10. fejezet

A boldogság az engedelmesség függvénye — Az apák, anyák és iskoláink tanítói ne feledjék, hogy engedelmességre tanítani a gyermekeket a nevelés magasabb szintjét jelenti. Általában kevéssé tartják fontosnak a nevelésnek ezt a részét. {CG 79.1}   

A gyermekek sokkal boldogabbak lesznek a megfelelő fegyelmezés alatt, mint ha engedik úgy cselekedni őket, ahogy ösztöneik sugallják. {CG 79.2}   

Ha a bölcs szülői utasításoknak azonnal és folyamatosan engednek, ez a boldogságukat munkálja csakúgy, mint Isten tisztelete és a jó társaság. A gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy az otthoni törvényeknek való engedelmesség jelenti számukra a tökéletes szabadságot. A keresztényeknek ugyanezt kell megérteniük: az Isten törvényének engedelmeskedve tökéletes a szabadságuk. {CG 79.3}   

Isten akarata a menny törvénye. Amíg ez a törvény kormányozta az életet, addig Isten családjának minden tagja szent és boldog volt. De amikor az isteni törvényt áthágták, gyökeret vert az irigység, féltékenység, viszálykodás, és a menny lakóinak egy része elbukott. Mindaddig, amíg Isten törvényét tiszteletben tartjuk földi otthonunkban, családunk is boldog lesz. {CG 79.4}   

Az engedetlenség okozta Éden lakóinak vesztét — Ádám és Éva története, a földi történelem kezdetén elkövetett engedetlenségük részletesen elénk tárult. Ősszüleink elveszítették gyönyörű édeni otthonukat emiatt az egyetlen engedetlenség miatt - pedig milyen apróságnak látszott! Hálásak lehetünk, hogy a hűség próbája nem volt nagyobb, különben a kis nemtörődömség az engedetlenséggel szemben megsokszorozódott volna. Ez volt a lehető legkisebb próba, amit Isten adhatott az első párnak. {CG 79.5}   

Az engedetlenség és a bűn mindig nagy bánatot okoz Istennek. A kis dolgokban tanúsított hűtlenségek, ha nincsenek megfeddve, hamarosan a nagy dolgok iránti hűtlenséghez vezetnek. A bűn nem az engedetlenség nagyságában van, hanem magában az engedetlenségben. {CG 80.1}   

Általános és lelki jólétünk alapjai — Az általános és a lelki jólét az Isten törvénye iránti engedelmességen nyugszik. Azonban ha nem olvassuk Isten szavát, nem ismerjük az áldások feltételeit, amelyek azoknak szólnak, akik kutatják Isten törvényét, és szorgalmasan tanítják azt családjukban. Az Isten szavának való engedelmességben rejlik életünk és boldogságunk. Ha körülnézünk, láthatjuk, mint nyög a világ azoknak az embereknek a gonoszsága és erőszakossága miatt, akik semmibe veszik Isten törvényét. Ő visszavonta áldásait a gyümölcsöskertekről. Ha ezen a földön nem volna egy nép, amely tiszteli törvényét, nem várna tovább ítéletével. Az Úr kiterjeszti kegyelmét az igazakért, akik szeretik és félik Őt. {CG 80.2}   

Vezessétek a gyermekeket az engedelmesség ösvényére! — Minden szülőre szent kötelesség hárul: a szigorú engedelmesség ösvényére vezetni gyermekét. A valódi boldogság ebben és az eljövendő életben az „Így szól az Úr!”-nak való engedelmességen múlik. Szülők, Krisztus élete legyen példakép és minta! Sátán mindent el fog követni, hogy lerontsa ezt a magas színvonalú vallásosságot, mint olyat, ami túlságosan szigorú. A ti feladatotok már korai éveikben gyermekeitekbe plántálni a gondolatot, hogy ők Isten képére formáltattak. Krisztus eljött erre a világra, hogy élő példát adjon, milyeneknek kell lenniük, és a szülők, akik vallják, hogy hisznek a jelenvaló Igazságban, tanítsák meg gyermekeiket Istent szeretni és törvényének engedelmeskedni. Ez a legnagyobb és legfontosabb munka, amelyet apák és anyák végezhetnek... Isten tervezte úgy, hogy még a kisgyermekek és a fiatalok is megértsék, mit követel Ő, hogy különbséget tudjanak tenni igazság és bűn, engedelmesség és engedetlenség között. {CG 80.3}   

Az engedelmesség váljék örömmé! — A szülők úgy neveljék gyermekeiket, hogy ne engedjenek meg semmilyen tiszteletlenséget Isten törvényével szemben. Számíthatnak az isteni erőre, s kérhetik az Urat, hogy segítsen gyermekeiket megtartani az iránta való hűségben, aki egyszülött Fiát adta azért, hogy a hűtleneket és engedetleneket visszatérítse. Isten vágyakozik arra, hogy szeretete gazdagságát rájuk árassza. Szeretné látni, hogy örömmel cselekszik akaratát, szolgálatukban felhasználva a rájuk bízott erő minden kis morzsáját, arra tanítva minden befolyásuk körébe tartozó embert, hogy a tövénynek való engedelmesség: igaz úton járni Krisztusért. {CG 81.1}