× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Szabályos Utak

1901, június 28. {SpM 174}   

Kedves Daniells testvér! {SpM 174}   

Itt küldök némely ügyet, melyet régebben leírtam, de eddig nem volt értelme, hogy megkeressem. {SpM 174.2}   

Nem veszett ki a farizeizmus a mai keresztény világban. Az Úr azt akarja, hogy törjük föl a szilárdan megalapozott és porcos ösvényeket, mert inkább hátráltatják, mintsem elősegítik a mű haladását. Az Úr azt akarja, hogy népe ne feledje, hogy az igazságnak roppant terület fölött kell világlania. Az isteni bölcsességnek tágas hely szükséges, melyen munkálkodjék. Előre kell törnie anélkül, hogy engedélyt vagy támogatást kérne azoktól, akik királyi hatalmat ragadtak magukhoz. A múltban egyetlen csoport ragadta el a gyülekezetekben befolyó anyagiak ellenőrzését, s a legarcátlanabbul használták, ahol nem volt rá szükség, segítség és bátorítás nélkül hagyva az ínséges helyeket. Magukra vállalják a súlyos felelősséget, hogy akadályozzák a munkát, ahol pedig haladnia kellene. Néhány, állítólag jóindulatú emberre hagyták, hogy mely mezőket kell megmunkálni, s melyeket munkálatlanul hagyni. Alig pár ember körülírt mederben tartotta az igazságot, mert az új területek megnyitása pénzbe kerülne. Csak a számukra értékes területeken hajlandók beruházni. Ily összeg beruházása ott, ahol az igazságot még sosem hirdették, sok lelket Krisztus megmentő ismeretére vezetett volna. {SpM 174.3}   

Évek óta ugyanazt a kerékvágást, ugyanazt a szabályos utat követték, nagyon hátráltatva Isten munkáját. A szűklátókörű tervek, melyeket követnek, akiknek nincs világos, megszentelt ítélőképességük, Isten által jóvá nem hagyott következményekre vezettek. {SpM 175.1}   

Isten megújulásra és javulásra szólít. A szabályos utak nem végezték el a munkát, melyet Isten elvégezetten kíván látni. A megújulás és javulás vezessen állandó változásokra. Valamit már tettek ezen a téren, de semmi esetre se torpanjon meg ez ott. Törjetek össze minden igát. Az emberek ébredjenek egyéni felelősségükre. {SpM 175.2}   

A jelen eredmények azt bizonyítják a valódi lélekmentő lelkülettel rendelkezők előtt, hogy a szabályos utak bukásnak és csapdának bizonyulnak. Isten segíti az ő népét. A királyok köre, mely igen súlyos felelősségek vállalt, sose gyakorolja többé megszenteletlen hatalmát az úgynevezett szabályos utak által. Túl sok hatalmat ruháztunk meg nem újult, meg nem változott emberekre. Ne engedjük, hogy az önzés és féltékenykedés határozza meg a munkát, melyet végeznünk kell, hogy megvalósítsuk a nagyszerű és nemes megbízást, melyet Krisztus adott minden tanítványának. Urunk és Mesterünk példát mutatott életével, önfeláldozásával az útra, melyen Isten országa növekedéséért munkálkodnunk kell. {SpM 175.3}   

Isten nem szólítja lélekmentőit, hogy odaadásuk bizonyításául kolostorokba temetkezzenek, vagy hosszú, fájdalmas zarándoklatokat végezzenek. Nem kell ezt tennünk, hogy kimutassuk készségünket a magunk megtagadására. Azokért fáradozunk, akikért Krisztus meghalt. Ezzel mutatjuk ki igaz szeretetünket. Megaláztatás, szenvedés és elutasítás árán Krisztus megváltotta az emberiséget. Halálával lehetővé tette, hogy az ember az Úr örök országában örvendezhessen hazának. Akik az Urat szeretik, a Kálváriára tekintenek, s elgondolkoznak rajta, hogy az élet és dicsőség Ura miként vette le királyi palástját, koronáját, öltöztette istenségét emberi létbe. Eljött az átok által kiégett és elcsúfított világba, hogy az emberiség fejéhez álljon, példaképük legyen mindenben, elviselve minden próbát, melyet nekik el kell viselni, elhordozva minden kísértést, melynek nekik ellen kell állniuk. A legszegényebbek életét élte s gyakran szenvedett éhségtől. "A rókáknak van barlangjuk, az ég madarainak fészkük, de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét." {SpM 175.4}   

Amint az ember látja Ura isteni szeretetét, csodálatos áldozatát, vágy támad benne, hogy a megváltó szolgálatában töltse életét. {SpM 175.5}   

Amint a bűnös meggyőződik és megtér, Jézus így szól hozzá: "Kövess engem, és nem jársz többé sötétségben." Isten mindenkinek egyéniséget és feladatot adott. Ábrahámot elhívta, hogy új területre menjen. A világosság hordozójának kellett lennie a pogányok számára. A hívők ne éljenek maguknak. Minden bűnös üdvössége becses az Úr szemében, s a gyülekezet tagjainak figyelmét követeli. {SpM 175.6}   

