74. fejezet

A szülők képviseljék Istent! — Minden család legyen gyönyörű jelképe Isten mennyei templomának. Ha a szülők éreznék gyermekeik iránti felelősségük súlyát, soha, még véletlenül sem zsörtölődnének velük és nem szidnák őket, semmilyen körülmények között sem. Ilyen nevelésre egyetlen gyermeknek sincs szüksége. Nagyon sok gyermek vált akadékoskodóvá, zsörtölődővé, szitkozódóvá és indulatossá azért, mert megengedték, hogy otthon indulatosan viselkedjék. A szülők fontolják meg: Istent képviselik gyermekeik előtt, s feladatuk, hogy bátorítsanak minden helyes elvet, és visszaszorítsanak minden rossz gondolatot. {CG 480.1}   

Ha a szülők és tanítók nem törődnek a gyermekek erkölcsi állapotával, akkor annak romlásában biztosak lehetnek. {CG 480.2}   

A Biblia vallása az egyetlen biztos védelem — Általában csekély a fiatalok erkölcsi ereje, ez pedig a gyermekkorban elhanyagolt nevelés következménye. Ne tartsuk mellékesnek, hogy Isten jellemét megismerjük, s tudomást szerezzünk Vele szembeni  kötelezettségeinkről. A fiatalok egyedüli biztonsága a Biblia vallása. {CG 480.3}   

Boldogok azok a szülők, akiknek az élete olyan hűségesen tükrözi a mennyet, hogy Isten ígéretei és parancsai hálát és tiszteletet ébresztenek a gyermekben. Boldogok azok a szülők, akiknek szerető gondoskodása, igazságossága és türelme Isten szeretetét, igazságosságát és hosszútűrését tolmácsolja a gyermeknek. Amikor a szülő iránti szeretetre, tiszteletre, bizalomra és engedelmességre tanítják kicsinyeiket, Istennel kapcsolatban is hasonló viszonyra nevelik őket. Azok a szülők, akik ilyen ajándékban részesítik gyermekeiket, drágább kincset adnak nekik, mint minden idők összes gazdagsága - kincset, amely maradandó, mint az örökkévalóság. {CG 480.4}   

A hitvallás értéktelen az otthoni vallásosság nélkül — Mindennapi tetteink mutatják meg legjobban jellemünk és hajlamaink alakulását. Ha otthon nem uralkodik komoly vallásosság, akkor az a hit semmit sem ér. Ezért hát szeretetlen szó soha ne hagyja el a család egyetlen tagjának ajkát se! Gyengéd figyelmességekkel tegyétek kellemesebbé az otthoni légkört. Csak azok fognak belépni a menny kapuján, akik a próbaidő alatt olyan jellemet alakítottak magukban, amely mennyei légkört áraszt. A mennyország szentjeinek először itt a földön kell szenteknek lenniük. {CG 481.1}   

Ugyanaz teszi kedvessé a jellemet otthon, mint a mennyei lakhelyen. Kereszténységetek a mindennapi tettekben és az otthoni viselkedésetekben mérettetik meg. A krisztusi kegyelem tesz alkalmassá arra, hogy boldoggá tegyétek az otthonotokat, a nyugalom és béke lakhelyévé. Ha Krisztus lelke nem lakik bennetek, akkor nem vagytok az Övéi, és soha nem láthatjátok meg a megváltott szenteket az ő országában, akik majd boldogan egyesülnek vele. Isten azt szeretné, ha teljesen átadnátok magatokat neki, s jellemét tükröznétek vissza családotok körében. {CG 481.2}   

A megszentelődés otthon kezdődik. Akik otthon keresztények, azok keresztények a gyülekezetben és a világban is. Sokan azért nem növekednek a kegyelemben, mert otthonukban nem ápolják a vallásosságot. {CG 481.3}   

A szülők az otthoni gyülekezet tanítói — Hozzátok szólok, apák és anyák! Tanítók lehettek otthonotokban - lelkek megmentéséért fáradozó missziómunkások. A szülők érezzék szükségét annak, hogy az otthon lelkipásztorai legyenek, hogy olyan légkört teremtsenek, amely minden szeretetlen beszédtől és indulatosságtól mentes, ahová a mennyei angyalok szívesen jönnek, hogy áldást hozzanak és eredményessé tegyék a befektetett erőfeszítéseket. {CG 481.4}   

A család intézményét tekintsétek előkészítő iskolának, ahol mindenki felkészülhet a vallásos kötelességek végzésére. Gyermekeiteknek részt kell venniük a gyülekezet életében, s minden szellemi és fizikai képességüket a lehető legjobb állapotban kell megtartaniuk Krisztus szolgálatára. Meg kell szerettetni velük az igazságot magáért az igazságért. Meg kell szentelődniük az igazság által, hogy megállhassanak majd a nagy vizsgálat napján, amely hamarosan eljön, hogy nyilvánvaló legyen, ki alkalmas felsőbb iskolába lépni s a királyi család tagjává, a mennyek Királyának gyermekévé válni. {CG 482.1}   

Következetesen kell élnünk — A fiatal értelemre mély benyomást tesz minden. Figyelik az arckifejezést, a viselkedést, de még a hanghordozás sem kerüli el a figyelmüket, s mindez megteszi rájuk a maga hatását. A zsörtölődő, indulatos apák és anyák olyan példát mutatnak gyermekeiknek, amelyet később nagyon bánnak majd, s odaadnák az egész világot is, hogy elfeledtessék kicsinyeikkel, amit tőlük tanultak. A gyerekeknek szüleik életében hitükkel megegyező következetességet kell látniuk. Csak következetesen élve és magukon uralkodva formálhatják gyermekeik jellemét. {CG 482.2}   

