× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Negyvenhatodik fejezet – Gondos és alapos tanítás

A battle Creek-i iskolánkban ne tegyünk semmi olyat, amivel csökkentenénk az oktatás színvonalát. A diákok használják ki jól szellemi képességeiket. Minden képességüket fejlesszék a lehető legmagasabb szintre. Sok diák kerül olyan, részben kialakult gondolkozási mintákkal a főiskolára, amelyek akadályt jelentenek számukra. A legnehezebb, amivel meg kell birkózni az, hogy munkájukat ne mindennapi megszokásként végezzék, hanem inkább vigyenek bele tanulmányaikba gondos, eltökélt erőfeszítéseket a nehézségek legyőzésére és hogy képesek legyenek megragadni minden tantárgy lényegét, alapelveit. Krisztus kegyelme által hatalmukban van változtatni napi szokásaikon. Legalapvetőbb érdekük és jövőbeli használhatóságuk fűződik ahhoz, hogy helyesen irányítsák szellemi képességeiket és úgy képezzék azokat, hogy a legbölcsebb Tanítót szolgálhassák, akinek hatalmát hit által igényelhetik. Ez, Isten törvényével összhangban, sikert ad nekik szellemi erőfeszítéseikben. Érezze minden diák, hogy Isten irányítása alatt különleges képzést kell kapnia, különleges nevelésben és személyre szabott oktatásban részesül. Rá kell ébrednie hogy Isten iránta támasztott követelménye önmagából, képessége szerint, a legtöbbet kihozni, hogy másokat is taníthasson. Rettegjenek attól, hogy valaki is tétlen, közönyös legyen, de ugyanilyen mértékben féljenek attól, hogy valaki megszokásból végezze a napi feladatait. {FE 373.1}   

Remélem, hogy az általam leírtakból senki nem gondolja azt, mely szerint az iskola színvonalát bármilyen mértékben csökkenteni kellene. Iskolánkban legyen nagyon gondos és alapos a tanulmányi munka és ennek biztosítása érdekében tegyék első és legfontosabb helyre azt a bölcsességet, amely Istentől jön. Krisztus vallása soha nem hagyja jóvá a testi vagy lelki lustaságot. {FE 373.2}   

Előttünk van Dániel és társainak esete, akik a legjobban kihasználták lehetőségeiket ismeretszerzésre Babilon királyi udvarában. Amikor hitükről és ismereteikről kérdezték őket, képesek voltak hitükről bizonyságot tenni (v.ö.: 1 Pt 3:15), valamint ismereteikkel és bölcsességükkel kapcsolatos próbában megállni a helyüket. Dániel értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz, amivel bizonyította, hogy élő kapcsolatban van a minden bölcsesség Istenével. és „minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódott, tízszerte okosabbnak találta őket, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak.” (Dn. 1:20). Dániel történetét figyelmeztetésnek kaptuk, „akikhez az időknek vége elközelgett” (v.ö: 1 Kor. 10:11). „Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz..” ( Zsolt 25:14/a) Dániel szoros kapcsolatban volt Istennel. Amikor „a parancsolat kiment, hogy öljék meg a bölcseket; és keresték Dánielt és az ő társait, hogy megölettessenek. Ekkor Dániel - nem visszavágásként, hanem – „bölcsen és értelmesen felelt Arióknak, a királyi testőrség fejének, aki kiment, hogy megölesse a babiloni bölcseket..” (v.ö: Dn 2:13-14) Ezt kérdezte: „Miért e kegyetlen parancsolat a királytól?” Bement Dániel a király elé és időt kért tőle. Az Isten, akit szolgált, arra indította, hogy mondja a királynak, majd ő meg fogja adni a magyarázatot. „Ekkor Dániel haza ment, és elmondta e dolgot Ananiásnak, Misáelnek és Azariásnak, az ő társainak: Hogy kérjenek az egek Istenétől irgalmasságot e titok végett, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelentetett az a titok éjjeli látásban. Áldotta akkor Dániel az egek Istenét. (Ellen White megjegyzése: Olvassuk el Dániel 2:20-28-at) Dániel ezzel megkapta az értelmezést. {FE 373.3}   

