13. fejezet Az értelem és a lélek kultúrája

„Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel” (Péld 24:3-4). {Ed 123}   

Értelmünk, lelkünk és testünk Istentől elrendelt törvénye az, hogy az erőt törekvéseinkkel nyerjük el, és ehhez gyakorlásra van szükség. Ezzel a törvényszerűséggel összhangban, Isten Igéjében biztosította az értelmi és lelki fejlődésünkhöz szükséges eszközöket. {Ed 123.1}   

A Biblia tartalmazza azokat az alapelveket, amelyeket az embereknek meg kell érteniük ahhoz, hogy Isten akarata szerint járhassanak már ebben az életben és majd az örök életben. Ezeket az elveket bárki megértheti. Aki azzal a lelkülettel olvassa a Bibliát, hogy értékeli a tanítását, az egyetlen szakaszt sem tanulmányozhat át úgy, hogy ne nyerne belőle életadó gondolatot. A legértékesebb üzeneteket azonban nem lehet úgy elnyerni, ha csak időnként vagy össze-vissza olvassuk a Szentírást. Az igazság összefüggő rendszere nem úgy található benne, hogy azt gyors vagy felületes olvasással felfedezhetnénk. A sok-sok kincs mélyen a felszín alatt rejtőzik, és csak szorgalmas, kitartó kutatással lehet megtalálni. A nagy egészet alkotó igazságokat meg kell keresni és össze kell gyűjteni. „…itt egy kicsi, ott egy kicsi” (Ézs 28:10) – mondja az Írás. {Ed 123.2}   

Amikor ezeket megtaláljuk és összeillesztjük, azt tapasztaljuk, hogy teljes mértékig illeszkednek egymáshoz. Minden evangélium kiegészíti a másikat, minden prófécia magyarázatul szolgál egy másikra, minden igazság egy másik elvnek a továbbgondolása. A zsidó gazdasági rendszer típusairól is világos leírást találunk az evangéliumban. Az Isten Igéjében található összes alapelvnek megvan a maga helye, minden ténynek fontos jelentősége van. Az egész rendszer terve és kivitelezése Szerzőjének bölcsességéről tanúskodik. Egy ilyen átfogó egész kigondolása és megvalósítása csakis a mindenható, végtelen Istentől származhat. {Ed 123.3}   

{Ed 124.1}   

A bibliatanulmányozás értéke pedig nem csupán abból áll, hogy felkutatjuk és összeillesztjük az igazság bizonyos elemeit. Az is szükséges hozzá, hogy a fellelt témákat meg is értsük. A közönséges témákkal foglalkozó ember gondolkodása silány és gyönge marad. Ha sosem állítják olyan kihívás elé, hogy átfogó, nagy horderejű igazságokat mérjen fel, akkor egy idő után elveszíti fejlődési képességét. Ami az értelmi elsatnyulás ellenszereit vagy a fejlődést elősegítő eszközöket illeti, semmi sem ér fel Isten Igéjének tanulmányozásával. Értelmi képességeink képzésére egyetlen könyv sem alkalmas annyira, mint a Biblia. Sőt, a könyvek összessége sem ér fel a Biblia értékével! A témák nagyszerű és egyedülálló volta, kijelentéseinek nemes egyszerűsége, hasonlatainak szépsége úgy tudja serkenteni és emelni a gondolatainkat, ahogy sem mi más. Egyetlen más mű tanulmányozása sem tud olyan mentális erőt adni, mint a kinyilatkoztatás megdöbbentő horderejű igazságainak a megértésére tett erőfeszítés. Annak értelme, aki így kerül kapcsolatba a Mindenható végtelen bölcsességével, hihetetlen módon kitágul és megerősödik. {Ed 124.2}   

A Biblia hatalma még inkább tetten érhető a lelki életünk fejlődése terén. Az ember, akit a Teremtő a vele való közösség re alkotott, csakis ebben a kapcsolatban találhatja meg valódi életét és fejlődésének útját. Isten kezdetben úgy teremtette meg az embert, hogy benne találja meg legnemesebb örömét, így ma is igaz az, hogy senki más nem csillapíthatja szívének vágyát és nem elégítheti ki lelkének éhét és szomját. Aki őszinte és fogékony lélekkel tanulmányozza Isten Igéjét, arra törekedve, hogy felfogja annak igazságait, az olyan ember kapcsolatba kerül annak Szerzőjével, és ettől a ponttól kezdve fejlődésének nincs határa – kivéve, ha ő másként dönt. {Ed 124.3}   

