× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

TÁBORI ÖSSZEJÖVETELEK ÉS KIADVÁNYAINK

Az elmúlt évek során tartott tábori összejöveteleinken Isten szolgái számos értékes alkalmat kihasználtak arra, hogy tanítsák népünket a harmadik angyal üzenete megmentő igazságainak bemutatására barátaik és ismerőseik körében. Sokakat megtanítottak, hogy lakóhelyük környékén önfenntartó hittérítőként munkálkodjanak. Az évi összejövetelekről sokan úgy tértek haza, hogy nagyobb lelkesedéssel és értelmesebben tevékenykedjenek, mint azelőtt. {9T 81.1}   

Istennek tetsző lenne, ha az összejöveteleinken résztvevő gyülekezeti tagok sokkal több ilyen gyakorlati oktatásban részesülnének, mint az elmúlt években. Az egyházterület vezetői, testvérei és testvérnői tartsák szem előtt, hogy évi összejöveteleink egyik célja, hogy mindenki gyakorlati ismeretekre tegyen szert a hittérítő tevékenység területén. A bizonyságtételek hatodik kötete így körvonalazza összejöveteleinknek ezt az arculatát: {9T 81.2}   

Isten a legszentebb feladatot bízta ránk. Jöjjünk össze tanulni, hogy fölkészüljünk a munkára. Értsük meg, hogy ügyének építésénél Isten milyen egyéni föladat végzésére szólít minket. Isten törvényét igazolnunk kell. Föl kell magasztalnunk a megváltót, mint „Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűnét.” (János l:29.) Jöjjünk össze, s részesüljünk az isteni szikrában, hogy megértsük, mi a föladatunk családi körünkben. A szülők gondolják meg, minként bocsáthatják útjukra gyermekeiket a család oltalmából, úgy szoktatva és tanítva őket, hogy a világ világosságaként ragyoghassanak. Értsük meg a munkamegosztást s hogy minként vigyük minden vonalon előre a munkát. Mindenki értse meg a ráeső részt. A tervek, s a munkások álljanak összhangban, az összmunkában. {9T 81.3}   

A helyesen vezetett tábori összejövetel olyan iskolává válhat, ahol a lelkészek, vének s diakónusok megtanulhatnak tökéletesebben munkálkodni a Mesterért. Olyan iskola legyen, ahol a gyülekezet idősebb és fiatalabb tagjai tökéletesebben megismerhetik az Úr útját. Váljon oly hellyé, ahol a hívők megtanulhatják, miként segítsenek másokon. {9T 82.1}   

A lelkészek nem intelmekkel, hanem azzal segítik leginkább a gyülekezet tagjait, ha munkát terveznek számukra. Adjatok minden tagnak olyan feladatot, mellyel másokért fáradozhat. Segítsetek nekik megérteni, hogy Krisztus kegyelmének részesei kötelezettség alatt állnak fáradozni érte. Mindenkit tanítsatok meg a munkára. Különösen az új testvéreket képezzétek Isten munkatársaivá. Munkába állítva, a csüggedtek hamarabb feledik csüggedtségüket, a gyöngék megerősödnek, a tudatlanok értelmessé válnak, és mindnyájan megtanulják hirdetni az igazságot, amint az Jézusban él. Hű segítőre lelnek abban, aki megígérte, hogy minden hozzá fordulót megment. {9T 82.2}   

Egyes egyházterületünkön a vezetők vonakodtak bevezetni az oktatás e gyakorlati módszereit. Van, aki természettől hajlamosabb az intések hangoztatására, mint az oktatásra. De olyan alkalmak esetén, mint az évi tábori összejövetelünk, tartsuk szem előtt, hogy a hívőket lakóhelyük lélekmentőivé képezzük. Sok esetben előnyös lenne, ha az összejöveteleken testvéreket jelölnénk ki a nevelés különböző ágazatai terheinek hordozására. Néhányan segítsék a testvéreket, oktassák őket bibliaórák és házi összejövetelek tartására. Mások tanítsák az egészség és mértékletesség elveinek gyakorlását és a betegápolást. Ismét mások az irat és könyvterjesztés területein tevékenykedhetnek. Kijelölt munkások szenteljenek külön figyelmet a Krisztus példázatai és a Gyógyítás szolgálata árusítására, oktatására. {9T 82.3}   

Sokan soha nem tanulták meg, hogyan árusítsák ezeket az intézményeink támogatására szentelt könyveket. Ezek a testvérek se találjanak többé kifogásokat. Fontolják meg, hogyan is tehetnék meg hűségesen a rájuk eső részt az értékes könyvterjesztésében. Iskoláinkat és kórházainkat az eredményesség magas fokán kell működtetnünk. Mindenkire ünnepélyes felelősség hárul, hogy a könyvek széleskörű terjesztése segítségével előnyös helyzetbe juttassa iskoláinkat, kórházainkat. Istent dicsőíti meg minden tevékeny résztvevő, aki segít eljuttatni e könyveket sok-sok, az evangélium megmentő igazságaira rászoruló emberhez. {9T 83.1}   

