× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

HITTÉRÍTŐK A CSALÁDBAN

Kedves testvérnő, {4T 134}   

az Úr közölte, hogy néhány hibád van, melyek kiküszöbölését tartsd fontosnak, hogy örvendezhess Isten áldásának. Sok próbát te hoztál magadra féktelen nyelveddel. Erénynek tartod a metsző szót, erénynek magyarán megmondani az embereknek, mi a véleményed róluk s viselkedésükről. Bár te ezt egyenességnek nevezed, mégis kimondatlan udvariatlanság ez, s csak fölborzolja ismerőseid harci kedvét. Ha veled így bánnának, sehogy sem bírnád elviselni. Akik tapintatlanul és szigorúan szólnak, csöppet sincs ínyükre, ha ilyen bánásmódban részesítik őket. {4T 134.1}   

Sok bajt hoztál már magadra, melyeket elkerülhettél volna, ha szelídségnek s lelki nyugalomnak örvendenél. Egyre viszályt váltasz ki; mert ha kereszteznek, máris berzenkedik benned az ellenkezés. Uralkodó hajlamod szüntelenül csak bajba kever. Féltékennyé s bizalmatlanná vált a természeted. Erőszakos vagy, gáncsoskodással és meggondolatlan ítélkezéssel kevered a bajt. Annyi ideje melengetted a bosszúállás szellemét, hogy állandóan Isten kegyelmére van szükséged, lágyítani, csillapítani természetedet. Áldott Üdvözítőnk mondta: „Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket,” „imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért” {4T 134.2}   

Kedves testvérnő, Az Úr közölte, hogy sötétséget hozol lelkedbe, mikor mások hibáin és tökéletlenségein rágódsz. Holott nem neked kell felelned e bűnökért, hanem üdvösségeden, s családodért kell fáradoznod, amit senki más el nem végezhet helyetted. Tanítsd magadat, és szabj határt a hajlandóságodnak, hogy fölfújd embertársaid hibáit s meggondolatlanul szólj. Vannak tárgyak, melyekről a legkitűnőbb eredményekkel szólhatsz. Mindig biztonságos például Jézusról a keresztény reménységről, hitünk szépségéről szólni. Szenteld Istennek magadat, hogy mindig kegyesség, kegyelem fűszerezze beszédedet. „Testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami ártatlan, ami kedves, ami dicséretre méltó, ami erényes és magasztos.” {4T 135.1}   

Kövessük szorosan az apostol intését. Gyakran erős a kísértés, hogy olyanokról trécseljünk, aminek semmi haszna a szólóra vagy a hallgatóra, hanem csupán rosszat és lelki meddőséget hoz mindkettőnek. Nagyon rövid a próbaidőnk, hogy mások hiányosságain csámcsogjunk. Belső föladat vár ránk, mely szüntelen imával összekapcsolt legnagyobb szorgalmat és legszigorúbb virrasztást követeli meg – másképp nem tudjuk leküzdeni jellemhibáinkat, s követni Isten-példaképünket. Azt kutassuk, hogyan követhetnénk Krisztus életét. Akkor majd megszentelő légkört árasztunk környezetünkre. Nagyszerű, csodálatos dolog kereszténynek lenni – igazán krisztusinak. Békeszeretőnek, ártalmatlannak, szennyezetlennek. Kedves testvérnő, Istennek kell ve-lünk lennie minden igyekezetünkben, másképp semmit sem érnek. Jócselekedeteink is önigazultságba fulladnak. {4T 135.2}   

