65. fejezet

Aruházat legyen alkalmas és illendő — Előjogunk, hogy minden dolgunkban tiszteljük Teremtőnket, aki megkívánja, hogy ruházatunk csinos és egészséges, alkalmas és illendő legyen. {CG 413.1}   

Krisztus kedvéért, akinek tanúi vagyunk, tegyük megjelenésünket a lehető legjobbá. A szent sátor szolgálatában az Úr a legapróbb részletekig előírta azok öltözetét, akik előtte szolgáltak. Nagyon is pontosan megszabta Áron ruházatát, mert a ruha jelképes volt. A keresztények ruházata is legyen jelképes. Képviseljük mindenben Jézust. Megjelenésünk minden tekintetben legyen ápolt, egyszerű és erkölcsös. {CG 413.2}   

A természet is erre tanít — Jézus a természet világával - a mező virágaival, s a szirmait kibontó liliommal - mutatja be azt a szépséget, amelyet a menny értékel. Ruházatunk egyszerű bája, tisztasága és célszerűsége nyeri el az Ő tetszését. {CG 413.3}   

A ruha stílusából következtetni lehet a jellemre — Az öltözet általában jól bemutatja viselője egyéniségét. {CG 413.4}   

Megítélhetjük valakinek a jellemét a ruházatból, amit visel. Egy erényes, istenfélő asszony illendően öltözik. Kifinomult ízlés és műveltség nyilvánul meg az egyszerű, de alkalomhoz illő megjelenésben... {CG 413.5}   

Az a nő, aki öltözködésében és viselkedésében egyszerűségre és szerénységre törekszik, megmutatja, hogy érti: egy igazi asszonyt az erkölcsi értékek jellemeznek. Milyen bájos és vonzó az egyszerű öltözködés - szépségét a mező virágaihoz lehet hasonlítani! Az irányadó elvek kinyilvánítása — Könyörgöm népünk tagjaihoz, hogy körültekintően és gondosan járjanak Isten előtt! Csak annyiban kövessék az öltözködési szokásokat, amennyiben azok az egészségügyi elveknek is megfelelnek. Testvéreink öltözködjenek egyszerűen - ahogy ezt sokan teszik is -, ruhájuk készüljön jó minőségű, tartós és a koruknak megfelelő anyagból, s ne a ruházkodás legyen számukra a legfőbb kérdés, ne ez foglalja le gondolataikat! Megjelenésük mindenkor legyen illendő, erkölcsös és józan. Mutassanak élő példát a világ számára az Isten kegyelmének bennük lakozó szépségéről. {CG 414.1}   

Kövessük az egészséges, kényelmes és az erkölcsi elveknek megfelelő öltözködési módot! — A keresztények ne törekedjenek felhívni magukra a figyelmet azzal, hogy másképp öltözködnek, mint a többi ember. Ám ha szemérmes és egészséges öltözködéssel kapcsolatos felfogásuk és kötelességérzetük miatt mások észreveszik, hogy nem elég divatosak, ne változtassák meg ruházatukat csak azért, hogy a világhoz hasonlóvá váljanak. Tanúsítsanak nemes függetlenséget és erkölcsi bátorságot, s viseljék azt, ami helyes, még ha az egész világ másként tesz is. {CG 414.2}   

Ha a világiak szemérmes, kényelmes és egészséges öltözködési szokásokat vezetnek be, amelyek megegyeznek a bibliai elvekkel, akkor viseletük elfogadásával nem változtatjuk meg Istenhez és a világhoz való viszonyunkat. A keresztényeknek Krisztust kell követniük, és ruházatuknak összhangban kell állnia Isten Igéjével. Kerüljék a végleteket! Alázatosan kövessék az egyenes utat, tekintet nélkül a dicséretre vagy a bírálatra, és ragaszkodjanak ahhoz, ami helyes. {CG 414.3}   

Kerüljük a végleteket! — Ne töltsetek időt azzal, hogy mindenben követitek a bolond divatokat! Öltözködjetek csinosan és az alkalomhoz illően, s ne tegyétek ki magatokat semmilyen megjegyzésnek - akár azért, mert túl elegánsak vagytok, akár mert hanyagul és rendetlenül néztek ki. Viselkedjetek úgy, mint akik tudják, hogy az egész menny tekintete rajtuk nyugszik, s mint akik Isten irányítása szerint élnek. {CG 415.1}   

A gondos ruházkodást ne keverjük össze a kérkedéssel! — Vannak, akik állandóan a hivalkodás és az öltözködés témáján lovagolva, de a saját megjelenésükkel nem törődve azt képzelik, hogy erény piszkosnak lenni, ízléstelenül, rendetlenül öltözködni: ruhájuk gyakran úgy néz ki, mintha valaki rájuk hajította volna. Öltözetük szennyes, mégis a büszkeség ellen szónokolnak. Összekeverik az illendőséget és ápoltságot a kérkedéssel. {CG 415.2}   

Akik rendetlenek az öltözködésben, azok a beszélgetéseikben is csak ritkán emelkedettek. Érzéseik sem tiszták és kifinomultak, a nyerseséget és durvaságot alázatnak tekintik. {CG 415.3}   

