60. fejezet

Az emberi test csodái — Isten teremtményei vagyunk, s az Ő Szava kinyilatkoztatja nekünk, milyen gondosan és csodálatosan lettünk megalkotva. Élő lakhelyet készített az értelem számára; különlegesen megmunkálva, mint egy templomot, amelyet az Úr maga készített elő az Ő Szentlelke számára, hogy abban lakozzék. Az értelem irányítja az egész embert. Minden tettünknek, akár jó, akár rossz legyen, megvan a forrása az elménkben. Az értelmünkkel imádjuk Istent, általa leszünk a mennyei lények szövetségesévé. Mégis sokan leélik az életüket anélkül, hogy megismernék az emberi testet, ezt a kincsesládikát. {CG 360.1}   

Minden szervünk az agyunk szolgálatában áll. A tőle jövő üzeneteket az idegek mint futárok továbbítják a test minden részének, hogy irányítsa az élő gépezet mozgását. {CG 360.2}   

Testünk felépítését tanulmányozva fordítsunk figyelmet arra, hogy milyen csodálatosan alkalmazkodik céljához, mennyire összhangban működik, és milyen összefüggésben vannak egymással a különböző szerveink. Így ébred fel a tanuló érdeklődése a testnevelés fontossága iránt, és a tanító sokat tehet a kívánt fejlődés és a helyes szokások kifejlesztése érdekében. {CG 360.3}   

Az egészséget óvni kell! — Mivel az értelem és a lélek a test által jut kifejezésre, ezért a szellemi és lelki erő nagymértékben a testi erőtől és tevékenységtől függ. Mindaz, ami előmozdítja a testi egészséget, elősegíti az erős elme és a jól kiegyensúlyozott jellem fejlődését is. Egészség nélkül senki sem tudja világosan megérteni, vagy tökéletesen teljesíteni önmaga, embertársai és Teremtője iránti kötelezettségeit. Ezért egészségünket ugyanolyan hűségesen kell őriznünk, mint jellemünket. Nevelési erőfeszítéseink alapja az élet- és egészségtan ismerete legyen. {CG 360.4}   

Sokan nem akarják tanulmányozni az egészség törvényeit — Sokan restek megismerni a természet törvényeit és az egészségük fenntartására adott tanításokat. Életmódjuk helytelen, s ha emiatt megbetegednek, nem törekszenek kijavítani a természet törvényeinek áthágásával elkövetett hibáikat, de Isten áldását és gyógyító erejét kérik. {CG 361.1}   

Mindenki törekedjék arra, hogy ne csak maga éljen a természet törvényeivel összhangban, hanem másoknak is megmutassa a helyes utat. Sokan vallják magukat Isten gyermekeinek, hisznek is az Úr közeli eljövetelében, de az egészségügyi törvények és a mértékletesség terén tudatlanok. Fel kell világosítani őket. Krisztus követőinek tudniuk kell, hogy szükséges Isten törvényeit állandóan és rendszeresen tanulmányozniuk, mert parancsra új parancs, szabályra új szabály következik. Gondoljanak mindig erre. Ne tekintsék ezt a kérdést lényegtelennek, mert csaknem minden családnak szüksége van erre az oktatásra. A lelkiismeretnek fel kell ébrednie, hogy megismerjük: kötelességünk követni a helyes életmód szabályait. {CG 361.2}   

Fordítsunk sokkal több figyelmet az egészségtan alapelveire, az étrenddel, a testgyakorlással, a gyermekek gondozásával, a betegek ápolásával és sok más dologgal kapcsolatban. {CG 361.3}   

A megelőző intézkedések fontossága — Csak nagyon kevés figyelmet fordítanak arra, hogy mi okozza a nagyszámú halandóságot, betegségeket és kóros elváltozásokat, amelyek napjainkban jelentkeznek még a legcivilizáltabb területeken is. Az emberi faj egyre jobban megromlik... A legtöbb baj, ami szenvedést és nyomort hoz az emberekre, megelőzhető lett volna, s ennek hatékonysága nagyrészt a szülők kezében van, a nevelésen múlik. {CG 361.4}   

Tanítsátok a gyermekeket az okból az eredményre következtetni! — Tanítsátok meg gyermekeiteket az okból az eredményre következtetni, s értessétek meg velük, hogy ha vétkeznek létük törvénye ellen, akkor el kell szenvedniük a fájdalmas büntetést is. Ha nem fejlődnek olyan gyorsan, mint kellene, ne csüggedjetek, hanem tanítsátok őket türelemmel, és tartsatok ki mindaddig, amíg el nem éritek a teljes győzelmet. {CG 362.1}   

Akik tanulmányozzák és gyakorolják a helyes életmód alapelveit, azok mind testileg, mind lelkileg gazdag áldást nyernek. Az egészség filozófiájának átfogó ismerete védelmet nyújt napjaink egyre növekvő veszedelmeivel szemben. {CG 362.2}   

