× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

INTŐ SZÓ

{8T 163}   

1898. október 26. {8T 163}   

Az orvostanhallgatók tanácsadóihoz {8T 163}   

Aggodalom terheli lelkemet. Akadnak fiatalok, akiket arra biztattak, hogy orvosnak tanuljanak, holott a leghatározottabban arra kellene fölkészülniük, hogy hirdessék a harmadik angyal üzenetét. A tanulók töltsenek kevesebb időt az egészségtan tanulásával. Kapcsolják munkájukat szorosabban Isten igéjének tanulmányozásához. Olyan gondolatokat oltotok beléjük, melyekre semmi szükség, a szükséges dolgokra viszont nem fordítotok elég figyelmet. {8T 163.1}   

Óvakodjunk e veszélyektől

Amíg így tanítjátok a hallgatókat, kevésbé lesznek alkalmasak Istennek tetsző szolgálatot végezni a Mesterért. Túlterhelik magukat, hogy orvosi téren széleskörű ismeretekre tegyenek szert, ezért nem tudnak kellőképp fölkészülni az igehirdetésre. Testi és szellemi fáradság vesz erőt rajtuk, mert túlzásba viszik a tanulást, és mert a kivetettekért és lezüllöttekért végzett túlhajszolt munkára serkentitek őket. Így többen alkalmatlanok lesznek a munkára, melyet végezhetnének, ha ott kezdtek volna lélekmentésbe, ahol arra szükség van, s csak olyan elengedhetetlen résznek tekintenék az egészségügy területét, mint amely úgy része az evangélium lelkészségének, amint a kéz a testnek. Nem szabad az orvosi képesítés kedvéért túlmunkával veszélyeztetniük életüket. Olykor fönnáll a veszély, hogy a hallgatók tönkreteszik egészségüket, s alkalmatlanná válnak a szolgálatra, melyet végezhettek volna, ha nem biztatták volna őket balgán arra, hogy orvosnak tanuljanak. {8T 163.2}   

Gyakran téves elméleteket véstek értelmükbe, melyek helytelen tettekre vezetik őket. Nem marad idejük Istennel érintkezni, nem marad idejük óráról órára tudatos közösségben élni az igazság, igazságosság és könyörületesség elveivel. Eljött az ideje, hogy szemellenző nélkül és föltétlenül vizsgáljátok meg szíveteket. A tanulók helyezkedjenek oda, ahol meríteni tudnak a lelki és szellemi erő forrásából. Jussanak el a pontra, ahol a rokonszenvüket és együttműködésüket követelő ügyek közül csak azokkal készek foglalkozni, melyeket Istentől kapott értelmük jóváhagy, melyekkel Szentlélek által ellenőrzött lelkiismeretük egyetért. A hallgató ne tegyen olyat, ami nincs összhangban ama mély és szent elvekkel, melyek világosságot adnak lelkének és életerőt akaratának. Csakis így végezheti a legmagasztosabb szolgálatot Istennek. Ne tanítsátok arra, hogy az egészségügyi hittérítés bárki fiához köti őt, aki előírja neki, mit kell tennie. {8T 164.1}   

Az egészségügyi hittérítést ne szakítsuk, ne válasszuk le az egyház szervezetéről. Az orvostanhallgatók ne fogadják el az elgondolást, mely szerint csakis az egészségügyi munka vezetőinek tartoznak felelősséggel. Maradjanak szabadok, hogy Istentől kérhessenek tanácsot. Ne kötelezzék el magukat és jövőjüket semmire, amit tévelygő emberek vázolnak eléjük. Az önzés egyetlen szálát sem húzzuk a szövetbe. Ne gondoljunk ki rendszereket, melyekben az igazságtalanságnak akár egyetlen részecskéje is föllelhető. A mű egyetlen ágát se ellenőrizze önzés. Ne feledjük, hogy egyénenként a mennyei mindenség szeme előtt dolgozunk. {8T 164.2}   

Magasztos elvek

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lel-kedből, minden erődből és teljes elmédből; és a te felebaráto-dat, mint magadat.” (Lukács 10:27) Krisztus, mielőtt maga mögött hagyta tanítványait, hogy visszatérjen a mennybe, kijelentette: „Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” Itt látjuk az elveket magasabbra, egyre magasabbra emelten. „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (János 13:34, 35) A tanítványok akkor még nem értették meg Krisztus szavait, de keresztre feszítése, föltámadása és mennybemenetele után világosabban látták szeretetét, mint bármikor. Akkor már belátták, hogy Gecsemáne-kerti szenvedése, kihallgatása, majd kereszthalála mind szeretetét bizonyították. {8T 164.3}   

Tanítás és gyógyítás

Az Úr népe legyen egységes. Krisztus munkájában ne legyenek válaszfalak. Krisztus elküldte tizenkét tanítványát, később pedig a hetvenet, hogy hirdessék az örömhírt és gyógyítsák a betegeket. „Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Máté 10:7,8) S mikor mentek, és Isten országát hirdették, hatalmat kaptak a betegek gyógyítására és ördögi lelkek kiűzésére. Isten munkájában sohase válasszuk külön a tanítást és a gyógyítást. Isten parancsolattartó népe legyen egységes. Az ellenfél mindenfélét kigondol, hogy éket verjen azok közé, akiket Isten eggyé akar tenni. Ámde az Úr majd az ítélet Isteneként áll elő. Mennyei seregek szeme előtt dolgozunk. Isteni megfigyelő jár köztünk, felülvizsgálva mindent, amit tervezünk, s amit teszünk. {8T 165.1}