Az élettan tanulmányozása

"Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél..." (Zsolt 139:14). {Ed 195}   

Mivel az értelem és a lélek a test által jut kifejezésre, ezért a szellemi és lelki erő nagymértékben függ a testi erőtől és tevékenységtől. Mindez, ami előmozdítja a testi egészséget, elősegíti az erős elme, és a jól kiegyensúlyozott jellem fejlődését is. Egészség nélkül senki sem tudja világosan megérteni, vagy tökéletesen teljesíteni önmaga, embertársai és Teremtője iránti kötelezettségeit. Ezért egészségünket ugyanolyan hűségesen kell őriznünk, mint jellemünket. Nevelési erőfeszítésünk alapja az élet- és egészségtan ismerete legyen. {Ed 195.1}   

Habár az élettan ismereteit ma általánosan megértik, mégis elképesztő közönyösség uralkodik e területen. Még akik értik is az egészség alapelveit, közülük kevesen gyakorolják. Hajlamaikat vagy pillanatnyi érzelmi felindulásaikat követik, mintha az életet nem határozott, változhatatlan törvények, hanem a véletlen uralná. {Ed 195.2}   

Az ifjúság az élet frissességében és erejében csak alig ismeri feszülő erőinek értékét. Ezt a kincset - amely értékesebb az aranynál és fontosabb az előmenetelre mint a tanultság, rang vagy gazdagság - milyen könnyedén veszik, és milyen gyorsan eltékozolják! Milyen sok ember áldozza fel egészségét a gazdagságért és hatalomért folytatott küzdelemben! Alighogy elérik vágyaik célját, gyámoltalanul esnek össze, míg mások, akiknek nagyobb a testi ereje, elnyerik a hőn óhajtott jutalomdíjat. Beteges állapotban, az egészség törvényeinek áthágása következtében milyen sokan sajátítottak el rossz szokásokat, amelyek által feláldozták minden reményüket a jelen és az eljövendő életre. {Ed 195.3}   

A biológia oktatásokon a tanulókat rá kell vezetnünk arra, hogy meglássák a testi erő értékét; hogyan kell azt megőrizni és fejleszteni azért, hogy a legnagyobb mértékben hozzájáruljon a sikerekhez az élet nagy küzdelmében. {Ed 196.1}   

A gyermekeket korán meg kell tanítanunk egyszerű, könnyű leckék segítségével az élet - és egészségtan alapismereteire! A munkát az anyának kell elkezdenie az otthonban, és hűségesen kell azt folytatni az iskolában. Ahogy a tanuló életkora növekszik, a tanítást tovább kell folytatni, amíg képes nem lesz arra, hogy gondoskodni tudjon arról a házról, amelyben lakik. Meg kell érteniük a tanulóknak a betegség elleni védekezés fontosságát, hogy megőrizzék minden szervük életerejét. Ezért tanítsák meg őket arra, hogyan kezeljék a mindennapos betegségeket és baleseteket! Minden iskola adjon tanítást az élet- és egészségtan tárgykörében! Lássák el őket segédeszközökkel szervezetük működésének, felépítésének és gondozásának szemléltető bemutatására! {Ed 196.2}   

Vannak olyan dolgok, amelyeknek rendszerint nem tulajdonítanak figyelmet az élet- és egészségtani órákon. Azonban ezek sokkal fontosabbak a tanuló számára, mint a sok elvont tárgyi ismeret, amit általában ezzel kapcsolatban tanítanak. Minden nevelés fő alapelve az, hogy a természet törvényei is Isten törvényei, és éppen úgy isteni eredetűek, mint a Tízparancsolat. A szervezetünket kormányozó törvényeket Isten beírta idegrendszerünkbe, izmainkba és testünk minden rostjába. Ezeknek a törvényeknek minden szándékos megsértése bűn Teremtőnk ellen, ugyanolyan bűn, mintha Tízparancsolatot rontanánk meg. {Ed 196.3}   

Milyen fontos tehát, hogy oktassuk ezeknek a törvényeknek alapos ismeretét! Sokkal több figyelmet kell fordítanunk az egészségtan alapelveire az étrend, a testgyakorlás, a gyermekek gondozása, a betegek kezelése és sok más hasonló dologgal kapcsolatban. {Ed 197.1}   

