81. fejezet

A kegyelem munkáját otthon kell kezdeni — Szülők, kezdjétek a kegyelem munkáját otthonaitok templomában, úgy viselve magatokat, hogy gyermekeitek lássák: mennyei angyalokkal munkálkodtok együtt. Legyen nyilvánvaló, hogy mindennap átalakult jellemmel bírtok. Neveljétek magatokat és gyermekeiteket is az Isten országában váró örök életre! Erős angyalok lesznek segítségetekre. Sátán kísérteni fog, de ne engedjetek neki! Ne ejtsetek ki egyetlen szót sem, amely által az Ellenség előnyhöz juthatna. {CG 548.1}   

Az igazság tiszta és romlatlan, lakozzék hát a szívetekben! A család minden tagja határozza el: keresztény leszek, mert e földi iskolában kell olyan jellemet formálnom, amely bebocsátást biztosít a mennyei világba. Úgy kell másokkal cselekednem, ahogyan szeretném, hogy velem cselekedjenek, mert csak azok léphetnek a mennyei udvarokba, akik Krisztust mutatják be a világnak. {CG 548.2}   

Az otthon életét, amennyire csak lehetséges, tegyétek mennyeivé. Amikor a családi oltár köré gyűltök, sohase felejtsetek el imádkozni az Úr művében felelős állásokat betöltő emberekért. {CG 548.3}   

Akik helyesen irányítják családjukat, a rend és tisztelet befolyását hozzák majd a gyülekezetbe. Be fogják mutatni, milyen az, amikor kegyelem és igazság kéz a kézben járnak egymással. Bemutatják gyermekeiknek Krisztus jellemét. A kedvesség törvénye és a szeretetteljes beszéd nem gyengíti tekintélyüket és parancsaik erejét, s utasításaikra nem engedetlenség lesz a válasz. {CG 548.4}   

Az otthon hatása a gyülekezetre — Minden család egy gyülekezet is, amelyet a szülők pásztorolnak. A szülők legfőbb feladata gyermekeik üdvösségének munkálása. Ha az apa és anya teljesen betölti hivatását Krisztus oldalán mint a család papja és tanítója, jó befolyás hatja majd át az otthont. Ez a megszentelő befolyás érezhető lesz a gyülekezetben is, és minden hívő el fogja ismerni. Az otthoni áhítat és szentség hiánya nagyban hátráltatja Isten ügyét. Senki sem képes jó befolyást hozni a gyülekezetbe, ha azt otthoni és üzleti ügyeiben még nem gyakorolta. {CG 549.1}   

A gyülekezeti helyes viselkedést otthon kell megtanulni — Az otthon olyan iskola, ahol mindenki megtanulhatja, hogyan kell viselkedni a gyülekezetben. Ha mindannyian a királyi család tagjai, akkor az otthon életét igaz szeretet jellemzi. Mindenki azt fogja keresni, hogyan tehetné még kellemesebbé a többiek életét. Isten angyalai, akik az üdvösség leendő örököseit szolgálják, segítenek nektek úgy formálni családotokat, hogy az a mennyei családot példázza az emberek előtt. Uralkodjék béke az otthonban, s akkor a gyülekezetben is béke lesz. Az otthonról hozott értékes tapasztalat gyengéd érzelmeket fakaszt majd a testvérekben egymás iránt. Megszűnik az ellenségeskedés, és igaz keresztényi udvariasság lesz látható a gyülekezeti tagok között. A világ úgy ismeri majd meg őket, mint akik Jézussal voltak, s tőle tanultak. Milyen mély benyomást tehetne a gyülekezet a világra, ha a tagok keresztényekhez méltó életet élnének! {CG 549.2}   

Miért gyengélkedik a gyülekezet? — Sokan úgy gondolják, hogy a gyülekezetben tapasztalható hanyatlás és az egyre erősödő szeretet a szórakozások és élvezetek iránt azt mutatja, hogy több lelkipásztorra lenne szükség. Igaz, hogy a gyülekezetet el kell látni hűséges vezetőkkel és prédikátorokkal. Ezeknek komolyan és kitartóan kell munkálkodniuk azokért a fiatalokért, akik még nem adták át magukat Jézusnak, s azokért is, akiknek nevei ugyan ott szerepelnek a gyülekezet névsorában, mégis vallástalanok, nem keresztények. Ám ha a prédikátorok jól és hűségesen végzik is feladatukat, minden igyekezetük ellenére csak nagyon kevés eredményt érhetnek el, ha a szülők elhanyagolják a maguk kötelességét. Az otthonok életéből hiányzó kereszténység miatt erőtlen a gyülekezet. Amíg a szülők munkához nem látnak, addig nagyon nehéz lesz a fiatalokat ráébreszteni saját kötelességeikre. Ám ha vallásosság hatja át az otthoni légkört, azt a gyülekezetbe is magukkal fogják hozni, így a szülők, akik elvégzik az Isten által rájuk bízott munkát, egyben másokért is munkálkodnak. Míg gyermekeiket fegyelmezik és bátorítják, s az Úr gondozásában, az Ő utasításai alapján nevelik fel őket, felebarátaiknak is áldást hoznak, s erősítik a gyülekezetet hűséges munkájukkal. {CG 550.1}   

