Isten egyháza a világ világossaga (1332. sz.)

Máté 5:13-16—“Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.” Az evangélium átütő ereje arányos a hívők valódi hitével, kegyességével és példaadásával. Az egyház legyen az Úr világossághordozója, hogy világítson a romlott és bűnös nemzedék erkölcsi sötétségében. Isten számára semmi sem lehet a világon olyan kedves, mint az Ő egyháza. Semmit sem őriz ilyen féltő törődéssel. Istent semmi sem sérti jobban, mint amikor az egyház szétszakadozott állapotban van, mivel nagyon rossz példát és bizonyságot mutat a világ felé. {18MR 208.1}   

Az Úr Jézus az elme Teremtője, melyet az ember a bűn által lealacsonyított és meggyengített. Az elesett földi alattvalók felett álló központi hatalom egy démon. Ezen a világon állította fel trónusát. A megváltás nagy műve által Krisztus felajánlja a helyreállítás eszközeit. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Azáltal, hogy a kereszten odaáldozta életét, az Úr Jézus szándéka a Szentlélek közreműködésével rávezetni az embert, hogy meglássa saját bűnös helyzetét, és hogy alárendelje akaratát Isten akaratának. Megszentel minden lelket, aki elfogadja a nagylelkű ajándékot, és hatalmat ad annak, hogy Isten fiává legyen. Elveszi a bűnös természet romboló hajlamait, és szolgálatába állítja az emberi eszközt. {18MR 208.2}   

Szentlelke által munkálkodva megszenteli és megtisztítja a lélek templomát. Így, bár teljes ereje lealacsonyodott, mégis helyreállhat az ember eredeti kapcsolata Istennel, és eszközzé válhat minden más ember javára. A gonoszság beteges, testet és lelket romboló alapelvei helyett a mennyei elveket követi. A Szentlélek munkája által megszentelten embertársaira gyakorolt befolyása erőteljessé válik, száműzve a földről a gonoszságot, ami annak sátáni megrontásából származik, melyet Isten csak javunkra tervezett. Az Úr Jézus mindezeket a megrontott erőket szolgálatába állítja, és az egyén emberi csatornává válik, hogy munkálja Isten akaratát: hogy megváltsa és visszahozza azt a népet, mely megtörte a Vele való szövetséget, és hogy újraegyesítse őket az igazi Középpontban. {18MR 208.3}   

Ezek a helyreállító eszközök nem korlátozódhatnak csupán néhány helyre, hanem a föld végéig kell terjedniük. Ó, Isten bölcsességének és tudományának mélysége! A tökéletes egység, melyért Krisztus imádkozott akkor mutatkozik meg, amikor tanítványai egy szívvel, az igazság hitében, együttérzésben, igazi udvariasságban, könyörületességben és kegyelemben állnak, bemutatva az Atya és a Fiú közötti egységet (Jn 17:16-23) Ez az egység a lelket megszentelő igazság hatalma. {18MR 209.1}   

Mély szükségét érezzük olyan emberi munkásoknak, akik elfogadják Krisztus minden kegyelmét, mely abban az egymás iránti szeretetben mutatkozik meg, mely az Atya és a Fiú között létezett. Férfiaknak és nőknek munkához kell látni, és beszédben, lélekben és keresztény türelemben bemutatni az igazi megtérésben rejlő kegyelem csodáját. Ez a megtérés magán viseli Krisztus hitelesítését a világ számára. Az Övéi vagyunk a teremtés és az Ő megváltó hatalma által, mely bizonyítja, hogy Isten elküldte az Ő Fiát a világra, hogy elvegye a világ bűneit. Az igazság és mindenben való mértékletesség értékeit napi gyakorlattá kell tenni, mert ez az Úr terve a kegyelemben és igazságosságban való növekedésünkre. Nagyon közel vagyunk az idők végéhez, és a világnak szóló bizonyságunknak magában kell hordoznia az igazság hatalmának isteni, megelevenítő befolyását. {18MR 209.2}   

Az egészségügyi missziómunka a test jobb keze. De azért írok, mert nem szabad, hogy ez elvonja az arra szánt anyagiakat a szükségben lévő területektől, hogy aztán máshol egy hatalmas mamut-intézmény épüljön. Hiszen ez csak fenntartaná az Isten emlékművei iránti ínséget sok egyéb helyen. Hozzátok szólok testvéreim, mert nem szabad így lennie. Kis központok alakulnak majd sok helyen, mert sok helyen van szükség ezekre. Legyetek meggondoltak az anyagiak befektetésében. Meg kell alapoznunk a művet olyan helyeken, ahol még semmi sincs. {18MR 210.1}   

Talán nem minden egyházterület minden gyülekezete számára világos, hogy merre kell a munkát megalapoznia. Éttermeket működtethetnénk. Ne olyan emberek vezessék ezt a munkát, akik bővítésekbe kezdenek, majd miközben valami nagyot alkotnak, adósságokat halmoznak fel, melyek romba döntik életüket és a jó munkára való bátorságukat is. Az igazság az, hogy helyzetünk folyamatosan változik, és nem tudhatjuk milyen tapasztalat vár ránk. Múltbeli és jelenlegi világosságunk nem ad teljes körű választ a jövő szükségleteire. Minden nap friss táplálékra van szükségünk. Nem ismerjük a jövőt, ami ránk következik, kivéve, amit Isten Igéje felvázol előttünk. Mit sem tudunk róla, hacsak a Szentlélek fel nem tárja számunkra. —176. Kézirat, 1902. {18MR 210.2}   

Ellen G. White Estate {18MR 210}   

Washington, D. C., {18MR 210}   

1987. december 17. {18MR 210}   

Teljes kézirat. {18MR 210}