Mi az egyház?

Krisztus befolyásának a világunkban mindenütt érződnie kell hívő gyermekein keresztül. Aki megtért, annak ugyanolyan befolyást kell árasztania, mint ami Isten eszközein keresztül az ő életében megtérést munkált. Minden munkánkat, ami ebben a világban ránk vár, összhangban, szeretetben és egységben kell végeznünk. Állandóan szem előtt kell tartanunk Krisztus példáját és a lábnyomában kell járnunk. {MR311 52.1}   

Az egységben erő van, az Úr pedig azt kívánja, hogy ezen igazság állandóan megmutatkozzon Krisztus testének valamennyi tagjában. Mindenki egyesüljön szeretetben, szelídségben és alázatos lelkületben. Hívők társaságává szerveződve, befolyásuk egyesítése és szétárasztása céljából úgy kell dolgozniuk, ahogy Krisztus munkálkodott. Mindig udvariasságot és tiszteletet kell tanúsítaniuk egymás iránt. Minden talentumnak megvan a maga helye, és annak a Szentlélek irányítása alatt kell állnia. {MR311 52.2}   

Az egyház egy keresztény társaság, amely az azt alkotó tagok számára alakult, hogy minden egyes tag élvezhesse a többi tag jóindulatát, segítségét és talentumait és Isten rajtuk végzett munkáját, számos ajándékuknak és képességüknek megfelelően. Az egyház a közösség szent kötelékeiben egyesül annak érdekében, hogy minden egyes tagjának javára szolgáljon a többiek befolyása. Mindannyian kötelezik magukat a szeretet és összhang szövetségére. A hívők egész társaságának keresztény elveiből és jóindulatából származzon az erő az összhangban történő cselekvésre. Minden hívőnek váljon javára és tegye jobbá a többi tag különféle képességének nemesítő és átformáló befolyása, hogy azok a dolgok, amelyek az egyikből hiányoznak, bőségesebben mutakozzanak meg egy másikban. Az összes tag közeledjen egymáshoz, hogy az egyház „látványosságává váljon a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek”. (1 Kor 4:9). {MR311 52.3}   

Az egyháztagságra vonatkozó szövetség azt jelenti, hogy mindegyik tag Krisztus lábnyomában jár, hogy mindannyian magukra veszik az Ő igáját, és tőle tanulnak, aki szelíd és alázatos szívű. A Megváltó azt mondta, hogy amikor ezt teszik, akkor „nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Mt 11:29-30) {MR311 53.1}   

Akik Krisztus igáját viselik, azok össze fognak tartani. Együttérzést és béketűrést gyakorolnak majd és szent versengéssel arra fognak törekedni, hogy mások iránt olyan gyöngéd megértést és szeretetet tanúsítsanak, amelyeknek ők maguk is nagy szükségét érzik. Aki gyenge és tapasztalatlan, annak ellenére, hogy gyenge, megerősödhet a több reménységgel bíró és több tapasztalattal rendelkező testvére által. Bár mindenek között a legkisebb, mégis olyan építőkő, amelynek fénylenie kell a lelki házban. Eleven tagja a Krisztusban, mint élő fejben egyesült szervezett testnek, és Krisztuson keresztül annyira azonosul Krisztus jellemének minden kiválóságával, hogy az Üdvözítő nem szégyelli őt testvérének nevezni. {MR311 53.2}   

Miért alkotnak a hívők egyházat? Mert ennek révén Krisztus növelni tudja hasznosságukat a világban és erősíteni a jóra való befolyásukat. Az egyházban olyan fegyelmet kell fenntartani, amely védi valamennyiük jogait és erősíti a kölcsönös egymásrautaltság érzését. Istennek soha nem volt olyan terve, hogy egyetlen ember elképzelése és ítélete váljon irányító hatalommá. Soha nem állt szándékában, hogy egyetlen ember uralkodjon, tervezzen és alakítson ki elképzeléseket az egész test gondos és imádságos megfontolása nélkül, hogy mindannyian szilárd, mélyreható módon, összhangban cselekednének. {MR311 53.3}   

A hívőknek lámpás gyanánt kell a világban világítaniuk. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. A világtól elváló és jól láthatóan különböző egyház a menny szemében a legnagyobb dolog az egész földön. A tagok arra kötelezik magukat, hogy elválnak a világtól és egyetlen Mester, Jézus Krisztus szolgálatára szentelik magukat. Meg kell látszania rajtuk, hogy Krisztust választották vezetőjüknek...Az egyháznak azzá kell válnia, aminek Isten szánta: Isten családjának képviselője egy másik világban. – 26 sz. levél, 1900 {MR311 53.4}