71. fejezet

A szülők neveljenek önuralomra már a csecsemőkortól — Milyen fontos, hogy gyermekeinket már egészen csecsemőkoruktól önuralomra neveljük, s megtanítsuk őket akaratukat alávetni a miénknek. Ha szerencsétlenségükre valamilyen rossz szokást vennének fel, mert nem ismerték annak káros voltát, könnyen elfordulhatnak attól, ha józan gondolkodásukra építve meggyőzzük őket arról, hogy az ilyen szokások a testet és az elmét egyaránt tönkreteszik. Meg kell értetnünk velük, hogy bárkik is próbálják meggyőzni őket, hogy csitítsák felébredt félelmüket és engedjenek ártalmas szokásaiknak, bármilyen ürüggyel is álljanak elő, e romlott személyek az ellenségeik és a gonosz ügynökei. {CG 457.1}   

Őrizzétek tisztaságukat, vértezzétek fel elméjüket! — Bűn az anyák részéről, hogy nincsenek tisztában gyermekeik szokásaival. Ha tiszták és ártatlanok, tartsák meg őket ebben az ártatlanságban. Vértezzék fel értelmüket, és készítsék fel őket, hogy ellenálljanak ennek a testet-lelket károsító gonoszságnak. {CG 457.2}   

Sátán uralja a fiatalok gondolkodását, s nekünk elszántan, kitartóan azon kell munkálkodnunk, hogy megmentsük őket. Egészen kicsi gyermekek is gyakorolják ezt a bűnt, amely velük együtt nő és egyre erősödik az évek során, míg végül a test és lélek minden nemes képessége elkorcsosul. Sokan megmenekülhettek volna, ha figyelmeztetik őket e titkos bűn szokásának egészséget károsító következményeire. Nem tudták, milyen sok szenvedést zúdítanak vele magukra. {CG 457.3}   

Anyák, nem lehettek elég óvatosak, hogy megőrizzétek gyermekeiteket attól, hogy megtanulják ezeket a lealacsonyító szokásokat. Sokkal könnyebb megtanulni és megszokni a bűnt, mint később kitörölni, meg nem történtté tenni. {CG 457.4}   

Őrködjetek és szigorúan vizsgálódjatok! — Ha gyermekeitek gyakorolják e bűnt, fennáll a veszély, hogy alakoskodóvá válnak, s félrevezetnek titeket. Ám ti, anyák, ne hallgassatok el olyan hamar, s ne adjátok fel túl korán a vizsgálódást! Addig ne hagyjátok nyugodni a kérdést, amíg teljesen a végére nem jártatok. Szeretteitek testi-lelki egészsége forog kockán, ezért ez az ügy a legfontosabbak közé tartozik. Az elszánt őrködés és szigorú vizsgálódás rendszerint hamarosan felszínre hozza az igazságot, hiába próbálnak kitérni a válasz elől, vagy próbálják elrejteni titkukat. Ezután az anyának valódi megvilágításban kell eléjük tárnia a helyzetet, rámutatva a rossz szokás lealacsonyító és pusztító következményeire. Próbáljátok meggyőzni őket arról, hogy e bűnös vágy kielégítése lerombolja az ember önbecsülését, nemes jellemvonásait, s tönkreteszi az egészséget és az erkölcsi érzéket, de Isten szeretete és a szentség szépsége kitörli a lélekből az undorító szennyfoltokat. Az anyának addig kell folytatnia ez ügyben a megfigyelést, míg teljesen meg nem bizonyosodik róla, hogy a szokás végleg abbamaradt. {CG 458.1}   

Kérdezhetitek: Hogyan orvosolhatnánk a már megtörtént bűnt? Egyáltalán, hogyan fogjunk hozzá? Ha nincs elég bölcsességetek, kérjetek Istentől, aki szemrehányás nélkül ad mindenkinek bőségesen (Jak. 1:5). Imádkozzatok sokat és buzgón isteni segítségért. Nem lehet minden esetben ugyanazt a szabályt alkalmazni. Ilyenkor van nagy szükség a megszentelt ítélőképességre. Ne legyetek túl hevesek, türelmetlenek, próbáljátok óvatosan megközelíteni gyermekeiteket. Ellenkező esetben csak a lázadás lelkületét ébresztitek fel bennük. Mélyen át kell éreznetek minden helytelenséget, ami ajtót nyithatott Sátánnak, hogy kicsinyeiteket kísértésbe vigye. Ha nem oktattátok ki őket kellőképpen az egészség törvényeinek áthágását illetően, akkor ti vagytok a hibásak. Fontos feladatot hanyagoltatok el, amelynek eredménye gyermekeitek bűnös szokásaiban látható. {CG 458.2}   