Sok mindenen javítani kell családodban. Elmulasztod megadni gyermekeidnek a figyelmet és bátorítást, melyre szükségük lenne. Nem kötötted őket szívedhez a szeretet leggyöngédebb szálaival. Súlyos adó a foglalkozásod, mind az idődön, mind az erődön. Elhanyagolod miatta a családi kötelességeket. Annyira megszoktad e terhet, hogy súlyos áldozatnak tűnne megszabadulni tőle, de ha megtennéd, lelki áldásokkal járna. Hozzájárulna gyermekeid boldogságához s erkölcsös életéhez. Jót tenne neked, ha félretennéd nyomasztó gondjaidat, és vidéken találnál félreeső helyet, ahol nem oly erős a fiatalok erkölcsét tönkretevő áramlat. {4T 135.3}   

Igaz, hogy vidéken sem lennél mentes a kellemetlenségektől és gondoktól, mégis sok rosszat elkerülnél, s egyúttal bezárnád az ajtót a kísértések egész árja előtt, amelyek legyőzéssel fenyegetik gyermekeid értelmét. Elfoglaltságra és változásra lenne szükségük. Otthonuk egyhangúsága nyugtalanná teszi őket. Megszokták, hogy a város vásott utcagyerekeivel elegyednek, így utcai nevelésben részesülnek. {4T 136.1}   

Sok időt olyan küldetés művelésére szentelsz, melynek nincs köze hitünkhöz, s annyira leterheltek a gondok, felelősségek, hogy nem tartasz lépést Istennek a mai időkre szóló munkájával, s alig maradt időd, hogy szűkös otthonodat vonzóvá varázsold gyermekeid számára. Nem tudakozódtál, mire lenne szükségük, nem értetted meg élénk, fejlődő gondolkodásukat. Ezért még egyszerű, ártalmatlan örömöket is megtagadtál tőlük. Nem sok vesződségbe került volna több figyelmet szentelned gyermekeidnek, s nekik a legbecsesebb érték lett volna a többletfigyelem. {4T 136.2}   

A vidékre költözés nagyon javára válna gyermekeidnek. A tevékeny, szabad levegőn töltött élet egészséges gondolkodást és szeretetet fejlesztene ki bennük. Kertjük lenne, amit megművelhetnek, ahol egyben kellemes időtöltést és hasznos foglalkozást találnának. A növények és virágok gondozása fejleszti az ízlést és az egészséges gondolkodást, míg Isten szép és hasznos teremtményeinek megismerése finomítón és nemesítőn hat a gondolkodásra, mindenek alkotójára és Mesterére tereli a figyelmet. {4T 136.3}   

Gyermekeid apja durva, izgága férfi volt és hidegen, szigorúan bánt velük. Könyörtelen volt a fenyítéssel és szeretetlen a követeléseivel. Furcsa, magába zárkózott természete csak a maga gyönyöreivel törődött. Kapott az alkalmon, ha kielégíthette magát, s kivívhatta az emberek megbecsülését. Tunyasága és züllött szokásai, a gyermekek s veled szembeni hanyagsága és ridegsége kezdettől elfordították tőle szeretetedet. {4T 136.4}   

Életed tele volt súlyos és szokatlan próbákkal. Gondjaid, terheid teljesen közömbösen hagyták. Ezek mély nyomokat hagytak benned és gyermekeidben. Különösen a jellemedet torzították el. Csaknem észrevétlenül független szellem éledt benned. Mivel nem tudtál férjedre támaszkodni, azt választottad, amit legjobbnak véltél. Elszántan haladtál előre legjobb belátásod szerint, tekintet nélkül a gáncsolásra vagy helyeslésre. Annak tudatában, hogy férjed rosszul bánik veled, és rosszul ítél meg, keserűséget tápláltál iránta, s ha valaki gáncsolt téged, visszavágtál a viselkedésedet kérdésessé tevőknek. {4T 137.1}   

De, míg teljesen tisztán láttad férjed hibáit, a magad hibáit mégsem ismerted föl. Hibát követtél el, mikor mások előtt szellőztetted férjed rossz oldalait, ápolva magadban a kellemetlenségeken rágódás szeretetét, s folyvást gondolkodásod homlokterében tartva bajaidat, bánataidat, eltúlozva emlékezve, s mások előtt fecsegve róluk. {4T 137.2}   

