× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Déli Mezők Elhanyagolása

{SpM 177}   

1901, július 8 {SpM 177}   

Kedves Evans testvér! {SpM 177}   

Egy óra óta nem tudok aludni. Fájó szívvel ébredtem, mert veled beszélgettem, eléd tárva a déli mező szükségleteit. Az Úr Lelke szállt rám, s szóltam hozzád, testvérem, mondván: "Mi mást lehetne fölhozni, hogy megértessem veled Isten művének szükségleteit? Miért hajlasz rá, hogy oly keveset tégy a déli mezőért? Mit gondolsz, honnét jön annak szüksége? {SpM 177.4}   

A különböző helyeken, ahol Battle Creekből való távozásom után megálltam, megpróbáltam érdeklődést kelteni a déli munka iránt, de csak kevés pénzt gyűjtöttem; azt hiszem, alig ezer dollárt kaptam. Mit jelent ez? Népünknek van pénze, s a nashville-i munkát Isten javaslatára kezdtük. Az Úr jóváhagyja a J.E. White és segítői által végzett munkát. Testvéreim milyen további bizonyítékot kívánhatnak, hogy segítsenek? Annak, hogy csúnyán bántunk e mezővel, a ténynek, hogy emlegetem előttetek a kérdést, elégnek kellene lenni, hogy minden tőletek telhető módon segítsetek. {SpM 177.5}   

Isten az ő világosságában részesített, hogy hacsak az eddiginél többet nem tesznek a déli mezőért, akiknek föl kellene ismerni a mező állapotát és szükségleteit, őket tartja felelősnek az anyagiakért, melyet máshova tereltek, mint amire gyűjtötték. Mivel nem végzitek el, amit el kellett volna végezni, hogy pótoljátok a múlt mulasztását, ez azt mutatja, hogy az előbbi hűtlenségetek nem múlt el. Valami keveset tettetek, de túlontúl kevesebbet, mint kellett volna. {SpM 178.1}   

Isten jóváhagyja az álláspontot, melyre a nashville-i munkások helyezkedtek a munka tervezésével. Másrészt nincs a kedvezőtlen javaslatokban, melyeket előhoztatok. Isten szándéka az ellenkezője, mint az emberek föltételezései. Mély érdeklődéssel figyelem a déli fejleményeket. Isten helytelenítése nehezedik azokra, akik a múltban a déli tevékenységet igen hátráltató javaslatokkal álltak elő, úgy hogy az igen lemaradt. Ez a munka sokkal előbbre járna, ha a szent tisztségek betöltőit a Szentlélek ellenőrizte volna. {SpM 178.2}   

Most ezt kell mondanom: Tegyetek eleget régóta elhanyagolt kötelességeteknek. Nem vethettek föl kérdéseket ez ügyben. Oly régen kirekesztettétek az igazságosságot, méltányosságot, irgalmasságot és Isten szeretetét a mű szívének igazgató csoportjából, hogy szemetek megvakult, s lelki fölfogásotok megromlott. Akik most próbán állnak a vezető tisztségekben, ne legyenek hűtlenek, megbízhatatlanok tudomásukra adott kötelességük iránt. Az Úr helytelenítése látogatja meg népét, hanyagságuk miatt. A bizalom tisztségeit betöltők az Úrral ellenkező irányban fáradoznak. Az a kívánságom, hogy tegyenek valamit, s gyorsan tegyék. Az új tisztviselők lássanak feladatukhoz és segítsenek, ahol segítségre van szükség. Döntsétek el, mire van szükség, és tegyétek is meg. A közelmúlt világtanács értekezleten elkezdett jó munkát - ahol az Úr volt jelen - vigyétek előre dicső beteljesedésig. {SpM 178.3}   

