35. fejezet

Szánjátok rá tudásotok és időtök legjavát! — A szülők kis tehetetlen, öntudatlan teherként kapják a gyermeket karjaikba, akit Isten szeretetére kell tanítaniuk, s az Úr gondjaira bízva, az Ő tanításai alapján kell felnevelniük. {CG 184.1}   

Ha látják munkájuk fontosságát, s hogy gyermekeik nevelése örökkévaló érdekeket hordoz magában, érezni fogják, hogy idejük és tudásuk legjavát kell odaszentelniük a cél érdekében. {CG 184.2}   

Megérteni az elveket — A csecsemő- és kisgyermekkorban kapott tanítások és elsajátított szokások sokkal nagyobb befolyással bírnak a jellem fejlődésére, valamint az életpályára nézve, mint a későbbi évek valamennyi oktatása és útbaigazítása. {CG 184.3}   

A szülőknek ezt meg kell fontolniuk! Érteniük kell a gyermek gondozásának és nevelésének alapelveit. Alkalmasnak kell lenniük gyermekeik tökéletes testi, szellemi és erkölcsi fölnevelésére. {CG 184.4}   

Óvakodj a felületességtől! — Olyan korban élünk, amelyben szinte mindenre a felületesség jellemző. Csak ritkán találkozunk szilárd, határozott jellemű emberrel, mert a gyermekkori nevelés már a bölcsőtől kezdve csuszamlós homokra épült, s az önmegtagadás és önuralom nem vésődött beléjük. Addig kényeztették őket, míg teljesen alkalmatlanná váltak a gyakorlati életre. Az üres élvezetek szeretete vezet mindenkit, s a gyermekek megromlanak a sok kényeztetés és hízelgés nyomán. {CG 184.5}   

Ima és hit által erősíteni a gyermeket — Gyermekeket hoztatok a világra, akiknek nem volt beleszólásuk létezésükbe. Nagymértékben felelőssé tettétek magatokat jövőbeli boldogságukért és örök jólétükért. Akár tudatában vagytok, akár nem, a ti kötelességetek Istennek nevelni gyermekeiteket, féltő gonddal figyelni a ravasz Ellenség első közeledését és felkészülten zászlót bontani ellene. Építsetek erődítményt gyermekeitek köré hit és ima által, s emellett őrködjetek szorgalmasan. Egyetlen pillanatban sem vagyunk biztonságban Sátán támadásaival szemben. Nincs időnk arra, hogy lazítsunk az éberség és munkálkodás terén. Egyetlen pillanatra sem szabad elszunnyadni az őrhelyen. Ez az egyik legfontosabb harc, amelyben örökkévaló érdekek forognak kockán, s kimenetele életet vagy halált jelenthet számotokra és családotok számára. {CG 185.1}   

Foglaljatok állást szilárdan és határozottan! — A szülők általában túlságosan megbíznak gyermekeikben, akik sokszor titkos bűnöket rejtegetnek. Apák és anyák, figyeljétek féltő gonddal gyermekeiteket! Intsétek, feddjétek, tanácsoljátok őket, amikor fölkeltek, amikor leültök, amikor kimentek és amikor bejöttök: „Parancsra új parancsot, szabályra új szabályt, itt egy kicsit, ott egy kicsit.” (Ésa. 28:10) Akkor fékezzétek őket, amikor még fiatalok! Sajnos ezt sok szülő elhanyagolja, s gyermekei nevelésében nem elég szilárd és határozott. {CG 185.2}   

Türelemmel vetett, drága mag — „Amit vet az ember, azt aratja is.”(Gal. 6:7) Szülők, a ti munkátok gyermekeitek bizalmát megnyerni, és türelemmel, szeretettel elvetni az értékes magvakat. Végezzétek munkátokat megelégedve, és soha ne panaszkodjatok a nehézségek, gondok és vesződségek miatt. Ha türelmesen, kedvesen csak egyetlen lelket is tökéletességre vezettek Jézus Krisztusban, életetek már nem volt hiábavaló. Tartsátok hát lelketeket reménységben és türelemben, soha ne engedjétek meg magatoknak, hogy arckifejezésetek vagy viselkedésetek csalódottságot mutasson. Egy jellem kialakítása van rátok bízva, hogy Isten segítségével egyszer majd a Mester szőlőskertjében dolgozzon, s lelkeket nyerjen Jézusnak. Biztassátok gyermekeiteket magas színvonal elérésére életmódjukban és céljaikban. Legyetek türelmesek tökéletlenségeikkel szemben, miként Isten is türelmes veletek, s figyelmet fordít rátok, hogy gyümölcsöt teremhessetek az Ő dicsőségére. Buzdítsátok a gyermekeket arra, hogy igyekezzenek megszerezni a belőlük még hiányzó képességeket. {CG 185.3}   

