Hit és elfogadás

Amint megelevenedik lelkiismereted a Szentlélek által, azonnal látni kezded a bűn gonoszságát, hatalmát, szenvedésteli következményeit - és elborzadsz tőle. Érzed, hogy a bűn elválasztott téged Istentől, és hogy a Gonosz hatalmának fogságában vagy. Minél jobban küzdesz azért, hogy kiszabadulj e rabságból, annál jobban látod kiszolgáltatott, reménytelen helyzetedet. Indítékaid önzéssel fertőzöttek, szíved nem tiszta. Látod, mennyire önző, mennyire bűnnel teljes az életed. Vágyakozol arra, hogy bűnbocsánatot nyerj, megtisztulj és szabaddá válj. Szeretnéd megtudni, mit tehetnél azért, hogy összhangra juss Istennel és hasonlóvá légy hozzá? {SC 49.1}   

Mindenekelőtt békére van szükséged, arra, hogy a menny bocsánatát, békéjét és szeretetét érezd lelkedben. Pénzen nem vásárolhatod meg ezeket, értelemmel, bölcsességgel sem szerezheted meg. Soha nem lehet reményed arra, hogy a saját erőfeszítéseiddel biztosítani tudod őket magadnak. Isten azonban mindezt felajánlja neked ajándékként, "pénz nélkül, ingyen" (Ésa. 55:1). A tiéd, ha akarod, csak nyújtsd ki a kezedet és ragadd meg! Így szól az Úr: "Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, ha vérpirosak, olyanok lesznek, mint a gyapjú." (Ésa. 1:18) "Új szívet és új lelket adok belétek-" (Ezék. 36:26) {SC 49.2}   

Bevallottad bűneidet, szakítottál velük szívedben. Elhatároztad, hogy átadod magad Istennek. Akkor jöjj most hozzá, kérd, hogy mossa le bűneidet és adjon új szívet néked. Ezután pedig hidd, hogy megteszi ezt - hidd el azért, mert megígérte. Ez az, amit Jézus oly hangsúlyosan tanított földi szolgálata folyamán: Isten ajándékokat ígért, nekünk pedig hinnünk kell, hogy elnyerjük ezeket, és akkor valóban a mieink lesznek. Jézus akkor gyógyította meg az embereket betegségeikből, ha hittek hatalmában. Segítséget nyújtott nekik a látható dolgokban, hogy ezáltal ösztönözze bűnbocsátó hatalmába vetett hitüket, amit szemmel nem láthattak. Világos kijelentést tett erről a gutaütött ember meggyógyításakor: "Hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani e földön - mondta a gutaütötthöz fordulva -: kelj fel, vedd a te ágyadat, és menj haza." (Mt. 9:6) Hasonlóképpen mondja János apostol is Jézus csodáiról szólva: "Ezek pedig azért írattak meg, hogy ti higgyetek abban, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hit által életetek legyen az Ő nevében." (Jn. 20:31) {SC 49.3}   

A Jézus beteggyógyításairól szóló egyszerű bibliai beszámolókból megtanulhatjuk, miként higgyünk Istenben, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát. Nézzük például annak a betegnek a történetét, akit Jézus a Bethesda tavánál gyógyított meg. Ez a szegény szenvedő teljesen kiszolgáltatott, reménytelen helyzetben volt, harmincnyolc éve nem tudta használni a lábait. Jézus mégis felszólította: "Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!" (Jn. 5:8) A beteg ember így válaszolhatott volna: "Ha éppé teszel, Uram, akkor engedelmeskedni fogok szavadnak." De ő nem így szólt, hanem hitt Jézus szavának, hitte, hogy Jézus máris egészségessé tette őt, ezért azonnal megtette azt az erőfeszítést, amelyre felszólítást kapott. Akart járni - és járt. Krisztus szava szerint cselekedett, és Isten erőt adott neki - egészséges lett. {SC 50.1}   

