× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Krisztus Példázatai Terjesztése

Berrien Springs iskola {SpM 181}   

1901 július 12. {SpM 181}   

{SpM 181}   

{SpM 181}   

Írni szeretnék valamit az iskola felől. Krisztus példázatait az Úr utasítása szerint iskoláinknak lett adományozva, hogy megszabaduljanak az adósságoktól. Ez lehetőséget nyújtott a Szemle és hírnöknek, hogy nagylelkű munkát végezzen a battle creek-i iskoláért. Ha nem vállalták volna a Példázatok árusítását, alig lett volna remény, hogy az adósság, mellyel a Szemlének tartoztak, valaha is ki lesz fizetve. Az Úrtól nyert világosságból tudom, hogy . nemtetszését váltaná ki, ha a Szemle és hírnök követelőző lenne azokkal szemben, akik meg próbálják szabadítani az iskolát az adósságoktól. A Szemle és hírnök látja testvéreiket az adósságoktól való szabadulásért küzdeni, működjenek hát együtt velük. A munka végzői súlyos terhet hordoznak. Komoly erőfeszítés és eltökélt éberség nélkül semmire sem mentek volna; és semmi más el nem érhette volna azt, amit a Példázatok elért az iskola enyhítéséért. {SpM 181.1}   

Becsüljétek nagyra Isten kegyelmes tervét, s fáradozzatok együtt vele, hogy áldásával, a legtöbbet érjék el. Mi sem lenne visszataszítóbb az Úr előtt, mintha a Szemle és hírnök szűklátókörű, erős követeléseket támasztana az iskolával szemben kinyújtva a hatalom kezét, úgy viselkedve, mint Isten szégyenére, a múltban némelyek a szolgálatában, hogy megrontsák a mintát. {SpM 181.2}   

A Szemlének haszna van a battle creek-i iskola adósság-mentesítéséért végzett munkából. A kiadó ne feledje hát, hogy a testvérek, akik oly szorgalmasan fáradoztak az iskola javára, megérdemlik a kedvezést, hisz ez Isten terve számukra, amint kedvezőbb helyre próbálják áttelepíteni az iskolát. A Szemle ne képzelje, hogy Istennek tesznek szolgálatot, ha gúzsba kötik az iskola kezét. {SpM 181.3}   

Isten látta, hogy szolgái áldozatot hoznak, és pénzt próbálnak előteremteni az iskola adósság-mentesítésére. Akkor a halk, szelíd hang szólni fog Isten alázatos szolgájához, szólítva engem, hogy közöljem, hogy Isten hallotta az imákat, látta népének könnyeit, s volt terve, mely által sokan segítve lennének, de mely különösen az iskola adósságmentesítését szolgálná. A tervet kezdték megvalósítani. A hit és cselekedetek együttese eredményeket szült. S Isten továbbra is nagy sok jó fonásává fogja tenni a Példázatok terjesztését. {SpM 181.4}   

Az önzés egyetlen szálát se szőjük az Úr munkájába. A felelős tisztségeket viselők vizsga és próba alatt állnak. Isten több irgalmasságra, gyöngédségre, szánakozásra, előzékenységre szólít, mint eddig tanúsítattatok: Jóra való változásnak kell beköszönteni a munkások közt. Az Úr munkáját végzők legyenek széles látókörű emberek, akik nagyra becsülik az iskolák adósságok nyomása alóli fölszabadításáért végzett munkát. Amit gyülekezetének megkönnyebbülésére Isten tervezett, ne tegyétek nem megkönnyebbüléssé az önzés magának markoló szelleme miatt. {SpM 182.1}   

Összes intézményünk - kórházaink, iskoláink, kiadóink - álljanak váll váll mellett, hogy segítsék egymást és legyenek egymás áldására. Az Úr eljövetele közvetlen előttünk áll. Az Isten szolgálatában levők ne törekedjenek az ő területük számára ragadni el a legnagyobb előnyöket, tekintet nélkül a körülményekre. Az Úr tervet fektetett le, mely segítségével a battle creek-i iskola mentes lehet az adósságtól, és alkalmasabb helyen lehet megalapítani. Az emberek önzése miatt az iskola ne legyen ott hagyva, ahol, több tekintetben, hátrányosabb helyzetben lenne, mint az erőfeszítések előtt. {SpM 182.2}   

Az Úr azt akarja, hogy fogadjátok el szavát. Azt szeretné, ha nagyra becsülnétek az egyesítésért végzett munkáját. Az intézményekben levők alaposan térjenek meg. Krisztus azt kívánja, hogy az emberek fogadják be őt, munkálkodjanak tökéletes egységben. Istent szolgálva szívükkel, lelkükkel, erejükkel, nem pusztán a menny reménységéért, hanem hogy önzetlenül, tisztán és szentségben áldás lehessünk másoknak. Ne csupán az igazságosság, szent élet fái legyünk. Krisztus mondta: "Az Atya azt akarja, hogy sok gyümölcsöt teremjetek." {SpM 182.3}   

Hallom, hogy némelyek arra gondolnak, hogy Michigan délnyugati részén Berrien Springshez telepítsük át az iskolát. Nekem nagyon tetszik a hely. A hatvan hold szűzföld sok tekintetben nagy áldás lesz az iskola számára; s a húsz hektár erdő is. Az Úrjóságos keze látszik megjelenni ezzel a lehetősséggel. Nagy áldás a bő vízellátás is, s az épületek ajánlata jelentős érték. Remélem és imádkozom, hogy ha ez a hely az iskola számára rendeltetett, s nem fog kinyúlni kéz, hogy megakadályozza a szerződést. Az iskola ilyen helyen szemléltető példa lehet. {SpM 182.4}   

A Szemle és hírnök, de a kórház is segíthetnek ebben. Fölhívom a két intézményt, tegyenek meg minden tőlük telhetőt, hogy biztosítsák ezt a kedvező lehetőséget. Alapítsátok meg az iskolát ilyen helyen, s az Úr neve magasztalva lesz. Szeretném látni -amint látnunk kellene - fontos érdekeltségeinket Battle Creektől távolra költözni. Remélem, lelki ébredés és jóra változás köszönt be népünk soraiba, visszahozva a szívekbe az evangéliumi örömüzenet élő szerepét. {SpM 182.5}   

Ellen G. White {SpM 182}