77. fejezet

A Biblia sokoldalúsága — A Biblia minden gondolkodót érdekel és minden szívhez szól. Lapjain találhatjuk a legrégibb történelmet, a leghűségesebb életrajzokat, az állam kormányzásának helyes alapelveit, a családi élet irányelveit, s ezek nem emberi bölcsességből származnak. A legmélyebb bölcsességet, legfenségesebb költészetet tartalmazza. A Biblia írásai sokkal értékesebbek, mint bármely más mű, ami azonban a benne található fő gondolatot illeti, annak értéke még nagyobb - betölti a végtelen teret. E gondolat fényében minden tárgy új jelentőséget kap. A legegyszerűbben kifejezett igazságai olyan alapelveket tartalmaznak, amelyek magasak, mint a menny, és magukban foglalják az örökkévalóságot. {CG 505.1}   

Isten szava bővelkedik az igazság drágaköveiben, s a szülőknek kell ezeket az ékköveket ládikáikban előhozniuk, gyermekeik elé tárva valódi fényükben... Isten szavában mindenki kincsek tárházára lelhet, ahonnan bőségesen meríthet, s nekünk keresztényeknek szükséges is, hogy megfelelően töltekezzünk a jó munkához szükséges lelki javakkal. {CG 505.2}   

Isten gazdag lakomát készített nekünk — Az Ige tanulmányozásának lehetőségével az Úr gazdagon terített asztalt állított elénk. Sokan visszautasítják ennek áldásait, nem táplálkoznak Isten szavából, amely Őt jelképezi, az Ő testét és vérét, lelkét és életét. Ha magunkhoz vesszük az Igét, ezáltal erősödünk lélekben, növekedünk a kegyelemben és az igazság ismeretében. Kialakul és megerősödik az önuralom szokása. A gyermekkor gyengeségei - az ingerlékenység, akaratosság, önzés, indulatos beszéd és cselekedetek - eltűnnek, s helyükbe a keresztény felnőttkor szép tulajdonságai lépnek. {CG 505.3}   

A bibliai történetek és példázatok, s Isten szent szavának tiszta és egyszerű tanításai a legjobb lelki táplálék számotokra és gyermekeitek számára is. {CG 506.1}   

Ó, micsoda munka vár rátok! Megragadjátok-e Isten szeretetével és félelmével a szívetekben? Kapcsolatba léptek-e Istennel az Ő szava által? {CG 506.2}   

A becsületesség mértékadó forrása — Isten szava legyen a fiatalos gondolkodás alapja és a becsületesség mércéje. Ez rámutat a gyerekek és fiatalok tévedéseire, megvilágosítja és vezeti gondolkodásukat, és sokkal hatékonyabb indulatos természetük megfékezésében és ellenőrzésében, mint a nyers szavak, amelyek csak haragra ingerlik őket. A Biblia elveinek megfelelő gyermeknevelés sok türelmet, időt, kitartást és imát igényel, s még akkor is folytatni kell, ha emiatt a házimunkák közül valamit kénytelenek vagyunk elhanyagolni. {CG 506.3}   

A Biblia igazságai, ha befogadjuk őket, felemelik gondolkodásunkat a földiességből és lealjasodásból. Ha úgy értékelnénk Isten Igéjét, ahogyan kellene, akkor a fiatalok és idősek egyaránt szívük mélyéből becsületesek lennének, s elvhűségük olyan erős volna, hogy ellent tudnának állni a kísértéseknek. {CG 506.4}   

Izrael Szentje elénk tárta azokat az elveket és törvényeket, amelyeknek minden értelmes emberi lényt irányítaniuk kell. A „szentnek, igaznak és jónak” nyilvánított elvek legyenek minden otthoni cselekedet alapjai is. Ezektől hajszálnyi eltérés sem lehetséges anélkül, hogy ne vétkeznénk, mert ezek a keresztény vallás fundamentumai. {CG 506.5}   

Erősíti az értelmet — Ha a Bibliát úgy kutatnánk, ahogyan kellene, akkor értelmünk állandóan erősödne, fejlődne. A Bibliában olvasott dicsőséges történetek fenségesen egyszerű nyelvezete, magasrendűsége olyan képességeket fejleszt, amelyek egyébként szunnyadoznának. A Szentírás a képzelet határtalan mezőit tárja elénk. Aki nagyszerű igazságait tanulmányozza és történeteivel megismerkedik, tisztábban és nemesebben fog gondolkodni és érezni, mintha idejét olyan könyvek olvasásával töltené, melyeket emberek írtak - nem is beszélve azokról, amelyek egyenesen károsak. A fiatalok elmulasztják, hogy a fejlődés legmagasabb fokát érjék el, ha elhanyagolják minden bölcsesség forrását: Isten Igéjét. Azért olyan kevés a józan és tiszta gondolkodású, jellemes ember, mert nem félik és nem szeretik Istent, s nem élnek a keresztény alapelvek szerint. Isten azt akarja, hogy minden lehetőséget kihasználjunk lelki erőink és képességeink gyarapítására... {CG 507.1}   

