× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

KI VEZET?

St. Helena, Kalifornia, {8T 236}   

1903. november 17. {8T 236}   

Néhány napilapban cikkek jelentek meg, hogy dr. Kellogg és Ellen White között vetélkedés folyik a hetediknapi adventisták vezetéséért. A cikket olvasva, szomorúság vett rajtam erőt afelett, hogy bárki ennyire félreértheti munkámat és dr. Kellogg munkáját, s hogy ez a félreértés hamis beállítású cikkek közlésére vezethet. Nem folyik vetélkedés dr. Kellogg és közöttem a vezetésért. Senki sem hallotta tőlem, hogy magamnak igényeltem volna felekezetünkben a vezető szerepet. {8T 236.1}   

Nagyon felelős munkát kell végeznem, meg kell nyitnom a Szentírást az emberek előtt, amint azt Isten előttem megnyitotta. Élőszóval és tollal kell közölnöm a rám bízott utasításokat, nemcsak a hetedik napi adventistákkal, hanem az egész világgal. Számos kisebb-nagyobb könyvet adtam ki, s ezek közül néhányat jó pár nyelvre le is fordítottak. Ez a munkám. {8T 236.2}   

Isten nem helyezett királyi hatalmat a hetediknapi adventista egyházba, hogy az ellenőrizze az egész testületet, vagy a mű bármely ágát. Nem rendelte el, hogy a vezetés terhe alig néhány ember vállát nyomja. A felelősség nagyszámú, rátermett férfi vállán oszlik meg. {8T 236.3}   

A gyülekezet minden tagja beleszól a gyülekezet tisztviselőinek megválasztásába. A gyülekezet választja – küldöttein keresztül – a területi bizottság tisztviselőit. A területi értekezletek küldöttei választják az országos bizottság tisztviselőit, s az országos értekezlet küldöttei választják az általános értekezlet vagy világtanács tisztviselőit. Ezen elrendezés értelmében minden gyülekezet és egyén, közvetve vagy küldötteken át, hallatja szavát a választásokon, azok megválasztásánál, akik az általános értekezlet, a világtanács fő felelősségeit viselik. {8T 236.4}   

Korai tapasztalatok

Felekezetünk alakulása idején az Úr White Jakab lelkészt jelölte ki vezető szerepre és a munka megszervezésére, feleségével karöltve, s az Úr különleges irányítás a mellett. {8T 237.1}   

A mű növekedésének története közismert. Először Rochesterben indítottuk meg, később Battle Creekre helyeztük át a nyomdát. A későbbiekben kiadóvállalatot alapítottunk a Csendes-óceán partján is. {8T 237.2}   

Hálás vagyok az Úrnak az előjogért, hogy kezdettől részt vehettünk a munkában. De sem akkor, sem most, amikor a munka nagy méretekre nőtt, s időközben széles körökben megosztották a felelősséget, senki sem hallotta tőlem, hogy igényt tartanék a vezetésre. {8T 237.3}   

Ezernyolcszáznegyvennégytől mind a mai napig üzeneteket kaptam az Úrtól, s továbbítottam azokat népének. Ez az én föladatom, átadni az Úrtól nyert világosságot. Megbízásom, hogy átvegyem, és továbbadjam az Úr üzeneteit. Csak üzenetet hozó hírnökként szabad megjelennem az emberek előtt és semmi más tisztségben. {8T 237.4}   

Dr. Kellogg sok éven át a hetediknapi adventisták egészségművének vezető orvosa volt. Lehetetlen lenne az egyetemes vezető munkáját végeznie. Sosem volt, és soha nem is lehet ez a szerepe. {8T 237.5}   

Isten a vezetőnk

Azért írom ezeket, hogy mindenki megtudja, a hetediknapi adventisták körében nem folyik vita a vezetés kérdése körül. Az Úr, a mennyben, Ő a királyunk. Ő a vezetőnk, akit biztonságosan követhetünk, mert Ő sohasem követ el hibát. Istent tiszteljük, és Fiát, aki által a világgal érintkezik. {8T 238.1}   

Isten hatalmas tetteket vinne véghez népéért, ha teljesen az ő irányítása alá helyeznék magukat. Arra van szükségük, hogy szüntelenül a Szentlélekben lakozzanak. Ha többet imádkoznának és a felelősséghordozók tanácsaiban jobban megaláznák magukat Isten előtt, az isteni vezetés gazdag bizonyítékának lennénk tanúi, és munkánk gyors fejlődésnek indulna. {8T 238.2}