Bibliai evangelizáció

A mennyben megfogant gondolat

A Biblia-tanulmányok tartásának terve mennyben megfogant gondolat. Sokan, férfiak és nők is részt tudnak venni a misszionáriusi munkának ezen ágában. Munkások fejlődhetnek így, akik aztán Istennek hatalmas emberei lesznek. Az Úr Igéje ezrekhez jutott el ezekkel az eszközökkel, és a munkások személyes kapcsolatba kerülnek minden nemzetből és nyelvből való emberekkel. A Biblia családokhoz jut el, szent igazságai elérik a lelkiismeretet. Kérleljük őket, hogy olvassanak, vizsgálódjanak és ítéljenek maguk, mivel nekik kell viselniük annak felelősségét, hogy befogadják vagy elutasítják az isteni világosságot. A Mindenható nem fogja engedni, hogy az érte végzett értékes munka jutalom nélkül maradjon. Sikerrel koronáz majd minden alázatos erőfeszítést, amit a nevében teszünk. (Gospel Workers, 192.) {ChS 141.1}   

Munkánkat mennyei Atyánk jelölte ki nekünk. Vegyük Bibliánkat, és induljunk el, hogy figyelmeztessük a világot. Legyünk Isten segítő keze a lelkek megmentésében – csatornák, amelyeken keresztül az ő szeretete napról napra kiáradhat a veszendő emberekre. (Testimonies, IX, 150.) {ChS 141.2}   

Határozott felszólítás

Sokak kapnak felszólítást, hogy menjenek ki a mezőre, házról házra fáradozva, Biblia-magyarázatokat tartva, együtt imádkozva az érdeklődőkkel. (Testimonies, IX, 172.) {ChS 141.3}   

Sok munkásnak kell kivennie a maga részét, házról házra végezve munkát, Biblia-tanulmányokat tartva családokban. (Testimonies, IX, 141.) {ChS 141.4}   

Odaszentelt nőknek kell beállniuk a házról házra végzett Biblia-munkába. (Testimonies, IX, 120–121.) {ChS 141.5}   

Ha követjük Jézus nyomdokait, közel kell kerülnünk azokhoz, akiknek szüksége van a szolgálatunkra. Meg kell nyitnunk a Szentírást az értelem számára, elő kell tárnunk Isten törvényének kívánalmait, a tétovázóknak fel kell olvasnunk az ígéreteket, a nemtörődömöket fel kell ráznunk, a gyengéket meg kell erősítenünk. (Gospel Workers, 336.) {ChS 141.6}   

Fülöp és az etiópiai férfi történetében tárul fel az a szolgálat, amelyre az Úr szólítja fel népét. Az etiópiai férfi azt a hatalmas embercsoportot jelképezi, akiknek szüksége van a Fülöphöz hasonló misszionáriusokra – misszionáriusokra, akik meghallják Isten szavát, és elmennek oda, ahová ő küldi őket. Sokak olvassák a világban Szentírást, de képtelenek felfogni annak értelmét. Azért van szükség azon férfiakra és nőkre, akik bírják az Isten ismeretét, hogy elmagyarázzák az Igét ezeknek a lelkeknek. (Testimonies, VIII, 58–59.) {ChS 142.1}   

Gyülekezeteink tagjai között többen kellene lenniük azoknak, akik házról házra járva munkálkodva Biblia-magyarázatokat adnak. (Testimonies, IX, 127.) {ChS 142.2}   

A munkások járjanak házról házra, nyissák meg a Bibliát az emberek számára. (Testimonies, IX, 123.) {ChS 142.3}   

Sok államban találhatók olyan szorgalmas, tehetős gazdálkodók alkotta települések, ahol még soha nem hallották az erre az időre szóló igazságot. Az ilyen helyeken is kell dolgoznunk. Laikus tagjaink álljanak be a szolgálatnak ezen vonalába azzal, hogy könyveket adnak kölcsön vagy árulnak, kiadványokat osztogatnak, Biblia-magyarázatokat adnak – mindezzel sokat végezhetnek el szomszédaik között. A lelkek iránt érzett szeretettel betöltekezve olyan erővel hirdethetnék az üzenetet, hogy sokan térnének meg. (Testimonies, IX, 35.) {ChS 142.4}   

Lenyűgöző jelenetek

Százakat és ezreket láttam, amint családokat keresnek fel és megnyitják előttük Isten Igéjét. Szívek ébredtek bűntudatra a Szentlélek ereje által, és az őszinte megtérés lelkülete nyilatkozott meg. (Testimonies, IX, 126.) {ChS 142.5}   

Két Biblia-munkás ült egy családi körben. Nyitott Bibliával a kezükben az Úr Jézus Krisztust mint bűnbocsátó Üdvözítőt mutatták be. Komoly imában szóltak Istenhez, szívek lágyultak meg, és Isten Lelke befolyása meggyőzte őket. Imáik üdén és erővel szólaltak meg. Amikor az Igét magyarázták, egy lágy, fénylő világosság ragyogta be a Szentírást, én pedig halkan így szóltam: „Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam.” (Testimonies, IX, 35.) {ChS 142.6}   

