× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

ISTEN SZAVÁNAK ÉRTÉKE

Oakland, Kalifornia, 1901. jún. 13. {8T 192}   

1901. június 13. {8T 192}   

Egyik orvosunkhoz és feleségéhez {8T 192}   

Kedves testvéreim! {8T 192}   

Hazautazásunk sikerekkel teljes volt. Számos helységben vettem részt összejövetelen. Indianapolison meglepett a hívők nagy száma. Itt kétszer beszéltem. Az Úr üzenetet bízott rám az itteniek számára, a Battle Creek-ieknek küldött üzenethez hasonlót, a befurakodó tévedésekről. A hívők készségesen meghallgatták és befogadták az igét. {8T 192.1}   

Mikor tévtanok törnek be sorainkba, ne szálljunk vitába velük. Közöljük hűségesen a feddés üzenetét, majd tereljük el az emberek figyelmét a bogaras, hibás elgondolásukról. Hirdessük az igazságot a tévedések ellentéteként. A mennyei tárgykörök hirdetése olyan elvek előtt nyitja meg az értelmet, melyek ugyanolyan tartós alapokon nyugszanak, mint az örökkévalóság. {8T 192.2}   

Komoly szolgálatot tesznek a Mesternek azok a hívők, akik meggyőződése ellentmondásmentes és szilárd, akik jelleme megbízható érték. Az ilyenek hitét semmi meg nem ingathatja. Az igazság a drága kincsük. {8T 192.3}   

Isten igazságát az igében találhatjuk meg. Akik azt gondolják, hogy máshol kell keresniük a jelen igazságát, azoknak újra meg kell térniük, helytelen szokásoktól szabadulniuk, gonosz útjaikat elhagyniuk. Újra kell keresniük az igazságot, amint az Jézusban él, hogy jellemépítésük összhangban álljon Krisztus tanításaival. Mikor maguk mögött hagyják emberi elgondolásiakat, vállalják Isten-adta kötelességeiket, Krisztust szemlélik és hozzá hasonulnak, akkor így szólnak majd: Közelebb hozzád, Uram, mind közelebb. {8T 192.4}   

Isten szavával kezünkben, megszentelt szeretettel, lépésről lépésre közeledhetünk Jézushoz. Amint jobban megismerjük Isten Lelkét, a Bibliát fogadjuk el a hit egyedüli alapjának. Isten népe úgy veszi majd az igét, mint leveleket az élet fájáról, melyek értékesebbek, mint a tűzben nemesített, finom arany, hatalmasabbak, mint a megszentelődés bármely eszköze. {8T 192.5}   

A hű tanulmányozás jutalma

Krisztus tökéletes összhangban áll az Írásokkal. Ha befogadjuk őket és engedelmeskedünk nekik, biztos ösvény nyílik valamennyiünk lába előtt, akik a világosságban akarunk élni, amint Krisztus is a világosságban van. Ha Isten népe értékelne Isten szavát, mennyország lenne itt a gyülekezetben. A keresztények buzgók lennének, és éheznék az ige tanulmányozását. Nyugtalanul várnák az időt, amikor szöveget szöveggel vethetnek egybe, s elmélyedhetnek az igében. Mohóbban várnának az ige világosságára, mint a reggeli lapra, folyóiratokra vagy regényekre. Legfőbb kívánságuk lenne, hogy egyék Isten Fiának testét, és igyák a vérét. Eredményképp életük az ige elveihez idomulna. Az ige utasításai olyanok lennének számukra, mint az élet fájának levelei. Örök életre buzgó kútforrás lenne ez bennük. A kegyelem üdítő záporai éltetnék, frissítenék lelküket, elfeledtetve velük minden vesződséget és fáradtságot. Az ihletés szava erőssé és bátorrá tenné őket. {8T 193.1}   

Isteni hit lelkesítené igehirdetőinket. Imáik őszintén komolyak lennének, telve az igazság isteni bizonyosságaival. A menny verőfénye feledtetné velük a fáradtságot. Az igazság egybeszövődne életükkel, s a menny elvei olyanok lennének, mint az üdítő patak; szüntelenül kielégítené lelküket. {8T 193.2}   

Az Úr bölcselete a keresztény élet szabálya. A menny életadó elvei itatják át az egész embert. A sokak idejét fölemésztő, lázas semmiségek tényleges méreteikre csökkennének a gyógyító, megszentelő bibliai istenfélelem előtt. {8T 193.3}   

A Biblia, csakis a Biblia válthatja ki ezen áldásos hatást. Isten bölcsessége és hatalma ez, és teljes erejével munkálkodik azok szívében, akik befogadják. Minő magasságokat érhetnénk el, ha egybehangolnánk akaratunkat Isten akaratával! Bárhol vagyunk, Isten hatalmára van szükségünk. A felületesség akadályozza, gyöngíti és közömbössé teszi a gyülekezetet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek keresik és vágynak a közvetítő eszközökre, melyeken át közöljék a világgal az igazság isteni elveit. {8T 194.1}   

Mesterséges világosságok bukkanhatnak fel, állíthatják, hogy a mennyből származnak, mégsem képesek úgy ragyogni, mint a szentség csillaga. Nem tudják Isten országába irányítani a zarándokot és a jövevényt. Művilágosság veszi át a valódi fény helyét, s rövid időre sok lelket félrevezetnek. Isten őrizzen, hogy mi is így járjunk. Az igaz világosság már ragyog s bevilágítja azok lelkét, kiknek ablakai az égre nyitottak. {8T 194.2}