8. fejezet

Különösen elhanyagolt az anyák felkészítése — A gyermek első tanítója az édesanya. A nevelés legnagyobbrészt az ő kezében van a fejlődés legérzékenyebb, legfogékonyabb korszakában. Legelőször neki van alkalma formálni a gyermek jellemét a jó vagy a rossz irányba. Meg kell értenie e lehetőség felbecsülhetetlen értékét, ezért minden hivatásos tanítónál jobban fel kell készíteni őt arra, hogy ezt a kiváltságát a legelőnyösebben kihasználja! Mégis az anyák oktatására fordítják a legkisebb gondot. A legkevesebb rendszeres erőfeszítést teszik, hogy segítsenek rajtuk, pedig a nevelés által befolyásuk a leghatásosabb és a legmesszebbható. {CG 63.1}   

A gondos és mélyreható felkészülés sürgőssége — Azok, akikre a kisgyermek gondozása van bízva, nagyon gyakran tudatlanok a gyermek fizikai szükségleteit illetően. Keveset tudnak az egészségügyi törvényekről, a fejlődés alapfeltételeiről, és nem alkalmasak a szellemi és lelki növekedés előmozdítására sem. Lehet, hogy irodalmi és tudományos teljesítményeik elismerést érdemelnek, de a gyermekek neveléséhez mindez kevés... {CG 63.2}   

Súlyos felelősség nyugszik az apán és anyán a gyermek korai és későbbi nevelése tekintetében egyaránt, és mindkét szülő részére sürgető követelmény a gondos és alapos tájékozódás! A férfiak és nők, mielőtt magukra vennék az apaság és anyaság feladatát, ismerjék meg a fizikai fejlődés törvényszerűségeit, az élettant, az egészségtant, az öröklés törvényeit, a születés előtti befolyások jelentőségét, a betegségek kezelését, a testgyakorlást, az egészséges ruházkodást! Meg kell érteniük a szellemi fejlődés és erkölcsi nevelés törvényeit!... {CG 63.3}   

A nevelés addig nem érheti el lehetséges és kívánatos célját, amíg teljesen fel nem ismerik a szülők szerepének fontosságát és nem képesítik őket szent felelősségük betöltésére. {CG 64.1}   

A szülőknek tanulmányozniuk kell a természet törvényeit. Meg kell ismerkedniük az emberi szervezettel, a különböző szervek rendeltetésével és egymáshoz való viszonyával. Tanulmányozniuk kell az értelmi és fizikai képességek egymásra hatását, és azokat a körülményeket, amelyek szükségesek egészséges működésükhöz. A szülői felelősséget ilyen felkészülés nélkül vállalni - bűn. {CG 64.2}   

„Kicsoda alkalmas?” — A szülők méltán kérdezhetik: Kicsoda alkalmas ezekre a dolgokra? Egyedül Isten teheti őket alkalmassá erre, s ha kihagyják őt, ha nem keresik segítségét és tanácsát, akkor vállalkozásuk valóban reménytelen. Azonban az ima, a Biblia kutatása és a buzgó lelkesedés e fontos kötelesség sikerét hozhatja, s idejük és törődésük százszorosan megtérül majd... {CG 64.3}   

Az igazság forrása nyitva áll, hogy ilyen ismereteket és bölcsességet meríthessenek belőle. Néha előfordul, hogy a szív erőtlenségre hajlik; de a szeretteik jelenvaló és eljövendő boldogságát fenyegető veszélyek előérzete arra indítja a keresztény szülőket, hogy még buzgóbban igyekezzenek meríteni az erő és bölcsesség forrásából. Ez tegye őket óvatossá, határozottá, szelíddé s ugyanakkor szilárddá, úgy őrizve a rájuk bízott lelkeket, mint akikért számadással tartoznak. {CG 64.4}   

A gyermekneveléshez Isten akaratának megértése szükséges — A szülőknek nincs mentségük, ha elmulasztják Isten akaratának teljes megértését, mert csak ezáltal tudnak engedelmeskedni az ő országa törvényeinek, és csak így vezethetik a mennybe gyermekeiket is. Fivéreim és nővéreim, kötelességetek megérteni Isten követelményeit! Hogyan is tudnátok gyermekeiteket Istenhez vezetni anélkül, hogy először ti magatok ne tudnátok különbséget tenni jó és rossz között, s ne tudatosulna bennetek: az engedelmesség örök életet, az engedetlenség örök halált jelent. {CG 65.1}   

Életcélunkká kell tennünk Isten akarata megértését! Csak ezáltal lehetünk alkalmasak gyermekeink helyes nevelésére. {CG 65.2}   

Istentől származó „kézikönyv”, teljes útmutatással — A szülők nem tudnak megfelelően eleget tenni nagy felelősséggel járó kötelességüknek anélkül, hogy ne tennék Isten szavát életük szabályává és útmutatójává, s ne értenék: úgy kell nevelniük és formálniuk minden drága „emberkincs” jellemét, hogy az végül örök élethez juthasson. {CG 65.3}   

