A hívők egyesült erőfeszítése

Isten a világosság csatornájává tette földi egyházát, és rajta keresztül adja tudtul szándékait és akaratát. Egyik szolgájának sem ad az egyház tapasztalatától független és azzal ellentétes tapasztalatot. Szintén nem adja tudtára egy embernek az egész egyházra vonatkozó akaratát, magát az egyházat – Krisztus testét – sötétségben hagyva. Gondviselése szoros kapcsolatba hozza szolgáit az egyházával, hogy kevésbé bízzanak önmagukban és jobban másokban, akiket vezet, hogy munkáját előbbre vigyék. {MR311 10.4}   

Az egyházban mindig voltak olyanok, akik folyton egyéni függetlenségre vágytak. Ezek az emberek képtelenek felfogni, hogy a függetlenség szelleme hajlamossá teszi a túlzott magabízásra, és a saját véleményben bízásra, ahelyett, hogy tiszteletben tartaná testvérei tanácsát és nagyra becsülné véleményüket, különösen azon tisztségviselőkét, akiket Isten jelölt ki népe vezetésére. Isten különleges tekintéllyel és hatalommal ruházta fel egyházát, amelynek semmibevétele és megvetése semmivel sem igazolható, mert aki ezt teszi, az Isten hangját veti meg. {MR311 11.1}   

Akik hajlamosak egyéni értékítéletüket mindenekfelett valónak tekinteni, azok súlyos veszélyben forognak. Sátán jól kigondolt törekvése, hogy az ilyeneket elválassza azoktól, akik a világosságot közvetítik, akiken keresztül Isten a földi művének felépítését és kiterjesztését munkálta. Semmibe venni vagy megvetni azokat, akiket Isten jelölt ki a vezetés felelősségének hordozására az igazság előrevitelében, azon eszközök elutasítását jelenti, akiket Isten az Ő népe megsegítésére, bátorítására és megerősítésére rendelt. Ha az Úr ügyében munkálkodók bármelyike ezt figyelmen kívül hagyja, és azt gondolja, hogy az ő világosságának nem más csatornán keresztül kell érkeznie, hanem közvetlenül Istentől, az olyan helyzetbe hozza magát, amelyben hajlamossá válik arra, hogy az ellenség megtévessze és legyőzze. Az Úr az Ő bölcsességében úgy rendezte, hogy a hívők közötti szoros kapcsolat által, amelyet minden hívőnek ápolnia kell, keresztény kereszténnyel, gyülekezet gyülekezettel egyesüljön. Így lesznek képesek az emberi eszközök az istenivel együttműködni. Minden eszköz alárendelődik a Szentléleknek, a hívők összessége pedig egy szervezett és helyesen irányított törekvésben egyesül, hogy eljuttassa a világnak az Isten kegyelméről szóló örömhírt. – Az evangélium munkásai, 443-444 o. {MR311 11.2}