× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Negyvennyolcadik fejezet – A legtanulságosabb könyv

A Szanatórium tágas misszióterület. Orvostanhallgató diákjaitok, miközben szorgosan tanulják Isten igéjét, sokkal jobban felkészülnek minden egyéb tanulmányra is, mivel az ige buzgó tanulmányozása mindig megvilágosodással jár. Egészségügyi missziómunka alatt azt értsük, hogy minél jobba megismerik Istent és akit elküldött, Jézus Krisztust, minél jobban megismerkednek a bibliai történelemmel, annál jobban felkészülnek munkájuk végzésére. A battle creek-i főiskola diákjainak magasabb ismeretekre kell törekedniük és semmi nem adhat nekik olyan, minden tanulságot felölelő ismeretet és biztos emlékezőtehetséget, mint az Írások kutatása. Legyen igazi tanfegyelem a tanulásban. Nagyon alázatos, imádsággal teli vágyakozás legyen a lélekben az igazság megismerésére. {FE 390.1}   

Legyenek nagyon hűséges tanárok, akiknek törekvésük megértetni a diákokkal azt, amit tanulnak, de nem úgy, hogy ők maguk mindent elmagyaráznak, hanem engedjék tanítványaiknak minden, általuk olvasott fejezet alapos magyarázását. Tartsuk tiszteletben az érdeklődő, kérdéseket felvető elméket. Tisztelettel bánjunk a felvetett kérdésekkel. A felszínes munkának csak kevés a haszna. Gondos vizsgálódás és komoly, lelket-szellemet megpróbáló tanulmányozás szükséges a megértéshez. Az igében olyan igazságok vannak, amelyek úgy vannak elrejtve a felszín alatt, mint drága érc-telér. Ha leásunk értük, ahogyan az ember aranyat és ezüstöt kutat, elrejtett kincseket fedezünk fel. Bizonyosodjunk meg arról, hogy az igazság bizonyítéka benne van magában az Írásokban. Egyik igehely kulcs a másik megértéséhez. Isten Szent Lelke tárja fel gazdag és elrejtett értelmét és teszi világossá értelmünk számára. „A „te beszéded megnyilatkozása világosságot ad…” (v.ö: Zsolt 119:130) {FE 390.2}   

Isten Igéje a legtanulságosabb tankönyv iskolánk diákjai számára. A Biblia Ádám fiaira és leányaira vonatkozóan Isten teljes akaratát tanítja. A Biblia az élet szabálya, amely tanít bennünket, milyen jellemet kell formálnunk a jövőbeli, örök életre. Hitünk, annak gyakorlatba ültetése, minden ember által ismert és olvasott élő levelekké tehet bennünket. Az Írások érthetővé tételéhez nem a hagyományok és szokások homályos fénye kell az embereknek. Pont olyan volna ez, mintha feltételeznénk, hogy délidőben, amikor a nap teljes erejével világít, szükség van egy földi fáklya pislákoló fényére a nap ragyogásának növeléséhez. A mesék, vagy papok és lelkészek kijelentései nem kellenek, hogy megkíméljék a diákot a tévelygéstől. Forduljunk tanácsért Isten beszédéhez és világosságot kapunk. A Biblia minden kötelességet nyilvánvalóvá tesz, minden tanulság érthető, képes embereket az örök életre felkészíteni. A Krisztustól kapott talentumok és a Szentlélektől nyert világosság kinyilatkoztatja az Atyát és a Fiút. Az Ige pontosan olyan, hogy férfiakat és nőket üdvösségre bölccsé tegyen. Az Igében világosan feltárul az üdvösség ismerete. „A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jócselekedetre felkészített.” (2Tim 3:16) „Tudakozzátok az Írásokat”, mivel ebben lehet megtalálni Isten tanácsát és hangját, amint szól az ember lelkéhez. --Különleges bizonyságtételek a nevelésről, 1895 december 1. {FE 390.3}