Sokan vannak olyanok a világban, akik olvassák a Szentírást, de képtelenek felfogni annak értelmét. Világszerte férfiak és nők kémlelik sóvárogva az eget. Imák, könnyek és kérdések emelkednek fel a világosság, a kegyelem és a Szentlélek után vágyakozó lelkektől. Sokan várakoznak az ország határmezsgyéjénél, akik csak azt várják, hogy összegyűjtsék őket. (The Acts of the Apostles, 109.) {ChS 143.1}   

Előkészület a munkára

Jézus követői nem állnak összhangban Isten elgondolásával és akaratával, ha megelégszenek azzal, hogy tudatlanságban maradnak az ő Igéje felől. Mindnyájuknak a Biblia tanulmányozóinak kell lenniük. Krisztus megparancsolta a követőinek: „Tudakozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam.” Péter így int bennünket: „Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (Testimonies, II, 633–634.) {ChS 143.2}   

Akik igazán megtértek, egyre nagyobb értelemmel kell bírniuk a Szentírás megértésében, hogy képesek legyenek a világosság és az üdvösség szavait szólni a sötétségben és a bűneikben veszteglő veszendő embereknek. (Testimonies, IX, 121.) {ChS 143.3}   

Át kell adnunk Isten utolsó figyelmeztetését a világnak. Micsoda buzgósággal kell tanulmányoznunk a Bibliát, milyen lelkesen kell terjesztenünk a világosságot! Minden egyes lélek, aki befogadta az isteni világosságot, igyekezzen azt megosztani másokkal is. Járjanak a munkások házról házra, megnyitva Isten Igéjét az embereknek, kiadványokat osztogatva, szólva arról a világosságról, amely az ő lelküknek is áldást hozott. (Gospel Workers, 353.) {ChS 143.4}   

Kiegyensúlyozott munka leginkább úgy folytatható, amikor Biblia-munkásokat képeznek. Miközben nyilvános alkalmakat tartunk, ehhez az iskolához vagy városi misszióhoz kapcsolódniuk kell mély lelki látással rendelkező, tapasztalt testvéreknek, akik a Biblia-munkásokat naponta útmutatásokkal láthatják el, és akik szintúgy teljes szívvel egyesíthetik erejüket velük az épp folyó nyilvános szolgálatban. (Testimonies, IX, 111.) {ChS 143.5}   

A siker titka

Vigyél komolyságot és buzgóságot az imáidba, Biblia-tanulmányozásaidba és prédikálásodba, hogy ez a benyomás maradjon utánad: a szent igazságok, amiket másoknak bemutatsz, számodra is élő valóság. Bármit is teszel Jézusért, igyekezz minden erőddel buzgón cselekedni azt. Soha ne érezd úgy, hogy már eljutottál a legmagasabb pontra, aminél feljebb már nem hághatsz... Rögzítsd gondolataidat a feladathoz, hogy a bemutatott igazsággal érdeklődést tudj kelteni bennük. Ragadd meg a Szentírás legérdekesebb szakaszait, amiket eléjük tárhatsz, térj a lényegre, igyekezz rögzíteni a figyelmüket, és tanítsd őket az Úrnak útjai szerint. (Review and Herald, 1887. július 26.) {ChS 144.1}   

Nagyszerű munkát végezhetünk el azzal, ha a Bibliát úgy tudjuk az emberek elé tárni, amint az írva van. Vigyétek el Isten Igéjét valamennyi otthonba, szólítsatok meg annak nyilvánvaló kijelentéseivel minden egyes lelkiismeretet, ismételjétek el mindnyájuknak az Üdvözítő parancsát: „Tudakozzátok az Írásokat!” Intsétek őket, hogy vegyék be azt úgy, amint van, hogy könyörögjenek isteni világosságért, majd miután a világosság rájuk ragyog, fogadják örömmel annak minden egyes drága sugarát, és félelem nélkül állják mindazt, ami abból következik. (Testimonies, V, 388.) {ChS 144.2}   

Örömteli munka

Örömteli munka megnyitni a Szentírást mások előtt. (Testimonies, IX, 118.) {ChS 144.3}   

Nyisd meg a Bibliát egy sötétségben levő léleknek, és nem fogsz panaszkodni a kimerültségre és az Isten Igéje iránti érdeklődés hiányára. Szívedet a lelkek iránti nyugtalanság fogja tudatára ébreszteni, és a hit bizonyítékai felett érzett öröm fog tölt be téged, és magad is tudni fogod, hogy „aki másokat felüdít, maga is üdül”. (Review and Herald, 1888. március 13.) {ChS 144.4}