A törvény iránti engedelmesség tanítása — Szülők, legyetek következetesek és tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy alá kell rendelniük magukat a törvénynek! {CG 186.1}   

Nem szeretet, sem nem irgalmasság, ha megengeditek a gyermeknek, hogy a saját útját járja. Nem helyes, ha ők irányítanak titeket, s elmulasztjátok a rendreutasítást, mert félreértelmezett szeretetből sajnáljátok megbüntetni őket. Miféle szeretet az, amely hagyja, hogy jellemhibákat alakítsanak ki, melyek majd szerencsétlenné teszik őket!? Félre az ilyen „szeretettel”! Az igazi szeretet a lélek jelen és örökkévaló érdekeit keresi! {CG 186.2}   

Milyen jogon hoznak gyermekeket a világra olyan szülők, akik elhanyagolják, s műveltség és keresztény nevelés nélkül hagyják őket felnőni?! A szülők legyenek felelősségük tudatában. Tanítsák kicsinyeiket önuralomra, s arra, hogy nem a gyermekek a család vezetői, hanem ők szorulnak irányításra. {CG 186.3}   

A testi, lelki és szellemi képzés összehangolása — Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott jellemet formálhassunk, művelnünk kell a testi, lelki és szellemi képességeket. Hogy ezt megvalósítsuk, a gyermeket figyelni, irányítani és fegyelmezni szükséges. {CG 186.4}   

Jézus testi és lelki fejlődését e szavak tárják elénk: „A gyermek nőtt és gyarapodott bölcsességben.” (Lk. 2:52) Gyermek- és fiatalkorban nagy figyelmet kell fordítani a testi fejlődésre. Hogy a testi egészség érdekében jó alapot vessenek, a szülőknek jó szokásokat kell kialakítaniuk gyermekeik étkezésében, öltözködésében és a testmozgás terén. A szervezet egészségére külön gondot kell fordítani, hogy a testi erők ne károsodjanak, hanem teljes mértékig kifejlődjenek. E téren a vallásos nevelésben részesült gyermekeknek előnyük lehet, s erősekké válhatnak lélekben, mint Krisztus. {CG 187.1}   

Az egészség kapcsolatban áll — az erkölcsi és szellemi képességekkel Ha fel akarjátok ébreszteni gyermekeitek erkölcsi érzékenységét az isteni elvárások szerint, akkor véssétek szívükbe és értelmükbe, hogy szervezetük egészsége érdekében hogyan engedelmeskedjenek Isten törvényeinek - hiszen az egészségnek óriási befolyása van a szellemi és erkölcsi képességekre. Ha szívük egészséges és tiszta, akkor felkészültebbek az életre, s áldássá lesznek a világ számára. A legfőbb feladat, hogy még a kellő időben helyes irányba tereljük gondolkodásukat, mert nagyon sok múlik egy kritikus pillanatban hozott döntésen. {CG 187.2}   

Milyen fontos hát, hogy a szülők, amennyire csak lehetséges, mentesek legyenek minden zavartól, tanácstalanságtól és a fölösleges dolgok miatti aggódástól, hogy nyugodtan, megfontoltan gondolkozzanak, bölcsen és szeretettel munkálkodjanak, gyermekeik testi és erkölcsi egészségét tartva a legfőbb szempontnak. {CG 187.3}   

Sok szülő csodálkozik, ha gyermekeit a szokásosnál nehezebb irányítani, pedig a legtöbb esetben saját bűnös eljárásuk teszi a gyerekeket ilyenné. Az étel, amit megetetnek velük, folyamatosan izgatja testi indulataikat, s gyengíti erkölcsi és szellemi képességeiket. {CG 188.1}   

