× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Iskola - Adósságok És Egyebek

{SpM 151}   

{SpM 151}   

Kedves Magan testvér! {SpM 151}   

Willie White másolatot küldött nekem leveledre írt feleletéről. Azt hiszem bölcsen válaszolt neked. {SpM 151.1}   

Nem szeretem, ha testvéreknek óvásokat kell írnom a mű igazgatásáról, s javítások bevezetéséről, mert a maguk eszméit elegyítik az adott világossághoz. A testvérek szűnjenek meg egynek tüntetni föl az adott utasításokat az utasításokból levont következtetéseikkel. {SpM 151.2}   

Világosan megállapítottuk, hogy helytelen, ha a világtanács vállalja a battle creek-i iskola adósságait. A világtanácsnak nincs alapja erre, sem hogy egyúttal segítse a segítségre szoruló külföldi hittérítést. A Sátán játssza ezt a játszmát, hogy gúzsba kösse Isten munkáját. Az Úr különböző területeken nyújtott határozott utasításainak semmibevevésével, a maga módszereit törekszik bevezetni. Emberi mérlegelésekkel emberek hatástalanná tették Isten utasításait. Az Úr világos szavait más jelentésűnek értelmezték, emberi bölcsességnek, nem pedig Isten bölcsességének megfelelőt. Az ilyenek egyenesen előre haladnak föltételezésekkel és terveikkel. {SpM 151.3}   

Érthető világosságban részesültünk, hogy iskoláink lelkészei a tizedből kapják fizetésüket, mivel Isten szavát tanítják, és a Szentírást magyarázzák, Isten dolgaira tanítva a tanulókat. Más régen utasítást nyertünk erre, s azóta is többször megismételtük. Alig néhány hónapja ismét világosan megfogalmaztuk ezt. A testvérek mégsem akarják úgy értelmezni, amint az Úr meghatározta. Vagy félre akarják vezetni az értelmeket, emberi okoskodásukat követve, még jobban megnehezítve az Úr által megróttaknak, mikor már úgyis elég keményen érinti őket a dorgálás elviselése!? {SpM 151.4}   

Világosságban részesültünk a szerzői jogokkal való igazságtalan bánásmód miatt is. Ezt csöndben rendezni lehetett volna, anélkül, hogy a nyilvánosság elé kelljen tárni. Mégis nagyon világgá kürtölték az ügyet, ami teljesen önérdekből született szerzői jogok követeléseit eredményezte. Olyanok álltak elő követelésekkel, akik őket meg nem illető összeget akartak megszerezni, míg a valóságos igazságtalanságokat, melyeket évekkel ezelőtt rendezni kellett volna, teljesen elhanyagolták, a keserűség és előítélet lelkülete miatt, melyet a szereplők szégyelltek volna. {SpM 151.5}   

Akiket kihasználtak, s megfosztottak méltányos jogaiktól, azoknak azt javasolták, hogy töröljék igényüket, pedig ha a szerzők ezt akarták volna, ők indítványozták volna a törlést. Nekik kellett volna kijelenteni, hogy megbocsátják az ellenük elkövetett igazságtalanságot, az Úrra bízva az egész ügyet. Az Úr nem bízta a tekintélyesekre, hogy ők töröljék ez összegeket. Elém tárta, hogy ez is vizsga volt, mely megmutatja, kiben mi lakik. {SpM 151.6}   

Mint már megállapítottuk, helytelenségeket követtek el az Örömüzenet lap körül. Felelős tisztségeket betöltő, de önző emberek kifejezetten helytelen cselekedetekre szánták el magukat, és Olsen testvér hagyta, hogy kövessék ezt az utat. Így helyesbítésre szoruló dolgok történtek. Megfosztották a déli mezőt a javaktól, melyeknek az Úr terve szerint oda kellett volna hozni, így most a pénzt, mind az összeget, mind kamatait vissza kell téríteni. Az Örömüzenet kiadási költéségéből egyetlen fillért sem lett volna szabad levonni a déli mezőnek gyűjtött összegből, hanem adományként kellett volna adni. S a déli mezőnek nyomtatott könyveket is ajándékba kellene adnunk. {SpM 152.1}   

