33. fejezet

Isteni megbízatás a szülők számára — Isten adta a szülőknek feladatul, hogy gyermekeik jellemét az isteni minta szerint formálják. Az Ő kegyelméből véghezvihetik ezt a megbízatást - bár türelmet, erőfeszítést, határozottságot és elszántságot követel gyermekeik irányítása, akaratuk és szenvedélyeik megfékezése. A magára hagyott mező csak bogáncskórót és töviseket terem. Aki szép termést akar aratni, annak elő kell készítenie a talajt és el kell vetnie a magot, azután kapálni a fiatal hajtás körül, hogy eltávolítsa a gyomot és felpuhítsa a földet, s akkor a dédelgetett növény virágzik majd, a befektetett munka és gondozás gazdagon megtérül. {CG 169.1}   

A jellemépítés a legfontosabb feladat, amit valaha is emberre bíztak, és sohasem volt égetőbb szükség e munkára, mint most! Egyetlen korábbi generációnak sem kellett szembenéznie olyan fontos feladatokkal és oly nagy veszélyekkel, mint a ma élőnek! {CG 169.2}   

Szülők, az a feladatotok, hogy Isten szavának elveivel összhangban fejlesszétek gyermekeitek jellemét! Ennek a munkának kell a legelső helyen állnia. Gyermekeitek jellemének építése fontosabb, mint földjeitek művelése, házaitok építése, vagy bármilyen üzleti ügyetek! {CG 169.3}   

Az otthon a legjobb hely a jellem építésére — Sem az egyházi, sem az állami iskola nem nyújt olyan lehetőséget a gyermek jellemének helyes megalapozásához, mint az otthon. {CG 170.1}   

Akik nem igazítják ki a torz jellemvonásokat ebben az életben, azok nem részesülhetnek örök életben. Mennyire fontos, hogy a fiatalok egyenesek maradjanak! A szülőkön nyugszik a felelősség, hogy gyermekeiket Istennek neveljék. Rájuk bízatott a feladat, hogy segítsenek kicsinyeiknek olyan jellemet formálni, hogy beléphessenek a mennyei udvarba. {CG 170.2}   

Ne hibázzatok! — Szülők, Krisztusért kérlek titeket, ne hanyagoljátok el legfontosabb kötelességeteket, hogy a földi és az örök élet számára alakítsátok gyermekeitek jellemét! Ha elhanyagoljátok a hűséges oktatást, vagy abba a hibába estek, hogy a vak szeretet eltakarja szemetek elől hiányosságaikat, s emiatt nem adtok nekik megfelelő fegyelmezést, ez biztos vesztüket eredményezi. Helytelen eljárásotok egész jövőbeli pályafutásukat rossz irányba tereli. Ti határozzátok meg, hogy mivé lesznek, mit tesznek majd Krisztusért, az emberekért és saját lelkük üdvösségéért. {CG 170.3}   

Bánjatok gyermekeitekkel becsületesen és megbízható ember módjára! Dolgozzatok buzgón és türelmesen! Ne riadjatok vissza a nehézségektől, ne sajnáljátok az időt, fáradságot, a terhet és szenvedést! Gyermekeitek jövője bizonyítja majd munkátok minőségét. Krisztus iránti hűségeteket jobban megmutathatjátok gyermekeitek kiegyensúlyozott jellemében, mint bármi másban! Krisztus tulajdonai ők, saját vérével vette meg őket. Ha erejüket teljesen az Ő oldalán vetik be, akkor munkatársai lesznek és segíteni fognak az embereknek, hogy megtalálják az élet ösvényét. Ha elhanyagoljátok az Isten által rátok bízott kötelességet, oktalan nevelésetek azok közé taszítja őket, akik elszakadnak Krisztustól és a sötétség országát erősítik. {CG 170.4}   

Neveletlen gyermekek egy tiszta házban — Láttam egy anyát, akinek minden apróság sértette a szemét, ami nem illett otthona berendezéséhez, és ragaszkodott ahhoz, hogy - akár testi-lelki egészsége árán is - mindig pontosan és alaposan, előre meghatározott időre elvégezze a takarítást, s közben nem törődött azzal, hogy gyermekei az utcán csavarognak, az utcagyerekek neveletlen viselkedését követve. Durván, engedetlenül és önző módon nőttek fel, s az anya hiába alkalmazott háztartásában segítőt is, mégsem maradt ideje gyermekei megfelelő nevelésére. Hagyta őket, hogy jellembeli fogyatékosságaikkal együtt nőjenek fel, fegyelmezetlenül és neveletlenül. {CG 171.1}   

Ha ez az anya engedte volna, hogy azok a dolgok, amelyek lekötötték figyelmét, másodlagossá váljanak, akkor fölismerte volna a fizikai, szellemi és erkölcsi nevelés végtelen fontosságát. Akik anyai felelősséget vállalnak, érezniük kell, hogy a legszentebb kötelességük Isten és gyermekeik felé: úgy nevelni kicsinyeiket, hogy barátságos és gyengéd természetük, tiszta erkölcsük, kifinomult ízlésük és szeretetreméltó jellemük legyen. {CG 171.2}   

