67. fejezet

A divat - kegyetlen zsarnok — A divat a legnagyobb zsarnok, amely ma már az egész világot uralja, s rabszolgáit súlyos kényelmetlenségekre kényszeríti. A divat esztelen adó, amelyet irgalmatlanul behajtanak. Különös varázsereje van. Mindig kész arra, hogy bírálja és kigúnyolja azokat, akik nem követik szeszélyeit. {CG 432.1}   

A gazdagok túl akarnak tenni egymáson a folyton változó divat követésében. A középső és szegényebb rétegek pedig igyekeznek megközelíteni azt a mércét, amelyet azok diktálnak, akiket felettük állónak vélnek. Akiknek anyagi eszközei korlátozottak, de nagyzási vágyuk óriási, azok majdnem elviselhetetlen mértékben megterhelik jövedelmüket. Sokaknak nem számít, hogy egy ruha milyen szép vagy menynyire illik hozzá - ha a divat megváltozik, átalakítják vagy eldobják. {CG 432.2}   

Az állandóan változó, de soha ki nem elégíthető divat mozgatója és irányítója: Sátán. Mindig olyan újdonságot eszel ki, ami a testnek is, léleknek is árt, és ujjong, ha tervei sikerülnek. Kineveti a divat bálványimádóit, akik vakon követik saját balgaságukat, aláásva egészségüket, feláldozva boldogságukat és üdvösségüket a divat oltárán. {CG 432.3}   

A ruha bálványimádása erkölcsi betegség, amelyet nem szabad átmenteni az új életbe. Aki alá akarja vetni magát az evangélium kívánalmainak, annak határozottan meg kell változnia az öltözködést tekintve. {CG 432.4}   

Sokan túl nagy árat fizetnek — Mekkora ellentét van a Biblia alapelvei és sok divattól diktált viselet között! Gondoljunk csak az elmúlt néhány évtized divatirányzataira! Hányat tartanánk közülük szemérmetlennek, amikor már kimentek a divatból! Hányról mondanánk, hogy nem való jó ízlésű, istenfélő, önmagára valamit is adó asszonynak!... Hány szegény lány vonta meg magától a meleg alsóneműt s fizetett az életével csupán azért, hogy a szoknya divatosan álljon rajta! Sokan pedig, megkívánva a gazdagok kérkedő eleganciáját, a becstelenség és szégyen útjára tértek. Hány otthonból hiányoznak a legalapvetőbb szükségletek, hány férfi sikkaszt és jut csődbe azért, hogy kielégítse felesége vagy gyermekei túlzott igényeit! {CG 433.1}   

Az üdvösséget veszélyeztetjük a ruha imádatával — Mindenfelé büszkeség és hiúság látható - mégis, akik szeretnek a tükör előtt álldogálni, hogy maguknak tetszelegjenek, a legkevésbé sem hajlandók Isten törvényébe, a nagy erkölcsi tükörbe pillantani. Ez a bálványimádás kiöl a lélekből és a jellemből minden alázatosságot, szelídséget és kedvességet. Eltékozolja a drága időt, az értékes perceket, amelyeket elmélkedésre, a szív vizsgálatára, s Isten szavának imádságos lelkülettel való tanulmányozására kellett volna fordítani... Egyetlen keresztény sem alkalmazkodhat a világ erkölcsileg romboló divatjának szokásaihoz anélkül, hogy üdvösségét ne veszélyeztetné. {CG 433.2}   

A hivalkodás szeretete az egész családot megrontja — Krisztus kegyelme által az asszonyok hatalmas munkát végezhetnek. Éppen ezért igyekszik Sátán olyan divatos ruhákat kitalálni, amelyek a szívet és az értelmet elfordítják a nemes dolgoktól a hivalkodás és hiúság szeretete felé, hogy még a magukat keresztényeknek valló anyák is ennek hódoljanak. Így nem marad idejük sem gyermekeik nevelésére, sem saját jellemük formálására, hogy jó példát mutassanak az igazságért való munkálkodásukkal. Ha Sátánnak sikerül egy anya idejét és figyelmét lekötni, jól tudja, milyen sokat nyert! Tízből kilenc esetben ezzel az egész családot a divat és öltözködés szolgálatába állítja, s a gyermekeket is áldozatul ejti az anyával együtt. {CG 433.3}   

A kicsiny gyermekek többet hallanak az öltözködésről, mint az üdvösségükről, mert anyjuk jobban ismeri a divatot, mint a Megváltót. {CG 434.1}   

A szülők és gyermekek éppen attól vannak megfosztva, ami a legjobb, legszebb és legigazabb az életben, mert a divat kedvéért elmulasztják az örök életre való felkészülést. {CG 434.2}   