Ha a külső kellemetlenségekre figyelés helyett a családodra összpontosítanád figyelmedet, te is boldogabb lennél, s eszköz lehetnél a jóra. Az, hogy a gyerekeknek nem jutott ki az apa helyénvaló tanácsa és példája, fontosabbá teszi számukra, hogy gyöngéd és odaadó anya legyél. Kötelességed inkább a családodban és otthonodban rejlik. Itt nyílik alkalmad az igazi hittérítésre. E felelősséget át nem háríthatod; ez az Istentől rád bízott élethivatás. {4T 137.3}   

Mikor teljesen foglalkozásod részleteire szenteled magadat, megfosztod magad az elmélyedésre és imára fordított időtől. Megfosztod gyermekeidet is a türelmes gondoskodástól és figyelemtől, amit jogosan várnak el anyjuktól. Rájöttél, hogy magad könnyebben és gyorsabban elvégzed házi kötelességeid, minthogy megtanítsd gyermekeidet, hogy segítsenek. Pedig sokkal jobb lenne, ha egyes felelősségeket rájuk hárítanál, ha hasznosságra tanítanád őket. Ez serkentené, s elfoglalná őket, s téged is tehermentesítene. {4T 137.4}   

Sok időt fordítasz azokra, akik nem tarthatnak igényt erre tőled, emiatt elhanyagolod az anya szent kötelességeit. Isten nem fektette rád a sok terhet, amit magadra vállaltál. Meglátogattad és segítetted azokat, akik fele annyira sem szorulnak idődre és gondoskodásodra, mint a gyermekeid. Hiszen gyermekeid most alakítanak jellemet vagy a menny számára, vagy kárhozatra. Isten nem támogat azok szolgálatában, akik valójában Isten átka alatt szenvednek kicsapongó és gonosz életük miatt. {4T 138.1}   

Életed legfontosabb kötelessége a családodban lenni hittérítő. Ölts magadra alázatot és türelmet hosszútűrést és szeretetet. Azt a föladatot végezd, melyet Isten rendelt számodra, s melyet senki el nem végezhet helyetted, érted. Ezért a kötelességért vonnak felelősségre a megtorlás napján. Isten áldása nem nyugodhat meg a rosszul fegyelmezett családi körön. Szívélyességnek és türelemnek kell uralkodnia a családban, hogy boldog lehessen. {4T 138.2}   

Világi szempontból hatalom a pénz; de keresztény nézetből szeretet a hatalom. A szellemi és lelki erő is ebbe az elvbe tartozik. A tiszta szeretetnek rendkívüli az ereje, hogy jót tegyen; nem is tud mást tenni, csakis jót. A szeretet megakadályozza a viszályt, boldogtalanságot – a legigazabb boldogságot termi. A gazdagság sok esetben a romlás oldalán hatékony; a hatalomnak arra van ereje, hogy ártson; de a tiszta szeretetet az igazság s jóság jellemzi. {4T 138.3}   

Nővérem, ha úgy látnád magadat, mint Isten lát, nyilvánvaló lenne előtted, hogy alapos megtérés nélkül soha el nem jutsz Isten országába. Ha szemed előtt tartanád, hogy amilyen mértékkel mérsz, olyannal mérnek neked is, óvatosabban szólnál, nyájasabb és elnézőbb lennél. Krisztus azért jött a világra, hogy maga alá vessen minden szembeszegülést, minden hatalmat; mégsem azért, hogy az érvekkel vagy zsarnoki hanggal tartson igényt engedelmességre; hanem szerte járt, jót tett, arra tanítva követőit, ami békéjükre szolgál. Nem keltett viszályt, nem torolt meg sérelmeket, hanem szelíd alázattal viselte a sértéseket, hamis vádakat, s azok kegyetlen ostorozását, akik gyűlölték és halálra ítélték őt. Krisztus a példaképünk. Élete szemléltette isteni tanításait. Példája annak szemünk elé tárása, hogy miként tegyünk jót, s hogyan győzzük le a gonoszt. {4T 138.4}   

