× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Hatvankilencedik fejezet – Iskoláink érdekében hozott intézkedések – Felhívás Dél-Kaliforniában élő lelkészekhez, orvosokhoz és tanárokhoz

{FE 520}   

Akik vezető szerepet töltenek be az utolsó evangéliumi üzenet ünnepélyes munkája bármely területén, széles látókörük és átfogó elképzeléseik legyenek. Mindannak, aki az evangélium munkájának felelősségét viseli, kiváltsága Krisztus iskolájának értelmes tanulójává lenni. Aki Krisztus követőjének vallja magát, nem követheti saját akaratának késztetéseit. Gondolkozása olyan nevelésben részesült, hogy Krisztus gondolatai élnek lelkében és olyan világosságot kapott, hogy érti Isten akaratát és útjait. Az ilyen hívő Krisztus munkamódszereinek követője lesz. {FE 520.1}   

Testvéreink ne feledjék, hogy Isten bölcsessége tette lehetővé iskoláinkban az utat, amely áldást hoz mindazokra, akik részt vesznek a vállalkozásban. A „Krisztus példázatai” c. könyvet oktatási munka céljára adományoztam a műnek, hogy a diákok és az iskola többi barátja forgassa ezeket és eladásuk által jelentős bevételhez jusson, amellyel az iskola adósságát csökkenteni lehet. Azonban e tervet nem úgy terjesztették az iskolánk elé, ahogyan kellett volna. A tanárok és diákok nem kaptak olyan eligazítást, hogy éljenek a könyv értékesítésének lehetőségével az oktatási munka javára. {FE 520.2}   

Iskoláink tanárainak és diákjainak már régen meg kellett volna tanulniuk azzal a lehetőséggel élni, hogy anyagi forrásokat teremtsenek a „Krisztus példázatai” című könyv eladásával. E könyvek eladásával a diákok Isten ügyét szolgálják és amíg e munkát végzik, a drága világosság terjesztésével felbecsülhetetlen tanulságokat nyernek keresztény hitéletükben. Használja ki most valamennyi iskolánk e lehetőséget és törekedjen arra, hogy a munkások tanítása, az iskola anyagai terheinek enyhítése és a Krisztus ügye részére történő léleknyerés céljára az elénk tárt tervet megvalósítsák. {FE 520.3}   

Riverside, Redlands és San Bernardino nagyvárosaiban olyan missziós terület nyílt számunkra, amely eddig még majdnem érintetlen volt. Amennyire munkásainknak eddig volt bátorságuk, jó munkát végeztünk, azonban szükség van anyagi eszközökre a munka sikereses előbbre viteléhez. Isten szándéka volt, hogy a Nagy Orvos lábnyomán és a Krisztus példázatai című könyv értékesítésével jelentős eszközöket teremtsünk a szanatóriumok és iskolák munkájára és ezáltal népünknek több szabadsága marad anyagi eszközeit új missziós területeken végzendő munka megnyitására adni. Ha népünk úgy végzi e könyvek értékesítését, ahogyan az várható, akkor sokkal több anyagi eszközünk lesz a munka olyan módon való végzésére, ahogyan azt az Úr tervezte. {FE 520.4}   

Bizonyosan állíthatom, hogy ahol csak sikerült megragadnunk a „Krisztus példázatai” című könyv eladását, ott a könyv jó hatással volt. Akik pedig ebben a munkában részt vettek olyan tanulságokat szereztek, amellyel megtérültek erőfeszítéseik. Népünket pedig most biztatni kell, hogy vegyen részt ebben a különleges missziós erőfeszítésben. Világosságot kaptam, hogy minden lehetséges módon tanítást adjunk népünknek, melyek a legjobb módszerek e könyvek bemutatására. {FE 521.1}   

Utasítást kaptam, hogy azon munkásaink vegyenek részt a nagyobb találkozóinkon, akik megtanítják népünket, hogy vessék az igazság magvait. Ez több annál, mint tudatni velük, hogyan adják el az Idők Jelei c. újságot és más lapjainkat. Részletes tanítást jelent, hogyan bánjunk olyan könyvekkel, mint a Krisztus példázatai és a Nagy Orvos lábnyomában. Olyan becses igazságokat tartalmazó könyvek ezek, amelyekből az olvasó nagyszerű (nagy értékű) tanulságokat vonhat le. {FE 521.2}   

Miért nem neveztetek ki valakit a sátoros találkozón [1907-ben], hogy népünknek a munka ezen ágát bemutassa? Ennek kihagyásával drága alkalom veszett el, amikor nagy áldásokat lehetett volna a nép elérhető közelségébe vinni és intézményeink anyagi terheit könnyíteni az anyagiak előteremtésével. Testvéreim! Buzdítsuk népünket, hogy további késlekedés nélkül fogjon hozzá e munkához. {FE 521.3}   

Vannak olyanok, akik korábban tapasztalatokat szereztek az egészséges ételek értékesítése területén, és most próbálkozniuk kellene becses könyveink eladásában segíteni, mivel örök életre szóló lelki táplálék van bennük. Los Angelesben komoly eredményeket lehet elérni a Krisztus példázatai és a Nagy Orvos lábnyomában című könyv eladásával. Az a sok tízezer ideiglenesen ott lakó ember és vendégmunkás nagy hasznot húzna e könyvek tanulságaiból és akik szanatóriumainkban felelősséget hordoznak, bölcsen járjanak el ezen a területen. Bátorítsák a nővéreket, a segítőket és a diákokat, hogy ezen eszközökkel minél több pénzt gyűjtsenek arra, amivel fedezhetik a különböző intézményeink költségeit. {FE 521.4}   

