt. Ahhoz kell mérnie világban való helyzetét, hogy mi lehetett volna, ha szüntelenül előre, győzelemről-győzelemre nyomult volna. {SpM 193.6}   

Ellen G. White {SpM 193}   

{SpM 194}   

1901, augusztus 6. {SpM 194}   

Johnston testvér! {SpM 194}   

Nagyon nyugtalan vagyok Shireman testvér felől, akiről tudom, hogy az Úr szereti őt, és akinek Isten lesz barátja, támasza és fölötte nagy jutalma. {SpM 194.1}   

Az Úr elém tárta a helyzetet. Láttam Shireman testvérünket mély szomorúságban, szenvedve azok bírálatától, akik mit sem tettek a mű fölépítéséért. Azonnal bátorító szavakat írtam neki, s neked is írtam. Azt hittem, hogy elküldtem, de látom, itt maradt. Most megtoldom, hogy azt is elküldjem. {SpM 194.2}   

Az Úr nem személyválogató. Aki egy idős testvér érzéseit megbántotta, annak Isten megtérítő hatalmára van szüksége. Mennyire szégyellnie kellene magát ifjú erejével, hogy olyat bánt meg, aki Isten szolgálatában őszült meg. Mennyire másként viselkedne, ha látná, mily nagyra becsüli Krisztus az alázatos, szerény, buzgó munkást. {SpM 194.3}   

Krisztus elfogadja a legegyszerűbbet és érintkezik vele. Nem képességeik vagy ékesszólásukért fogad el embereket, hanem, mert keresik az igazságot, segítségét kérik. A szíven munkálkodó Isten Lelke életre éleszt minden képességet. Ezekben a szerény egyszerű emberekben az Úr a legbecsesebb anyagot látja, mely kiállja a szelet és vihart, hőséget és nyomást. Isten nem úgy néz, mint az ember. Nem látszat szerint bírál, hanem kutatja, vizsgálja a szívet, és igazságosan ítél. {SpM 194.4}   

Istennek nem tetszik a lelkületed. Célozgatásaid és bírálgatásaid a legvisszataszítóbbak voltak. Mikor tanítónak kellene lenned, téged kell valakinek tanítani. Tudod-e, hogy olyan ember munkáját gáncsolod, akit az Úr angyalai látogattak meg? Ki küldött téged olyan mezőkre, ahol jó munka folyik, hogy darabokra szaggatásukkal mutasd ki buzgóságodat. Ha ez a szabályos vonalakon való munkálkodás, akkor nagyon ideje, hogy szabálytalan vonalakon fáradozzunk. {SpM 194.5}   

Egy lelkész se hozzon gyalázatot keresztény munkás hivatására azzal, hogy szigorú, bírálgató, lehengerlő, hogy durván tipor olyanokra, akiket Isten fölhasznál és szeret, mert nagyra értékelik kegyelmét s nem élnek vissza könyörületével. Aki azt szeretné, hogy irgalmasan és szánakozón bánjanak vele, föltétlenül tanúsítson irgalmat és szánakozást testvérei iránt. {SpM 194.6}   

A tolvaj, rabló szerepét játssza, aki más mezejére lép s pusztítja termését. Pál, a legnagyobb igehirdető, nem kívánt más ember mezejére menni, hanem azoknak kívánta hirdetni az evangélium örömüzenetét, akik még sohasem hallották. "Tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol (már) neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek: Hanem, amint meg van írva: Akiknek nem hirdetett ő felőle, azok meglátják; és akik nem hallották, megértik." És Krisztusról: "Akképpen ejt ámulatba sok népeket; előtte a királyok befogják szájukat, mert amit nékik nem beszéltek még, azt látják, és amit nem hallottak, arra figyelnek." {SpM 194.7}   

Igaz becsületesség van azok között, akik szívében Isten szeretete él. Mesterért való fáradozásunk célja az Úr nevének dicsőítése legyen, a bűnösök megtérése által. Isten nem hagyja jóvá azt, aki tapsért fáradozik. Az Úr elvárja, hogy szolgája más indítékkal munkálkodjék. {SpM 195.1}   