De te melengeted magadban férjed ellen a bosszúságot; s mások ellen is, akik megbántottak. Azt viszont nem vetted észre, hogy te hol követtél el hibát, hogy helytelen viselkedéseddel hol súlyosbítottad a helyzetet. Megkeseredett a lelked azok ellen, akik igazságtalanságot követtek el ellened, s szemrehányásokkal és gáncsoskodással adtad ki magadból a mérget. Ez pillanatnyilag enyhített szíveden, ám tartós sebhelyet hagyott lelkeden. Kicsiny testrész a nyelv, mégis addig használtad helytelenül, míg emésztő tűzzé nem vált. {4T 139.1}   

Ezek akadályozták lelki fejlődésedet. De Isten látja, mily nehezedre esik türelmesnek, megbocsátónak lenned, s tudja, hogyan szánakozzék fölötted, ho¬gyan segítsen. Az Úr most életed újjáalakítását, hibáid kiküszöbölését várja tőled. Azt várja, hogy kegyelme csillapítsa megcsontosodott, hajthatatlan lelkületedet. Keresd Isten segítségét, mert viszály helyett békességre van szükséged. Krisztus vallása azt írja elő, hogy kevésbé ösztönszerűen cselekedj s többet megszentelt ésszerűségből, nyugodt megfontolásból. {4T 139.2}   

Hagyod, hogy környezeted tegyen reád túlontúl mély benyomást. Legyen őrizeted a mindennapi virrasztás és ima. Akkor Isten angyalai lesznek körülötted, hogy tiszta és drága fényt vessenek értelmedre, hogy mennyei erővel támogassanak téged, Legyen olyan a gyermekeidre gyakorolt hatásod, s viselkedésed, hogy családi körödbe vonzzad a szent angyalokat, segíteni igyekezetedben, hogy azzá tegyed családodat, amivé Isten kívánja. Mikor megkísérled magad verekedni át magadat, akkor elűzöd a mennyei angyalokat. Szomorúan távoznak tőled; magadra hagynak, hogy egyedül küszködj. {4T 139.3}   

Szüleiktől öröklött jellemvonások nyomják bélyegüket gyermekeidre. Mily körültekintőn kellene hát bánnod velük; milyen gyöngéden kellene megintened őket, helyreigazgatnod a hibáikat! Túl szigorú és követelőző vagy velük. Gyakran izgatottan és haragosan vonod felelősségre őket, ami már-már elkoptatta a szeretet aranyfonalát, mely szívüket szívedhez köti. Mindig keltsd azt a benyomást gyermekeidben, hogy szereted őket, hogy javukért fáradozol, hogy fontos szempont neked a boldogságuk; hogy csak azt szeretnéd tenni, ami a javukat szolgálja. {4T 140.1}   

Elégítsd ki apró szükségleteiket, amikor ésszerűen megteheted. Jelenlegi lakóhelyed alig nyújt változatosságot, vagy kikapcsolódást fiatal, nyugtalan értelmüknek; ez a nehézség évről évre növekszik. Isten félelmében legyenek számodra gyermekeid a legfőbb szempont. Mint keresztény anyának jó nehezek, jó nagyok gyermekeid iránti kötelezettségeid. S ahhoz, hogy kielégítően eleget tegyél ezeknek, szabadulj meg más terheid egy részétől. Szenteld gyermekeidnek az idődet, erődet. Gyermekeid számára legyen a családi kör a legvonzóbb és legboldogabb hely a világon. Az anya jelenléte legyen a legfőbb vonzóerő. {4T 140.2}   