Az Úr utasított, hogy tartsam elöltetek a déli mezőt, hogy a magatok javára is bőkezű kárpótlásban részesítsétek ezt a mezőt. Hamis jelentések hangzottak el a déli mezőről. Az emberek nem viselték szívükön eléggé, hogy elmenjenek, s részrehajlás nélküli kivizsgálást végezzenek. Gondoljatok az áskálódásokra, a cselszövésekre, melyeket szőttek, hogy elragadják, amit az Úr a déli mező segítségére adott. A múlt ösvénye görbe volt. Helytelen módszereket követtek. A múlt hibái, bevallás és megbánás nélkül továbbra fönnállnak. Maguk előtt igazolták ugyan a helytelen eljárásokat. Elejétöl a végéig mindenestől hamis fényben látták a dolgokat. S a jelen jelekből ítélve, ugyanezt az ösvényt fogják a jövőben is követni. {SpM 178.4}   

Az Úr nem fogad el mentséget a déli mező elhanyagolására. Nem kárpótoltátok még teljesen a mezőt. A gyalázat még nincs letörölve. Krisztust bántottátok meg szentjei személyében. Megloptátok Istent a jövedelemtőt, mellyel a déli mezőt kívánta megnyitni. S a nyomorúságos önzést megismételhetik, hacsak igaz megvilágításban nem látják. {SpM 178.5}   

Edson White-ot és másokat a legnyomorúságosabb helyzetbe taszítottátok. Egészen falhoz szorítottátok őket. Isten látta ezt az igazságtalan bánásmódot. Az ebben résztvevők, mennyiben szerették Istent mindenek fölött, embertársaikat pedig, mint magukat? "Ha azért a hamis mammonon hívek esem voltatok, ki bízna rátok az igazi kincset? És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek?" Ez a kérdés gyökerére sújt. Igazságtalan, szentségtelen cselekedetek Isten helytelenítését hozták a Szemle kiadóra. A gonosz viselkedés rossz hírnévbe sodorta Isten ügyét, visszatartva a bűnösöket, hogy engedelmeskedjenek Isten szent törvényének. {SpM 179.1}   

Remélem, sohse leszek fölszólítva, hogy ismét írjak erről; mégsem merek csöndben maradni, mikor az Úr elém tárja ezeket. Az éjjel már másodszor hozta föl előttem. {SpM 179.2}   

Mikor testvéreim megírták, hogy további épületeket emelnek Battle Creeeken, említve, hogy lesz rá pénz, a szívem belefájdult, s azóta is fáj. Már régen a déli munkára kellene összpontosítani a figyelmet. A déli mezőt meglopták az őt megillető résztől. S mégis, akik oly keveset tettek a déli mezőért, most további épületeket akarnak emelni Battle Creeken, hogy több helyük és nagyobb kényelmük legyen. Mi lesz az ilyen viselkedés kihatása, a világosság után, melyet az Úr nyújtott e tárgyról? Az új épület emeléséhez szükséges négyezer dollárt tegyétek oda, ahova tartozik, hogy gyümölcsöt teremjen Isten dicsőségére. {SpM 179.3}   

Nashville-t kell gócponttá tennünk, az igazság világosságának onnan kell előragyognia. Kárpótoljátok hát a déli mezőt. Tanuljatok állandóan Krisztus iskolájában. Tartsátok meg elveiteket tisztán és szentül. Helytelen lenne további épületet emelni Battle Creeken. {SpM 179.4}   

Bátorító szavaim vannak a déli munkások számára. Ezek a testvéreink lemondást és önfeláldozást tanúsítottak munkájukban. Isten megerősíti őket országa előbbre viteléért tett minden erőfeszítésükben, ha az ő útját járják, az ő akaratát cselekszik. Igaz boldogságban részesíti őket. Az Úr a segítőjük. Elkészíti előttük az utat. A rossz beállítások és hazugságok megtették undorító munkájukat, de az Úr kijelenti, hogy ha munkásai alázatosan járnak vele, ő előttük fog járni, képesíteni őket, hogy igaz munkát végezzenek, mely biztosítja boldogságukat, becsületüket és hasznosságukat. Az Úr eddig is segítette őket. Az ő irányítása alatt állnak. Vessék bizalmukat Istenbe, kiadványaikat szabják utasításaihoz. Akár esznek, akár isznak, vagy bármi mást tesznek, tegyenek mindent Isten dicsőségére. {SpM 179.5}   