Krisztus óvatosságra intett — Krisztus megfigyelte, hogy az emberi szív mennyire csügg a ruházaton, ezért figyelmeztette követőit, sőt megparancsolta nekik, hogy ne sokat törődjenek az ilyesmivel. „Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak és nem fonnak; de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.” (Mt. 6:28-29) A divat majmolása, a gőg és a pazarlás olyan bűnök, amelyekre a nők különösen hajlanak, ezért ezek a figyelmeztetések elsősorban rájuk vonatkoznak. Pedig milyen csekély és értéktelen a gyöngy, az arany, vagy egy drága öltözék, ha Krisztus alázatosságával és kedvességével hasonlítjuk össze! {CG 415.4}   

Bibliai utasítás Isten népe számára — Felhívták figyelmemet ezekre az idézetekre, mint Isten népének szóló utasításokra: „Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz: jó cselekedetekkel.” (I.Tim. 2:9-10) „Kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdan ama szent asszonyok is... ” (I.Pt. 3:3-5) {CG 416.1}   

Sokan divatjamúltnak tartják ezeket az utasításokat ahhoz, hogy figyelemre méltassák, ám aki adta ezeket tanítványainak, ismerte az öltözködés imádatából napjainkban fakadó veszélyeket, s ezért küldte nekünk a figyelmeztető szót. Hajlandók vagyunk-e engedelmeskedni a figyelmeztetésnek, és bölcsek leszünk-e? {CG 416.2}   

Akik valóban igyekeznek Krisztus akaratát követni, azok lelkiismeretesen megvizsgálják öltözetüket, és törekszenek eleget tenni az Isten által oly világosan kinyilatkoztatott követelményeknek. {CG 416.3}   

A divat szeretetének veszélyei — A divat szeretete veszélyezteti az erkölcsi értékeket, és a nőket szembeállítja a keresztény mintával, a szerénységgel és mértékletességgel. A feltűnő, fényűző ruházat igen gyakran érzékiséget táplál viselője szívében, aki pedig látja azt, abban alantas szenvedélyeket ébreszthet. Isten tudja, hogy a jellem romlását gyakran a ruházkodásban kiélt büszkeség és hiúság okozza. Tudja, hogy a fényűző öltözék elfojtja a jó cselekedetek utáni vágyat. {CG 416.4}   

Az egyszerű öltözet bizonyságtétele — Fiatalabb nőtestvéreimnek jó ajánlólevél az egyszerű, szerény öltözet. Nincs jobb módja annak, hogy fényljék világosságotok az emberek előtt, mint ha szerényen öltözködtök és alázatosan viselkedtek. Ezzel azt bizonyítjátok, hogy az örök életet sokkal értékesebbnek tartjátok az evilági dolgoknál. {CG 417.1}   

A szerénység ezernyi veszélytől oltalmaz meg — Nővérem, a gonosznak még a látszatától is őrizkedjetek (I. Thessz. 5:22)! Ebben a romlottságtól fertőzött, kicsapongó korban nem lehettek másképp biztonságban, csak ha elővigyázatosak vagytok. Manapság párját ritkítja az erény és az erkölcsösség. Fölhívlak titeket, Krisztus követőit, akik magasztos hitet vallotok, hogy őrizzétek a szemérmesség felbecsülhetetlen értékű drágakövét. Ez majd megőrzi tisztaságotokat. {CG 417.2}   

A ruházkodás tisztasága és egyszerűsége szerény magatartással párosulva hozzájárul ahhoz, hogy a fiatal nőt a tartózkodás olyan légköre vegye körül, amely pajzsként védi meg ezernyi veszélytől. {CG 417.3}   

Idejétmúlt tanítás? — Sokan furcsának és idejétmúltnak tartják a gyermekeket arra tanítani, hogy a tisztaság és szentség keskeny ösvényén járjanak. Ez sajnos elterjedt nézet olyan szülők között is, akik bár vallják, hogy Istent imádják, de cselekedeteik azt bizonyítják, hogy a mammonnak szolgálnak. Saját maguk és gyermekeik öltözködésében egyaránt arra törekszenek, hogy felvehessék a versenyt szomszédaikkal, vagy a gyülekezet tagjaival. {CG 417.4}   

Az egyedül fontos öltözék — Egyetlen öltözék van, amelynek a megszerzésére minden gyermek és ifjú törekedjék: a szentek igazságos cselekedetei (Jel. 19:8). Ha ez után is olyan buzgón és állhatatosan törekednének, mint az új, divatos ruhák után, akkor csakhamar Krisztus öltözékében járnának, nevüket pedig soha nem törölnék ki az élet könyvéből. Anyák és gyermekeik imádkozzanak így: „Tiszta szívet teremts bennem, ó, Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsolt. 51:12) A tiszta szív és az erős, megújult lélek a jelen életben és az örökkévalóságban is sokkal nagyobb érték, mint megannyi ékszer és drága díszítés. „Csak a tiszta szívűek látják meg az Istent.” (Mt. 5:8) {CG 417.5}   

Anyák! Tanítsátok gyermekeiteket pontról pontra, szabályról szabályra, hogy Krisztus igazsága az egyedüli öltözet, amelyben befogadják őket a mennybe. Ha ezt viselik, akkor ebben az életben szüntelenül teljesítik kötelességeiket, amivel dicsőítik Istent. {CG 418.1}