A hanyag szülők nem tudják felemelni a gyülekezetet — Ha otthon elnézik az engedetlenséget, a gyermekek szíve megtelik az Isten kormányzatával szembehelyezkedő érzésekkel. A Szentlélek ereje nem lesz képes meglágyítani szívüket. Ha később, a körülmények hatására mégis elfogadják Krisztus evangéliumát, óriási küzdelmeket kell majd vívniuk, hogy állhatatlan akaratukat alávessék Isten akaratának. Sokszor a gyülekezet sínyli meg, hogy a tagokat rosszul nevelték gyermekkorukban. Elnézték nekik annak idején, hogy különféle kis csalásokhoz folyamodva elérjék céljukat, s az a lélek, amelynek eltűrték, hogy otthon lázadó legyen, a legkevésbé lesz hajlandó engedelmeskedni Isten utasításainak. {CG 550.2}   

A bírálgatás megölheti a lelket — Ha kísért benneteket, hogy ellenséges szavakat szóljatok, imádkozzatok kegyelemért, hogy legyőzzétek a kísértést. Ne feledjétek: gyermekeitek is úgy fognak beszélni, ahogyan tőletek hallják. Példátokkal nevelitek őket. Gondoljátok meg, hogy ha a gyülekezetben testvéreitekkel ellenségesen beszéltek, ugyanúgy beszélnétek a mennyben is... {CG 551.1}   

Először a család - azután a gyülekezet. A család befolyásának áldást és segítséget kell jelentenie a gyülekezet számára. Soha egyetlen elégedetlen vagy ítélkező szót se ejtsetek ki! Vannak gyülekezetek, amelyekből csaknem teljesen kihalt minden lelkiség, mert a tagok megengedték maguknak, hogy egymás háta mögött beszéljenek. Miért is szólunk kárhoztató és bíráló szavakat? A hallgatás a lehető leghatásosabb megrovás, amit adhatunk, ha valaki nyersen és udvariatlanul beszél velünk. A hallgatás sokszor ékesszólásnak számít. {CG 551.2}   

Gondoskodnunk kell a hátrányos helyzetű fiatalokról — Azoknak a fiatal férfiaknak és nőknek, akiknek nem adatott meg, hogy szerető család befolyása alatt álljanak, szükségük van valakire, aki megkeresi őket és érdeklődik irántuk. Akik ezt a feladatot betöltik, nagy hiányosságot pótolnak. Ugyanúgy Isten munkáját végzik és legalább annyira a lelkek üdvösségéért munkálkodnak, mint a szószéken tanító lelkipásztorok. Ezt a fiatalokért végzett önzetlen szolgálatot Isten mindannyiunktól elvárja. Milyen komoly erőfeszítésekkel kellene a tapasztalt keresztényeknek fáradozniuk azoknak a rossz szokásoknak a kialakulása ellen, amelyek kitörölhetetlenül bevésik magukat a jellembe! Krisztus követői tegyék vonzóvá Isten szavát a fiatalok előtt! {CG 551.3}   

Beszéljünk Jézus szeretetéről! — Minden lehetőséget ragadjunk meg, hogy Jézus szeretetéről beszéljünk a gyerekeknek. A prédikátorok minden igehirdetés alkalmával szorítsanak egy kis helyet számukra is. Krisztus szolgája hűséges barátokra lelhet e kicsinyekben. Ne veszítsen hát el egyetlen kínálkozó alkalmat sem, hogy segítsen nekik még jobban megismerni a Szentírást. Ez többet ér, mint gondolnánk, s elzárja az utat Sátán csapdái előtt. Ha a gyerekek már korán megismerik Isten szavának igazságait, ezzel gátat emelünk az istentelenség előtt, s ők képesek lesznek szembeszállni az Ellenséggel, ekként érvelve: „Meg van írva...” {CG 552.1}   

Legyetek ugyanolyan hűségesek otthon, mint az istentiszteleten! — Hassa át lelkiismereteteket az igazság, s uralkodjék az értelem minden szavatok és tettetek fölött! Mint szeretteitek tanítói, legyetek ugyanolyan hűségesek otthon, mint amilyenek az istentiszteleten vagytok. Isten angyalai jelen vannak és jegyzik, miként bántok az Úr családjának fiatalabb tagjaival. Az otthon vallásossága komoly hatással van a gyülekezetre. {CG 552.2}