Ez Krisztus megbízása: "Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." Akiket a hazai mezőkön vagy a túlnan fekvő területeken a munka végzésére ihlet, menjenek előre az Úr nevében. Ha bizonyítékát nyújtják, hogy Istenre támaszkodnak kegyelemért és erőért, eredményesek lesznek. Munkájuk kezdetben igen kicsiny lehet, de ha az Úr tervét folytatják, megnövekedik. Isten él, s fáradozik az önzetlen, önfeláldozó munkásokért, bárhol, bárki legyen az. {SpM 176.1}   

Széttekintettünk, hogy lássuk, vajon fáradoznak-e új mezőkön, vajon az Úr szőlőjének puszta részeit figyelemben részesítik-e. Láttuk, hogy az új mezőkön munkálkodni akarók, mint például Shireman testvér, kevés bátorításban részesültek a mű szívében levőktől, attól tartva, hogy pénzt kémek a kincstártól. Holott ugyanabból a kincstárból emeltek tekintélyes és fölösleges épületeket. Ha befogadták volna Isten bölcsességét, igazságot és jogosságot gyakoroltak volna az anyagiak szétosztásánál. Az Úr szőlőjének minden része igazságos segítségben részesült volna. {SpM 176.2}   

Kellő bátorítás mellett sokan munkába kezdenének félreeső helyeken, hogy mentsék az elveszettet. Az Úr megáldja ezeket az önfeláldozókat, akik annyira éheznek a megtértekre, hogy bárhová készek elmenni munkálkodni. Ámde a múltban mennyi bátorításban részesültek testvéreiktől? Sokan vártak tennivalóra, de senki sem törődött velük. {SpM 176.3}   

Ha az igehirdetők segítették és bátorították volna ezeket a férfiakat és nőket, akkor azok az Úr által rájuk bízott munkát végeznék. Látták a megmunkálatlan mezők lelki nyomorúságát, s tenni vágytak valamit, hogy segítsenek. De oly soká tartott, hogy bátorítás érkezzék hozzájuk, hogy másféle munkára mentek. {SpM 176.4}   

A szabályszerű vonal, mely kimondja, hogy mindenkit két-három ember ellenőrizzen Battle Creekből, továbbra is uralkodni fog? Mindenünnen hallatszik a macedóniai kiáltás. Az emberek a szabályos vonalakhoz fordulnak, hogy lássák, megengedik-e nekik, hogy fáradozzanak, vagy pedig minden további nélkül induljanak el és munkálkodjanak legjobb képességeik szerint, képességeikre s az Úrra támaszkodva, szerényen elkezdve, érdeklődést keltve az igazság iránt olyan helyeken, ahol még mit sem tettek a figyelmeztető üzenet hirdetéséért. {SpM 176.5}   

Az Úr bátorította azokat, akik, szívük a pusztulásra készek iránti szeretettel telve, saját felelősségükre fáradozni kezdtek értük. Akik buzgón törekednek megismerni Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust, igaz lélek-mentő lelkületben részesülnek. Az Úr él és uralkodik. Ifjak, menjetek, ahová Isten Lelke irányít. Dolgozzatok kezetekkel, hogy önállók legyetek, s amint alkalom kínálkozik, hirdessétek a figyelmeztetés üzenetét. {SpM 176.6}   

Az Úr megáldotta a munkát, melyet J. E. White próbál végezni délen. Adja Isten, hogy az oly gyorsan fölemelt hang, mely azt mondta hogy minden pénznek a Battle Creek által kijelölt utakon kell áradnia, ne hallatsszék többé. A nép, melynek Isten anyagiakat adott, egyedül az Úrnak felelős. Előjoga közvetlen segítséget adni a lélekmentőknek. A javak helytelen fölhasználása az, amiért a déli mezőn nincsenek nagyobb eredmények. {SpM 176.7}   

Nem tartom művünk déli ága kötelességének a könyvkiadásnál és terjesztés terén, hogy a régi kiadók parancsára hallgassanak. Ha módot találnak a kiadás és terjesztés költségeinek csökkentésére, tegyék meg. {SpM 177.1}   

Azt kell mondanom, testvérem, hogy nem kívánom látni, hogy a déli munka a régi, szabályos vonalakon haladjon. Mikor tátom, hogy milyen erősen munkálkodik az eszme, hogy megtartsák a múlt könyvterjesztő módszereit, mivel ami volt, annak most is lennie kelt, nincs szívem azt tanácsolni, hogy folytassuk a régi szokásokat. A Nashville-on Isten akarata szerint munkálkodók, tegyék ezt teljes alázattal. Remélem, hogy változásokat eszközölnek ki, amint a szükségletek megkövetelik. {SpM 177.2}   

Több mondanivalóm lenne, de nincs több időm. {SpM 177.3}   

Ellen G. White {SpM 177}