Ami az anyagiakat illeti, az Úr angyala előkészíti előttük az utat, de alkalmat akart adni a megtérésre és jóvátételre azoknak, akik súlyos ártalmukra voltak, akadályozva délen a munkájukat. {SpM 179.6}   

Fölmerül a kérdés, Edson White neve rajta legyen-e a kis füzeten, mely Nashville-n megjelenik. Igennel felelek. E. White sosem tett olyat, ami kirekeszthetné őt, hogy nevét oda ne helyezze, ahol jog szerint lennie kell. {SpM 180.1}   

Adjatok alkalmat az Úrnak, hogy fölmagasztalja nevét. A parlagon heverő képességeket állítsátok munkába, hiszen kifejlődnek a használattól. Nagy szükség van a tanítókészségre. A nevelést folytatni kell a gyülekezetben, a gyülekezetből pedig el kell jutnia a túlnan fekvő területekre. A hazugság nem változik igazsággá, csak, mert évek óta forgalomban van. Idős koruk dacára még mindig hazugságok. {SpM 180.2}   

Az Úr fölszólítja népét, hogy segítse a déli mezőt. A fölszólítás ünnepélyes, szent felelősséget hoz magával, mely elől nem lehet kitérni. A mező szól önmagáért. Elhanyagolt, letiport, elnyomott, tudatlan - kinek van nagyobb szüksége segítségünkre, mint a déli színeseknek'? Segítsük őket, anélkül, hogy további fölszólításra várnánk. Isten az anyagiak helyes fölhasználására szólít, hogy a munka növekedhessen és terjedhessen, ahol a terjedés segíti a szőlőskert más puszta és elhanyagolt helyeit. {SpM 180.3}   

Tegyünk meg mindent, amit lehet, hogy növekedjünk a keresztény áldásos hatás területén. Krisztus gyülekezetének tagjai fáradozzanak buzgón a bűneikben pusztulókért. Az imaórák legyenek a lelki élet forrásai, ahol a tagok megtanulhatnak lelki vonalon fáradozni. Mindnyájan szent buzgalommal lépjetek az Úr munkájába. Kik a múltban puszta fogyasztók voltak, váljanak termelővé. Az Úr népe hozza be ajándékait és áldozatait Isten munkájának fejlesztésére. Így jelentősen kiterjesztik Isten országát. {SpM 180.4}   

Mindenki fáradozzék az önfeláldozás elve alapján. Dolgozzon, míg nappal van, mert eljön az éj, mikor senki sem munkálkodhat. Amint Isten népe alázatosan, buzgón és önfeláldozón tevékenykedik, gazdag jutalmat nyer, melyről Jób ír: "Mert amely fül hallott, boldognak mondott engem, és amely szem látott, bizonyságot tett felőlem. Mert megmentém a kiáltozó szegényt, s az árvát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt rám, az özvegynek szívét megörvendeztetém." El fogják ismerni Krisztust, mint alkotót és megváltót. Isten munkatársait el fogják ismerni, és tisztelni fogják. Isten hű szolgáinak elismerése szemernyit sem von le abból a hálából és magasztalásból, melyet Istennek és a Báránynak ajánljunk fel. {SpM 180.5}   

Mikor a megváltottak Isten királyi széke körül állnak, a bűntől és lezüllésből kimentettek azokhoz jönnek, akik fáradoztak értük, e szavakkal üdvözölve őket: "Isten és haza nélkül voltam a világon. Romlottságban és bűnben vesztegeltem, pusztulófélben. Éhséget szenvedtem testi s Lelki táplálékért. Te Isten Bárányához irányítottál engem, aki elveszi a világ bűnét." {SpM 180.6}   

Ellen G. White {SpM 180}