Korunk ifjúsága fölött félelmetes a Sátán hatalma. Hacsak a vallásos elvek szilárdan ki nem egyensúlyozzák értelmüket, a gonosz gyerekek, akikkel érintkeznek, meg fogják rontani erkölcsüket. Azt gondolod, hogy érted e dolgokat, mégsem éred föl teljesen ésszel a rossznak az ifjakra gyakorolt megejtő hatalmát. A fiatalok legnagyobb veszedelme a helyes nevelés és fegyelmezés hiánya. Elnéző szülők nem nevelik rá gyermekeiket a maguk megtagadására. Már maga a gyermekeik elé tálalt étel csak izgatja gyomruk érzékeny bevonatát. Ez az izgatás az idegeken át kiterjed az agyra, fölkorbácsolja az állati szenvedélyeket, s ezek uralkodnak el az erkölcsi erőn. Az észszerűség így a értelem alantasabb vonásainak szolgájává züllik. Amit a gyomorba küldünk, amiből így vér képződik, az mind lényünk részévé válik. Ne engedjük gyermekeinknek, hogy olyan közönséges, nehéz ételeket egyenek, mint például a sertéshús, kolbászfélék, fűszerek, zsíros-olajos torták és sütemények; mert így csak lázba borul a vérük, túlhevül az idegrendszerük, s az a veszély lép föl, hogy kihat az erkölcsökre. Lehetetlenség bárki számára, hogy mértéktelenül étkezzék, s mégis huzamosabb időre meg tudná őrizni türelmét. Mennyei Atyánk az egészség megújulás fényét küldte, hogy megóvjon minket a romlott étvágy gonosz következményeitől, hogy a tisztaságot és szentséget szeretők, ésszerűen azokat a tápláló ételeket fogyasszák, melyekkel ellátott minket. S hogy mindennapi életünkben mértékletesek legyünk, s így meg tudjunk szentelődni az igazság által. {4T 140.3}   

Nem bánsz következetesen gyermekeiddel. Időnként sok mindent megengedsz nekik, még a kárukra is, máskor meg megtagadod tőlük az olyan ártatlan örömöket is, melyek pedig fölöttébb boldoggá tennék őket. Türelmetlenül elfordulsz tőlük, szidod őket egyszerű kéréseikért, feledve, hogy nekik az is öröm, ami előtted tán balgaságnak, gyerekesnek tűnik. Nem hajolsz le érettebb korod méltóságáról, hogy megértsd gyermekeidet, és eleget tegyél szükségleteiknek. Elmulasztod ezzel, hogy Krisztust kövesd. Krisztus azonosította magát egyszerű, ínséges, lesújtott emberekkel. Ölbe vette a kicsinyeket, leszállt a serdülők szintjére. Nagy, szerető szíve megértette próbáikat és szükségleteiket, örvendett boldogságuknak. A zsúfolt városok tülekedésétől és zűrzavarától, a ravaszkodó és álszent emberekkel való érintkezéstől megfáradt lelke nyugalmat és békét talált az ártatlan gyermekek társaságában. Jelenléte sosem ijesztette el őket. A menny fönségese lehajolt, hogy feleljen kérdéseikre, egyszerűsítette fontos tanításait, hogy megfeleljenek gyermeki értelmüknek. Fiatal, fejlődő értelmükbe ültette el az igazság magvát, mely érettebb korukban kikelt, s bőven gyümölcsöt termett {4T 141.1}   

Az áldásra hozott gyermekekben a jövő férfijait és nőit látta, akik majd kegyelmének örökösei, országának alattvalói lesznek, s akik közül némelyek nevéért vértanúvá is válnak, Egyik-másik ridegebb tanítványa elküldte volna a gyermekeket, nehogy a Mester terhére legyenek. De mikor a szülők szomorúan távozni készültek, Krisztus megrótta követőit: „Hagyjátok csak a gyermekeket, s ne akadályozzátok meg, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. {4T 142.1}   