Az Úr ismételten elém tárta, mennyi jót érhetnénk el, ha törekednénk megvalósítani az Úrnak a dél-kaliforniai terület iskoláinak és kórházainak megsegítésére alkotott tervét. E környéken rendkívül kedvezők az állapotok a Krisztus példázatai és a Gyógyítás szolgálata hosszantartó, erőteljes árusítására. Dél-kaliforniai testvéreink sohse fáradjanak e tervbe, mellyel pénzt kell szereznünk, hogy rendezzük a felhalmozódott adósságokat. A Femandó-iskola hallgatói és a három kórház ápolói nem engedhetik meg maguknak, hogy elmulasszák a hittérítés e drága tapasztalatait, melyben a segély-könyvek árusítóinak részük van. A terület sem engedheti meg, hogy elmulasszák a lelki és anyagi eredményeket, melyek az effajta tevékenység kitartó folytatásából származnak. {9T 83.2}   

De évek múltak el, s a tanulókat, akiknek gazdag tapasztalatra kellett volna szert tenni a tevékeny hittérítésben, nem bátorították, hogy szívvel-lélekkel belevessék magukat a Krisztus példázatai árusításába. A gyülekezet tagjai sok helyen naponta találkoznak idegenekkel, országjárókkal, jómódú, befolyásos férfiakkal és nőkkel, s mégis kihasználatlanul hagyták a nagyszerű lehetőségeket a Gyógyítás szolgálata és Krisztus példázatai terjesztésére. Sok becsületes személynek nem adtuk át a harmadik angyal üzenetét, akiket pedig szorgalmas, lelkes, kitartó munkával elérhettünk volna. {9T 84.1}   

Ha követtük volna az Úr tervét, dicsőséget hozhattunk volna nevére, és számos lelki győzelmet arathattunk volna. A gazdagok könnyebben és szívesebben siethettek volna az Úr segítségére, mikor előttünk járt az utazás gócpontjai közelében az erős egészségügyi központok létrehozásánál. A hallgatók olyan gyakorlatot szereztek volna, mely igen megnövelte volna hasznavehetőségüket a bel-és külföldi hittérítés területein. Gyülekezetek éledtek volna újjá a lelki áldásoktól. Sokakat megnyertünk volna az igazságnak, s ők is csatlakoztak volna az ügyhöz tekintélyükkel és javaikkal. {9T 84.2}   

Olyan helyeken, mint dél-Kalifornia, ahol az országjárók ezrei jönnek-mennek, akik közül sokan erejüket és egészségüket akarják visszanyerni, különleges és lankadatlan erőfeszítést kellene tennünk, hogy szeretetünkkel tükrözzük a világosság és igazság sugarait. A Gyógyítás szolgálata és a Krisztus példázatai különösen alkalmasak a terjesztésre az országjáró gócpontokon. Mindent kövessünk el, hogy eljuttassuk a két könyvet azokhoz, akiknek van idejük, és szeretnek is olvasni. Az egészségük helyreállítását keresőknek különösen szükségük van a Gyógyítás szolgálatára. Meg kell ragadnunk minden kedvező alkalmat e csoport elérésére. {9T 84.3}   

Szívem örült, mikor hallottam, hogy az elmúlt hónapokban újjáéledt a dél-kaliforniai segélytevékenység. Loma Lindán az ápolók egy része külön tanfolyamon vett részt. A Gyógyítás szolgálata árusítását tanulták. Mikor a közeli városokban családokat látogattak, a menny gazdag áldása szállt rájuk, s kedvező benyomást tettek népünkről és munkánkról. {9T 85.1}   

A Fernandó-iskolában nemrégiben a tanítók vezették a Krisztus példázatai árusítása iránti érdeklődés megújulását. Hallgatók csoportjai tanulmányozták imádkozó szívvel a könyvet, majd tanítóikkal együtt Los Angelesben árusították. Olyan egészséges, szilárd tapasztalatra tettek szert, melyet többre tartanak ezüstnél, aranynál. Ezt a tevékenységet választotta az Úr az egyik eszközül, hogy a fiatalokat hittérítő tapasztalatokban részesítse. Akik nem használják ki ezeket, azok életük egyik legértékesebb tapasztalatát vesztik el. Ha a tanulók szívvel-lélekkel végzik e munkát, megtanulhatják, mint közelíthetik meg udvariasan, tapintatosan a különböző foglalkozású férfiakat és nőket, miként vezessék rá őket az eladásra kínált könyvekben levő igazságok szívesen fogadására. {9T 85.2}   

Legfőbb kötelességünk ne az anyagiak előteremtése, hanem a lélekmentés legyen. Ezért a célért kövessünk el mindent, hogy megtanítsuk hallgatóinkat, hogyan vezessék az embereket a harmadik angyal üzenetének ismeretére. Ha eredményes lélekmentők vagyunk, az új hívők is latba vetik képességeiket, s további lelkekhez juttatják el az igazságot. Mikor szorgalmasan fáradozunk embertársaink megmentésén, Isten fölvirágoztatja minden igyekezetünket. {9T 85.3}   