Aki Isten Igéjét kutatja, annak lelke mindig tettre kész. Szent angyalok állnak oldalán, hogy erősítsék és megvilágítsák értelmét. A Szentírás olvasása még a nehezebb felfogásúaknak is segít képességeiket fejleszteni. {CG 507.2}   

Jólétünk alapja — A Biblia tanításának megelevenítő hatása van az ember jólétére az élet minden területén. Olyan szabályok ezek, amelyek építik a társadalmat, oltalmazzák a családot, amelyek nélkül az ember nem lehet sikeres és megbecsült ebben az életben sem otthon, sem a közösségben, s nem találhat valódi boldogságot és megnyugvást. Nélkülük az örök életben sem reménykedhet. Nincs az emberi életnek olyan kérdése, amelyre a Biblia ne adna feleletet. {CG 507.3}   

A Szentírás ismerete védelmet nyújt — Timótheus gyermekkorától kezdve ismerte a Szentírást, s ez az ismeret megőrizte őt a körülötte levő gonosz befolyástól, s attól, hogy a kötelességek helyett az önző élvezeteket válassza. Gyermekeinknek szükségük van erre a védelemre, ezért a szülők és prédikátorok kötelessége, hogy Isten szavának helyes ismeretére tanítsák őket. {CG 508.1}   

A Biblia iránti szeretet nem természetes ösztönből fakad — A fiatalok tudatlanok és tapasztalatlanok, s a Biblia szent igazságainak szeretete nem magától értetődő számukra. Ha csak komoly erőfeszítéseket nem teszünk - korlátokat építve köréjük, hogy megvédjük őket Sátán cselvetéseitől -, akkor a kísértések játékszerévé válnak, s az ördög tetszése szerint hurcolja őket fogságába. Már zsenge éveikben tanítsuk meg kicsinyeinket Isten törvényének követelményeire, s arra, hogy higgyenek Jézusban mint Megváltójukban, aki megtisztítja őket a bűn szennyétől. Napról napra és elvről elvre kell beléjük plántálnunk ezt a meggyőződést. {CG 508.2}   

A fiatalok különösen hajlamosak elhanyagolni a Biblia tanulmányozását — A fiatalok és idősek egyaránt elhanyagolják a Bibliát. Nem tanulmányozzák és nem teszik az életüket irányító szabállyá. Különösen a fiatalokat terheli ez a hanyagság. A legtöbbjük időt tud szakítani egyéb könyvek olvasására, de azt a könyvet, amely az örök életre vezető utat mutatja meg számukra, nem kutatják. {CG 508.3}   

A Szentírás a mi útmutatónk egy magasabb rendű, szentebb élet megvalósításához. Ha a fiatalok képzeletét nem rontotta volna meg a regények olvasása, a Bibliát a legérdekfeszítőbbnek tartanák az összes könyv között. A fiatalok értelme nem éri el legnemesebb kibontakozását, ha a bölcsesség legnagyobb forrását, Isten szavát elhanyagolják. Hogy Isten teremtett világában az Ő jelenlétében élünk, az Ő hasonlatosságára teremtettünk, s féltő szeretettel tekint ránk és gondoskodik rólunk - mindezek csodálatos gondolatokat ébresztenek s az elmélkedés tágas mezejére hívnak. Akik megnyitják szívüket és elméjüket az ilyen gondolatok előtt, azokat többé nem foglalkoztatják a köznapi szenzációk s egyéb közönséges témák. {CG 509.1}   

A szülők tiszteletlensége visszatükröződik gyermekeikben — A gyermekek már egészen kicsi korukban nagyon jól megfigyelnek és észrevesznek mindent. Ha azt látják, hogy szüleik nem tekintik legfőbb törvénynek Isten szavát s nem törődnek a nekik szóló szent felhívásokkal, akkor a gyermekekben is ugyanez a „nemtörődöm” lelkület nyilvánul majd meg. {CG 509.2}   

