× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

SZÍNES MUNKÁSOKRA VAN SZÜKSÉG

Tegyük a lehető leghatározottabb erőfeszítést, hogy színes férfiakat és nőket képezzünk ki lélekmentőknek az Egyesült Államok déli államai részére. Készüljenek föl színes bőrű keresztény tanulók, hogy hirdessék népüknek az igazságot. Akik az Úr félelmét teszik bölcsességük kezdetévé, s hallgatnak a tapasztalt testvérek tanácsára, gazdag áldássá válhatnak a feketék számára azáltal, hogy elviszik népükhöz a jelen igazság világosságát. Minden alázatosan és testvéreivel összhangban fáradozó munkás a világosság közvetítője lehet sok tudatlanság és babonák sötétségében élő számára. {9T 199.1}   

Színes testvéreink, ahelyett, hogy azon tépelődnének, vajon tudnának-e a fehérekkel dolgozni, inkább a színesek körében szenteljék magukat lélekmentésre. Sok hely akad az értelmes színes férfiak és nők számára, ahol népükért fáradozhatnak. A déli területen sok az elvégzésre váró munka. Tegyünk rendkívüli erőfeszítéseket a városokban, melyek mindenikében a színesek ezrei élnek, akikhez el kell juttatnunk a könyörület utolsó figyelmeztető üzenetét. Színes gyülekezeti tagjaink szívében ébredjen föl a lélekmentő lelkület. Végezzünk komoly munkát az igazságot nem ismerő emberekért. {9T 199.2}   

Színes testvéreinknek mondom: Úgy lássátok a helyzetet, amint van. Kérdezzétek meg magatokat: Ha tekintetbe veszem az Úr adományozta lehetőségeket és előnyöket, mivel tartozom Istennek? Hogyan dicsőíthetném az Urat a lehető legjobban, és miként szolgálhatnám népemet? Hogyan használhatnám föl legelőnyösebben az ismereteket, melyeket Isten jókedvéből adott? Ugye, meg kellene nyitnom Bibliámat, s tanítanom népemet az igazságra? Ugye, ezrek pusztulnak az ismeretek hiánya miatt, akiken segíthetnék, ha alávetném magam Isten akaratának, hogy föl tudjon használni eszközéül. Ugye; kötelességem fáradozni elnyomott, elcsüggedt társaimért? {9T 200.1}   

A déli terület szenved a munkáshiány miatt. Elmész-e néped mellett anélkül, hogy segítségükre sietnél? Szeretnél-e alázatos szívvel dolgozni a pusztulókért? Van munka, melyet végezhetsz, ha megalázod magad Isten előtt. Bízzál benne. Akkor békét és nyugalmat találsz. De ha a magad. útját és akaratát követed, tövisekbe és bogáncsokba ütközöl – és elveszíted jutalmadat. {9T 200.2}   

Az idő rövid. Amit teszel, gyorsan kell tenned. Határozd el, hogy pótolod az elpazarolt időt. Ne keresd önző élvezetedet. Rázd le magadról az álmosságot. Láss föladatodhoz szíved új szándékával. Az Úr majd utat nyit előtted. Feszítsd meg minden erődet, hogy Jézus elgondolása szerint, szelíden és alázatos szívvel tevékenykedjél. Támaszkodj az ő erejére. Értsd meg a munkát, melyet az Úr ad neked. Bízzál Istenben, ö majd képesít erőről-erőre, kegyességről-kegyességre jutni. Szorgalmasan, kitartóan tudsz majd dolgozni népedért, míg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. {9T 200.3}   

Délen óriási szükség van a lélekmentés összes ágazatára. Késedelem nélkül képezzünk munkásokat e terület számára. Népünk nyújtson pénzügyi alapot, hogy férfiakat és nőket képezhessünk ki a déli államok számára, akik, mivel megszokták az éghajlatot, egészségük veszélyeztetése nélkül tevékenykedhetnek ott. {9T 200.4}   

Képezzünk ki tanítóknak sokat ígérő fiatal férfiakat és nőket. Részesítsük őket a lehető legjobb képzésben, iskolát és összejöveteli helyiségeket kell építenünk sokfelé, és tanítókat fölfogadnunk. {9T 201.1}   