Területi vezetőinknek és más vezető testvéreinknek ezt mondom: Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy iskoláink tanítóinak elméjébe véssük a gazdag áldások értékét, melyek azokra válnak, akik szorgalmasan igyekeznek kihasználni az ajándékot, Krisztus példázatait. Buzdítsuk a tanítókat, hogy terjesztés előtt számos tanulóval összefogva, imádkozva tanulmányozzák a könyvet. Segítsük a nevelőket, hogy értsék meg felelősségüket e téren. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt mindnyájan, hogy fölélesszük a Krisztus példázatai terjesztését s fektessünk le terveket a Gyógyítás szolgálata lendületes terjesztésére. {9T 86.1}   

Mikor a tanítók s hallgatók szorgalmasan végzik az effajta munkát, olyan tapasztalatra tesznek szert, mely a tábori összejöveteleken igen hasznos munkára készíti elő őket. Megtaníthatjuk ott a hívőket a könyvterjesztésre, és sokat el is adhatnak a könyvekből. Iskoláink növendékei így kivehetik részüket a sokaságok eléréséből, akiknek a harmadik angyal üzenetére van szüksége. A tanítók és a hallgatók viseljék a teher rájuk eső részét, mutassák meg népünknek, miként hirdessék az üzenetet barátaiknak és szomszédjaiknak. {9T 86.2}   

Mikor az Úr tervét követjük, „Isten munkatársai vagyunk.” Területi elöljárók, lelkészek, tanítók, tanulók és gyülekezeti tagok, bármi legyen is tisztségünk, az Úr mindnyájunkat kötelez, hogy a legelőnyösebben használjuk fel a kínálkozó alkalmakat a jelen igazságra szorulók fölvilágosítására. S ennek egyik fő eszköze – az Úr rendelte el így – a nyomtatott oldal. Tanuljuk meg bölcsen használni ezt az értékes eszközt iskoláinkban, kórházainkban, gyülekezeteinkben, különösen tábori összejöveteleinken. A kijelölt munkások tanítsák népünket: türelmesen, hogy szeretetteljesen és meggyőzőn közelítsék meg a hitetleneket, s miként helyezzék kezükbe az iratokat, melyek világosan és erőteljesen ecsetelik a jelen igazságot. {9T 86.3}   

Testvéreim, sose fáradjatok bele a jócselekedetekbe. Földi szolgálata idején Krisztus gyalog járta a helységeket. Gyakran fáradt volt, emberi erejét a végsőkig fölhasználta, mégis mindig kész volt meggyógyítani mindenkit, aki hozzá jött, s az örök élet útjára tanítani őket. Noha gyakran kimerült volt, nem hagyta abba a munkát. Egész világ várt megmentésre. Meghozott minden lehetséges áldozatot. hogy a fény és az igazság ragyoghasson. {9T 87.1}   

Az Úr, Izráel Istene azt kívánja tőlünk, hogy lépjünk vele szent egységre, műveljük az élő hitet, mely szeretettel munkálkodik és megtisztítja a lelket. Azt kívánja, hogy tevékeny munkacsoportok legyünk, akik sokféle tehetségünkkel szolgáljuk őt. Az ilyeneknek hatalmat ígér, hogy dicső győzelmeket vívjanak ki számára. {9T 87.2}   

{9T 87}   

1908. július 10. {9T 87}   

***** {9T 87}   

Az utolsó evangéliumi üzenet bármelyik részén vezető állást betöltő férfiak nagyvonalú nézeteket és gondolatokat ápoljanak, és tartsanak becsben. Az evangélium műve vezetőjének kiváltsága, hogy Krisztus iskolájában gyors fölfogású tanuló legyen. Krisztus hitvalló követőjét ne a maga akarata vezesse. Nevelje értelmét, hogy Krisztus gondolatait gondolja, s legyen fölvilágosult, hogy fölfogja Isten útját és akaratát. Az ilyen hívő Krisztus munkamódszereit fogja követni. {9T 87.3}   

Testvéreink ne feledjék, hogy Isten bölcsessége gondoskodott iskoláinkról, áldást hozó módon mindenkire, aki részt vesz a vállalkozásban. A Krisztus példázatait az iskolák kapták ajándékba, hogy a hallgatók, és az iskolák más támogatói terjeszthessék, s árusításukkal eleget keressenek az iskolák adósságainak törlesztésére. De ezt a tervet nem hirdették kellőképp iskoláinkban. A tanítókat és tanulókat nem serkentettük arra, hogy nekilássanak e munkának, s bátran szorgalmazzák a könyv árusítását a művelődés ügye javára. {9T 88.1}   

A tanítóknak és tanulóknak régen meg kellett volna tanulni megragadni a lehetőséget, s anyagiakat teremteni elő Krisztus példázatai árusításából. A hallgatók a könyvek eladásával Isten ügyét szolgálják, s míg szertetükrözik a drága világosságot, megfizethetetlen leckéket tanulnak a keresztény tapasztalatok területén. Iskoláink foglalják el most helyüket az arcvonalban, s buzgón törekedjenek megvalósítani a munkások nevelésére, az iskolák segélyezésére, s a lelkek Krisztus oldalára nyerésére kapott tervet. {9T 88.2}