Sokan áldoznak, és áldozattá válnak, hogy lelkeket nyerjenek meg Krisztusnak. Engedelmeskedve a nagy megbízatásnak, munkálkodni akarnak a Mesterért, angyalok szolgálata segítségével. Isten Lelke embereket fog indítani, hogy a fő- és mellékutakon figyelmeztessék az embereket. Szerényeket, kik nem támaszkodnak adottságaikra, hanem egyszerűen, mindenkor Istenben bízva fáradoznak. S amint kitartó imáik lelkeket hoznak a kereszthez, a Megváltó örömében részesülnek. Így szólunk hozzájuk: Menjetek előre. Tegyétek a tőcetek telhető legjobbat, szerényen, őszintén, s Isten veletek fáradozik. Mi pedig erősítsük és bátorítsuk az ilyeneket, s a lehető leggyorsabban szereljük fel őket a munkára, hogy siker koronázhassa igyekezetüket. Ezek láthatatlan menyei eszközökkel fáradoznak együtt. Isten munkásai ők. Testvéreink kívánják nekik Isten áldását, s imádkozzanak értük. Amint Krisztus nevében fáradoznak, senki sincs fölhatalmazva, hogy akadályozza őket. Bánjuk mély tisztelettel velük. Senki se ejtsen ki lekicsinylő szót, amint a föld durva helyein hintik az örömüzenet magját. {SpM 195.2}   

Krisztus az ilyen szerény munkásokkal lesz; mennyei angyalok fognak együttműködni velük önfeláldozó igyekezetükben. A Szentlélek ereje által Jézus fog munkálkodni a szíveken. Isten csodákat fog tenni a bűnösök megtérítéséért. Férfiakat és nőket fog gyülekezeti közösségre hozni. Imaházakat fognak emelni, és iskolákat alapítani. {SpM 195.3}   

Ezek a munkások az Úr kertjének fái. Bizonyos értelemben az apostolokhoz hasonló gyümölcsöket teremnek. Elnyerik jutalmukat a földön, és az eljövendő életben dicső jutalom vár rájuk. {SpM 195.4}   

Ideje, hogy a gyülekezeti tagok megértsék, hogy mindenütt munkát kell végezni az Úr szőlőjében. Senki se várjon szabályos folyamatra, mielőtt erőfeszítést tenne. Lássanak munkához, ahol vannak. Soknak kellene munkálkodni a szabályos vonalakon is. Lássanak önfeláldozó munkához, mint amilyet Shireman testvér végez. Ezzel lelkeket nyernek meg az Úrnak. A munkások tapasztalatból értsék meg, mit jelent Isten követének lenni. {SpM 195.5}   

Testvéreink azt képzelik talán, hogy bírálásuk a Szentlélek terméke? Azt találják majd, hogy a megbíráltak több eredményit tudnak felmutatni, mint a gáncsoskodók. A szerények neve be lesz vésve a menny könyvébe e szavakkal: "Jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe." A gáncsoskodók neve mellett viszont ez áll: "Megmérettél, és híjával találtattál." {SpM 195.6}   

Neked a tanulás előnye jutott. Isten mégsem azért részesített ajándékaiban, hogy más munkájának becsmérlésére használd. Az Úr nem mondta, hogy lépj más munkamezejére, és foszd meg őt az Isten adományozta tekintélyétől, hogy azt bizonyítsd, hogy vele ellentétben, milyen nagy okos vagy. Imádkozom, hogy meg lehess térítve. Ha nem változik meg lelkületed és szellemed, a menny kapui zárva lesznek előtted. {SpM 196.1}   

Az élet legjobb dolgait - az őszinte odaadást, becsületességet, igazmondást, tisztaságot, makulátlan egyenességet - nem lehet eladni vagy megvenni. Ingyen áll a tudattan, vagy a művelt ember rendelkezésére, a fehér ember, vagy a színesek, a szegény ember vagy a trónján ülő király rendelkezésére. {SpM 196.2}   

Tanulmányozd 1Korintus első fejezetét, s lásd meg, hogy vissza tudnál-e kerülni a helyes, igaz munkamódszerekre. {SpM 196.3}   

Isten népet vezet, fölkészítve őket az elváltozásra. S mi, akik részt veszünk ebben a munkában, Isten őreiként állunk. Törekszünk-e, hogy egységben munkálkodjunk? Készek vagyunk-e mindenki szolgája lenni? Követjük-e csodálatos példaképünk, Jézus lábnyomát? {SpM 196.4}   

Az élet mezején mindnyájan magot hintünk. Amit vetünk, azt is kell learatnunk. Akik önszeretetet, keserűséget, féltékenykedést vetnek, ez lesz aratásuk is. Másrészt, akik önzetlen szeretetet, jóindulatot, gyöngéd gondoskodást, figyelmességet vetnek, mások érzéseire ügyelve, azoknak értékes lesz az aratásuk. {SpM 196.5}   

{SpM 196}