Korán kezdjétek oktatni az alapismereteket! — A gyermekeket korán meg kell tanítanunk egyszerű, könnyű leckék segítségével az élet és egészségtan alapismereteire. A munkát az anyának kell kezdenie otthon, és hűségesen kell azt folytatni az iskolában. Ahogy a gyermekek növekednek, a tanítást tovább kell folytatni, amíg csak gondoskodni nem tud arról a házról, amelyben lakik. A tanulóknak meg kell érteniük a betegségek elleni védekezés fontosságát, hogy megőrizzék minden szervük erejét. Ezért meg kell tanítani nekik, hogyan kezeljék a mindennapos betegségeket és baleseteket. {CG 362.3}   

A természet törvényeinek megismerése nélkülözhetetlen — Vannak dolgok, amelyeknek általában nem tulajdonítanak figyelmet az élet- és egészségtanórákon. Azonban ezek sokkal fontosabbak a tanuló számára, mint a sok elvont ismeret, amit általában ezzel kapcsolatban tanítanak. Minden nevelés alapelve, hogy a természeti törvények is az Úr törvényei, és éppen úgy isteni eredetűek, mint a Tízparancsolat. A szervezetünket kormányzó törvényeket Isten beírta idegrendszerünkbe, izmainkba és testünk minden rostjába. Ezeknek a törvényeknek minden szándékos megsértése Teremtőnk elleni vétek, ugyanolyan bűn, mintha a Tízparancsolatot rontanánk meg. Nagyon fontos tehát, hogy oktassuk ezeknek a törvényeknek az alapos ismeretét! {CG 362.4}   

A tények ismerete nem elég — A biológiaórákon a tanulóknak meg kell magyarázni, hogy nemcsak bizonyos tényeket és alapelveket szükséges megismerniük. Ennek önmagában még kevés a haszna. Megérthetik ugyan a szellőztetés fontosságát, szobájukat eláraszthatják elegendő friss levegővel, de ha tüdejüket nem frissítik fel mély légzéssel, akkor el kell szenvedniük a tökéletlen légzés következményeit. Megérthetik ugyan a tisztaság fontosságát és gondoskodhatnak a szükséges kellékekről is, azonban mindez értéktelen lesz, ha nem élnek velük. Nagyon fontos a lelkükbe vésnünk annak jelentőségét, hogy lelkiismeretesen gyakorolják a tanultakat. {CG 363.1}   

Rendszeresség az evésben és az alvásban — A rendszeres evés és alvás fontosságáról nem szabad megfeledkeznünk. Mivel testünk pihenés közben épül, ezért különösen az ifjúság számára fontos a bőséges és rendszeres alvás. {CG 363.2}   

Az alvás óráinak szabályozásában nincs helye összevisszaságnak. A tanulók ne szokjanak hozzá, hogy éjfélig égetik a lámpát, és a nappal értékes óráit átalusszák. Ha ehhez mégis hozzászoktak, akkor épp itt az ideje, hogy változtassanak rossz szokásukon, és ettől kezdve időben térjenek nyugovóra. Ha így tesznek, akkor reggel frissen ébrednek az előttük álló nap feladatainak végzésére. {CG 363.3}   

Ragaszkodjunk az egészséges szokásokhoz! — Az evésben, ivásban és öltözködésben ragaszkodni kell a helyes szokásokhoz. A rossz szokások gyengítik a fiatalok fogékonyságát a Biblia igazságai iránt. Óvni kell a gyermekeket az étvágy kényeztetésétől és különösképpen a testet izgató és kábító hatású szerek használatától. Keresztény szülők asztalain ne legyenek fűszeres ételek feltálalva. {CG 364.1}   

Nem szabad dédelgetnünk semmi olyan szokást, amely a szellemi vagy testi erőt gyengíti, illetve bármilyen módon erőink rovására megy. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk egészségünk megőrzése érdekében, hogy természetünk kedves és értelmünk tiszta legyen, hogy képesek legyünk különbséget tenni a szent és a közönséges dolgok között, s hogy testben és lélekben egyaránt Istent tiszteljük, hiszen mindezek az Övéi. {CG 364.2}   

A helyes testtartás fontossága — Mindenekelőtt törekedjünk a helyes ülő és álló testtartásra. Isten az embert egyenesnek alkotta, és azt akarja, hogy ne csak testi, hanem szellemi és erkölcsi áldásokkal - kedvességgel, méltósággal, önuralommal, bátorsággal és önbizalommal - rendelkezzék, amit az egyenes testtartás nagymértékben biztosít. A tanító adjon oktatást e kérdésben példamutatás és tanítás által. Mutassa meg a helyes testtartást, és figyeljen oda, hogy azt megőrizzék. {CG 364.3}   

Lélegzés és hangképzés — A helyes testtartás után a legfontosabb a légzés és hangképzés. Aki egyenesen ül és áll, helyesebben lélegzik. A tanító vésse tanulói lelkébe a mély légzés fontosságát! Magyarázza el, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése a vérkeringést, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges, mély álomhoz. Így nemcsak a testet frissíti fel, hanem a lelket is megnyugtatja. Amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulókban. {CG 364.4}   