Miért érti meg olyan nehezen népünk, hogy mit vár az Úr tőlük? Vezető munkásainknak előre kellene készülni arra, hogyan használják a nagyobb és kisebb találkozókon adódó lehetőségeiket e könyvek népünk részére való bemutatását illetően és önkénteseket kérjenek, akik részt vesznek eladásukban. Amikor olyan buzgalommal kezdjük el ezt a munkát amilyet az idők megkívánnak, akkor jelentősen csökkeni fog az iskolánkra nehezedő adósság. Ekkor pedig az a nép, akiket jelenleg arra hívnak, hogy bőven adakozzon anyagi javaiból, támogatni fogja ezeket az intézményeket és szabadságában fog állni adományainak nagyobb részét más, ínségesebb helyek missziómunkái céljára adni, ahol különleges erőfeszítések még nem történtek. {FE 522.1}   

Jelentős eredmények fognak származni abból, ha e könyveket a Női Keresztény Mértékletességi Szövetség vezetőinek figyelmébe ajánljuk. Meg kell hívnunk ezeket a munkásokat találkozóinkra és lehetőséget adni számukra, hogy ismerjék meg népünket. Adjuk ezeket az értékes könyveket a kezükbe és mondjuk el nekik, milyen ajándékot jelentenek Isten ügye részére és eddig mit eredményeztek. Magyarázzuk el nekik, hogyan lehet betegeket gyógyítás céljából a szanatóriumokba hozni, akik segítség nélkül soha nem jutnának oda el és ezen eszközökön keresztül hogyan lehet segítséget nyújtani szanatóriumok helyben történő alapítására, ahol azokra nagy szükség van. Ha szanatóriumainkat istenfélő férfiak és nők irányítják bölcsen, akkor eszközei lehetnek annak, hogy kapcsolatba hozzon bennünket a Női Keresztény Mértékletességi Szövetség munkásaival, és ezek a munkások gyorsan fel fogják ismerni, hogy orvosi munkánknak milyen előnyei vannak. Annak eredményeként, hogy kapcsolatba lépnek orvosi munkánkkal, egyesek olyan igazságokat fognak megtanulni, amelyekre szükség van a keresztény jellem tökéletesítése céljára. {FE 522.2}   

Van egy dolog, amit munkásainknak soha nem szabad elfelejteni. Az, hogy az Úr Jézus a fő vezetőnk. Olyan tervet körvonalazott Ő, amelynek segítségével iskoláink adósságai csökkenthetők és nem igazolja azokat, akik ezt a tervet félre akarják tenni, mivel nem bíznak benne. Amikor népe egységre jut és így segíti ügyét a földön akkor nincs olyan Isten által ígért jó dolog, amit visszatartana tőlük. {FE 523.1}   

Olyan helyeken, mint Los Angeles, ahol a népesség folyamatosan változik, csodálatos lehetőségek adódnak könyveink értékesítésére. Nagy veszteséget szenvedtünk el, mivel népünk nem élt teljesebb mértékben ezzel a lehetőséggel. Miért nem próbálja meg a San Fernando iskola Los Angeles-t olyan speciális misszió-területté tenni, ahol Krisztus példázatait megpróbálnák terjeszteni? Ha komoly elszántsággal és hittel kidolgozzák azt a tervet, amelyet kaptunk e könyv terjesztésére, akkor Isten angyalai fogják lépéseiket kísérni és a menny áldása lesz törekvéseiken. {FE 523.2}   

Kiváló dolog lett volna, ha vakációjuk során a San Fernando iskola tanárai megragadták volna az alkalmat e könyv terjesztésére. Áldást nyertek volna azzal, hogy elmennek a diákokkal és tanították volna őket, hogyan keressenek fel embereket és hogyan mutassák be a könyvet. A könyv ajándék-jellegének története és ennek célja egyesekben különleges érdeklődést keltene a könyv iránt és azon iskola iránt, amely azt terjeszti. {FE 523.3}   

Iskolánk tanárai miért nem tettek többet ezért? Bárcsak megértené népünk, hogy a belföldi misszióterületen nem lehet ennél hasznosabb munkát végezni, mint a Krisztus példázatai című terjesztése, mivel miközben segítenek iskolánk anyagi helyzetén könnyíteni, ugyanakkor becses bibliai igazságokra hívják fel az emberek figyelmét. {FE 523.4}   

Istenben visszatetszést kelt az a közöny, ahogyan egyesek ehhez a vállalkozáshoz állnak. Azt kívánja, hogy teljes népünk ismerje el e módszert, mint Tőle valót, amellyel könnyíteni lehet az iskola adósságterhét. Azért érezzük annyira a munkánk előbbre viteléhez való anyagi eszközök hiányát mert megfeledkeztek e tervről. Ha az iskolák éltek volna a számukra ily módon létrejött lehetőséggel, több pénz volna most a pénztárukban és Isten népe kezében is, hogy az ügy rászorultabb területeinek szükségletét enyhítsék, és mindenekelőtt a tanárok és diákok olyan tanulságokat gyűjtöttek volna, amelyekre a Mester szolgálatában szükség van. {FE 524.1}   

Azért küldöm nektek e sorokat, mivel látom, hogy orvosi és nevelő munkát végző munkásaink részéről nagyobb beleérzésre és tágabb látókörre van szükség, ha mindazon jót meg akarják szerezni, amit Isten juttatni kíván nekik a Krisztus példázatai és a Nagy Orvos lábnyomában c. könyvek használatán keresztül. Kérlek benneteket testvéreim, népünknek olvassátok fel e szavakat, hogy megtanulják a bölcsesség, az erő és a józan gondolkodás lelkületét bemutatni.(v.ö: 2Tim 1:7/b) -- Review and Herald, 1908 szeptember 3 {FE 524.2}