Sátán csalásai

Sátán az Édenben kezdte meg csalását a földön. Így szólt Évához: „Bizony nem haltok meg!” (I. Móz. 3:4) Ez volt Sátán első tanítása a lélek halhatatlanságáról, és ezt a csalását keresztülvitte az akkori időtől a jelen időig, és keresztül fogja vinni mindaddig, amíg Isten gyermekeinek fogsága megkori időtől a jelen időig, és keresztül fogja vinni mindaddig, amíg Isten gyermekeinek fogsága megszűnik. Figyelmemet felhívták Ádámra és Évára az Édenben, ahol ettek a tiltott fal gyümölcséből, és akkor a villogó pallost helyezték az élet fája köré, és kiűzték őket a kertből, hogy ne egyenek az élet fájáról, és ne váljanak halhatatlan bűnösökké. E fa gyümölcsének kellett megörökítenie a halhatatlanságot. Hallottam, amikor egy angyal megkérdezte: „Ádám családja közül ki hatolt át a villogó palloságot. Hallottam, amikor egy angyal megkérdezte: „Ádám családja közül ki hatolt át a villogó palloson, és evett az élet fájáról?” Hallottam, amikor egy másik angyal így felelt: „Ádám családjából senki sem hatolt át a villogó pallos lángján, hogy egyék az élet fájáról, azért nincs egy halhatatlan bűnös sem.” Annak a léleknek, aki vétkezik, örök halállal kell meghalnia, amelyből nincs reménye a feltámadásra, és akkor Isten haragja kiengesztelődik. {SR 388.1}   

Csodálkoztam azon, hogy Sátán oly könnyen el tudta hitetni az emberekkel, hogy Istennek ezek a szavai: „Amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia” (Ez. 18:4), azt jelentik Sátán szerint, hogy amely lélek vétkezik, annak nem kell meghalnia, hanem örök gyötrelemben kell élnie. Az angyal így szólt: az élet élet, akár szenvedésben, akár boldogságban töltjük el. A halálban nincs szenvedés, nincs öröm és nincs gyűlölet. {SR 388.2}   

Sátán megmondta angyalainak, hogy törekedjenek annak a hazugságnak az elterjesztésére, amelyet először Édenben mondott meg Ádámnak és Évának: „Bizony nem haltok meg!” Amikor az emberek elfogadták a tévtant, és így elhitette velük, hogy halhatatlanok, akkor Sátán arról is meggyőzte őket, hogy a bűnösök örök gyötrelemben élnek a halál után. Ekkor az út elő volt készítve Sátán számára, hogy képviselői által munkálkodva Istent bosszúálló zsarnoknak mutassa be az emberek előtt, aki a pokolba taszítja mindazokat, akik nem tetszenek neki, hogy örökké érezzék haragját. Miközben kimondhatatlan kínokat és gyötrelmeket szenvednek az örök lángokban, úgy mutatták be Istent, mint aki elégedetten tekint le rájuk. Sátán tudta, ha ezt a tévtant el tudja fogadtatni az emberekkel, akkor Istent sokan meggyűlölik, ahelyett, hogy szeretnék és imádnák, és sok emberrel elhiteti, hogy Isten igéjének fenyegetései nem fognak szó szerint beteljesedni, mert ellenkezne Isten jóakaratú és szerető jellemével, hogy örökös gyötrelembe taszítsa azokat a lényeket, akiket Ő teremtett. {SR 389.1}   

A másik túlzás, amit Sátán elfogadtat az emberekkel az, hogy egészen figyelmen kívül hagyják Isten igazságosságát és igéjének fenyegetéseit, és egy egészen kegyelmes lénynek ábrázolják Őt, úgyten igazságosságát és igéjének fenyegetéseit, és egy egészen kegyelmes lénynek ábrázolják Őt, úgyhogy senki sem fog elveszni, hanem végül mindenki (a szentek és a bűnösök is) egyaránt üdvösséget nyer országában. {SR 389.2}   

A lélek halhatatlanságának és vég nélküli gyötrelmének népszerű tana által Sátán egy másik osztályból szerez előnyt magának azáltal, hogy rábírja őket, hogy a Bibliát egy ihletés nélküli, közönsétályból szerez előnyt magának azáltal, hogy rábírja őket, hogy a Bibliát egy ihletés nélküli, közönséges könyvnek tekintsék. Azt tartják, hogy sok jó dologra tanít, de nem támaszkodhatnak rá, és nem szerethetik, mert az örök gyötrelem tanát tanítja. {SR 389.3}   

Egy harmadik osztályt Sátán még messzebbre vezet, hogy megtagadja Isten létezését is. Nem látnak következtetéseket a Biblia Istenének jellemében, ha az egész örökkévalóságon át rettenetes szennak következtetéseket a Biblia Istenének jellemében, ha az egész örökkévalóságon át rettenetes szenvedésekkel tudja kínozni az emberi család egy részét. Ennél fogva megtagadják a Bibliát és szerzőjét, és a halált örök alvásnak tekintik. {SR 390.1}   

Egy negyedik réteg pedig félénk és bátortalan. Ezeket Sátán megkísérti, hogy bűnt kövessenek el. Azután eléjük tárja, hogy a bűn zsoldja nem a halál (amint azt a Biblia tanítja), hanem az örökös gyötrelem élete, amelyet az örökkévalóság végtelen korszakain át is el kell szenvedniük. Így beteges képrelem élete, amelyet az örökkévalóság végtelen korszakain át is el kell szenvedniük. Így beteges képzeletükben megnagyítva a pokol borzalmait, uralja gondolataikat, és elvesztik értelmüket. Ekkor Sátán és angyalai ujjonganak, a hitetlenek és istentelenek pedig a kereszténységet illetik érte szemrehányással. Azt állítják, hogy ezek az ártalmak a Bibliába és annak szerzőjébe vetett hit természetes követsal. Azt állítják, hogy ezek az ártalmak a Bibliába és annak szerzőjébe vetett hit természetes következményei, holott a népszerű tévtanok elfogadásából erednek. {SR 390.2}   

