× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A KÖNYVEVANGÉLISTA MINŐSÍTÉSEI

Mivel az iratterjesztés lélekmentés, a hittérítés szempontjából kell vezetnünk. Válasszunk könyvevangélistának olyan férfiakat és nőket, akik átérzik a szolgálat felelősségét, akiknek nem a nyereség a célja, hanem hogy terjesszék a világosságot az emberek között. Minden szolgálat arra irányuljon, hogy Istent dicsőítsük és eljuttassuk az igazság fényét a sötétben veszteglőkhöz. Soha neve se legyen köztük az önzésnek, a nyereség, tekintély, vagy tekintélyes állás szeretetének. {6T 317.1}   

A könyvevangélistának naponta Istenhez kell fordulnia, hogy szava és tette élet illata legyen életre, s hogy megmentő hatást gyakorolhasson. Sokan azért bizonyultak eredménytelennek a könyvterjesztésben, mert nem voltak igazi keresztények, nem ismerték a megtérés lelkületét. Elméletekkel álltak ugyan elő a munka végzésére, de nem érezték át Istentől függésüket. {6T 317.2}   

Könyvterjesztők, ne feledjétek, hogy könyveitek nem Babilon borának kelyhét, nem a föld királyainak nyújtott téves tanításokat ecsetelik, hanem a megváltás drága igazságának kelyhét. Isztoke magatok belőle? Krisztus akaratának foglyává tehetitek gondolataitokat, ő pedig rátok helyezheti pecsétjét. Ha őt szemlélitek, dicsőségrőldicsőségre, jellemrőljellemre változtok el. Isten azt akarja, hogy induljatok el, s szóljátok a szavakat, melyeket szátokba ad. Azt kívánja, hogy bizonyítsátok be, milyen nagyra értékelitek az embereket, akiket az Üdvözítő drága vére vásárolt meg. Ha a sziklára estek, szétzúzódtok, akkor tapasztalni fogjátok Krisztus erejét, s mások is felismerik az igazság szívetekre gyakorolt hatalmát. {6T 317.3}   

Akik iskolába járnak megtanulni Isten munkájának tökéletesebb végzését, azoknak ezt mondom: Ne feledjétek, hogy csak akkor tudtok lelkeket nyerni, ha naponta Istennek szentelitek magatokat. Voltak, akik nem járhattak iskolába, mert szegények voltak. Mikor azonban Isten fiaivá és lányaivá lettek, nekiláttak a munkának, ahol voltak, s fáradoztak a körülöttük élőkért. Bár hiányzott belőlük az iskolai tudás, mégis Istennek szentelték magukat, s Isten munkálkodott rajtuk keresztül. Akár a tanítványok, amikor Krisztus elhívta őket hálóiktól, értékes leckéket tanultak tőle. Összekapcsolták magukat a nagy Tanítóval, s a Szentírásból nyert tudásuk minősítette őket, hogy Krisztust hirdessék az embereknek. Mivel nem voltak bölcsek a maguk szemében, hogy befogadják a felülről jövő tanítást, azért igazán bölccsé lettek. A Lélek éltető hatalma adott nekik gyakorlati megmentő erőt. {6T 318.1}   

Ha a művelt ember nem Krisztus iskolájában tanult, ha lelkek Krisztushoz vezetésére kerül a sor, tudása balgaság csupán. Isten csak azokkal tud dolgozni, akik elfogadták a meghívást: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Mt 11:2830) {6T 318.2}   

Sok könyvterjesztőnk eltávolodott a helyes elvektől. A világi előnyök megszerzésének vágya elvonta őket a munka igazi céljától és lelkületétől. Senki se képzelje, hogy a fitogtatás módszere jó benyomást tesz az emberekre. Az ilyesmi nem biztosítja a legjobb s legtartósabb eredményeket. Feladatunk a jelen komoly igazságához irányítani az embereket. Csak akkor jár igyekezetünk igazi eredményekkel, ha átitatja szívünket az eladásra kínált könyvekbe foglalt igazság lelkülete, s ha alázatosan felhívjuk az emberek figyelmét ezekre az igazságokra. Csakis akkor lesz jelen a Szentlélek hatni a szívekre és meggyőzni az embereket a bűnről, igazságról és ítéletről. {6T 318.3}   

