1907. december 1.

Csodálatos szeretet

EGW {BTS December 1, 1907}   

E. G. White {BTS December 1, 1907}   

A megváltás hatalmas tervének megvalósulása, amint az e világ történelmében testet ölt, nem csak az emberek, de az angyalok számára is az Atya kinyilatkoztatása. Meglátható benne Sátán munkája, amint a bűn által lealacsonyítja és romba dönti az emberi fajt, másrészt Isten műve, amint helyreállítja és felemeli az embert Krisztus kegyelme által. Minden lélek, aki igazságos jellemet fejleszt és ellenáll a gonosz hatalmának, bizonyítja Sátán Isten kormányzata elleni vádjainak hazug voltát. A megváltottak dicsősége örökkévaló korokon át Isten szeretetének és kegyelmének bizonysága lesz. Pál megható és szépséges szavakkal tárja fel ezt, mikor így szól: "látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek" (1Kor 4:9). „Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, ... hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban” (Ef 2:4-7). {BTS December 1, 1907, par. 1}   

Az apostol kijelenti „hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, ... hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége” (Ef 3:9-10). {BTS December 1, 1907, par. 2}   

A bűn visszataszító természete örökkévaló korszakokon át látható lesz abban, hogy milyen sokba került mindez az Atyának és a Fiúnak, Krisztus megaláztatásában, szenvedésében és halálában. A világok mind szemlélik majd Őbenne a bűn veszedelmes voltának bizonyságát; mert isteni formájában is hordozza az átok jegyeit. Úgy ül a trónon, mint a megöletett Bárány. {BTS December 1, 1907, par. 3}   

Nem pusztán az ember, de az angyalok is a Megváltónak adnak tiszteletet és dicsőséget, mivel még ők maguk is csak Isten Fiának szenvedései által lehetnek biztonságban. A kereszt hatóereje az, mely által az el nem bukott világok lakói védelmet élveznek a hitehagyással szemben. Ez az, ami hathatósan leleplezte Sátán csalásait és megcáfolta jogigényeit. Krisztus nem csak a vére által megmosottakat, hanem a szent angyalokat is közelebb vonta magához mindent megkoronázó tettével, mikor életét adta a világ bűneiért. Isten eljárása Sátán lázadásával szemben igazolódott az egész világegyetem előtt. Isten igazsága és kegyelme teljes mértékű igazolást nyert, úgy, hogy soha többé nem robban ki lázadás. Ilyen nagy jelentősége van a szavaknak, melyeket akkor szólt, amikor utoljára tanított a templomban. Közeledő áldozatára előre tekintve így szólt: „Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme: És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.” Mindeneket magamhoz vonzok - nem csak a földet, de a mennyet is; hiszen „Róla neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön” (Ef 3:15). {BTS December 1, 1907, par. 4}   

Isten így ismertette meg velünk „az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, ... hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak, Őbenne” (Ef 1:9-11). {BTS December 1, 1907, par. 5}