Akik már évek óta a színesek segítésén fáradoznak, tanácsokkal láthatnak el az iskolák tervezése felől. Amennyiben lehetséges, ne csak vidéken, a városokban is alapítsunk iskolákat, hogy sok városi gyermek is iskoláinkban tanulhasson. {9T 201.2}   

Az iskolákban ne csak írni-olvasni tanítsuk a gyermekeket és fiatalokat. Fejlesszük az ipari képzést is. Nyújtsunk lehetőséget szakmák tanulására, hogy megkereshessék kenyerüket. {9T 201.3}   

Gyülekezeteink északon és délen is tegyék meg, amit tudnak, hogy segítsék a színes gyermekek iskoláztatását. Támogassuk hűségesen a működő iskolákat. Az új iskolák alapítása szintén további összegeket kíván. Testvéreink teljes szívvel fáradozzanak, hogy előnyös helyzetet teremtsenek az iskolák számára. {9T 201.4}   

Az iskolák fejlesztése mellett színes testvéreink jobb munkát végezhetnek, ha népük körében lélekmentő vasárnapi- és szombatiskolákat szerveznének, ahol olyan tanítók foglalkozhatnak a fiatalokkal, akiknek szíve tele van szeretettel az emberek iránt. {9T 201.5}   

A déli államokban szüntelen lehetőség kínálkozik. Az Úr sok értelmes keresztény színes testvért hív el a munkára. Vezetőknek azonban, több ok miatt, fehéreket kell választanunk. Mindnyájan egy test tagjai vagyunk, csakis Krisztus Jézusban teljesek, aki majd fölemeli népét az alacsony színvonalról, melybe a bűn züllesztette, s oda helyezi, ahol a menny Istene munkatársainak ismerheti el őket. {9T 202.1}   

Munka vár ránk sok nehéz helyen. A nehéz helyekből kitűnő munkásoknak kell kikerülni. Úgy szervezzünk, hogy színeseket képezzünk a népük körében való tevékenységre. A feketék között sok a tehetséges és nagy képességű. Keressük meg e férfiakat és nőket, s tanítsuk meg őket a lelkekért való fáradozásra. Isten együtt fog működni velük, s megadja nekik a győzelmet. {9T 202.2}   

Isten munkatársai

Isten füle nyitva van, meghallja a szolgálatában levők kiáltását. Ő ígérte: „Szememmel tanácsollak téged.” (Zsoltár 32:8.) Járj alázatosan Istennel, s könyörögj, hogy tegye világossá kötelességedet. Mikor képviselőihez szól, s fölkéri őket, legyenek munkatársai, azt a munkát végzik majd, amelyet Jézus a maga föladatául jelentett ki, mikor a názáreti zsinagógában fölolvasott. Ezt olvasta Ézsaiás könyvéből: „Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást." (Ézsaiás 61:1.) A világban az uralkodó tévedés felhői eltakarják az igazságot. Aki a legegyszerűbb emberekre is hatni tud, s meg tudja őket nyerni Krisztusnak, Isten eszközeivel működik közre, amikor megmenteni igyekszik az elveszettet. Mikor a bűnösnek a bűnbocsátó Üdvözítőt hirdetjük, s kinyújtjuk a keresztény szeretet és együttérzés karját, hogy megragadjuk az elesettet, s ha ugyanakkor hit által megfogjuk Krisztus kezét – az egység láncát hozzuk létre a bűnös és az Üdvözítő között. {9T 202.3}   

A vég közel. Járjunk körültekintőn, alázatosan, szelíden Krisztus Jézussal. Drága üdvözítőnk, akitől az igazság sugarai a világra ragyognak, azt akarja, hogy ne építsünk a nagyokra, az emberre, aki nem tud segíteni, hanem teljesen őrá támaszkodjunk Ő mondja: „Nélkülem mit sem tehettek”. (János 15: 5.) {9T 203.1}   

Tekintsünk szüntelenül Jézusra, hogy ránk véshesse szépséges képmását. Szemléljük Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűnét. Akkor Krisztust nyilatkoztatjuk ki embertársainknak. {9T 203.2}