29. fejezet

Gyakoroljátok és tanítsátok a becsületességet! — Nagyon fontos, hogy az anya a legapróbb részletekig is becsületes legyen, és a fiatal lányok és fiúk egyaránt arra taníttassanak, hogy soha, a legcsekélyebb mértékben se csapjanak be senkit, s ne beszéljenek mellé. {CG 152.1}   

Alapvető isteni kívánalmak — Isten azt akarja, hogy az Ő szolgálatában álló és az Ő lobogója alatt sorakozó emberek kifogástalan jelleműek, szigorúan becsületesek legyenek, s nyelvük ne szóljon hazugságot. A nyelv, a szem és a cselekedetek teljes egészében igazak legyenek, ahogyan Isten parancsolja. A szent Isten szemei előtt járunk és élünk, aki ünnepélyesen kijelenti: „Tudom a te dolgaidat...” (Jel. 3:15) Isten szeme mindig rajtunk van. Nem tudunk eltakarni előle semmilyen hamis cselekedetet. Csak kevesen fogják fel az igazságot, hogy Ő minden tettünknek tanúja. {CG 152.2}   

Akik tudatára ébrednek Istentől való függőségüknek, érezni fogják, hogy becsületeseknek kell lenniük embertársaikkal és mindenekelőtt Istennel, akitől az élet minden áldása származik. Az Ő határozott parancsainak megkerülése a tizedet és az adományokat illetően a mennyei könyvekben úgy van feljegyezve, mint tőle elrabolt kincs. {CG 152.3}   

A tisztesség súlya és mértéke — A krisztusi mérték szerint becsületes ember hajlíthatatlan tisztességet tanúsít mindig. A hamis súly, hamis mérleg, amivel sokak igyekeznek saját érdekeiket szolgálni a világban, utálatos Isten előtt. ...A szigorú becsületesség aranyként ragyog a világ salakja és hulladéka között. Hamisság, csalárdság és hűtlenség kimagyarázható és elrejthető az ember szemei elől, de nem Isten elől! Az Ő angyalai, akik figyelik a jellem fejlődését, és mérik az erkölcsi értékeket, feljegyzik a mennyei könyvekbe ezeket a jelentéktelennek tűnő, de a jellemről árulkodó ügyeket. {CG 152.4}   

Becsületesen bánjunk az idővel és a pénzzel! — Olyan emberekre van szükség, akiknek az igazságérzete a legapróbb ügyekben sem hagyja helytelenül cselekedni őket, akik nem engedik, hogy idejükbe lényegtelen dolog férkőzzék, s akik megértik, hogy ők Isten sáfárai, és egyetlen fillért sem tulajdonítanak el igazságtalanul, a saját hasznukra. Akik a munkaadó távollétében is hűségesen végzik munkájukat, pontosak, gondosak és szorgalmasak, bizonyítva, hogy nem csupán emberek tetszését akarják elnyerni, hanem lelkiismeretes, igaz munkások. Akik nem emberi dicséretért tesznek jót, hanem mert szeretik és tudatosan választják azt, Isten iránti elkötelezettségből. {CG 153.1}   

Olyanok legyünk, amilyennek szeretnénk, hogy mások gondoljanak… — Egy keresztény minden üzleti ügyében olyan legyen, amilyennek szeretné, hogy a testvérei gondolják őt. Cselekedeteit elvek irányítsák! Aki nem csal, annak nincs semmi titkolni- vagy szépítgetnivalója. Bírálhatják, vizsgálhatják, de az ő hajlíthatatlan becsületessége tiszta aranyként ragyog. Mindenki számára áldás, akivel csak érintkezik, mert szava megbízható, olyan ember, aki nem használja ki felebarátait. Áldás és jótevő mások számára, és megbíznak tanácsaiban... Az igazán becsületes ember soha nem használja ki mások gyengeségét és tudatlanságát azért, hogy a saját erszényét megtöltse. {CG 153.2}   

Ne engedjünk a becsületességből! — Minden üzleti ügyetekben legyetek szigorúan becsületesek! Bármilyen nagy a kísértés, soha, a legkisebb dologban se csaljatok vagy köntörfalazzatok! Néha előfordul, hogy romlott természetünk a becsületességtől való eltérésre ösztönöz, de egy hajszálnyit se engedjetek ebben! Ha bármilyen dologban kijelentettél valamit és később rájössz, hogy ezzel másoknak a saját károdra kedvezel, akkor se térj el az elvektől egy szikrányit se, hanem teljesítsd, amit ígértél! Másként azt látnák, hogy nem tudod tartani a szavad. S ha kis dolgokban visszavonod, akkor ugyanúgy visszavonod a nagyokban is. Ilyen körülmények között néhányan megkísértetnek, hogy hazudjanak, mondván: „Félreértés történt. Szavaimból többet értettek, mint amennyit mondani szándékoztam.” A valóság persze az, hogy azt gondolta, amit mondott, csak azóta elvesztette a jóra való indíttatást és vissza akar lépni az egyezségtől, nehogy valami „kár” érje... Az Úr azt várja tőlünk, hogy igazságosságot, szeretetet, kegyelmet és becsületességet gyakoroljunk. {CG 154.1}   

Szigorú elveket gyakorolni — Az élet minden területén a becsületesség legszigorúbb elveit gyakoroljuk! Az üzleti dolgokban a tökéletes egyenességtől való kis eltávolodás apróságnak tűnhet némelyek szemében, de Megváltónk nem tartja annak! Szavai világosak és határozottak ebben a kérdésben: „Aki hű a kicsin, a sokon is hűséges lesz.” (Lk. 16:10) Aki apró dolgokban becsapja felebarátait, nagy dolgokban is így fog cselekedni, ha a kísértés arra ösztönzi. A hamisság kis és nagy dolgokban Isten szemében egyaránt becstelenség. {CG 154.2}   

Életünk minden cselekedetének a becsületesség pecsétjét kell magán hordoznia. Mennyei angyalok vizsgálják a ránk bízott munkát, és ahol az igazságtól s annak elveitől való eltérést látnak, ez a szó kerül a feljegyzésekbe: hiányos. {CG 154.3}