Megszentelt életű munkások foglalkozzanak a könyvterjesztéssel, akiket a Szentlélek eszközül használhat. Krisztus az eredményességünk, s hirdessük egyszerűen az igazságot, hadd hordozza életre keltő illatát. {6T 319.1}   

A könyvek terjesztésének területén többet ér el az alázatos, buzgó imánk, mint a világ legköltségesebb díszei. Ha a munkások arra fordítják figyelmüket, ami igaz, élő és valóságos, ha imádkoznak a Szentlélekért, hisznek és bíznak benne, akkor a Lélek erős, mennyei áramlatokban tölti ki hatalmát, s akkor megfelelő és tartós benyomást tehetünk az emberek szívére. Tehát imádkozzál és dolgozzál, dolgozzál és imádkozzál, s az Úr veled fog tevékenykedni. {6T 319.2}   

Minden könyvterjesztő szüntelenül rászorul az angyalok segítségére, mert fontos munka vár rá, s mert a maga erejéből nem tudja elvégezni. Akik újjászülettek, akik hajlandók arra, hogy a Szentlélek irányítása alatt álljanak, akik megteszik Krisztus módján, amit tudnak, azok úgy dolgoznak majd, mintha látnák, hogy a mennyei mindenség őket figyeli. Ezeket szent angyalok kísérik és tanítják. Előttük mennek a családokhoz, elkészítik az utat. Ez a segítség magasan felette áll minden előnynek, melyet a költséges díszek állítólag nyújtanak. {6T 319.3}   

Mikor az emberek megértik, milyen időket élünk, úgy dolgoznak, mintha a menny szemeláttára tennék. A könyvevangélisták azokat a könyveket viszik majd, melyek világosságot terjesztenek, s megerősítik a lelkeket. Akkor majd isznak a könyvek lelkületéből, mikor ezeket bemutatják az embereknek, és teljes szívüket is beleadják. Ereje, bátorsága és sikere attól függ, mennyire szőtte bele életébe a könyvekben foglalt igazságot, s mennyire fejlesztette azt a maga jellemében. Mikor így formálódik az élete, akkor mások elé tudja tárni a szent igazságokat. Isten Lelkétől átitatva még gazdagabb tapasztalatokat nyer, s mennyei angyalok teszik sikerré a munkáját. {6T 319.4}   

Azt mondom minden könyvterjesztőnek, mindenkinek, akikre Isten tehetséget bízott, hogy vele együtt dolgozhasson: Imádkozzatok, jaj, imádkozzatok a mélyebb lelki életért. Menjetek olyan szívvel, melyet meglágyított és megszelídített a drága igazság tanulmányozása, melyet Isten a mai korra adott nekünk. Igyatok mélyet az üdvösség vizéből, hogy élő forrásként buzoghasson szívetekben, mely a halálukon lévők felfrissítésére folyik. Isten akkor bölcsességet ad, hogy helyesen szóljatok. Áldásai közvetítésének eszközeivé tesz. Segíteni fog, hogy azzal nyilatkoztathassátok ki a tulajdonságait, hogy mások elé tárjátok a bölcsességet és értelmet, amit elétek tár. {6T 320.1}   

Kérem az Urat, hogy meg tudjátok érteni a tárgy hosszát, szélességét és mélységét, s hogy átérezzétek kötelességeteket: Krisztus jellemét képviselni türelmesen, bátran, állhatatosan és feddhetetlenül. Akkor „Isten minden értelmet felülmúló békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4:7) {6T 320.2}