A Szentírás oltalom

Láttam, hogy a mennyei sereg nagyon méltatlankodott Sátánnak e vakmerő munkája miatt. Érdeklődtem, hogy miért tűri el, hogy e csalások befolyásolják az emberek gondolatait, amikor Isten angyalődtem, hogy miért tűri el, hogy e csalások befolyásolják az emberek gondolatait, amikor Isten angyalai elég hatalmasok lennének arra, ha megbízatást kapnának, hogy megtörjék az ellenség erejét. Meglődtem, hogy miért tűri el, hogy e csalások befolyásolják az emberek gondolatait, amikor Isten angyalai elég hatalmasok lennének arra, ha megbízatást kapnának, hogy megtörjék az ellenség erejét. Meglai elég hatalmasok lennének arra, ha megbízatást kapnának, hogy megtörjék az ellenség erejét. Meggyőződtem arról, Isten tudja, hogy Sátán minden ravaszsággal igyekszik majd megsemmisíteni az embert, azért íratta meg az Ő igéjét, és az emberiségre vonatkozó szándékait oly világossá tette, hogy a leggyengébbnek sem kell tévelyegnie. Miután Isten az embernek adta igéjét, gondosan megőrizte attól, hogy Sátán, angyalai vagy ügynökei és egyéb képviselői elpusztítsák. Miközben más könyveket megsemmisíthettek, ennek a könyvnek halhatatlannak kellett lennie. Az idők végén pedig, amikor Sátán csalásai megnövekednek, annyira el fog terjedni, hogy mindenki, aki csak akarja, megszerezheti magának, és felfegyverkezhet Sátán ravaszságai és hazug csodái ellen. {SR 390.3}   

Láttam, hogy Isten különösképpen védelmezte a Bibliát. Még amikor kevés példány volt belőle, tanult emberek bizonyos esetekben megváltoztatták a szavakat, azt gondolva, hogy világosabbá teszik azokat, amikor a valóságban homályossá tették azt, ami egyszerű volt azzal, hogy saját nézeteikre támaszkodtak, amelyeket a hagyományok kormányoztak. De láttam, hogy Isten igéje egy egész, egy tökéletes lánc, amelynek egyik része összefügg a másikkal, és az egyik megmagyarázza a másikat. A valódi igazságkeresőknek nem kell tévelyegniük, mert nemcsak Isten igéje jelenti ki egyszerűen és világosan az élet útját, hanem Isten Szentlelkét is vezetőül adta a benne kijelentett élet útjának megértésére. {SR 391.1}   

Láttam, hogy Isten angyalai sohasem uralják akaratukat. Isten életet és halált helyezett az emberek elé, és ők választhatnak. Sokan kívánják az életet, de továbbra is a széles úton járnak. Az Isten kormányzása elleni lázadást választják, annak ellenére, hogy nagy kegyelmében Isten odaadta Fiát, hogy meghaljon az emberiségért. Azok, akik nem fogadták el az oly drágán megvásárolt megváltást, elnyerik igazságos büntetésüket. De láttam, hogy Isten nem zárja őket a pokolba, hogy örökös gyötrelemben szenvedjenek, azonban a mennybe sem viheti be őket, mert ha bevinné őket a tiszta és szent lények társaságába, az rendkívül nyomorulttá tenné őket. Isten végül elpusztítja őket, hogy olyanok legyenek, mintha nem is lettek volna. Így igazságossága kielégül. A föld porából alkotta az embert, azért az engedetlenek és szentségtelenek tűz által megsemmisülnek, és újra visszatérnek a porba. Láttam, hogy Isten jóakarata és részvéte arra indít mindenkit, hogy csodálják jellemét, és imádják szent nevét. Miután a gonoszok kipusztulnak a földről, az egész mennyei sereg ezt mondja majd: „Ámen.” {SR 391.2}   

Sátán nagy megelégedéssel tekint le azokra, akik vallják Krisztus nevét, végül azonban mégis azokhoz a csalásokhoz ragaszkodnak, amelyek tőle származnak. Munkája még mindig az, hogy új ámításokat találjon ki, hatalma és ravaszsága ebbe az irányba mindig növekszik. Ő vezette képviselőit, a pápákat és a papokat, hogy felmagasztalják magukat, és felingereljék az embereket, hogy elkeseredetten üldözzék és megsemmisítsék azokat, akik nem voltak hajlandók elfogadni álnokságait. Ó, midetten üldözzék és megsemmisítsék azokat, akik nem voltak hajlandók elfogadni álnokságait. Ó, milyen szenvedéseket kellett kiállniuk Krisztus hű követőinek! Az angyalok mindenről feljegyzést készítettek. Sátán és angyalai ujjongva mondták azoknak az angyaloknak, akik e szenvedő szenteknek szolgáltak, hogy mind megölik őket, úgyhogy nem marad egy igaz keresztény sem a földön. Láttam, hogy Isten egyháza akkor tiszta volt. Nem állt fenn az a veszély, hogy romlott szívű emberek jönnek a gyülekezetbe, mert az igaz keresztényekre – akik meg merték vallani hitüket – kínpad, máglya és mindenlekezetbe, mert az igaz keresztényekre – akik meg merték vallani hitüket – kínpad, máglya és mindenféle kínzás várt, amit Sátán és angyalai ki tudtak találni, vagy amit az embereknek sugallhattak. {SR 392.1}