Tartsátok tiszteletben az Igét! — Mint olyan nép, amelynek nagy világosság adatott, minden szokásunknak, minden szavunknak, hétköznapi életünknek és beszélgetéseinknek arra kell irányulnia, hogy felemeljünk másokat. Tartsátok tiszteletben az Igét a családi körben. Tekintsetek rá úgy, mint minden nehézség megoldásának kulcsára, mint legfőbb tanácsadóra, s mint a tettek irányadójára. Biztosíthatlak titeket, drága testvéreim, hogy hacsak Isten szava, az igazságosság és bölcsesség nem ül az asztalfőn s nem uralkodik otthonotokban, a család tagjai nem lesznek igazán őszinték egymáshoz. Az apáknak és anyáknak mindent el kell követniük azért, hogy leszoktassák magukat arról a szellemi tunyaságról, amely miatt Isten szolgálatát tehernek tekintik. Az igazság erejének megszentelő befolyásként kell hatnia az egész családra. {CG 509.3}   

Szülők, pontról pontra és leckéről leckére tanítsátok gyermekeiteknek Isten utasításait. Erre a munkára szenteltétek oda magatokat, amikor megkeresztelkedtetek. Semmi földi dolog ne tartson vissza ettől. Gyermekeitek lelkének megmentéséért tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, akár saját húsotokból és véretekből vannak, akár örökbefogadás által kerültek hozzátok. {CG 510.1}   

Legyen az otthon tankönyve! — Szülők, ha szeretnétek gyermekeiteket Isten szolgálatára nevelni, s arra, hogy jót cselekedjenek a világban, tegyétek a Bibliát tankönyvetekké. Ez a könyv leleplezi Sátán cselvetéseit. A Biblia az emberi faj felemelkedésének záloga, megfeddi és megszünteti az erkölcstelenséget, műszerként mutatja a különbséget az igaz és hamis között. Bármi mást is tanítsanak otthon és az iskolában, az első helyet mindenkor a Bibliának kell elfoglalnia. Ha ezt megadjátok neki, Isten együtt fog munkálkodni erőfeszítéseitekkel gyermekeitek megtéréséért. Ez a szent könyv az igazság és bölcsesség gazdag tárháza, s a szülők csak magukat okolhatják, ha nem igyekeznek, hogy felkeltsék gyermeik érdeklődését iránta. {CG 510.2}   

„Meg van írva” - ez volt Jézus egyetlen fegyvere a Kísértővel szemben, amikor az tőrbe akarta csalni. A Biblia igazságainak tanítása nagyszabású és csodálatos munka, amelyet minden szülőnek komolyan kell vennie. Kellemes, derűs hangulatban tárjátok a gyermekek elé az isteni kinyilatkoztatást. Az apák és anyák gyermekeik példaképeivé válhatnak, ha a mindennapi életben türelmet tanúsítva, kedvességet és szeretetet árasztva, szívükhöz láncolják őket. Ne engedjétek, hogy azt csináljanak, amit akarnak! Értessétek meg velük, hogy nektek kötelességetek Isten szavára tanítani s az ő figyelmeztetései és útmutatásai szerint nevelni őket. {CG 510.3}   

Szorgalmasan és módszeresen tanulmányozni — Tegyétek rendszeres szokássá a közös igetanulmányozást családi körben. Inkább hanyagoljatok el bármi más fizikai szükségletet, de a lélek semmiképpen ne szenvedjen hiányt az élet kenyerében. Lehetetlen felmérni egyetlen óra vagy akár csak fél óra áldásos befolyását, ha derűsen, Isten szavának közös tanulmányozásával töltik el. Gyűjtsétek össze egy adott témával kapcsolatban a különböző korokban és különböző körülmények között íródott igehelyeket, megfigyelve az összefüggéseket, s engedjétek, hogy a Biblia önmagát magyarázza. Ne szakítsátok meg a családi Biblia-kört a látogatók kedvéért sem. Ha véletlenül éppen ilyenkor érkezik hozzátok valaki, hívjátok őt is, hogy csatlakozzék hozzátok. Mindenki számára legyen szembetűnő, hogy Isten szavának megismerését sokkal többre értékelitek, mint bármilyen földi nyereséget vagy élvezetet. {CG 511.1}   

Ha naponta szorgalmasan és imádkozva kutatnánk az Írásokat, akkor naponta új világosságot kapnánk, s csodálatos igazságok tárulnának elénk, mindig újabb és tisztább fényben tündökölve. {CG 511.2}   

Mindenki tanulmányozza a szombatiskolai leckét! — A szombatiskola mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek nagyszerű lehetőséget kínál Isten szavának tanulmányozására. Ám ahhoz, hogy elnyerjék az ebből a tanulmányból meríthető áldásokat, időt kell szentelniük annak kutatására, törekedniük kell arra, hogy alapos ismeretet szerezzenek a felsorolt tudnivalók és tények alapján, s hogy magukévá tegyék a leszűrhető lelki tanításokat. {CG 511.3}   