Higgadtan és együttérzéssel utasítsátok rendre a kicsiket! — Mielőtt gyermekeiteket önuralomra nevelnétek, nektek magatoknak is el kell sajátítani azt. Ha könnyen indulatba jöttök és türelmetlenné váltok, miközben arra tanítjátok őket, hogy uralkodjanak magukon, hogyan akartok gyermekeitek előtt józannak és ésszerűnek látszani? Higgadtan, együttérzéssel közelítsétek meg vétkező gyermekeiteket. Tárjátok fel előttük világosan, milyen pusztítást végeznek magukban, ha folytatják, amit elkezdtek. Ha testük és értelmük gyengül, akkor az erkölcsi állapotuk is biztosan hanyatlásnak indul, s ezáltal nemcsak önmaguk ellen, de Isten ellen is vétkeznek. {CG 459.1}   

Éreztetnetek kell velük, hogy a tiszta és szent Isten ellen vétkeznek, tettük a szívek hatalmas vizsgálójának rosszallását váltja ki, és semmi sem maradhat rejtve előtte. Ha tudtok úgy hatni gyermekeitekre, hogy Isten előtt is elfogadható megtérést tanúsítsanak, akkor a munka tökéletes volt, s a megújulás biztos. Akkor nemcsak azért fognak szomorkodni, mert bűnük napvilágra került, hanem mert meglátják annak súlyát is, és megbánják Isten előtt, aki készségesen megbocsát nekik. Sajnálni fogják gonosz tettüket, mert megszomorították vele Istent s megbecstelenítették előtte testüket - előtte, aki alkotta őket, és elvárja, hogy élő áldozatként odaszentelve magukat, józan átadással szolgálják őt. {CG 459.2}   

Ügyeljetek gyermekeitek társaságára! — Ha gyermekeink gondolkodását nem irányítják szigorú elvek, akkor az őket körülvevő rossz példa láttán erkölcsük megromlik. {CG 460.1}   

Óvjátok őket - amint hűséges anyákhoz illik - a társaikkal való fertőző befolyású barátkozástól. Drága ékszerekként őrizzétek őket e kor rontó hatásaitól. Ha a helyzet nem is teszi lehetővé mindig, hogy megtiltsátok a fiatal társaikkal való találkozást, akkor is csak úgy engedjétek azt, hogy ők látogassák meg gyermekeiteket s tartózkodjanak állandóan a jelenlétetekben. Soha ne hagyjátok, hogy egy ágyban, vagy akár csak egy szobában aludjanak. Sokkal könnyebb megelőzni a bajt, mint utólag orvosolni!... {CG 460.2}   

A szülők engedik, hogy meglátogassák barátaikat, akikkel valahol ismeretséget kötöttek. Sőt azt is, hogy szülői felügyelet nélkül elmenjenek otthonról valahová, ahol tulajdonképpen azt csinálhatnak, ami nekik tetszik. Sátán jól kihasználja az ilyen alkalmakat, és a maga kezébe veszi a gyermekek gondolatainak irányítását, akiket anyjuk tudatlansága tett ki áldozatul ravasz csapdájának. {CG 460.3}   

Az étrend fontos szerepe — Mindaddig nem tudjátok felébreszteni gyermekeitekben az erkölcsi érzékenységet, amíg nem válogatjátok meg gondosan az étrendjüket. Az asztal, amelyet a legtöbb szülő gyermekeinek terít, csapdának bizonyul számukra. {CG 460.4}   

Szülők, akik magukon nem uralkodnak, gyermekeiktől sem kívánhatnak önmegtagadást. A gyermekeik elé tett táplálék ingerli a gyomrukat. Ez az inger átterjed az agyukra is, és szenvedélyeket ébreszt. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy amit megeszünk, nemcsak a testre, de az értelemre is kihat. A fűszerezett ételek és izgatószerek hevítik a vért, ingerlik az idegeket, és igen gyakran eltompítják az ember erkölcsi érzékét is. A józan észt és lelkiismeretet legyőzik az érzéki vágyak. Szinte lehetetlen, hogy aki az evésben és ivásban mértéktelen, az türelmes legyen és uralkodjék magán. Milyen fontos hát, hogy a gyermekek asztalára - akiknek jelleme még nem fejlődött ki - csakis egészséges ételek kerüljenek. Isten végtelen szeretetéből lehajolt hozzánk, hogy megmutassa, miként élhetünk egészségesen, hogy megóvjon a szenvedésektől és a mértéktelenség következményeitől. {CG 460.5}   