A gondolkodás „tiszta eledelt” kíván — Formáljátok szeretteitek képességeit és ízlését; s igyekezzetek lefoglalni gondolkodásukat. Így nem marad helye a lealacsonyító, romlott gondolatoknak és élvezeteknek. Krisztus kegyelme az egyetlen gátja és ellenszere a gonoszságnak. Választhattok: gyermekeiteket tiszta, romlatlan gondolatok foglalják el, vagy azok a gonoszságok, melyek mindenhol föllelhetők - gőg, büszkeség és elfeledkezés a Megváltóról. Az elmének csakúgy, mint a testnek, tiszta táplálékra van szüksége ahhoz, hogy egészséges és erős legyen. Adjatok gyermekeiteknek olyan szellemi elfoglaltságot, ami leköti és fölemeli őket. A tiszta, szent légkörben az értelem nem tud könnyelművé, komolytalanná, hiúvá és önzővé válni. {CG 188.2}   

Olyan időket élünk, amikor úgy tűnik, hogy a hamis és felszínes dolgok az igaz és maradandó javak felett állnak. Gondolkodásunkat meg kell óvni mindentől, ami helytelen irányba terelheti. Nem szabad olyan történetekkel terhelni, melyek nem erősítik szellemi erőinket. A gondolataink éppen olyanok lesznek, mint amivel tápláljuk őket. {CG 188.3}   

A briliáns elme nem elég… — Hiába vagytok elégedettek gyermekeitek briliáns értelmével - ha az nincs alárendelve a megszentelt szív uralmának, Isten céljaival ellentétesen fog működni. Csak az Isten iránti elkötelezettség adhat megfelelő jellemszilárdságot és lelki éleslátást, s csak ezek által érthetjük meg, hogy melyek az eredményesség titkai e földön, s az örök életben. {CG 188.4}   

A jellemfejlesztés céljait magasra kell tűzni — Ha gyermekeinket szorgalomra tanítjuk, ezzel a veszélyek nagy részét már el is hárítottuk, mert a semmittevés vezet a kísértés minden formáján keresztül a bűnhöz. Oktassuk gyermekeinket arra, hogy viselkedjenek természetesen, anélkül, hogy szemtelenek lennének; legyenek önfeláldozóak és adakozók, anélkül, hogy tékozolnának; s legyenek takarékosak, anélkül, hogy fösvények volnának. Mindenekelőtt pedig tanítsuk meg, mit vár tőlük Isten: vallást vinni az élet minden területére, szeretni felebarátaikat, mint önmagukat, s kihasználni az életben kínálkozó apró lehetőségeket arra, hogy szívességeket tegyenek. {CG 189.1}   

Imádkozzatok, mennyei bölcsességet kérve! — A szülőknek komolyan kell elmélkedniük és imádkozniuk, isteni segítségért és bölcsességért könyörögve, hogy gyermekeiket gondosan nevelhessék, olyan jelleművé formálva őket, amelyet Isten is helyesel, s amelynek birtokában nem a világ elismerésére vágyakoznak. Sok ima és igetanulmányozás szükséges ahhoz a mennyei bölcsességhez, amely megtaníthat arra, hogyan kell bánni a fiatal lelkekkel. Nagyon sok múlik azon, hogy a szülők miként irányítják gyermekeik gondolkodását és akaratát. {CG 189.2}   

Erkölcsi és lelki útmutatásra van szükség — A szülők tartsák kötelességüknek, hogy nemes jellemű embereket formáljanak, akiknek van erkölcsi erejük ellenállni a kísértéseknek és szolgálni embertársaik javát s Isten dicsőségét. Akik szilárd alapelvekkel kerülnek az életbe, azok felvértezve vállalják a harcot a világ romlottságával. {CG 189.3}   

Tanítsátok a gyermekeket, hogy ők maguk válasszanak! — Tanítsátok a gyermekeket és az ifjakat arra, hogy azt a királyi palástot válasszák, melyet a mennyei szövőszéken szőttek, amely „...tiszta és ragyogó fehér gyolcs”. (Jel. 19:8) Ezt viselik majd a föld szentjei. E palástot - amely Krisztus feddhetetlen jellemét ábrázolja - ingyen ajánlják fel mindenkinek. Mindazok, akik ezt az öltözetet elfogadják, már e földön is viselhetik. {CG 190.1}   

Tanítsuk meg a gyermekeknek, hogy amikor megnyílnak a tiszta, szeretetteljes gondolatok előtt, és szeretetből fakadóan segítenek másoknak, akkor felöltöznek Jézus jellemének szép ruháiba. Ez a ruházat széppé és kedvessé teszi őket itt e földön, az eljövendő életben pedig joguk lesz a Király palotájába belépni. {CG 190.2}