Különösen a fiatalokkal kell megértetnünk, mennyire fontos a megfontoltan és teljes figyelemmel végzett igekutatás. Szülők, szánjatok mindennap egy kis időt arra, hogy gyermekeitekkel közösen tanulmányozzátok a szombatiskolai leckét. Ha szükséges, inkább mondjatok le a társasági kapcsolatokról, semmint a tanulmányozásra szánt órát áldozzátok fel. A szülők éppen olyan áldáshoz juthatnak ezekből a leckékből, mint a gyermekek. A tanulmány legfontosabb pontjaival kapcsolatos bibliai idézeteket tanuljuk meg kívülről, nem kötelességképpen, hanem nagyszerű kiváltságként. Lehet, hogy eleinte nem lesz könnyű dolgunk, s meg kell erőltetni magunkat, hogy eszünkbe jussanak a tanultak, de a gyakorlat majd megerősíti az emlékezetünket, s idővel örömet találunk abban, hogy felhalmozzuk elménkben az igazság kincseit. Ez a szokás az egyik legnagyobb segítség a lelki növekedéshez. {CG 511.4}   

A szülők érezzék szent megbízatásuknak, hogy gyermekeiket megtanítsák Isten törvényeire, rendeleteire, s megismertessék velük a próféciákat és más lelki igazságokat. Oktassák gyermekeiket otthonaikban, s maguk is érdeklődjenek a szombatiskolai lecke iránt. Velük együtt tanulmányozva emeljék ki a lecke által hangsúlyozott igazságot, s igyekezzenek vágyat ébreszteni a bibliai ismeret iránt. {CG 512.1}   

Ne elégedjetek meg felületes ismeretekkel! — Nehéz lenne felmérni az Írások alapos ismeretének óriási jelentőségét. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (II.Tim. 3:16-17) A Bibliára kell fordítanunk a legszentebb és legteljesebb figyelmünket! Nem elégedhetünk meg felületes ismeretekkel, hanem arra kell törekednünk, hogy a lehető legjobban megértsük az igazság szavát. {CG 512.2}   

Alkalmazzuk a tanításokat a gyermekek tapasztalatainak megfelelően — A Biblia tanítása közben sokat nyerhetünk, ha megfigyeljük a gyermekek gondolatmenetét. Figyeljük meg, mi érdekli őket, és keltsük fel érdeklődésüket, hogy megtudják, mit mond a Biblia a kérdéses témáról. Isten, aki különböző képességekkel és hajlamokkal teremtett bennünket, Igéjében mindenki számára tartogat valamit. Amikor a tanulók felismerik, hogy a Biblia tanításait a saját életükre is alkalmazhatják, tanítsátok őket arra, hogy mindenkor a Bibliát tekintsék tanácsadójuknak... {CG 512.3}   

A Biblia tökéletessége, ereje, értelmének mélysége kimeríthetetlen. Buzdítsátok a gyermekeket és az ifjúságot arra, hogy kutassák a Szentírás gondolataiban és kifejezéseiben rejlő kincseket! {CG 513.1}   

Mindenkinek személyesen kell tanulmányoznia — Az apák és anyák súlyos felelősséget hordoznak gyermekeik nevelése tekintetében. Azok a szülők, akik tanulmányozzák a Szentírást és hisznek is benne, rá fognak ébredni, hogy engedelmeskedniük kell Isten törvényeinek, s hogy nem járhatnak az Ő szent rendeléseivel ellentétesen. Akik hagyják, hogy bárki is engedetlenségre bírja őket Isten szavával szemben - legyen az akár egy lelkész -, azoknak szembe kell nézniük majd az ítéletkor saját cselekedeteik következményeivel. A szülők nem bízhatják a maguk és gyermekeik lelkét a prédikátorra, egyedül csak Istenre, akinek tulajdonai a teremtés és a megváltás által. A szülők tanulmányozzák az Írásokat, mert lelkek megmentése vagy elvesztése múlik rajtuk! Nem helyezhetik üdvösségüket a prédikátor kezébe. Saját maguknak kell kutatniuk az igazságot. {CG 513.2}   

Tegyétek érdekessé a gyermekek számára a Biblia tanulmányozását! — Tanítsátok meg a fiataloknak, hogy szeressék tanulmányozni a Bibliát. Foglalja el a „könyvek könyve” az első helyet gondolatainkban és leggyengédebb érzéseinkben, mert olyan tudomány rejlik benne, amelyre minden más felett a legnagyobb szükségünk van. {CG 513.3}   