Ha valaha volt idő, amikor a lehető legegyszerűbb étrendhez kellett ragaszkodni, akkor az most van! Ne adjunk gyermekeinknek húsételeket, mert ezek felébresztik és erősítik bennük az alantas szenvedélyeket, s tompítják erkölcsi erejüket! {CG 461.1}   

A tisztaság és a kellően bő ruházat fontossága — A gyakori fürdő, különösen lefekvés előtt vagy reggel a felkeléskor, igen egészséges. Csak néhány percet vesz igénybe az egész. Utána testünket jól szárazra dörgöljük, amíg újra átmelegszik. Ezáltal a vér a test felületére áramlik, felfrissíti az agyat, s csökken a tisztátalan szokások utáni vágy. Oktassátok kicsinyeiteket, hogy Istennek nem tetszik, ha piszkosak, vagy ha ruháik rendetlenek és szakadtak. Az Úr azt akarja, hogy kívül és belül egyaránt tiszták legyenek, hogy az Ő Lelke bennük lakozhassék. {CG 461.2}   

A ruházat tisztán tartása részben arra is szolgál, hogy gondolataik tiszták és ártatlanok maradjanak. Minden egyes ruhadarab legyen egyszerű, díszek nélküli, hogy mosása és vasalása ne jelentsen különösebb gondot. A legjobban azokat a ruhákat kell tisztán tartani, amelyek a bőr felületével közvetlenül érintkeznek. A gyermekek testét semmi ne érintse, ami esetleg ingerelhetné őket, és ne legyenek szoros ruhadarabjaik. Ha ezekre a dolgokra jobban odafigyelnénk, sokkal kevesebben űznék e gonosz szokást. {CG 461.3}   

Ne mentsétek fel őket a munka alól! — A fiatalokat felmentik a fizikai munka alól, félve, hogy az megárthat nekik. A szülők hordozzák azokat a terheket is, amelyek gyermekeiket illetnék. Valóban káros a túlerőltetés, mégis sokkal jobban kell rettegnünk a tétlenség következményeitől. A semmittevés vezet romlott szokásokhoz. A szorgalmas munka ötödannyira sem meríti ki a testet, mint az önkielégítés veszedelmesen ártalmas szokása. Ha az egyszerű, rendszeres munka túlságosan elfárasztja gyermekeiteket, akkor biztosak lehettek benne, hogy a munkán kívül más is emészti szervezetüket, másból fakad folytonos kimerültségük érzése. Adjatok gyermekeiteknek olyan munkát, amely megmozgatja izmaikat. Az ilyen munkát követő fáradtság csökkenti a hajlamot, hogy romlott szokásokat engedjenek meg maguknak. {CG 462.1}   

A tétlenség ajtót nyit a kísértésnek — Anyák, adjatok gyermekeiteknek elegendő tennivalót!... A tétlenség nem kedvez sem a testi, sem a szellemi vagy erkölcsi épségnek. Szélesre tárja a kaput és becsalogatja Sátánt, aki örömmel kihasználja az alkalmat, s csapdába ejti a fiatalokat. A semmittevés nemcsak az erkölcsi erőt gyengíti és a szenvedély ösztönzéseit növeli, de alkalmat ad Sátánnak és angyalainak, hogy birtokba vegyék a gondolkodást és lelkiismeretet, s alárendeljék azt a gyarló szenvedélyeknek. Rá kell nevelnünk gyermekeinket a kitartó, szorgalmas munkálkodásra. {CG 462.2}   

Isten nem hagyja, hogy a bűnbánó elvesszen — Bátorítsátok gyermekeiteket, eléjük tárva, hogy a kegyelmes Isten elfogad minden szívből jövő megtérést, és megáldja az igyekezetet, hogy megtisztítsuk magunkat minden testi és lelki szennytől. Ha Sátán észreveszi, hogy kezdi elveszíteni uralmát gyermekeitek felett, megkettőzi kísértéseit, s megpróbálja rávenni őket arra, hogy visszatérjenek lealjasító szenvedélyeikhez. Határozottan, céltudatosan kell ellenállni a Kísértőnek, mert az állatias szenvedélyek kielégítése Isten elleni vétek. Ne merészkedjenek tiltott területekre, ahol Sátán hatalmába kerítheti őket. Ha alázattal Isten elé járulnak, hogy tiszta, megszentelt gondolatokat kérjenek tőle, Ő bizonnyal meghallgatja és teljesíti kérésüket. Nem fogja hagyni, hogy elvesszenek bűnükben, mert segíti a gyengéket és gyámoltalanokat, ha azok hittel Őreá támaszkodnak. {CG 463.1}