Legyen tankönyvük a Biblia - e gazdag útmutatásokban bővelkedő könyv. Ha elveivel összhangban oktatják gyermekeiket, nemcsak az ő tapasztalatlan lépteiket vezetik a helyes ösvényre, hanem miközben legszentebb kötelességüket teljesítik, saját magukat is nevelik. {CG 65.4}   

A szülők munkája fontos, ünnepélyes feladat, s bizony nagyok a rájuk háruló kötelességek. Ám ha gondosan tanulmányozzák Isten Szavát, mindenre útmutatást találnak benne, és drága, nekik szóló ígéretekre lelnek, amelyek feltétele: hűségesen és jól végezni a rájuk bízott munkát. {CG 65.5}   

Szabályok szülőknek és gyermekeknek — Isten szabályokat adott a szülők és a gyermekek számára vezetőül, s ezeket a szabályokat szigorúan be kell tartani. A gyermekeket nem szabad elkényeztetni, s hagyni, hogy azt higgyék, saját vágyaikat követhetik anélkül, hogy szüleiktől tanácsot kérnének... {CG 65.6}   

Ezektől az Isten által lefektetett tanácsoktól, melyek a szülők és gyermekek irányítására adattak, nem lehet büntetlenül eltérni. Isten elvárja a szülőktől, hogy az Ő szavának elveivel összhangban neveljék gyermekeiket. Hit és munka szorosan fonódjék össze mindenben. Az otthoni és az iskolai feladatok mindig tisztességesen és rendben legyenek elvégezve. {CG 66.1}   

Ragaszkodás a törvényhez és a bizonyságtételhez — Az otthoni nevelés munkája - ha Isten tervei szerint való - megköveteli a szülőktől, hogy az Írások szorgalmas kutatói legyenek. Ajkaikról nap nap után a kedvesség és szeretet törvénye nyilatkozzék meg. Nyilvánuljon meg életükben ugyanaz a kegyelem és igazság, ami látható volt nagy példaképük életében, s ekkor megszentelt, igaz szeretet köti össze a szülők és gyermekek szívét, és a fiatalok hitben megalapozva, Isten szeretetében meggyökerezve nőnek majd fel. {CG 66.2}   

Ha Isten útja és akarata lesz a szülők útja és akarata, akkor gyermekeik is szeretni, tisztelni fogják Istent, és Neki engedelmeskedve nőnek majd fel. Sátán nem tudja uralni gondolatvilágukat, ha az Úr szavának tiszteletére nevelték őket. Számukra ez a legfontosabb, és minden tapasztalatot, ami éri őket, a Biblia és a bizonyságtételek tükrében vizsgálnak meg. {CG 66.3}   

Helyre kell hozni a mulasztásokat — A szülőknek tanulmányozniuk kellene Isten Szavát saját maguk és családjuk számára egyaránt. Sajnos ehelyett sok gyermeket hagynak tudatlanul, zabolátlanul, féktelenül felnőni. A szülőknek most kell minden erejüket összeszedve és megfeszítve helyrehozni hanyagságukat ezen a téren, és elérni, hogy gyermekeik a legjobb befolyás alá kerüljenek. {CG 66.4}   

Szülők, kutassátok az Írásokat! Ne csak hallgatói, de megtartói legyetek az Igének. Érjétek el az isteni mértéket gyermekeitek nevelésében. {CG 67.1}   

A vezető szabály: „Mit mond az Úr?” — Minden szülő feladata, hogy az Úr útjaira oktassa gyermekeit. Ez nem olyan dolog, amivel könnyelműsködhetünk, vagy amit félretehetünk anélkül, hogy Isten nemtetszését magunkra vonnánk. Nem arra szólítottak fel minket, hogy eldöntsük, másoknak hogyan kell cselekedniük, vagy hogy melyik a legkönnyebben járható út számunkra, hanem arra kell figyelnünk, mit mond az Úr. Sem a szülőknek, sem a gyermekeknek nem lehet lelki békéjük, nyugalmuk, boldogságuk, ha hamis ösvényen járnak. Ám ha istenfélelem uralkodik a szívben, akkor Jézus szeretetével egyesülve békét és örömet fognak érezni. {CG 67.2}   

Szülők, nyissátok ki Isten Szavát, járuljatok Elé, aki olvas szívetekben és minden titkot ismer, s tudakozzátok: „Mit mond az Írás?” Ez legyen életetek fő szabálya és vezetője! Aki szeret másokat, nem hallgat, amikor veszélyben látja őket. Biztosak lehetünk abban, hogy egyedül csak Isten Igazsága által válhatnak a szülők „bölcs megmentőkké” és maradhatnak is azok az emberi lélekkel való foglalkozásukban. {CG 67.3}   