Alkalmazzuk ezt a hasonlatot a bűnbetegségre. Bűnös vagy, múltbeli bűneidért nem tudsz elégtételt adni, nem tudod megváltoztatni a szívedet, nem tudod szentté tenni magadat. Isten azonban megígéri neked, hogy mindezt megteszi érted Krisztus által. Te hiszel ígéretének. Bevallod bűneidet, átadod magad Istennek, Őt akarod szolgálni. Amint eltökélten ezt teszed, Isten beteljesíti rajtad igéjét. Ha hiszed az ígéretet - azt az ígéretet, hogy megbocsát neked és megtisztít téged -, Ő ténylegesen megvalósítja ezt. Egészségessé tesz éppúgy, mint ahogy erőt adott a gutaütöttnek a járáshoz, amikor elhitte, hogy meggyógyult. Ugyanez történik veled is, ha hiszed. {SC 51.1}   

Ne várj addig, míg érzed, hogy egészségessé lettél, hanem szólj így: "Hiszem, hogy úgy van, nem azért, mert érzem, hanem mert Isten megígérte." {SC 51.2}   

Jézus mondja: "Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meglesz az néktek." (Mk. 11:24) Egy feltétele van annak, hogy ez az ígéret teljesedjék: Isten akaratával összhangban levő dolgot kell kérnünk. A bűntől való megtisztítás azonban bizonyosan Isten akarata, hiszen gyermekeivé akar tenni bennünket, hogy szent életet élhessünk. Ezért bátran kérhetjük ezeket az áldásokat, hihetjük, hogy elnyerjük őket, és köszönetet mondhatunk Istennek azért, hogy megkaptuk. Élhetünk azzal a kiváltsággal, hogy Jézushoz mehetünk, megtisztulhatunk általa, ennek nyomán pedig szégyen és bűntudat nélkül állhatunk meg a törvény előtt. "Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint." (Rm. 8:1) {SC 51.3}   

Ebből következik, hogy "nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg". "Nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltattatok meg-, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen Bárányén, a Krisztusén." (I. Kor. 6:20; I. Pt. 1:18-19) Azáltal az egyszerű cselekedet által, hogy hiszel Istenben, a Szentlélek új életet teremt szívedben. Olyan vagy, mint egy újszülött gyermek Isten családjában, Isten úgy szeret téged, mint az Ő Fiát. {SC 51.4}   

Fontos dolog, hogy miután átadtad magad Jézusnak, ne lépj vissza, ne távolodj el tőle, hanem mondd el ezt nap mint nap: "Krisztusé vagyok, néki adtam át magamat." Ezzel együtt kérjed őt, hogy adja neked Lelkét, és tartson meg téged kegyelme által. Ahogy az Istennek való önátadás és a benne való hit által lettél az Ő gyermekévé, ugyanúgy élhetsz is tovább Őbenne. Pál apostol így fogalmazza meg ezt: "Amiképpen vettétek az Úr Jézus Krisztust, akképpen járjatok Őbenne." (Kol. 2:6) {SC 52.1}   

Egyesek úgy érzik, hogy bizonyos próbát kell kiállniuk, előbb be kell bizonyítaniuk az Úrnak, hogy megváltoztak, mielőtt áldásait igényelhetnék. Isten áldásait azonban már most, azonnal kérhetik. El kell nyerniük Isten kegyelmét, Krisztus Lelkét, segítségként a maguk erőtelensége ellenében, mert enélkül nem tudnak ellenállni a gonosznak. Jézus szeretettel fogad, ha hozzá megyünk úgy, amint vagyunk: vétkesen, kiszolgáltatottan, a bűntől való függőség állapotában. Ebben van az Ő dicsősége, hogy szeretetének karjaiba zár bennünket, bűnösöket, bekötözi sebeinket és megtisztít minden tisztátalanságtól. {SC 52.2}   

Ezrek tévesztenek utat ezen a ponton is: nem hiszik el, hogy Isten személyesen, egyenként bocsánatában részesíti őket. Ezek az emberek nem fogják Istent a szaván. Mindazoknak, akik a feltételeket teljesítik, kiváltságuk bizonyossággal tudni, hogy Isten bocsánata minden egyes bűnre kiterjed. Ne adj helyt annak a gyanakvásnak, hogy Isten ígéretei rád nem vonatkoznak. Egyformán vonatkoznak minden bűnbánó törvényszegőre. Minden egyes hívő léleknek erő és kegyelem adatott Krisztus által, amelyet a szolgáló angyalok közvetítenek. Senki sem olyan bűnös, hogy ne találhatna erőt, tisztaságot és igazságot Jézusban, aki meghalt a bűnösökért. Krisztus arra vár, hogy levehesse rólunk a bűnfoltos, szennyes ruhát, és igazságának fehér ruhájába öltöztethessen bennünket. Biztat minket, hogy éljünk és meg ne haljunk. {SC 52.3}   