Gazdagon megtérült a héber ifjak Isten fegyelme alatt történt nevelése, amelyet a nehéz helyzetben bizonyítottak. Miközben szorgalmasan törekedtek ismeretszerzésre, az Úr mennyei bölcsességet adott nekik. Az elsajátított ismeret nagy szolgálatot jelentett, amikor szorult helyzetbe kerültek. A menny Istene, az Úr nem fogja kipótolni a szellemi és lelki tétlenség miatti hiányosságokat. Amikor emberek majd azért használják képességeiket, hogy ismeretet szerezzenek, hogy alapos gondolkozású emberekké váljanak, amikor Isten és az igazság legnagyobb tanúbizonyságaiként győzelmet arattak a lelkek üdvösségét illető alapvető tantételek vizsgálata és tisztázása területén, hogy a dicsőséget Istennek, mint a legfelsőbbnek adják, akkor még bírók és királyok is ismeretre jutnak bíróságokon, parlamentekben és tanácstermekben és elismerik, hogy az Isten, aki a teremtette az egeket és a földet az egyetlen igaz és élő Isten, a kereszténység ésminden igazság szerzője. Ő az, aki beiktatta a hetedik napi nyugalomnapot, a szombatot, amikor a földnek alapot vetett és amikor a hajnalcsillagok együtt énekeltek és Isten minden fia vigadozott(v.ö: Jób 38:6-7) Az egész természet bizonyságot tesz Isten igéjéről, ahogyan arra rendeltetett. {FE 374.1}   

Az iskoláinkban tanított ismeretek esetén együtt kell alkalmazni a természeti és a lelki dolgokat. Bibliai tanulságokat rejt magában az, ahogyan művelik a földet. Ahogyan a talaj engedelmeskedik a törvényszerűségeknek azt mutatja be, hogy egy végtelen Isten tökéletes hatalma alatt áll. Ugyanezen alapelvet találjuk a lélek és a természet világában. Ha elválasztjuk az ismeretek megszerzésétől Istent és bölcsességét, akkor egy olyan megnyomorított és egyoldalú oktatást kapunk, amely nem lesz képes a Krisztusba vetett hit által halhatatlanságra vivő üdvözítő hatalmat adni. A természet és a Biblia szerzője ugyanaz. A teremtésnek és a kereszténységnek egy Istene van. Mindaz, aki ismeretszerzésbe fog, célozza meg a fejlődés legmagasabb lépcsőfokát. Haladjon képessége szerint minél gyorsabban és messzebbre. Tanulmányi területei legyenek olyan átfogóak, amilyeneket képességei át tudnak fogni, miközben Istent teszi bölcsességévé, ragaszkodik ahhoz, Akinek végtelen a bölcsessége, Aki korszakok titkait képes felfedni, Aki a benne hívő lelkeknek a legnehezebb problémákat is meg tudja oldani, akié egyedül a halhatatlanság, aki ember részére hozzáférhetetlen világosságban lakozik. (v.ö: 1Tim 6:16) Krisztus élő bizonysága, aki kitart az Úr megismerésében, tudni fogja, hogy kijövetele bizonyos mint a hajnal (v.ö: Hos 6:3) „Amit vet az ember, azt is aratja.” (Gal 6:7/b) Minden lélek, teste megfelelő gondozása mellett, ha szellemi képességeit ismeretek szerzésére fordítja, őszinte szívvel és szorgalommal törekszik, Krisztusban teljességre juthat, aki a teljességre jutott ember tökéletes példaképe. {FE 375.1}   

Aki Isten törvénye iránt az engedetlenség útját választja, jövőbeli sorsát dönti el. Testéből vet, a bűn zsoldja fizetségéért munkálkodik, amely az örök élet ellentétébe, az örök pusztulásba visz. Az Isten iránti alázatosság, szent törvényével szembeni engedelmesség biztos eredményt hoz. „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn 17:3) Ez olyan értékkel felérő ismeret, amelyet szó nem képes leírni. E világon ez a legmagasabb érték és az örökkévalóságra kihat. „Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.” (Jer. 9:23-24). {FE 376.1}   