Neveljétek a gyermekeket Krisztus munkásaivá! — Akiket természetes szálak fűznek össze, azok várnak a legtöbbet egymástól. A családtagoknak a legnagyobb kedvességet és gyengédséget kell tanúsítaniuk egymás iránt. A szavaknak és tetteknek mind összhangban kell lenniük a kereszténység elveivel. Így válhat az otthon iskolává, ahol a szülők Krisztus munkásait képezhetik. Az otthonra úgy kell tekinteni, mint szent helyre... {CG 482.3}   

Életünk minden napján Istennel kell körülvennünk magunkat. Csak így arathatunk győzelmeket. Naponta új kereszteket kell hordoznunk. Vigyáznunk kell minden kiejtett szóra, mert felelősek vagyunk Istennek azért, hogy életünkkel, amennyire csak lehet, Krisztus jellemét képviseljük az emberek előtt. {CG 483.1}   

Végzetes tévedés — Nevelhetjük-e fiainkat és leányainkat tiszteletre méltó, hitvalló keresztény életre, amelyből azonban hiányzik a krisztusi önfeláldozás? Nevelhetjük-e őket olyan életre, amelyről az Ő ítélete - aki maga az Igazság - így hangzik majd: „Nem ismerlek titeket!”? Ezrek cselekszik ezt. Azt gondolják, hogy biztosítják gyermekeik számára az evangélium áldásait, miközben megtagadják a Szentlelket. Ez nem hozhat eredményt! Azok, akik visszautasítják a Krisztussal való közösség kiváltságát a szolgálatban, elvetik az egyetlen lehetőséget, amely alkalmassá teszi őket az Ő dicsőségében való részvételre. Ezzel visszautasítják azt a nevelést is, amely erőt és nemes vonásokat kölcsönözne jellemüknek. Sok anya és apa, aki nem vezette gyermekeit Krisztus keresztjéhez, későn látta be, hogy ezáltal az Ellenségnek adta át őket. Megpecsételték sorsukat az eljövendő életre, s a jelenre is. A kísértés legyőzte őket, s a világ átkaiként nőttek fel, hogy bánatot és szégyent hozzanak azokra, akik életet adtak nekik. {CG 483.2}   

Nem tudjuk, milyen szolgálatot kell majd gyermekeinknek betölteniük. Lehet, hogy életük családi körben telik majd el. Alkalmazhatják őket köznapi hivatásban, mehetnek pogány országokba hirdetni az evangéliumot. De Isten mindannyiukat misszionáriusnak hívja el, hogy a kegyelem üzenetét vigyék a világnak. Olyan nevelést kell kapniuk, amelynek segítségével önzetlen szolgálatban Krisztus mellé tudnak állni. {CG 483.3}   

Tanítsátok őket, hogy Isten támogatásában bízzanak! — Ha azt szeretnétek, hogy gyermekeitek a lehető legnagyobb igyekezettel törekedjenek jót cselekedni, akkor úgy oktassátok őket, hogy helyes képet alkossanak a világról és annak jövőjéről. Ha arra tanítjátok őket, hogy minden nehézség és veszély közepette Istentől várjanak segítséget, akkor lesz erejük legyőzni az indulatokat, s uralmuk és ellenőrzésük alatt tartani a belülről támadó kísértéseket. A szoros kapcsolat, amely a bölcsesség forrásához fűzi őket, világosságot és helyes ítélőképességet ad nekik a jó és rossz közötti választáshoz. Akik ilyen alappal bírnak, azok szellemileg és erkölcsileg erősek lesznek, tiszta látással és jó ítélőképességgel rendelkeznek világi ügyeikben is. {CG 484.1}   

Üdvösség hit és bizalom által — Az üdvösség a miénk és családunké lehet, de ehhez hinnünk kell benne, s folyamatosan és kitartóan bíznunk kell Istenben... A feddések és korlátozások, amelyeket Isten szava ró ránk, saját érdekeinket szolgálják. Elősegítik családunk boldogságát és mindazokét, akik a közelünkben vannak. Finomítják lelki érzékenységünket, megszentelik ítélőképességünket, lelki békét hoznak, és végül örök életet eredményeznek... Szolgáló angyalok időznek majd otthonainkban, s örömmel viszik a mennybe szent életünk fejlődésének hírét, hogy a jelentést készítő angyal derűs és boldog feljegyzést készítsen rólunk az élet könyvében. {CG 484.2}   

Krisztus lelke állandó befolyásként lesz jelen otthonainkban. Ha a férfiak és nők megnyitják szívüket az igazság és a szeretet e mennyei befolyása előtt, akkor ezek az elvek úgy fognak előtörni, mint üde forrás a sivatagban, felfrissítve mindent, ami most terméketlen és sivár. {CG 484.3}   

Gyermekeitek továbbviszik az otthoni nevelés jó hatását mindenhová. Munkálkodjatok a családi körben szorgos kitartással, s akkor befolyásotokat magukkal viszik majd az iskola tantermébe, hogy társaikra is árasszanak belőle. Így szereztek az Úrnak dicsőséget. {CG 484.4}