Egyéni felkészültség — Ha létezik kötelesség, amely a többi felett áll, és amely megköveteli az elme művelését, a szellemi és fizikai erők állandó igénybevételét, amely egészséget és jó kedélyt igényel, akkor a gyermekek nevelése az. {CG 67.4}   

A nők és anyák egyéni felelőssége, hogy kiegyensúlyozott gondolkodást és tiszta jellemet fejlesszenek, csak igazat, jót és szépet tükrözzenek. Egy feleség és anya szívéhez kötheti férjét és gyermekeit szelíd szavakban és udvarias viselkedésben kifejezett szüntelen szeretetével, amit törvényszerűen gyermekei is utánoznak majd. {CG 67.5}   

Az anya szent megbízatása — Nővérem, Krisztus azzal a szent feladattal bízott meg téged, hogy az Ő parancsolataira tanítsd gyermekeidet! Hogy alkalmas légy erre a munkára, elsősorban magadnak kell összhangban élned valamennyi szabályával. Szüntelenül tartsd figyelemmel minden szavadat és tettedet! Vigyázz jobban arra, hogy mit beszélsz! Győzz le minden heves indulatot, mert a türelmetlen megnyilvánulások az ellenségnek kedveznek, aki arra törekszik, hogy az otthoni légkört a gyermekek számára bántóvá és ellenszenvessé tegye. {CG 68.1}   

Együtt munkálkodni az istenivel — Anyák, nyissátok meg szíveteket Isten útmutatásainak befogadására, és mindig gondoljatok arra, hogy a rátok eső részt az Isten akaratához való alkalmazkodásban nektek kell elvégezni. Menjetek a világosságra, kutassátok az isteni bölcsességet, hogy megtudjátok, mit kell cselekednetek, s felismerjétek Istent mint legfőbb munkást, és megértsétek: nektek mint munkatársainak együtt kell működnötök Vele. Engedjétek, hogy szívetek megtisztuljon a mennyei dolgokról való elmélkedés által. Használjátok Istentől kapott képességeiteket a Tőle származó kötelességek végzésében, és munkálkodjatok együtt az isteni segítséggel. Dolgozzatok értelmesen, és „akár esztek, akár isztok, bármit cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek”. (I.Kor.10:31) {CG 68.2}   

Az anya bízza rá magát és gyermekeit a könyörületes Megváltó gondjaira. Komolyan, türelmesen, bátran törekedjék saját képességei tökéletesítésére, hogy értelme legjobb erőit helyesen használhassa a gyermeknevelésben. Legmagasabb céljául tűzze ki, hogy olyan nevelést nyújt gyermekeinek, amire Isten is jóváhagyását adhatja. Ha értelemmel nekilát munkájának, erőt kap, hogy elvégezze a rá eső részt. {CG 68.3}   

Az anyának éreznie kell, hogy szüksége van a Szentlélek vezetésére, így lehet valódi tapasztalata az Úr útjának és akaratának való engedelmességben, s akkor Krisztus kegyelme által bölcs, szelíd és szerető tanítója lesz gyermekeinek. {CG 69.1}   

Ha rosszul kezdted — Azoknak a szülőknek, akik rosszul kezdték el a nevelést, azt szeretném mondani: ne essetek kétségbe! Szükséges, hogy teljesen megtérjetek Istenhez. Az Isten szavának való igaz engedelmesség lelkületére van szükségetek. Határozott reformokat kell megvalósítanotok szokásaitokban és cselekedeteitekben, Isten törvényének megmentő elveihez alkalmazva életviteleteket. Ha ezt teszitek, tiétek lesz Krisztus igazságossága, amely áthatja a törvényt, mert szeretitek Istent és törvényeiben felismeritek az Ő jellemét. A Krisztus érdemeiben való igaz hit nem képzelgés, hanem a legfontosabb dolgok egyike, hogy életetekbe és jellemetekbe átültessétek Krisztus tulajdonságait, s állhatatos erőfeszítésekkel oktassátok gyermekeiteket az Isten parancsolatainak való engedelmességre. Az „Így szól az Úr!” vezessen titeket minden nevelési szándékotokban... {CG 69.2}   

A bűnbánat legyen mély és alapos Isten előtt. Kezdődjék az év Istenhez való szorgalmas könyörgéssel kegyelemért és lelki tisztánlátásért, hogy felfedezzétek a hibákat a múltban végzett munkában. Mint az otthon misszionáriusai, bánjátok meg Isten előtt kötelességeitek elhanyagolását. {CG 69.3}   

E nap megbízatásotok, felelősségetek és lehetőségetek napja. Nemsokára eljön elszámolásotok napja is. Vegyétek fel munkátokat komoly imával és hűséges igyekezettel. Tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy kiváltságuk naponta részesülni a Szentlélek keresztségében. Engedjétek, hogy Krisztus segítő keze rátok találjon és véghezvigye az Ő céljait. Ima által olyan tapasztalatot nyerhetsz, amely tökéletesen sikeressé teszi gyermekeidért végzett szolgálatodat. {CG 69.4}