× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

SZÉLESEBB LÁTÓKÖRT

Felelős vezetőink tervezzék bölcsen az Úr munkáját itthon és külföldön, hogy a legeredményesebben használják a rendelkezésre álló embereket és anyagiakat. A számos külföldi munka eltartásának terhét nagyobbrészt az amerikai egyházterületeknek kell viselni. Elő kell teremteniük az anyagiakat, hogy olyan új helyekre hatolhassunk be, ahová a harmadik angyal üzenetének vízválasztó igazságai még nem jutottak el. Az elmúlt néhány évben – mintegy varázsszóra – ajtók nyíltak meg előttünk. Férfiakra és nőkre van szükség, akik ezeken az ajtókon belépnek, s megkezdik a lelkek megmentésének komoly munkáját. {9T 76.1}   

Iskoláink sokat tehetnek, hogy a hittérítő területeken kielégítsék a képzett munkásokra való igényt. Fektessünk le bölcs terveket a nevelési központjainak erősítésére. Tanulmányozzuk a legmegfelelőbb módszereket, melyekkel fölszerelhetjük a megszentelt életű fiatalokat a felelősség hordozására, s a lelkek Krisztushoz nyerésére. Tanítsuk őket arra, hogy miként vegyüljenek az emberek közé, miként lehet vonzón hirdetni a harmadik angyal üzenetét. Pénzügyi téren is tanítsuk meg őket mindenre, aminek elszigetelt helyeken hasznát vehetik, ahol ínséget kell elviselniük, s a legszigorúbb takarékosságot gyakorolniuk. {9T 76.2}   

Az Úr terve segítségével iskolánk számos hallgatója olyan gyakorlati leckéket tanulhat meg, melyekre később is szükségük lesz. Nekik adta az előjogot, hogy a nevelési és egészség munkánk előbbre vitelére szentelt értékes könyvekkel foglalkozzanak. Könyvterjesztés közben számos tapasztalatra tehetnek szert. A tapasztalatok előkészítik őket a távoli területeken rájuk váró nehézségek leküzdésére. Iskolaéveik alatt, míg a könyveket terjesztik, megtanulhatják, mint közelítsék meg udvariasan az embereket, s hogyan viselkedjenek tapintatosan, mikor a jelen igazság különböző kérdéseiről beszélnek. Ha bizonyos mértékű anyagi sikert érnek el, megtanulhatják a szorgalom és takarékosság leckéit, ami nagy előnyükre szolgál majd, mikor hittérítőknek, lélekmentőknek küldik ki őket. {9T 76.3}   

A Krisztus példázatait és a Gyógyítás szolgálatát árusító hallgatók tanulmányozzák e könyveket, melyeket el szándékoznak adni. Tudásuk és lelki erejük növekedni fog, amikor megismerkednek a könyvek tárgykörével, és törekednek a tanítások gyakorlására. E könyvek üzenetei azt a világosságot foglalják magukba, melyet Isten föltárt előttem, hogy továbbadjam a világnak. Tanítók, buzdítsátok a hallgatókat, hogy minden fejezetet gondosan tanulmányozzanak át. Tanítsátok a fiatalokat ezekre az igazságokra, s buzdítsátok őket, hogy kedveljék ezeket a drága gondolatokat, melyeket az Úr bízott ránk, hogy közöljük a világgal. {9T 77.1}   

Így a fölkészülés a könyvek árusítására, s a mindennapi tapasztalatok, melyeket nyernek, mikor fölhívják az emberek figyelmét a könyvekre, megfizethetetlen nevelésnek bizonyul a résztvevők számára. A fiatalok Isten áldásával fölkészülnek az Úr szőlőjében való szolgálatra. {9T 77.2}   

A helyi gyülekezet felelős vezetőire különleges munka vár a fiatalok érdekében. Ha a gyülekezet tisztviselői sokat ígérő fiatalokat látnak, akik hasznossá szeretnének válni az Úr szolgálatában, de szüleik nem tudják iskoláztatni őket, törjék a fejüket, miként segíthetnék, és bátoríthatnák a fiatalokat. Beszéljenek a szülőkkel is, meg a fiatalokkal is, és bölcs tervezésben fogjanak össze velük. Némely fiatal a legalkalmasabb a belföldi hittérítésre. A hasznavehetőség széles területe nyílik előttük irataink terjesztése terén is, meg azzal, hogy fölhívják a harmadik angyal üzenetére barátaik és szomszédjaik figyelmét. Más fiatalokat buzdítsunk nagyobb könyveink árusítására. Megint mások képesítéseikkel intézményeinkben válhatnak értékes segítőkké. Sokszor, ha sokat ígérő fiatalokat bölcsen serkentünk, és helyesen irányítunk, megkereshetik iskoláztatásuk költségeit a Krisztus példázatai és a Gyógyítás szolgálata árusításával. {9T 77.3}   

