× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Hatvanharmadik fejezet – Kiképző iskoláink munkája

Főiskoláink és kiképző iskoláink munkáját évről-évre erősíteni kell. {FE 488.1}   

Nincs vesztegetni való idő

Kevés időnk van. Mindenütt kellenek Krisztusnak dolgozó munkások. Ahol most egy van, ott száz hűséges munkásnak kellene lenni a hazai és külföldi misszióterületeken. A világ „*útjait és sövényeit” (v.ö: Lk 14:23) még nem munkáltuk meg. Sürgősen felhívásokat kell tenni azok felé, akiknek a Mester missziós munkájában kellene most dolgozniuk. {FE 488.2}   

A jelek, amelyek azt mutatják, hogy Krisztus eljövetele közeli, gyorsan teljesednek. Az Úr arra hívja az ifjúságot, hogy könyvevangélistaként és evangéliumi munkásként dolgozzanak és végezzenek házról-házra való terjesztést olyan helyeken, ahol még nem hallották az igazságot. Szól ifjainkhoz és ezt mondja: „Nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (1Kor 6:19/b-20) Akik hajlandók Isten útmutatása szerint útra kelni csodálatos áldásokat nyernek. Akik minden tőlük telhetőt megtesznek ebben az életben, alkalmasságot szereznek a jövőbeli, halhatatlan életre. {FE 488.3}   

Az Úr önkénteseket hív, akik szilárdan kiállnak Mellette és elkötelezik magukat a nazareti Jézussal való szövetségre azon munka végzésére, amit éppen most, ebben az időben kell végezni. {FE 488.4}   

Sok fiatal férfi és nő van köreinkben, akik ha ösztönzést kapnak, kedvet éreznek több éves, Battle Creek-ben történő tanulásra. Azonban kifizetődik ez? Isten népe talentumait a világ részére adandó utolsó kegyelmi üzenet közvetítésére kell használni. Az Úr azokat hívja, akik szanatóriumainkkal, kiadóinkkal és egyéb intézményeinkkel vannak kapcsolatban, hogy tanítsák az ifjúságot evangelizációs munkára. Időnkből és pénzünkből nem szabad oly bőségesen szanatóriumokra, élelmiszergyárakra és boltokra, valamint éttermekre fordítani, hogy aztán a munka más területein ez hátrányt jelentsen. Ifjú férfiak és nők, akiknek lelkészként, Biblia munkásként és könyvterjesztőként kellene dolgozni, ne kösse le őket gondolkozást nem igénylő munkakör. {FE 488.5}   

Az ifjúságot bátorítani kell iskoláink látogatására, amelyeknek egyre jobban és jobban a prófétaiskolákhoz kellene hasonlítaniuk. Iskoláinkat az Úr hozta létre és ha rendeltetésével összhangban vezetik őket, akkor az odaküldött ifjúság gyorsan felkészül a missziómunka különféle területein való feladatok végzésére. Lesznek missziós nővérek, könyvterjesztők, tanárok és evangelizátor lelkészek. {FE 489.1}   

Az Úr világos utasítást adott nekem, hogy fiataljainkat ne biztassuk arra, hogy idejükből és energiájukból oly sokat szenteljenek egészségügyi misszionáriusi munkára, mint ahogyan az utóbbi időben az folyt. A képzés, amelyet Bibliai tanításokkal kapcsolatban kapnak, nem olyan, amely alkalmassá teszi őket azon munka helyes végzésére, amelyet Isten a népére bízott. {FE 489.2}   

Sátán buzgón arra törekszik, hogy a helyes elvektől máshová vezesse el a lelkeket. Tömegek, akik vallják, hogy Isten igaz egyházához tartoznak, az ellenség megtévesztéseinek bűvkörébe kerülnek. Arra vezeti őket, hogy eltérjenek az áldott és egyetlen Hatalmasság iránti hűségüktől. {FE 489.3}   