Csak Isten Lelke által — Talán azt képzeljük, hogy saját erőnkből átalakíthatjuk jellemünket és életünket, hogy beléphessünk a dicsőség kapuján? Ha ezt gondoljuk, tévedünk. Nem tudjuk megtenni. Minden pillanatban Isten Szentlelkétől függünk, aki állandóan munkálkodik bennünk és gyermekeinkben. {CG 172.1}   

Ha a szülők úgy látják, hogy otthonukban másképpen állnak a dolgok, szenteljék magukat teljesen Istennek, s akkor az Úr úgy irányítja majd az eseményeket és gondolatokat, hogy teljes átalakulás mehet végbe a családban. {CG 172.2}   

Isten része és a ti részetek — Keresztény szülők, kérlek titeket, hogy ébredjetek fel! Ha kibújtok a felelősség alól és elhanyagoljátok az Úr által rátok bízott munkát, csalódni fogtok! Ha hűségesen megtesztek minden tőletek telhetőt, hogy gyermekeiteket Jézushoz vigyétek, s komoly, állhatatos hittel könyörögtök értük, az Úr a segítségetekre siet és együttműködik erőfeszítéseitekkel. Az Ő erejével kivívhatjátok a győzelmet... {CG 172.3}   

Ha a szülők olyan érdeklődést tanúsítanak gyermekeik iránt, ahogyan Isten figyel rájuk, akkor az Úr meghallgatja imáikat és együttműködik velük munkájukban - de nem szándékozik elvégezni helyettük azt, amit rájuk bízott. {CG 172.4}   

A Teremtő segít nektek — Anyák, ne feledjétek, hogy munkátokban a világmindenség Teremtője segít nektek! Az Ő neve által és erejével győzelemre vezethetitek gyermekeiteket. Tanítsátok őket, hogy keressék Isten erejét, s mondjátok meg nekik: Ő hallja imáikat. Tanítsátok őket, hogy jóval győzzék le a gonoszt, és felemelő, nemesítő befolyást árasszanak mindenkor. Vezessétek őket egységre Istennel, s akkor lesz erejük ellenállni akár a legerősebb kísértéseknek is, hogy egyszer majd elnyerjék a győztesnek járó jutalmat! {CG 172.5}   

Könyörületes Megváltótok szeretettel és rokonszenvvel figyel titeket, meghallgatja imáitokat, kéréseiteket, és segítséget nyújt életpályátokon. A keresztény jellem gyümölcsei: a szeretet, öröm, béke, hosszútűrés, kedvesség, hit és könyörületesség. Ezek az értékes áldások a Lélek gyümölcsei, a keresztények koronái és pajzsai. {CG 173.1}   

Néhány bátorító szó azoknak, akik hibáztak — Azoknak, akik eddig helytelenül nevelték gyermekeiket, nem kell kétségbe esniük. Térjenek Istenhez, keressék az engedelmesség igaz lelkét, s meglátják, hogy képesek lehetnek határozott reformokat végrehajtani. Szokásaitokat rendeljétek alá Isten szent törvénye megmentő elveinek, s akkor lesz befolyásotok gyermekeitekre is. {CG 173.2}   

Ha a gyermek nem szívleli meg a tanácsokat — Lehet, hogy a szülők mindent megtesznek, kicsinyeiknek minden oktatást és segítséget biztosítva, hogy szívüket Istennek adják, s a gyermekek mégis megtagadják, hogy a világosságban járjanak, gonosz útjaikkal rossz fényt vetnek szüleikre, akik szeretik őket, s szívük sóvárog üdvösségükért. {CG 173.3}   

A gyermekeket Sátán kísérti, hogy bűnben és engedetlenségben járjanak... Ha megtagadják a világosságot és nem vetik alá akaratukat Istennek, ha megátalkodottságukban kitartóan járnak a bűnös utakon, akkor a kiváltságok, amelyeket élveztek, ítéletként kelnek majd fel ellenük. Sátán vezeti őket, s a világban szóbeszéd tárgyává válnak. Az emberek azt mondják majd: „Nézzétek azokat a gyerekeket! A szüleik nagyon vallásosak, mégis rosszabbak, mint az én gyermekeim, pedig én nem vallom magam kereszténynek.” Ily módon azok, akik jó útmutatást kaptak, de nem szívlelték meg, szemrehányást és megvetést hoznak szüleik fejére, s megszégyenítik őket az istentelen világ előtt. Gonoszságukkal Jézus vallására is gyalázatot hoznak. {CG 173.4}   

Szülők, ez a ti munkátok! — Szülők, a ti munkátok, hogy gyermekeitekben türelmet, állhatatosságot és valódi szeretetet fejlesszetek! Ha helyesen bántok az Isten által rátok bízott gyermekekkel, akkor hozzásegítitek őket, hogy tiszta, kiegyensúlyozott jellem formálódjék bennük, s gondolkodásmódjuk átitatódjék azokkal az elvekkel, amelyeket egyszer követni fognak saját családjukban. Jó irányú fáradozásaitok hatása akkor lesz látható igazán, amikor saját háztartásukat az Úr útjain igazgatják. {CG 174.1}