Titkos, ravasz módon más becstelen, cselszövő tetteket is elkövettek. Az embereket megfosztották jogaiktól. Ezek közül néhányat sohasem kárpótol. Az üdvösség nagy ellensége ihlette őket sugallataival, hogy Isten tanácsaitól emberi kitalálásokhoz forduljanak. Isten mondja: "Nem leszek vetetek, míg el nem távolítjátok közületek ezeket a szentségtelen dolgokat." {SpM 152.2}   

Az utolsó világtanácson olyan munkát kezdtek el, melyet Isten el akar juttatni minden hetediknapi gyülekezetbe Amerikában. De a Sátán is bejött Isten fiaival, s a munka, melyet Isten Lelkének kellett volna végbevinni, nem valósult meg. A magas várakozás kellő eredmények nélküli lett. A világtanács ülésén elindult áldásos hatás valódi volt, de az ellenség közbeékelte magát, s előkészített ámításával megrontotta a folyamatot. Sokak hite holt volt önmagában. Nagy munka várt, a templom és udvarainak megtisztítása, de nem végezték el. Isten élete és hatalma nem nyilvánulhat meg, míg láthatóvá nem lesz a hit, mely szeretetből munkálkodik és megtisztítja a lelket. Ameddig ez a megújulás elhatott, őszinte, buzgó és lelkes volt. S addig Isten áldása kísérte. Ám sokak esetében, különösen intézményeink vezetőinél, az ellenség ámítása kioltotta a Lélek munkálkodását. Annak aratása folyt, amit elvetettek. Fontoljátok meg ezeket a kérdéseket. {SpM 152.3}   

Ami az iskolákat illeti, Isten nem akarja, hogy meghaljanak, hanem, hogy éljenek. Csakhogy a világos így szól az Úrral ellenkező lépések történtek. Azzal növelték az iskolák eladósodását, hogy oda építettek, ahol már elég épület állt. Az építkezés védelmére fölhozott érvek gyöngék voltak. A pénzt más helyen kellett volna iskolaépítésre költeni, ezzel szétárasztva a világosságot, és más módon elérhetetlen tanulókat gyűjtöttek volna be. Az igazság ismeretét olyan helyekre terjesztették volna, ahol még nincs emlékmű, hogy hirdesse az igazságot. {SpM 152.4}   

Isten azt akarja, hogy szemléltessük igéjét és bölcsességét. Annyira eltakarták az igazságot a tévedés szemetjével, hogy nem tud benső tisztaságával és fényével ragyogni, hogy bevilágítsa a környező sötétséget. Isten azt akarja, hogy szó szerint kövessük utasítását, hogy kimentsük az igazságot a tévedés közelségéből. Igényt tart minden ránk ruházott tehetségre. Az Úr fölhívja szolgáit, fogadják el a Szentlélektől megszentelő erejét, hogy a világosság tiszta, fölismerhető sugarakban ragyogjon elő a folyton növekvő sötétség közepette, mely olyanná válik világunk fölött, mint a szőrzsák... {SpM 152.5}   

Ami a battle creek-i főiskola adósságát illeti, szerintem Willie White értelmesen írt erről. Előjogunk a gyülekezetek elé tárni az ügyet s kérni őket, segítsenek csökkenteni az adósságot. Majd módot találni, hogy az iskola önfenntartó legyen. Ezt az elmúlt években a tandíj növelésével elérhették volna. Itt, Avondale-en, eleinte túl alacsonyra szabták. Ebből adósságok lettek. Terhet róttak az iskolára. {SpM 153.1}   

Komolyan és értelmesen kell lépnünk, a Szentlélek megszentelése alatt. Nem Isten hagyta el népét - népe nem követi küldött világosságát. Ha engedelmeskedtek volna az utasításoknak, a biztos eredmény láthatóvá vált volna, mert mennyei lények működnének együtt az emberi eszközökkel. {SpM 153.2}   

A munka kiterjedt és megnövekedett volna, s Isten megdicsőült volna. Népünk alszik, közvetlen az örökkévaló világ mezsgyéjén. Kiadóinknál a könyvek előállításának drágulása pénzt emészt fel, melyet megbízható tanítások hirdetésére kellene költenünk, s megsokszorozni az eszközöket az igazság olyan helyekre való kiterjesztésére, ahol most nem áll emlékmű Isten igazságának. {SpM 153.3}   

E. G. White {SpM 153}