Hogy alkalmasak legyenek ezt a munkát végezni, a szülőknek elsősorban saját maguknak kell megismerniük Isten szavát. Ahelyett, hogy hiábavalóságokat szólnának és üres meséket mondanának gyermekeiknek, beszélgessenek velük bibliai témákról. Ezt a könyvet nemcsak az iskolai tanulók számára tervezték. Egyszerű, könnyen érthető stílusban írták, hogy az egyszerű emberek is megértsék, s megfelelő magyarázattal legnagyobb része még az egészen kicsi gyermekek számára is jól érthetővé és érdekessé tehető, így az ő esetükben is hasznos nevelőeszköznek bizonyul. {CG 513.4}   

Ne gondoljátok, hogy a gyermekek számára a Biblia túl fárasztó olvasmány. Értelmes magyarázat segítségével egyre érdekesebbé és vonzóbbá válhat az ige. Az élet kenyerévé lesz számukra, mely soha el nem avul, melyet soha meg nem unnak. Frissesség, erő és szépség rejlik benne, amely elbűvöli és lenyűgözi a kicsinyeket és fiatalokat. Olyan, mint a Nap, amely beragyogja az egész földet, világosságot és meleget áraszt, mégsem merül ki soha. Történeteiből és példázataiból tanulva a gyermekek megérthetik, hogy a Biblia minden más könyvet magasan felülmúl, s benne a kegyelem és szeretet forrására találhatnak. {CG 514.1}   

Szülők, adjatok egyszerű utasításokat gyermekeiteknek, s győződjetek meg róla, hogy biztosan jól megértették-e azokat. Az ige tanításait olyan egyszerűen tárjátok a fiatalok elé, hogy azt mindenképpen könynyű legyen megérteniük. Isten szavából választott tanítások által és saját tapasztalataik felidézésével megtaníthatjátok nekik, hogyan igazodhat életük a legmagasabb mintához. Már gyermek- és fiatalkorban is megtanulhatják a gondos és szorgalmas életvitelt, amely később gazdag áldásokat hoz nekik. {CG 514.2}   

Adjátok a legfrissebb gondolatokat, alkalmazzátok a legjobb módszert! — Mennyei Atyánk, amikor Igéjét adta nekünk, nem zárta el attól a gyermekeket sem. Mindabban, amit valaha emberek írtak, hol találhatunk olyat, ami a szívre ekkora hatást gyakorolna, és ennyire alkalmas lenne a kisgyermekek érdeklődését felkelteni, mint a Biblia történetei? {CG 514.3}   

Az ilyen egyszerű történetekkel megvilágíthatjuk Isten törvényének nagyszerű alapelveit. Így, szemléltetés által, amely a lehető legjobban alkalmazkodik a gyermekek felfogóképességéhez, a szülők és tanítók nagyon korán elkezdhetik a kicsinyeket az Úr rendeletei betartására nevelni, tekintettel az Úr felhívására: „Gyakoroljad ezekben a te fiaidat, szólj ezekről, amikor házadban ülsz vagy amikor úton jársz, és mikor lefekszel és mikor felkelsz.” (V.Móz. 6:7) {CG 514.4}   

A példák, táblázatok, szemléltetőeszközök és térképek segítséget nyújtanak a megértéséhez, és rögzítik az emlékezetben a tanultakat. A szülők és tanítók állandóan igyekezzenek módszereik javítására! A Biblia tanulmányozásánál és tanításánál a legfrissebb gondolatainkra, a legjobb módszerekre és a legkomolyabb erőfeszítéseinkre van szükség. {CG 515.1}   

Legyen a Biblia az útmutató! — A Biblia legyen a tanácsadótok, ha gyermekeiteket az Úr vezetésével akarjátok felnevelni. Krisztus életét és jellemét állítsátok eléjük követendő példaként. Ha vétkeznek, olvassátok el nekik a Szentírásból, mit mond az Úr a hasonló bűnökre vonatkozóan. Állandó figyelemre és kitartásra van szükség e munka végzéséhez. Elég egyetlen rossz vonás, amit a szülők elnéznek, vagy a tanítók nem javítanak ki, hogy az egész jellemük eltorzuljon és egyoldalúan fejlődjön tovább. Tanítsátok arra a gyerekeket, hogy új szívre van szükségük! Új szemléletet kell kialakítaniuk s új indítékoknak kell lelkesíteniük őket. Krisztustól kell segítséget kapniuk, ezért jól meg kell ismerniük Isten jellemét, ahogyan azt Igéjében kinyilatkoztatta nekünk. {CG 515.2}