A második feltámadás

Ekkor Jézus a szent angyalok kíséretében és a megváltott szentekkel együtt elhagyta a szent várost. Az angyalok körülvették vezérüket, és elkísérték útján, és a megváltott szentek menete is követte. Ekkor Jézus rettenetes, félelmetes fenséggel hívta elő a meghalt gonoszokat, akik ugyanazon gyenge, beteges testtel támadtak fel, ahogy a sírba szálltak. Milyen látvány! Milyen jelenet! Az első feltámadáskor az igazak mindnyájan halhatatlan szépségben jöttek el ő, de a második feltámadáskor a gonodáskor az igazak mindnyájan halhatatlan szépségben jöttek el ő, de a második feltámadáskor a gonoszok mindnyájan magukon viselték az átok látható jeleit. A királyok és a föld nemesei, a szegények és alacsonyrendűek, a tanultak és tanulatlanok együtt jöttek elő. Mindnyájan meglátták Isten Fiát. Meglátták királyi fenségében azok az emberek is, akik megvetették és kigúnyolták, akik szent homlokára tették a töviskoronát, és megvesszőzték bambusznáddal. Azok, akik megpróbáltatásának órájában leköpdösték, most elfordulnak átható tekintetétől és arcának dicsőségétől. Azok, akik átszegezték kezét és lábát, most rátekintenek keresztre feszítésének jeleire. Az, aki oldalába szúrta lándzsáját, szemlélheti testén kegyetlenségének jeleit. Tudják, hogy Ő az, akit keresztre feszítettek, és kinevettek végső haláltusájában. Ekkor hosszú, elnyújtott jajkiáltásban törnek ki, amint menekülnek, hogy elrejtőzzenek a királyok Királyának és az urak Urának jelenléte előtt. {SR 418.1}   

Valamennyien el akarnak rejtőzni a sziklák alá, hogy megoltalmazzák magukat attól a félelmetes dicsőségtől, amelyet egykor megvetettek. Elárasztva és megkínozva fenségétől egyhangúlag emelik fel szavukat és félelmetes világossággal kiáltják: „Áldott, aki jő az Úrnak nevében!” {SR 419.1}   

Ekkor Jézus és a szent angyalok az összes szent kíséretében újra bementek a szent városba, miközben az elítélt gonoszok keserű siránkozásai és jajgatásai betöltik a levegőt. Ekkor láttam, hogy Sátán ismét megkezdte munkáját. Körüljárta alattvalóit. A gyengéket és betegeket megerősítette és meggyógyította, kijelentette nekik, hogy ő és angyalai hatalmasak. Rámutatott a feltámadottak megszámlálhatatlan millióira, akik között hatalmas harcosok és királyok voltak, akik ügyesen harcoltak, és országotatlan millióira, akik között hatalmas harcosok és királyok voltak, akik ügyesen harcoltak, és országokat győztek le. Ott voltak a hatalmas óriások és hős vitézek, akik sohasem veszítettek csatát. Ott volt a büszke, becsvágyó Napóleon is, akinek közeledésére országok reszkettek. Ott álltak a hatalmas termetű és méltóságteljes magatartású férfiak, akik győzelemre szomjazva estek el a harcban. {SR 419.2}   

Amikor ők előjönnek sírjukból, ugyanott folytatják gondolatmenetüket, ahol abbahagyták haláluk pillanatában. Ugyanaz a győzelmi vágy él bennük, mint amely uralta őket, amikor elestek a csatában. Sátán ekkor tanácskozik angyalaival, majd a királyokkal, győzőkkel és hatalmas férfiakkal. Áttekinti hatalmas seregét, és közli velük, hogy a városban lévő csoport kicsi és gyenge, azért megtámadhatják, bevehetik és kiűzhetik lakóit, és megszerezhetik maguknak a város gazdagságát és dicsőségét. {SR 419.3}   

Sátán sikeresen félrevezeti őket, és mindnyájan azonnal készülődni kezdenek a harcra. Sok ügyes ember van a roppant nagy seregben, akik mindenféle harci eszközt készítenek. Ekkor a sokaság Sátán vezetésével előrenyomul. A királyok és harcosok szorosan követik Sátánt, és a sokaság csoportokban nyomul utánuk. Minden csapatnak megvan a vezére, és teljes rendben nyomulnak előre a föld megrepedezett felszínén, a szent város felé. Jézus bezárja a szent város kapuit, amelyet a hatalmas hadsere g körülvesz, majd csatasorba állnak, és várják a heves küzdelmet. {SR 419.4}