A könyvárusítás a fiatalokat hittérítőkké teszi, mert a drága vilá-gosságra hívják föl az emberek figyelmét. Egyúttal pénzt is keresnek iskoláztatásukra, s az iskolákban alaposabban fölkészülhetnek, hogy sokoldalúbbak és eredményesebbek legyenek az Úr ügyében. A tanítók és a hallgatók bátorítsák őket, hogy folytassák a könyvárusítást, s mire iskoláikat elvégezték, gyakorlati nevelésben is részesülnek. Ez fölfegyverzi őket a kemény, lelkiismeretes, önfeláldozó munkára, melyet a külföldi területeken kell végezniük, ahol nehéz körülmények közt fogják hirdetni a harmadik angyal üzenetét {9T 78.1}   

Mennyivel jobb ez a terv, minthogy gyakorlati nevelés nélkül végzik iskoláikat, s tanfolyamuk végén adósságuk terhével hagyják el az iskolát. Kevés fogalmuk lesz a nehézségekről, melyekkel az új, ki nem próbált területeken kell majd megküzdeniük! Mily nehéz lesz fölülkerekedniük a külföldi úttörő munkával járó pénzügyi nehézségeken; mekkora terhet kell valakinek hordoznia, míg vissza nem fizetik a fölvett kölcsönt! {9T 78.2}   

Másrészt, ha az önfenntartás tervét követjük, számos előnyre tehetünk szert. A hallgatók részben vagy teljesen adósságmentesen hagyják el intézményeinket. Az iskola pénzügyi helyzete is virágzóbb lenne. S a hazai hittérítésben kifejtett tevékenység során megtanult leckék kimondhatatlanul értékes tapasztalatnak bizonyulnának, segítenék fölszerelni őket a külföldi úttörő hittérítésre. {9T 79.1}   

Fektessünk le bölcs terveket, hogy a szorgalmas hallgatók e könyvekkel megkereshessék iskoláztatásuk költségeit. Akik eleget tudnak keresni, hogy fedezzék költségeiket valamelyik képző iskolánk tanfolyamán, azok a legértékesebb gyakorlati tapasztalatot szerzik meg, mely előkészíti őket az úttörő munkára más területeken. {9T 79.2}   

Rövid idő alatt hatalmas munkát kell elvégeznünk a világon. Értenünk és értékelnünk kell – jobban, mint az elmúlt évek során – Isten gondviselését, mely a Krisztus példázatai és a Gyógyítás szolgálata két értékes könyvét adta kezünkbe, azzal a céllal, hogy segítsük a méltó hallgatókat és megszabaduljunk iskoláink és kórházaink adósságaitól. {9T 79.3}   

Nagy áldások várnak ránk, ha bölcsen használjuk eme értékes könyveket, melyeket a jelen igazság ügyének fejlesztésére kaptunk. Amikor összhangban tevékenykedünk az Úr tervével, látni fogjuk, hogy sok megszentelt életű fiatal készül elő gyakorlati hittérítésre, hogy belépjen a túlnan fekvő területekre. Ugyanakkor a hazai egyházterületeknek is lesz elég pénzük, melyből bőkezűen adhatnak az új területeken elkezdett munka támogatására. {9T 79.4}   

{9T 80}   

1908. április 17. {9T 80}   

***** {9T 80}   

Isten azt kívánja, hogy népünk ismerje el, hogy a Krisztus példázatai árusítása Isten eszköze iskoláink adósság-mentesítésére. Azért érezzük most a mű fejlesztéséhez szükséges anyagiak hiányát, mert elhanyagoltuk ezt a tervet. Ha az iskolák kihasználták volna Isten eme gondoskodását, több pénz lenne kincstárukban és Isten szolgáinak kezén, amivel enyhíthetnék az ügy más ínséges ágainak szükségleteit. S ami a legfőbb, a tanítók és hallgatók azokban a leckékben részesülnének, melyeket el kell sajátítaniuk a Mester szolgálatában. {9T 80.1}   

***** {9T 80}   

A kórházaink, és iskoláink közelében fekvő nagyvárosokban olyan hittérítő területek kínálkoznak, melyeket még csak ujjunk hegyével érintettünk. Némely helyen jól kezdtek munkához. Ámde Isten terve az, hogy a két könyv árusításával jelentős összegeket keressünk kórházaink és iskoláink számára. Így népünk bőkezűbben adakozhatott volna új hittérítő területek megnyitására. Ha népünk most úgy hozzáfog e könyvek árusításához, amint kellene, a mainál sokkal több anyagi erőforrásunk lenne, hogy úgy fejlesszük a művet, amint az Úr tervezte. {9T 80.2}