Isten nem úgy bánik velünk, ahogy mi halandó, földi lények viselkedünk egymással. Isten gondolatai a kegyelem, a szeretet és a leggyengédebb részvét gondolatai. Így szól hozzánk: "Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait! Térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban." (Ésa. 55:7) {SC 53.1}   

"Nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért, és éljetek!" (Ezék. 18:32) Sátán állandóan készen áll arra, hogy megfosszon minket az Isten ígéreteiben foglalt áldott bizonyosságtól. El akarja orozni az emberi lélektől a reménység minden felvillanását, a világosság minden sugarát. Ne hallgass a Kísértőre, hanem szólj így: "Jézus meghalt azért, hogy élhessek. Szeret engem, azt akarja, hogy el ne vesszek. Együttérző, könyörülő mennyei Atyám van. Noha visszaéltem szeretetével és eltékozoltam a nekem juttatott áldásokat, felkelek, elmegyek az én Atyámhoz, és ezt mondom néki: »Vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!« (Lk. 15:18-19)" A példázatban elénk tárul, hogy milyen fogadtatásban részesült a tévelygő: "Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az Ő atyja, megesett rajta a szíve, odafutván, a nyakába esett és megcsókolgatta őt." (Lk. 15:20) {SC 53.2}   

Bármilyen megindító is ez a példázat, mégis csak tökéletlenül tudja érzékeltetni mennyei Atyánk végtelen irgalmát. Így szól az Úr az Ő prófétája által: "Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat." (Jer. 31:3) Miközben a bűnös még távol van a szülői háztól, idegen országban tékozolja atyja vagyonát, az atyai szív már vágyakozik utána. Mindaz a vágy, ami a bűnös lelkében az Istenhez való visszatérést illetően ébredezik, a valóságban nem más, mint az Ő Lelkének közeledése és kérlelése, amely a tévelygőt Atyja szerető szívéhez akarja vonzani. {SC 54.1}   

Előttünk vannak a Biblia gazdag ígéretei. Hogyan is adhatnánk helyt a kételynek mindezek hátterén? Hogyan is tudod azt képzelni, hogy amikor egy szegény bűnös arra vágyakozik, hogy visszatérjen az Atyához és elnyerje bűnei bocsánatát, akkor ő majd szigorú rosszallással visszahúzódik tőle, noha az bűnbánattal borul a lábához? Vessük el magunktól az efféle gondolatokat! Semmivel sem árthatunk jobban lelkünknek, mintha ilyen téveszméket tűrünk meg magunkban mennyei Atyánkkal kapcsolatban. Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Krisztus személyében önmagát adta azért, hogy mindazok, akik akarják, üdvözülhessenek, az örökkévaló áldás részeseivé legyenek a dicsőség országában. Szólhatott volna-e Isten meggyőzőbb vagy szeretetteljesebb nyelven hozzánk annál, mint ahogyan irántunk való szeretetét kifejezte: "Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha ezek elfeledkeznének is, én terólad el nem feledkezem." (Ésa. 49:15) {SC 54.2}   

Ti kétkedő, bűneitek miatt remegő lelkek, gondoljatok arra, hogy Jézus él és közbenjár érettünk. Mondjatok köszönetet Istennek szeretett Fia ajándékáért, és imádkozzatok azért, hogy bárcsak ne hiába halt volna meg érettetek! A Lélek hívása ma is szól hozzánk, térjünk hát Jézushoz! Ha ezt tesszük, igényelhetjük áldásait. {SC 54.3}   

Amikor az ígéreteket olvasod, emlékezz arra, hogy ezek a kimondhatatlan isteni szeretet és könyörület kifejezései. A végtelen szeretet Istene szerető szíve határtalan könyörületével közeledik a bűnöshöz. "Őbenne van a mi váltságunk, az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az Ő kegyelmének gazdagsága szerint." (Ef. 1:7) Igen, te csak hidd és fogadd el, hogy Isten a te Segítőd, aki helyre akarja állítani az emberben a maga erkölcsi lényének képmását! Ha te bűnvallomással és bűnbánattal közeledsz Hozzá, Ő is közel jön hozzád kegyelmével és megbocsátásával. {SC 55.1}