× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A LELKIISMERETES ERŐFESZÍTÉS JUTALMA

„Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.” (1Korintus 3:14.) Amikor a hűségesek Isten és a Bárány trónja köré gyűlnek, dicső lesz a jutalmuk. Mikor János Isten dicsőségét látta halottként esett össze, nem bírta elviselni a látványt. De mikor Isten gyermekei halhatatlanságot öltenek magukra, úgy látják majd őt, amint van. A trón előtt állnak majd, mert a szeretett Fiú elfogadta őket. Minden álnokságukat eltörlik, minden bűnüket elfedik. Most már láthatják Isten királyi székének teljes dicsőségét. Részt vettek Krisztus szenvedéseiben, munkatársai voltak a megváltásban, részestársai az örömben; ott látják Isten országában a megmentetteket, akik Istent fogják dicsőíteni az örökkévalóságon át. {9T 285.1}   

Testvéreim, sürgetlek titeket, készüljetek föl Krisztus eljövetelére. Napról-napra vessétek ki szívetekből a világ szeretetét. Értsétek meg tapasztalatból, mit jelent közösségben lenni Krisztussal. Készüljetek föl az ítéletre, hogy amikor Krisztus eljön, hogy híveiben megcsodálják, azok között lehessetek, akik békében találkoznak vele. Azon a napon a megváltottak az Atya és Fiú dicsőségében ragyognak majd. Az angyalok hárfáikba kapva üdvözlik a Királyt és győzelmének jelvényeit – azokat, akiket megmostak és fehérré tettek a Bárány vérében. Diadalének csendül majd föl s betölti az egész mennyet. Krisztus győzelmet aratott. Belép a mennyei udvarokba megváltottai kíséretében, akik tanúsítják, hogy a szenvedés és áldozat küldetése nem volt hiábavaló. {9T 285.2}   

Urunk föltámadása és menybemenetele biztos bizonyítéka Isten szentjei diadalának a halál és sir fölött, s ígéret, hogy nyitva áll a menny azok előtt, akik jellemük ruháit megmossák s megfehérítik a bárány vérében. Jézus az emberi faj képviselőjeként ment föl az Atyához, s Isten fölhozza majd azokat, akik az ő képmását tükrözik, hogy lássák és megosszák vele dicsőségét. {9T 286.1}   

A föld zarándokaira otthon, az igazak ruhája, a dicsőség koronája és a győzelem pálmái várnak. Minden, ami Isten gondviselésében zavaros volt előttük, világossá válik az eljövendő világban. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek. A kegyelem titkai föltárulnak előttünk. Ahol véges elménk csak zavart és megtört ígéreteket fedezett föl, a legtökéletesebb és leggyönyörűbb összhangot látjuk majd. Megtudjuk, hogy a végtelen szeretet rendelte el a legnehezebben elviselhető tapasztalatokat. Mikor rájövünk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgált, kimondhatatlan örömmel és a dicsőség teljességével fogunk örvendezni. {9T 286.2}   

A menny légkörében nem él meg a fájdalom. A megváltottak otthonában nem lesz könny, halotti menet, gyászszalag. „Egyetlen lakója sem mondja: beteg vagyok – a nép mely lakja, elnyeri bűnei bocsánatát.” (Ézsaiás 33:24.) A boldogság gazdag árja ömlik majd, s az örökkévalóság tovahömpölygésével egyre mélyül. {9T 286.3}   

Még mindig a földi tevékenységek árnyai és kavarodása közepette járunk. Mélységesen gondolkozzunk el az eljövendő áldott életéről. Hitünk hatoljon át a sötétség minden felhőjén s szemléljük őt, aki meghalt a világ bűneiért. Megnyitotta a paradicsom kapuit mindenki élőt, aki befogadja, s hisz benne. Ezeknek erőt ad, hogy Isten fiaivá és leányaivá váljanak. A nagy fájdalmat okozó szenvedések váljanak fölvilágosító leckékké, melyek megtanítanak arra, hogy előre törjünk Krisztusban magas hivatásunk jutalma után! Bátorítson minket a gondolat, hogy Krisztus nemsokára eljön. Örvendeztesse szívünket ez a gondolat. „Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik.” (Zsidók, 10:37.) Áldott a szolga, aki, mikorkor Ura eljön, ébren lesz. {9T 286.4}   

Hazafelé tartunk. Aki annyira szeretett bennünket, hogy meghalt értünk, várost épít nékünk. Az új Jeruzsálem a pihenőhelyünk. Isten városában nem lesz szomorúság. A bánat, a jajkiáltás, a széttiport reményeket és eltemetett szeretetteinket gyászoló siralom soha nem hallatszik többé. A nehézségek öltözeteit nemsokára fölcseréljük menyegzői ruhákra. Rövidesen tanúi leszünk királyunk koronázásának. Akinek élete Krisztusban van elrejtve, akik e földön a hit nemes harcát harcolták, azok Isten országában a megváltottak dicsőségében fognak ragyogni. {9T 287.1}   

Nem tart már soká, s meglátjuk azt, akiben örök életünk reménysége összpontosul. S az ő jelenlétében semminek tűnik majd az élet összes megpróbáltatása és szenvedése. „Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.” (Zsidók 10:35,36.) Tekintsetek föl, és szüntelen növeljétek hiteteket. Ez a hit vezessen végig a keskeny ösvényen, Isten kapuin át, túl, a széles határtalan dicső jövőbe, mely a megváltottaké. „Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esti esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van!” (Jakab 5:7–8.) {9T 287.2}