A hang képzése fontos helyet tölt be a testnevelésben, mivel tágítja és erősíti a tüdőket, ezáltal véd a betegségektől. A helyes olvasás és beszéd elsajátítása céljából ügyeljünk arra, hogy a hasizmok működéséhez legyen elegendő hely a légzésnél, és a lézőszerveket semmi ne korlátozza. A hangképzés a hasizmok működtetése által történjék, és ne torokból. Így megakadályozhatjuk a nagyfokú kifáradást - a tüdő és a torok súlyos megbetegedését. Gondos figyelmet kell fordítanunk az érthető kiejtésre, a lágy, kellemes hangszínre és a nem túl gyors beszédre. Ez nemcsak az egészségünkre lesz jó hatással, de nagymértékben fokozza a tanuló lelkesedését és munkája eredményességét. {CG 365.1}   

A család boldogságának három feltétele — Az egészségtan oktatásánál egy komoly tanító minden alkalmat megragad, hogy bemutassa, milyen fontos a tisztaság szokásainkban és környezetünkben. Hangsúlyoznunk kell a mindennapi fürdés értékét a testi egészség megőrzése és a szellemi tevékenység fokozása érdekében. Figyelmet kell fordítanunk a napfényre, a szellőztetésre, a hálószoba és a konyha egészségére. Tanítsátok meg a tanulókat arra, hogy az egészséges hálószoba, a tiszta konyha, az ízlésesen megterített asztal és az egészséges táplálék többet jelent a családi boldogság biztosításában és jobban felkelti minden értelmes látogató érdeklődését, mint a fogadószobában elhelyezett értékes bútorzat. Ma sem kevésbé aktuális az isteni tanító több mint 1800 évvel ezelőtt adott tanítása: „Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet.” (Lk.12:23) {CG 365.2}   

Igyekezzünk megismerni a természetes gyógymódokat! — Tiszta levegő, napfény, mértékletesség, pihenés, testmozgás, megfelelő étrend, a víz használata és bizalom Istenben - ezek a valódi gyógymódok. Mindenkinek meg kellene ismernie a természet gyógyító eszközeit és azok alkalmazását. Nagyon fontos megtanulni a betegápolással kapcsolatos elméleti ismereteket, de gyakorolni is, hogy az elveket helyesen alkalmazzuk. {CG 366.1}   

A természetes gyógymódok alkalmazása bizonyos odafigyelést és erőfeszítést igényel, amit sokan nem hajlandók megtenni. A természet gyógyító hatására történő felépülés fokozatos, és a türelmetlen szemlélő számára lassúnak tűnik. A káros szenvedélyekről való lemondás önmegtagadást igényel. Ám a várakozás mégsem hiábavaló, mert a természet fogyatkozás nélkül elvégzi bölcs gyógyító munkáját. Azokat, akik kitartóan engedelmeskednek törvényeinek, egészséges testtel és elmével ajándékozza meg. {CG 366.2}   

A mindent átfogó törvényrendszer — Megfontolást igényel, hogy mit tehetünk önmagunkért. Meg kell ismernem magamat. Mindig tanulnom kell valamit arról, hogyan viseljem gondját a testemnek, amelyet Isten adott nekem, hogy egészségben őrizzem meg. Úgy kell étkeznem, ahogyan a leginkább javamra válik, és úgy öltözködnöm, hogy vérkeringésem egészséges legyen. Nem szabad megvonnom magamtól a friss levegőt és a testmozgást. Olyan sokat kell a napfényben tartózkodnom, amennyit csak lehet. Bölcsességet kell szereznem, hogy testem hűséges őrizője lehessek. {CG 366.3}   

Nagy esztelenség volna felhevülten és izzadtan hűvös szobába mennem, és oktalan sáfárnak bizonyulnék, ha a huzatban ülnék le, hogy azután megfázzak. Ugyancsak oktalanság volna hideg lábakkal és végtagokkal ülni, amelynek eredményeként a vér az agyamba és a belső szerveimbe húzódna. Hűvös időben mindig gondosan óvom lábamat a hidegtől. Rendszeres időközönként kell étkeznem és olyan ételt fogyasztanom, amely a legjobb minőségű vért eredményezi. Nem dolgozom mértéktelenül, ha lehetőségem van rá. És ha mégis megszegem az Isten által lényembe plántált törvényeket, akkor meg kell bánnom azt, és meg kell újulnom. Akkor a lehető legkedvezőbb körülmények közé kell helyeznem magamat, olyan doktorok keze alá, amelyeket Isten rendelt el - tiszta levegő, tiszta víz és a drága, gyógyító napfény. {CG 367.1}   

Egyénileg vagyunk felelősek Istennek — Testünk Krisztus megvásárolt tulajdona, és nem szabad azt tennünk vele, amit akarunk. Mindenki, aki megértette az egészség törvényeit, tartsa kötelességének, hogy engedelmeskedjék e törvényeknek, amelyeket Istentől kaptunk. Az egészségügyi szabályokhoz való alkalmazkodás minden ember személyes kötelessége. Egyénenként kell számot adnunk Istennek szokásainkért és tetteinkért. Ezért ne azt kérdezzük: „Mi a világ szokása?”, hanem: „Hogyan bánjak én személyesen azzal az épülettel, amelyet Istentől kaptam?” {CG 367.2}