Amikor alacsonyra tűzzük céljainkat, akkor alacsony szintet is érünk el. Minden diáknak úgy ajánljuk a könyvek Könyvét, mint az emberi értelmesség legnagyszerűbb tanulmányát, mint e földi és az örök élet nélkülözhetetlen tanulmányát. Azonban nem volt szándékomban a természettudományok tanulmányozásának szintjét lejjebb vinni. E témákkal kapcsolatban a kapott világosság egyértelmű és semmiképpen nem ajánlott figyelmen kívül hagyni. Azonban ha Isten igéjét, amely megvilágosítja az embert és bölccsé teszi az együgyűt (v.ö: Zsolt 27:1 és 19:8) tanácsosként, vezetőként és tanítóként fogadták volna az elmébe és a lélek templomába, akkor nem lett volna szükség feddésekre a diákok visszaesései miatt, miután Isten áldása mennyei világosság gazdag áradatában jött el hozzájuk, hogy a menny szent tüzét szívük oltárain meggyújtsa. Sokan engedtek, hogy szórakozások vegyék át a vezető helyet életükben. Nem ilyen utat választott magának Dániel, amikor tanultságot szerzett, amely, a személyén keresztül, a büszke Babilon királyi udvara legmagasabb iskoláinak összes bölcsessége és ismerete felett álló mennyei bölcsesség felsőbbrendűségét jelentette ki. Isten az emberek értelmét figyelemre méltó módon nyitja meg, ha szavait a diák a gyakorlati életébe beviszi és a Bibliát olyan értékes és csodálatos könyvnek ismeri el, mint amilyen az is. Semmi ne kerüljön a diák és e könyv közé, mint ami fontosabb volna, mivel ez az a bölcsesség, amelyet ha gyakorlatba ültetnek, az embert a földi és az örök életre teszi bölccsé. Isten a természeten át és Szaván keresztül fedi fel önmagát. A Biblia minden történelem legcsodálatosabbika, mivel Isten és nem véges emberi elme alkotása. Évszázadokra visz bennünket vissza, a minden dolgok kezdetéhez és olyan időket és jeleneteket tár elénk, amelyeket másként soha sem ismerhetnénk meg. Isten dicsőségét tárja fel, ahogyan gondviselésével egy elbukott világ megmentéséért munkálkodik. A legegyszerűbb nyelven tárja elénk az örömhír nagyszerű hatalmát, amelyet ha befogadnak, elszakítja azt a láncot, amely Sátánhoz kötözi az embert. {FE 376.2}   

Tiszta és dicső sugarakkal, világosság ragyog szent oldalairól, bemutatva azt az élő Istent, Aki kormányzata törvényeiben és az általa felékesített világ és az egek teremtésében jelenti ki Önmagát. Hatalmát olyannak kell elismerni, mint az egyetlen eszköz arra, hogy a világot a romlásba vivő babonaságtól – amely Istenre és emberre is szégyent hoz – megmentse. Mindenki, aki a Bibliát tanulmányozza, értelmi képességein keresztül nemcsak megismeri kinyilatkoztatott igazságait, hanem szívét és jellemét átalakító hatalmán át Isten jellemét fogja a világnak képviselni rendezett életén, jámbor lelkületén és beszédén át. „A „te beszéded megnyilatkozása világosságot ad…” (v.ö: Zsolt 119:130) Az emberi gondolkozás kitágul, emelkedetté válik, megtisztul. Azonban sokan az igazság ismeretével és Isten Szentlelke szíveken oly világos módon megmutatkozó csodálatos munkájával ellentétes életet éltek Battle Creek-ben. Nagy bűn és veszteség következett abból a hanyagságból, amely a mennyei világossággal való összhang hiányából eredt. Szórakozásokba, sportmérkőzésekbe, ökölvívó meccsekbe való belemerüléssel azt jelentették ki a világnak, hogy Krisztus egyetlen ilyen dologban sem volt vezetőjük. Mindez Isten figyelmeztetését vonta maga után. Most pedig, ami a legjobban terheli a lelkemet, a másik végletbe jutás. Nincs erre szükség. Ha a Bibliát tesszük meg vezetőnknek és tanácsosnak, akkor azzal számolhatunk, hogy befolyást gyakorol a megtéretlen ember gondolkozására és szívére. Tanulmányozása, jobban, mint bármi egyéb dologé, mennyei befolyást gyakorol az emberre. Aki őszinte szívvel tanulmányozza, annak kitágítja gondolatait, új indítékokat és friss életerőt nyer. Képességeinek hatékonyságát növeli azzal, hogy nagyszerű és messze-ható igazságokkal hozza kapcsolatba. Állandóan hat és vonz. A lélek megtérítésének hatékony eszköze. Ha az emberi elme beszűkül, elgyengül és rossz hatásfokúvá válik, azért van, mert csak hétköznapi témákra hagyatkozik és azokkal foglalkozik. {FE 377.1}   

