Egység a különféle beállítottságúak között

Nem rendelkeztek mindnyájan ugyanazokkal a jellemtulajdonságokkal, és mindegyikőtök hajlamos lesz azt gondolni, hogy a művet az ő saját elképzelései és nézetei szerint kell alakítani. Magatok számára is észrevétlenül ezt a lelkületet fogjátok ápolni és arra fogtok törekedni, hogy a saját módszereiteket vezessétek be. A munkásoknak először Krisztus kegyelmét kell elnyerniük, hogy ezáltal énjüket szem elől veszítsék, és ezután lesz egység, még a különféle beállítottságok között is... {MR311 25.4}   

Minden egyes munkás feszítse meg a végsőkig Istentől kapott képességeit Krisztus országának földi felépítése érdekében. Mindnyájunknak megvan a maga egyénisége a módszerekben és a teherbíróképességben, és ez így is van rendjén; ennek azonban nem szabad megakadályoznia, hogy tökéletes összhangban munkálkodjunk együtt... {MR311 26.1}   

Feltétlenül imádkozzatok és tanácskozzatok együtt, mielőtt terveket fektetnétek le, azután pedig Krisztus Lelkével, egyesült erővel vigyétek előre a munkát. Ha valaki úgy dönt közületek, hogy nem tud együttműködni a testvéreivel, és véleménykülönbségek miatt nem kíván dolgozni, akkor világos, hogy mi a teendő. Alázzátok meg magatokat Isten előtt, kezdjetek imádkozni, mert nem lehetséges és nem is szabad megkísérelni az együttmunkálkodást meghasonlott állapotban. {MR311 26.2}   

Attól, aki kitart a makacsságban és az akaratosságban, Isten vissza fogja vonni a Lelkét és más fogja majd viselni a neki szánt koronát. Isten csak azokat fogadja el, akik hajlandók Krisztustól tanulni, akik tanulmányozzák szavát, megtanulva a szelídség, a szív alázatosságának leckéit, az engedelmesség leckéit, a készséget, hogy Isten útját követve végezzék feladatukat a művében, és nem az ő véges útjuk szerint... {MR311 26.3}   

A vallásos világban valaha volt legnagyobb megpróbáltatások és viszályok mögött az önszeretet, a büszkeség és önelégültség hűzódik meg. Az angyal újra és újra azt mondta nekem, hogy „tartsatok össze, tartsatok össze, legyetek egy értelmen, egy véleményen.” Krisztus a Vezető, ti pedig testvérek vagytok – kövessétek Őt. Járjatok világosságban, ahogyan Ő a világosságban van. Azok, akik Krisztus lábnyomában járnak, nem járhatnak sötétségben, ellenben azok, akik szentségtelen függetlenségben különülnek el, nem bírhatják Isten jelenlétét és áldását a munkában... {MR311 26.4}   

A munkások könnyen olyan helyzetbe hozhatják magukat, ahol az isteni szeretet, hatalalom és bölcsesség nem érheti őket el, ahol nem áll rendelkezésükre segítség a tanácskozásban, a nehézségekben és a próbatételekben, mivel nem értenék meg és nem használnák fel helyesen a menny gazdag kincseit. Magukat dicsőítenék, a saját útaikat gondolnák tökéletesnek, és az önigazultságban erősödnének meg. – 4 sz. levél, 1890. {MR311 27.1}