Nem elég bátrak… — Sok anya vállán azért nyugszik olyan nagy teher, mert megpróbálnak lépést tartani a legújabb divattal. Pedig ezeknek a divatoknak borzasztó hatásuk van mind a testi, mind a szellemi és erkölcsi egészségre nézve. Mivel nincs erejük szembeszállni az áradattal és határozottan kiállni az igazság mellett, az asszonyok, félve népszerűségük elvesztésétől, hagyják magukat sodortatni a hullámoktól... Nagyon gyakran még a magukat keresztényeknek valló anyák is feláldozzák elveiket a vágyaik kedvéért, hogy a divat istenének szolgáló sokaságot kövessék. Bár lelkiismeretük tiltakozik, nem elég bátrak, hogy határozottan állást foglaljanak a rossz ellen. {CG 434.3}   

Szülők, vigyázzatok! — A szülők gyakran feltűnő díszekkel tarkított, fényűző ruhákba öltöztetik gyermekeiket, majd nyíltan megcsodálva művüket, bókokkal árasztják el őket, dicsérve külsejüket. Ezek a bolond szülők nagyon megdöbbennének, ha látnák, hogy Sátán hogyan duplázza meg erejét, tenyerét dörzsölve, hogy még nagyobb esztelenségekre késztesse őket. {CG 434.4}   

Egy nehézség, amivel sok anyának szembe kell néznie — Leányaitokban megvan a hajlam, hogy ha az övékétől eltérő ruhát látnak, vágyakozni kezdenek, hogy nekik is legyen olyan. De ha akármi mást kívánnak is meg, s ti úgy érzitek, hogy a hittel nem egyeztethető össze a megadása - hagynátok-e, hogy kikönyörögjék tőletek? Engednétek talán, hogy ők formáljanak titeket, ahelyett, hogy ti alakítanátok őket az evangélium elvei szerint?! Gyermekeink nagyon értékesek Isten szemében - tanítsuk hát őket Szavának ismeretére, és neveljük őket akarata szerint. A ti kiváltságotok úgy nevelni gyermekeiteket, hogy a mennyben majd dicséretet kapjanak életük munkájáért... {CG 435.1}   

Ne bátorítsuk gyermekeinket a világ divatjának követésére! Nem is fogják ezt tenni, ha megfelelő nevelésben részesítjük őket... A világ divatja sokszor egészen képtelen formákat ölt, és nekünk határozottan állást kell foglalnunk ellene! {CG 435.2}   

A hivalkodás szeretetének gyümölcse — Ezreket nyomorít meg a divat és élvezetek iránti rajongás. Egyesek, akik vallják, hogy szeretik és megtartják Isten parancsolatait, követik a világot a divat majmolásában, ügyelve arra, hogy lehetőleg a keresztény nevet is fenntarthassák. Vannak fiatalok, kik olyan mohón kapnak a hivalkodás után, hogy még hitüket is képesek teljesen feladni, csak követhessék a hiú ruházkodás és az élvezetek szeretete iránti hajlamukat. {CG 435.3}   

Azok a családok, akik sok időt fordítanak az öltözködésre a külsőségek kedvéért, olyanokká válhatnak, mint a Krisztus példázatában szereplő fügefa. Jézus már messziről meglátta a fát, amely dús lombozatával csalogatva termőnek mutatta magát, de közelebb érve hiába fürkészte át a legfelső ágtól a legkisebb vesszőig, egyetlen gyümölcsöt sem talált rajta. Ő gyümölcsöket keres, gyümölcsöket kell hát teremnünk! {CG 435.4}   

Isten leányai nem elégednek meg a divatkövetés — hiábavalóságával — Az ínség és szenvedés világában anélkül is elég a szükséges munka, hogy drága perceket pazarolnánk a magunk szépítgetésére, csinosítgatására. A mennyei Király leányai érezni fogják felelősségük súlyát, hogy magasabbrendű életre jussanak el, közeli kapcsolatba lépve a mennyel, hogy együtt munkálkodjanak a világ Megváltójával. Akik erre törekszenek, azokat nem elégíti ki a divat és a világ hiábavalósága, amelyek napjaink asszonyainak gondolatait és idejét lekötik. Ha a nők valóban Isten leányai, akkor részesei lesznek az isteni természetnek is. A legmélyebb szánalom indítja majd részvétre őket - mint Megváltónkat -, amikor látják a társadalmat pusztító bűnös áramlatokat. Együttéreznek Krisztussal, s ahol tehetik, képességeik és lehetőségeik szerint a veszendő lelkek megmentésén fáradoznak, amint azt Üdvözítőnk is teszi az Ő magasabb szintjén. {CG 436.1}