Tudta, hogy a gyermekek megfogadják tanítását, elfogadják őt Megváltójuknak, míg a világi-bölcsek és keményszívűek kevésbé valószínű, hogy követni fogják, és helyet találnak Isten országában. E kicsinyeknek, mikor Krisztushoz jöttek, elfogadva tanácsát s áldását, fogékony értelmükbe véste képmását és kegyes szavait, hogy semmi onnét ki ne törölje azt. Nekünk is tanulnunk kell Krisztus viselkedéséből, hogy a fiatalok a legfogékonyabbak a kereszténység tanításai iránt, őket a legkönnyebb istenfélelemre s erényre nevelni, s ők őrzik meg legjobban a nyert benyomásokat. Ámde a zsenge fiatalokat nyájasan kell megközelíteni, szeretettel és türelemmel tanítani. {4T 142.2}   

Nővérem, láncold a szeretet láncával szívedhez gyermekeidet. Mindenben nyújts nekik gondoskodást, kellő figyelmet. Lásd el őket takaros ruházattal, hogy ne szégyenkezzenek megjelenésük miatt, mert sérti az önérzetüket. Jól tudod, hogy a világ odáig van a divatért és a ruházkodásért, de elhanyagolja, hogy helyes gondolkodással és jó erkölccsel ékesítse magát. Mivel el akarod kerülni e rosszat, a másik végletbe esel. Nem fordítasz kellő figyelmet magad és gyermekeid ruházatára. Mindig helyes a takarosság és rendes, korodhoz és jövedelmedhez szabott öltözködés. {4T 142.3}   

A rend és tisztaság a menny törvénye; s ahhoz, hogy az isteni renddel összhangra lépjünk, kötelességünk a rendes és ízléses öltözködés. Neked erről torz a fölfogásod. Egyrészt elítéled a világ cifrálkodását és hiúságát, másrészt abba a hibába esel, hogy a filléreskedésig nyújtsad a takarékosságot. Azt is megtagadod magadtól, ami helyénvaló lenne, s amire Isten anyagiakat juttatott neked, hogy szert tehess rá. Nem megfelelően öltözködsz, és a gyermekeidet sem öltözteted kellőképpen. Külső megjelenésünk ne hozzon szégyent Urunkra, aki követőinek valljuk magunkat, hanem vívjon ki megbecsülést az igazság ügyének. {4T 142.4}   

Az apostol mondja: E világ gazdagjainak hagyd meg, hogy ne kevélykedjenek, és ne bizakodjanak a bizonytalan vagyonban, hanem az (élő) Istenben, aki bőven megad nekünk mindent megélhetésünkre. Legyenek jótékonyak, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak. Azért kaptad javaidat, hogy arra használd fel, ahol arra szükség mutatkozik, nem, hogy a végső pusztulásra harácsoljad össze. Az Úr fölszólít, hogy örvendezzél jó ajándékainak, használd fel szükségleteidre, jótékonyságra, ügye föllendítésének jó munkájára, hogy így kincseket gyűjts a mennyben. {4T 143.1}   

Sok nyomorúságod csak azért ért, Isten bölcs belátása szerint, hogy közelebb vonjon a kegyelem trónjához. Az Úr szomorúságokkal és megpróbáltatásokkal lágyítja és csillapítja le gyermekeit. Ez a világ Isten műhelye, ahol alkalmassá alakit minket a menny udvarai számára. Addig alkalmazza reszketeg szívünkre a simítókést, míg csak el nem távolítja a durvaságot, az egyenetlenségeket míg alkalmassá nem leszünk kijelölt helyünkre a mennyei épületben. A nyomorúság, a bajok révén a keresztény megtisztul, megerősödik, s arra a mintára fejleszti jellemét, amelyet Krisztus nyújtott. Lehetetlen fölmérni az igaz, istenfélő élet jó hatását. Túlér az az otthon és barátaink közvetlen körén. Olyan fényt vet maga körül, ami Jézus számára nyer meg embereket. {4T 143.2}