Mivel sokféle stílusú írás és téma található a Bibliában, ezért bármennyire is különböző tudásszinttel és személyiséggel rendelkezünk is mi, emberek, mindannyian találhatunk benne érdeklődésünknek megfelelő dolgokat. Lapjain ott találjuk a legrégebbi korok történelmét, a leginkább valósághű életrajzokat, az államigazgatás kormányzati alapelveit, a család összetartásának elveit; olyan tanításokat, amilyeneket emberi bölcsesség sosem fogalmazott meg. A legmélyebb filozófiát, a legszebb, legemelkedettebb, legszenvedélyesebb és legmeghatóbb költészeti remekeket tartalmazza. A Biblia írásai mérhetetlenül értékesebbek bármely földi szerző művénél, még ha a művészeti értékét vesszük is alapul, de magasztos központi gondolatát tekintve végtelenül nagyobb a hatása és határozottabb az értéke. Ennek fényében minden témaköre új jelentőséggel bír. A legegyszerűbben kifejezett igazságokban is olyan alapelvek rejlenek, amelyek magasak, mint az ég, és magukba foglalják az örökkévalóságot is. {Ed 125.1}   

A Biblia központi témája, amely köré az összes könyv összpontosul, a megváltási terv, az emberi lélek helyreállítása Isten képmására. Az Édenben elhangzott, első reményteljes üzenettől kezdve a Jelenések könyvének utolsó dicsőséges ígéretéig – „És látják az ő orcáját; és az ő neve homlokukon lesz” (Jel 22:4) – a Biblia minden könyvében és azok minden fejezetében az ember felemelésének csodálatos témája bontakozik ki, Isten hatalma, „aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által” (1Kor 15:57). {Ed 125.2}   

Aki ezt a témát választja tanulmánya tárgyául, annak tágas tér tárul szeme elé. Nála van a kulcs, amivel Isten Igéjének egész kincstárát ki nyithatja. {Ed 126.1}   

A megváltás terve minden tudományok tudománya, olyan tudomány, amelyet az angyalok és az el nem bukott világok értelmes lényei is tanulmányoznak, olyan tudomány, ami Urunk és Megváltónk figyelmét is leköti, olyan tudomány, amely a Mindenható, végtelen Isten elméjében született meg, „amely örök időkön át kimondatlan maradt” (Róm 16:25), és amely Isten megváltottai tanulmányának tárgya lesz a végtelen korszakokon át. Ez a legmagasabb rendű tudomány, ami be ember valaha is belemerülhet. Olyan mértékben élénkíti és nemesíti a gondolkodást, amennyire semmilyen más tudomány nem képes. {Ed 126.2}   

„…a bölcsesség élteti azokat, akiknek van.” „…a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet” – mondta Jézus. „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Préd 7:12 – új prot. ford.; Jn 6:63; 17:3). {Ed 126.3}   

A kreatív energia, amely életre hívta a világokat, Isten Igéje. Ez a szó ajándékoz erőt, ebből ered az élet. Minden parancs egy-egy ígéret, amit ha elfogadunk akaratunkkal és befogadunk a szívünkbe, magával hozza a végtelen Isten életét. Átalakítja természetünket és újjáteremti lelkünket Isten kép mására. {Ed 126.4}   

Az életet, amelyet így kapunk, ugyanez az erő tartja fenn: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik” (Mt 4:4). {Ed 126.5}   

Elménk és lelkünk abból épül fel, amivel tápláljuk, és rajtunk áll, hogy eldöntsük, mi legyen ez a táplálék. Mindenkinek saját hatalmában van eldönteni, milyen témák foglalják le gondolatait és formálják jellemét. Isten mindenkinek ezt üzeni, aki csak hozzájuthat a Szentíráshoz: „Előírtam nekik törvényem hatalmas dolgait.” „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz” (Hós 8:12 – angolból fordítva; Jer 33:3). {Ed 126.6}   

Isten Igéjével kezében minden emberi lény – bárhová vetné is sorsa – olyan közösségnek örülhet, amilyet csak választ. A Biblia lapjain az emberiség legnemesebb és legkiválóbb képviselőivel beszélgethet és hallgathatja az Örökkévaló hangját, amint Ő az emberekhez szól. Miközben azokat a témákat tanulmányozza és azokon gondolkodik, „amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni” (1Pt 1:12), az ő társaságukat élvezheti. Már itt, ezen a földön is a menny légkörében élhet, átadhatja elkeseredetett és megkísértett embertársainak a remény gondolatait és a szentség utáni vágyat, ő maga pedig egyre közelebb és közelebb kerülhet az örökkévaló világ küszöbéhez, míg annak kapui megnyílnak és ő is beléphet oda. Ott senki sem lesz idegen számára. Azoknak a szenteknek a hangja köszönti, akik – bár láthatatlanul – már itt, a földön is társai voltak, akiket már megismert és megszeretett. Aki Isten Igéje által már itt, a földön közösségben élt a mennyel, otthon fogja érezni magát mindazokkal, akik ott élnek majd. {Ed 127.1}