47. fejezet

A helytelen nevelés kihat a hívő életre — Bánat nehezül a szülőkre, akik nem nevelték gyermekeiket istenfélelemre, hanem hagyták őket fegyelmezetlenül s fékezetlenül felnőtté érni. Akiknek gyermekkorukban megengedik, hogy szabadjára engedjék indulataikat, s ösztönösen cselekedjenek, azok ugyanezt a lelkületet viszik majd magukkal saját családjuk körébe is - könnyen indulatossá válnak, szenvedélyesek az irányításban. Sokszor még Krisztus elfogadásával sem győzik le magukban azokat a szenvedélyeket, amelyeket gyermeki szívükben hagytak uralomra jutni. Korai nevelésük következményeit hordozzák egész vallásos életükön át. Nagyon nehéz a szerzett hatásokat ellensúlyozni az Úr palántáiban, mert „amerre a vessző hajlik, arra görbül a fa”. Ha az ilyen szülők elfogadják az igazságot, nehéz küzdelem áll előttük. Jellemük megváltozhat, de minden vallásos tapasztalatukra hatással lesz az a fegyelmezés, amit korai éveikben kaptak. Ráadásul gyermekeiknek is szenvedniük kell, mert megbélyegzik őket helytelen neveltetésük miatt, sokszor még a harmadik, negyedik nemzedékre visszamenőleg is. {CG 275.1}   

Éli bűne ismétlődik — Ha a szülők, mint Éli, elnézik gyermekeik hiányosságait és hibáit, s ezzel megerősítik azokat bennük, Isten el fogja vinni őket egy pontra, amikor rá kell ébredniük, hogy nemcsak saját befolyásukat rombolták le, de a fiatalokét is, akiket fékezniük kellett volna... Keserű leckéket kell megtanulniuk. {CG 275.2}   

Bárcsak a napjainkban is mindenhol megtalálható Élik, akik védelmezik és mentegetik gyermekeik önfejűségét, határozottan érvényesítenék istenadta tekintélyüket, hogy megfékezzék és kijavítsák gyerekeik hibáit! Ne feledjék a szülők és nevelők: ha elnézik a gondjaikra bízottak bűneit, ezzel ők is bűnrészessé válnak. Ha a korlátlan kényeztetés helyett kicsit gyakrabban előkerülne a fenyítés vesszeje - nem indulattal, de szeretettel és imával alkalmazva -, akkor sokkal boldogabb családokat és jobb társadalmi viszonyokat láthatnánk magunk körül. {CG 276.1}   

Éli hanyagságát Isten Igéje világosan tárja a szülők elé, hogy okulhassanak belőle. Éli megszenteletlen érzelmeinek és a kötelességteljesítéstől való vonakodásának köszönhette a fiai jellemében beért gonosz termést. Egy szülő, aki eltűri a gonoszságot, éppen olyan bűnös, mint a gyermek, aki elköveti azt, s az Úr nem fogad el áldozatot vagy ajándékokat tőlük gyermekeik hibáinak kiengeszteléséért. {CG 276.2}   

A romlott jelleműek a társadalom átkai — Mikor térnek már észhez a szülők? Mikor jönnek már rá, hogy mit művelnek a gyermekkel, ha nem követelnek tiszteletet és engedelmességet Isten szava szerint? A hanyag nevelés következménye látható a gyermekeken, amikor kilépnek a világba és maguk is családfőkké válnak. Tovább örökítik szüleik hibáit. Torz jellemvonásaikat szabadjára engedik. Másoknak is továbbadják rossz szokásaikat, indulataikat, amelyeket hagytak magukban kifejlődni, s így áldás helyett átokká válnak a társadalom számára. {CG 276.3}   

A világban napjainkban uralkodó romlottság a szülők hanyagságának köszönhető, akik nem fegyelmezik sem magukat, sem gyermekeiket. Ezrek és ezrek válnak Sátán áldozataivá a gyermekkorukban kapott felületes nevelés miatt. Isten szigorúan megbünteti az ilyen hanyagságot. {CG 276.4}   

A fegyelem gyeplőjének lazítása — A rosszul nevelt, engedetlen és tiszteletlen gyermekek a világhoz vonzódnak, s szüleiket kezükben tartva, kedvük szerint vezetik őket. Sajnos sok balga szülő éppen akkor lazít a fegyelmezés gyeplőjén, amikor a gyermeknek leginkább engedelmességet és tiszteletet kellene mutatnia a tanácsok iránt. Férfiakat és nőket, akik eddig az állhatatos könyörületesség ragyogó példái voltak, most az orruknál fogva vezetnek gyermekeik. Minden határozottságuk eltűnt. Apák, akik eddig Krisztus keresztjét hordozták, s akiknek céljait az Úr Jézus pecsételte meg, most bizonytalan és kérdéses utakon botorkálnak gyermekeiktől irányítva. {CG 277.1}   

Az idősebb gyermek kényeztetése — Apák és anyák, akiknek ismerniük kellene a rajtuk nyugvó felelősség súlyát, alábbhagynak a fegyelmezéssel, hogy megfeleljenek felnövekvő fiaik és leányaik igényeinek. A gyermek akarata számukra parancs. Anyák, akik azelőtt szilárdan, következetesen és állhatatosan ragaszkodtak az elvekhez, feladva hűségüket, kényeztetni kezdik a felnőttkor küszöbén álló gyermekeiket. Mint a hitehagyott zsidók, keresztülviszik őket Moloch tüzén, és tévesen értelmezett szeretetből saját kezükkel ajánlják fel őket Sátánnak. {CG 277.2}   

Tiszteletlenség Istennel szemben - a gyermek kedvéért — Apák és anyák utat nyitnak istentelen gyermekeik hajlamainak, és támogatják őket pénzzel és más javakkal, hogy a világhoz hasonulhassanak. {CG 277.3}   

Hogyan adnak majd számot tettükről az ilyen szülők Istennek?! Istentől elfordulva mindent megadnak romlott gyermekeiknek, ajtót nyitva olyan szórakozásoknak is, melyeket azelőtt elvből elítéltek. Megengedik, hogy kártyajátékok, táncpartik és bálok nyerjék meg gyermekeik szívét a világnak. Amikor a jó befolyásnak kellene erősebbnek lenni, bizonyságot téve, mit jelent az igaz kereszténység, ők úgy tesznek, mint Éli: Isten átkát hozzák magukra azáltal, hogy tiszteletlenül viselkednek vele szemben, s nem törődnek az Ő követelményeivel, csak hogy gyermekeik kedvében járjanak. Ezzel magukra vonják a menny Urának átkát, pedig a halál órájában már nem lesz olyan értékes számukra az előkelő társaság elismerése! Bár az evangélium néhány prédikátora jóváhagyja az ilyen vallásosságot, a szülőknek rá kell ébredniük: a dicsőség koronáját veszítik el az értéktelen babérokért. Isten segít a szülőknek, hogy felelősségük tudatára ébredjenek. {CG 278.1}   

Legyetek olyanok, amilyennek gyermekeiteket szeretnétek látni! — A szülők tanítás és példamutatás által örökítik saját jellemvonásaikat leszármazottaiknak. A durva, udvariatlan viselkedés belevésődik a gyermekekbe, majd később azok gyermekeibe, s így a szülők nevelési hibái nemzedékről nemzedékre ellenük tanúskodnak. {CG 278.2}