Jelen kötelességünk

Valamennyi felekezeti főiskola és képzőiskola viseljen gondot arra, hogy biztosítsa diákjainak az evangéliumi munkások és keresztény üzletemberek részére nélkülözhetetlen oktatást. Az ifjúság és az idősebbek közül, akik kötelességüknek érzik, hogy alkalmassá váljanak arra a munkára, amely bizonyos hivatalos vizsgákat igényel, biztosítsák az Unió Konferencia képzőiskolainál mindazt, amely nélkülözhetetlen, anélkül, hogy Battle Creek-be mennének előkészítő oktatásra. {FE 489.4}   

Az ima csodákat tesz azokért, akik rászánják magukat, „ugyanezen dologban vigyázván” (Efez 6:18). Isten azt kívánja, hogy mindnyájan várakozó és reménykedő állásponton legyünk. Beteljesíti, amit megígért és ha vannak törvényi követelmények, amelyek szükségessé teszik, hogy az orvostanhallgatók végezzenek el bizonyos előkészítő tanulmányokat, akkor tartsanak főiskoláink előadásokat a megkívánt járulékos tanulmányokból a keresztény neveléssel összhangban történő módon. Az Úr kifejezésre juttatta nemtetszését, mivel népünkből oly sokan tartanak Battle Creek-be. Mivel azt akarja, hogy ne menjenek oda oly sokan, meg kell értenünk, hogy akarata szerint, legyenek más helyeken lévő iskoláinknak ügyes tanárjai és végezzék jól azt a munkát, amit el kell végezni. Szervezzék meg, hogy diákjaik megszerezzék a szükséges szakmai és tudományos képzettséget. Azért született sok ilyen követelmény, mert az átlagos iskolákban kapott előkészítő munka igen jelentős része felszínes. Munkánk teljességgel legyen alapos, megbízható és hűséggel végzett. {FE 490.1}   

Képző iskoláinkban a Biblia legyen minden tanítás alapja. A megkívánt tanulmányokhoz nincs szükség arra, hogy tanáraink olyan kifogásolható könyveket hozzanak, amelyeket az Úrtól kapott utasítás szerint használatukat mellőzzük az iskoláinkban. Az Úr által a nekem adott világosság alapján tudom, hogy az adott terület különböző részein, a képzőiskoláinkat a lehető legkedvezőbb helyzetbe kell hozni, hogy tegyék képessé az ifjúságot az állami törvények által, az orvostanhallgatók részére előírt vizsgáknak való megfelelésre. E célból a legjobb tanári talentumokat kell biztosítani, hogy iskoláinkat a megkívánt szintre felhozhassuk. {FE 490.2}   

Azonban ne tanácsoljuk ifjainknak, hogy Battle Creek-be menjenek előkészítő oktatás céljára. Nagy zsúfoltság van Battle Creek-ben, amely kedvezőtlenné teszi, hogy ott keresztény munkásokat megfelelően képezzenek. Mivel abban a zsúfolt központban folyó munkával kapcsolatos figyelmeztetéseket nem szívlelték meg, az Úr megengedte, hogy intézményeink közül kettőt tűz pusztítson el. Még azok után is, hogy ilyen feltűnő módon megmutatta nemtetszését, figyelmeztetéseivel nem törődtek. A Szanatórium még ott van. Istennek mennyivel nagyobb dicsőséget adtunk volna, ha ezen intézet több felé osztva létezne és ezzel munkája és befolyása több helyen éreztette volna hatását! Azonban most, hogy a Szanatórium újjáépült, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azok megsegítésére, akik ott vannak és sok nehézséggel küzdenek. {FE 490.3}   

Szeretném megismételni: Nincs szükség, hogy ifjaink közül oly sokan tanuljanak orvostudományt. Azonban akiknek az Unió Konferencia képzőiskoláiban kell orvostanhallgatói tanulmányaikat elvégezniük, legyen bőven lehetőségük az előkészítő tanulmányokra. Így az Unió Konferencia minden ifjú diákja otthonához közelebbi képzést kaphat és elejét veheti azon különleges kísértéseknek, amelyek a battle creeki munkával járnak. -- Review and Herald, 1903 október 15 {FE 491.1}