1. fejezet

A nevelés otthon kezdődik — Az otthon a gyermek első iskolája, ahol szüleitől mint tanítóitól kell megtanulnia azokat a leckéket, amelyek majd egész életén keresztül vezetik őt - a tisztelet, engedelmesség, becsületesség és önfegyelem leckéit. Az otthon jóra vagy gonoszra nevelő befolyása meghatározó erejű. Bár hatása sok tekintetben lassan, fokozatosan érvényesül, a megfelelő módon eljárva mégis messzeható erőnek bizonyul az igazságra való nevelésben. Ha a gyermeket nem irányítják helyesen, az Ellenség fogja őt tanítani alattvalói közreműködésével. Mennyire fontos tehát az otthon iskolája! {CG 17.1}   

Itt fektetik le az alapokat — A szülők vállán nyugszik a felelősség, hogy kicsinyeiknek testi, szellemi és lelki oktatást nyújtsanak. Mindnyájuknak legyen komoly szempontja, hogy jól kiegyensúlyozott jellemet alakítsanak ki gyermekeik számára. Ez nem jelentéktelen munka. Ellenkezőleg: komoly gondolkodást, imát, nem kevés türelmet és állhatatos erőfeszítést igényel. Megfelelő alapot kell lerakni; erős, szilárd és egyenes vázat, s aztán az építési munkálatoknak, a csiszolásnak és tökéletesítésnek napról napra mindig előrébb kell haladniuk. {CG 17.2}   

Tagadj meg a gyermektől bármi mást, csak a nevelést ne! — Szülők, ne feledjétek, hogy otthonotokban a mennyei otthonra készülnek fel gyermekeitek. Tagadjatok meg tőlük bármi mást inkább, mint a nevelést, amit az első években kell megkapniuk. Ne engedjetek meg magatoknak egyetlen indulatos szót sem! Tanítsátok gyermekeiteket kedvességre, türelemre és előzékenységre másokkal szemben. Így készítitek fel őket magasabb rendű szolgálatra a vallási dolgokban. {CG 17.3}   

Az otthon legyen előkészítő iskola, ahol a gyermekek és fiatalok alkalmassá válhatnak a Mesterért végzett szolgálatra, és arra, hogy Isten országának magasabb iskolájához csatlakozzanak. {CG 18.1}   

Nem másodrendű kérdés — Az otthoni nevelést ne tekintsük másodrendű kérdésnek. Az első helyet foglalja el, mert az apák és anyák megbízatása gyermekeik elméjének formálása. {CG 18.2}   

Milyen megdöbbentő a példabeszéd: „Ahogy az ág hajlik, úgy görbül a fa.” Ez alkalmazható gyermekeink nevelésére is. Szülők, ráeszméltek-e arra, hogy gyermekeitek nevelése már legkorábbi éveiktől a ti szent megbízatásotok? Ezeket a fiatal fákat gyengéden kell gondozni, hogy majd beültethetők legyenek az Úr kertjébe. Az otthoni nevelést semmi esetre sem szabad elhanyagolni, mert akik ezt teszik, vallásos kötelességük teljesítését mulasztják el. {CG 18.3}   

Az otthoni nevelés befolyása — Az otthoni nevelés nagy területet foglal magába. Ábrahámot a hívők atyjának nevezték. Mindazon dolgok között, melyek őt az istenfélelem figyelemre méltó példaképévé tették, ott szerepelt, hogy otthonában nagy figyelmet szentelt Isten parancsolatainak, s ápolta családja vallásos életét. {CG 18.4}   

Isten, aki belelát minden otthon életébe, és figyeli, hogy milyen nevelést kapnak a gyermekek, ezt mondja: „Én ismerem őt, hogy megparancsolja az ő házanépének önmaga után...” (I.Móz. 18:19) Isten megparancsolta a zsidóknak, hogy tanítsák meg gyermekeiket az Ő követelményeire, és ismertessék meg velük, hogyan bánt népével a történelem folyamán. Az otthon és az iskola egy volt. Idegen ajkak helyett a szerető szívű anyák és apák adták az utasításokat gyermekeiknek. Az isteni tanításokat összekapcsolták az otthoni, mindennapi élet eseményeivel. Ékesszólással és áhítattal beszélték el Isten hatalmas és csodálatos tetteit az Ő népe megszabadításában. A Mindenható bölcs előrelátásának nagyszerű igazsága és az eljövendő élet reménye nagy hatással voltak a fiatalokra. Megismerték az igazat, a jót, a szépet. {CG 18.5}   

A tanításokat ábrákkal és jelképekkel szemléltették, így sokkal erősebben rögződtek az emlékezetben. Az ilyen eleven ábrázolásokon keresztül a gyermeket szinte csecsemőkorától kezdve beavatták a hit rejtélyeibe, apái reménységébe, s olyan gondolkodásmódra és előrelátásra tanították, amely a látható és érzékelhető dolgok felett eléri a láthatatlant és örökkévalót. {CG 19.1}   

Felkészít az iskolára — A tanítók munkáját megelőzi a szülők munkálkodása. Az otthoni iskola: az első osztály. Ha a szülők gondosan és imádkozva törekednek kötelességük megismerésére és elvégzésére, akkor képesek lesznek felkészíteni gyermekeiket, hogy magasabb osztályba lépjenek, s elfogadják az utasításokat a tanártól. {CG 19.2}   

Formálja a jellemet — Az otthon olyan iskola lehet, ahol a gyermekek egy gyönyörű palota hasonlatosságára formálódnak jellemükben. {CG 19.3}   

Nevelés a názáreti családban — Jézusnak biztos nevelésben volt része gyermekkorában. Első tanítója édesanyja volt, az ő ajkairól és a próféták tekercseiből ismerte meg a mennyei igazságokat. Egy egyszerű kézműves otthonában lakott, és hűségesen, derűsen vette ki részét a háztartás terheinek hordozásából. Ő, aki egykor a menny parancsnoka volt, most készséges szolga, szerető és engedelmes fiú lett. Szakmát tanult és kétkezi munkát végzett Józseffel az ácsműhelyben. {CG 19.4}