A lélek hatását a testre, valamint a test hatását a lélekre hangsúlyoznunk kell. Az agy elektromos ereje, amelyet a szellemi tevékenység előmozdít, megeleveníti az egész szervezetet, és így felbecsülhetetlen segítséget nyújt, hogy ellenálljunk a betegségeknek. Ezt világossá kell tennünk. Be kell mutatnunk az akaraterő és önuralom fontosságát az egészség megőrzésében és helyreállításában! {Ed 197.2}   

A Biblia megemlít egy fontos igazságot, amelyre jó odafigyelnünk: "A vidám elme jó orvosságul szolgál" (Péld 17:22). {Ed 197.3}   

Isten ezt mondja: "... az én parancsolataimat megőrizze a te elméd; Mert napoknak hosszú voltát, és békességet hoznak néked bőven" (Péld 3:1-2). "Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség" (Péld 4:22). A Szentírás a kellemes beszédről nemcsak azt jelenti ki, hogy "édes a léleknek", hanem azt is, hogy "egész testünknek egészség" (Péld 16:24). {Ed 197.4}   

Az ifjúságnak meg kell éreznie azt a mély igazságot, hogy Istennél van "az életnek forrása" (Zsolt 36-10). Ő nemcsak mindennek Szerzője, hanem egyben minden élőlény élete is. Az Ő életét kapjuk a napfényben, a tiszta, friss levegőben, az életben, amely felépíti testünket és fenntartja erőnket. Az Ő élete által élünk óráról órára, pillanatról pillanatra, Isten minden ajándéka életet, egészséget és örömet hoz, kivéve azt, amit a bűn már megrontott. {Ed 197.5}   

Isten mindent szépnek teremtett a maga idejében (Préd 3:11). Az igazi szépséget nem azáltal tudjuk megőrizni, hogy elrontjuk Isten munkáját, hanem azáltal, hogy összhangba jövünk Annak törvényeivel, aki minden dolgot teremtett, és aki élvezetet talál szépségükben és tökéletességükben. {Ed 198.1}   

Amikor testünk felépítését tanulmányozzuk, figyelmet kell fordítanunk arra, hogy mily csodálatosan alkalmazkodik céljához, mily összhangban működik és milyen összefüggésben vannak egymással különböző szerveink. Így a tanuló érdeklődése felébred a fontossága iránt, és a tanító sokat tehet a megfelelő fejlődés és helyes szokások kifejlesztéséért. {Ed 198.2}   

Mindenek előtt törekedjünk a helyes ülő- és álló testtartásra. Isten az embert egyenesnek, sudárnak teremtette és azt akarja, hogy ne csal testi, hanem szellemi és lelki áldásokkal, kedvességgel, méltósággal, önuralommal, bátorsággal és önbizalommal rendelkezzen, ami az egyenes testtartással jó megjelenést biztosít. A tanító adjon oktatást e kérdésben példamutatást, és ragaszkodjék ahhoz, hogy azt bemutassák. {Ed 198.3}   

A helyes testtartás után a legfontosabb a légzés és a hangképzés. Aki egyenesen ül és áll, helyesebben lélegzik. A tanító vésse tanulói lelkébe a mély lélegzés fontosságát! Mutassa be, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges tevékenysége a vérkeringést, hogyan eleveníti fel az egész szervezetet, serkenti az étvágyat, hogyan mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges mély álomhoz, és így nemcsak a testet frissíti fel, hanem lecsillapítja és megnyugtatja a lelket is. Amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, ezt a szokást meg kell őrizni! Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulóban. {Ed 198.4}   

A hang képzése fontos helyet tölt be a testnevelésben, mivel tágítja és erősíti a tüdőnket, és így véd a betegségektől. A helyes olvasás és beszéd elsajátítása céljából ügyeljünk arra, hogy a hasizmok működéséhez legyen elegendő hely a légzésnél, és hogy a légzőszerveket semmi se korlátozza. A hangképzés a hasizmok működése által történjék, ne a torokból! Így megakadályozhatjuk a nagyfokú kifáradást, - a tüdő és a torok súlyos megbetegedését. Gondos figyelmet kell fordítanunk az érthető szótagolásra, a lágy, jó hangképzésre és a nem túl gyors beszédre! Ez nemcsak egészségünket mozdítja elő, hanem nagyban hozzájárul a tanuló kedvének fokozásához, munkája eredményességéhez. {Ed 199.1}   

Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata jó alkalmat nyújt arra, hogy bemutassuk a szoros fűző és minden olyan szokás balgaságát és ártalmasságát, amely korlátozza a szervezet egészséges életműködését. Az egészségtelen öltözködés a betegségek majdnem vég nélküli áradatát idézi elő, azért e pontban gondos tanítást kell nyújtanunk. Véssétek a tanulók lelkébe annak veszélyét, hogy mit idéz elő, ha a ruhák súlya csípőjükön nyugszik, vagy összeszorítja testünk szerveit! Ruháikat úgy rendezzék el, hogy teljes lélegzetet vehessenek, és karjukat könnyen a fejük fölé emelhessék. A tüdők összeszorítása nemcsak fejlődésüket akadályozza, hanem gátolja az emésztést és a vérkeringést, így gyengíti az egész testet. Ezek a helytelen szokások csökkentik mind a testi, mind s szellemi erőt, és így akadályozzák a tanulót eredményességében. {Ed 199.2}   

Az egészségtan oktatásánál a komoly tanító minden alkalmat megragad, hogy bemutassa, milyen fontos alkalmat megragad, hogy bemutassa, milyen fontos a tisztaság személyes szokásainkban és környezetünkben. Hangsúlyoznunk kell a mindennapi fürdés értékét a testi egészség megőrzésére és a szellemi tevékenység serkentése érdekében. Figyelmet kell fordítanunk a napfényre, a szellőztetésre, a hálószoba és a konyha egészségére. Tanítsátok meg a tanulókat arra, hogy az egészséges hálószoba, a tiszta konyha, az ízlésesen elrendezett és egészséges táplálékkal ellátott asztal többet nyújt a családi boldogság biztosításában és jobban felkelti minden értelmes látogató érdeklődését, mint a fogadószobában elhelyezett költséges bútorzat. Ma sem kevésbé aktuális az Isteni Tanítónak több mint 1900 évvel ezelőtt adott tanítása, hogy "Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet" (Lk 12:23). {Ed 200.1}   

A biológia órákon a tanulót fel kell világosítani arról, hogy nemcsak azért tanul, mert bizonyos tényeket és alapelveket szükséges megismernie. Ez egyedül kevés hasznot hoz. Megérthetik ugyan a szellőztetés fontosságát, szobájukat eláraszthatják elegendő friss levegővel, de ha tüdejüket nem frissítik fel elégséges mély belégzéssel, akkor el kell szenvedniük a tökéletlen légzés következményeit. Megérthetik ugyan a tisztaság fontosságát és gondoskodhatnak a szükséges kellékekről is, azonban mindez értéktelen lesz számukra, ha nem élnek velük. Nagy szükség van arra, hogy a tanulók lelkébe véssük ezeknek az elveknek fontosságát, azért hogy lelkiismeretesen gyakorolják őket. {Ed 200.2}   

A Szentírás megkapó és mély benyomást keltő példával mutatja be, hogy Isten milyen nagy figyelmet fordít szervezetünkre, valamint a rajtunk nyugvó felelősségre, hogy testünket a legjobb állapotban őrizhessük meg: "Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?" (1 Kor 6:19). "Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti" (1 Kor 3:17). {Ed 200.3}   

Véssük a tanulók elméjébe, hogy testünk templom, amelyben Isten kíván lakni, azért tisztán kell azt tartanunk, mint magasztos és nemes gondolatok tartózkodási helyét. Amikor a biológiai oktatások alkalmával hallják, hogy az Úr csodálatosan teremtette őket (Zsolt 139:13), akkor tisztelettel telnek meg. Ahelyett, hogy elrontanák Isten kezének munkáját, arra fognak törekedni, hogy maguk is megtegyék mindazt, ami csak lehetséges, mert be akarják tölteni a Teremtő dicsőséges tervét. Így eljutnak odáig, hogy az egészség törvényei iránti engedelmességet nem tekintik áldozatnak vagy lemondásnak, hanem annak, amit valóban ér: felbecsülhetetlen kiváltságnak és áldásnak. {Ed 201.1}