Isten nagyszerű munkára képes és meg is teszi minden emberi lényért, aki megnyitja szívét Szavára, lelke templomába engedi és minden bálványt kiűz onnan. A gondolkozás és szív ha erőfeszítésre szólítják, akkor befogadja Isten akaratának csodálatos kinyilatkoztatásait. A megtért lélek megerősödik a rossz elleni küzdelemben. A Biblia tanulmányozása során a megtért lélek eszi és issza Isten Fia testét és vérét, amelyet Ő maga úgy értelmez, mint Szavainak – amely lélek és élet – befogadása és megcselekvése. Az Ige testté lesz, közöttünk lakozik (v.ö: Jn 1:14) azokban, akik befogadják Isten Szavának szent tanításait. A világ Üdvözítője szent és tiszta élet példáját hagyta minden emberre. Megvilágosít, felemel és halhatatlanságot hoz mindenkinek, aki engedelmes mennyei követelményeinek. Ezért írok nektek úgy, ahogyan tettem. Isten mentsen, hogy tisztánlátás hiánya miatt hibákat kövessetek el a hozzátok intézett szavaim félreértése miatt. Nem volt semmi más bennem, mint az öröm, tudva azt, hogy amit a diákok Isten igéje tanulmányozásából nyerhetnek, az egy tágabb látókör, emelkedettebb látásmód, nemesebb lélek és közben szunnyadó energiáik felébrednek a természettudományok nagyobb megbecsüléssel történő tanulmányozására. Tanult emberekké válhatnak, mint Dániel, olyan szándékkal, hogy minden képességüket fejlesszék és Isten dicsőségére használják. Azonban illendő minden diáknak Istentől tanulnia, aki bölcsességet ad, hogyan tanuljon a legeredményesebben, mivel valamennyi az örök élet jelöltje. {FE 378.1}   

Az Úr Isten emberi természet magára öltve jött le világunkba, hogy saját életében munkálja ki a Krisztus és Sátán közötti titokzatos és nagy küzdelmet. Megzavarta a sötétség hatalmait. Mindez a történet a következőt mondja el az embernek: én, aki helyettesetek és kezesetek vagyok, magamra vettem az emberi természetet és azt bemutatom, hogy Ádám minden fia és leánya abban a megtiszteltetésben részesül, hogy isteni természet részese lehet és Jézus Krisztus által megragadhatja az örök élet ígéretét. Akik e nagyszerű áldás jelöltjei, mindenben oly módon járjanak, hogy az Úrral való szövetségük előnyeit mutassák be kinyilatkoztatott igazságán és a Szentlélek megszentelő erején át. Ez az emberi gondolkozást kitágítja, örök dolgokra rögzíti, ráállítja az igazság befogadására, annak megértésére, amely a szív, lélek és jellem megszentelődésén át elvezet az igazság megvalósulásához. {FE 379.1}   

Akik átélik ezt a tapasztalatot nem fognak olyan szórakozásokra lesüllyedni, amelyek befolyásukkal lekötik és félrevezetik az embert és azt mutatják, hogy az illető nem ette és itta az örök élet igéit. A diákok azzal, hogy eltértek az igaz istenfélelem egyszerűségétől olyan befolyást kaptak, amely meggyengítette a jellemet és csökkentette a szellemi erőt. A természettudományi tanulmányaikban visszamaradtak, miközben, ha olyanok volnának mint Dániel, Isten szavának hallgatói és cselekvői, akkor az elkezdett tanulmányaik minden területén úgy haladnának mint ő. Miután szívük megtisztul, meg is erősödnének. Minden szellemi képességük elevenebb volna. Fogadjuk a lélek egyetlen táplálékaként a Bibliát, mivel ez a legjobb és leghatékonyabb eszköz az értelem megtisztítására és megerősítésére. -- Különleges bizonyságtételek a nevelésről, 1895 április 22 {FE 379.2}