× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

ERKÖLCSI ÉS SZELLEMI MŰVELŐDÉS

Az Úr 1878. október tizenkilencedikén látomásban elém tárta a helyzetet, melyet battle creeki kórházunknak kellene betöltenie, a jellemet és jó hatást, melyet a kórházban dolgozóknak kellene fönntartaniuk, Isten gondviselése hívta életre ezt a fontos intézményt, s áldása elengedhetetlen a kórház sikeréhez. Orvosaink nem kuruzsló szédelgők, sem hitetlenek, hanem olyan férfiak, akik ismerik a szervezetet, de a betegség kezelésének legkitűnőbb módszereit is – akik félik az Istent, s akik szívükön viselik betegeik erkölcsi és lelki jólétét. E lelki, valamint testi javuk iránti érdeklődést az intézet vezetői ne tö¬rekedjenek elrejteni. Az igaz keresztény egyenesség életével követésre méltó példát tudnának nyújtani a világnak. S ne húzódozzanak nyilvánvalóvá tenni, hogy a betegségek kezelésének szakértelme mellé Krisztustól nyernek bölcsességet és tudást – a legnagyobb tanítótól, akit valaha ismert a világ. Fönn kell tartaniuk ezt a kapcsolatot a minden bölcsesség forrásával, hogy eredményessé tegye fáradozásukat. {4T 545.1}   

Az igazságnak hatalma van fölemelni befogadóját. Ha a Biblia igazsága megteszi megszentelő hatását a szívre és jellemre, akkor értelmesebbé teszi a hívőket A keresztény tudatára ébred Isten és embertársai iránti felelősségeinek, ha valóban kapcsolatban áll Isten Bárányával, aki életét adta a világért. Csak a szellemi, és erkölcsi erők folyamatos javulásával remélhetjük, hogy megfelelünk Alkotónk céljának. {4T 545.2}   

Isten elégedetlen azokkal, akik túl hanyagok vagy lusták eredményes, képzett munkássá válni. A kereszténynek több szellemi képességgel és élesebb látással kell rendelkeznie, mint a világinak. Isten szavának kutatása folytonosan bővíti a gondolkodást és erősíti a szellemi képességet. Semmi sincs, ami annyira finomítaná, és emelkedetté tenné a jellemet, ami erőt adna minden képességnek, mint az agy állandó az irányú igénybevétele, hogy fölfogja, megértse a fontos, súlyos igazságokat. {4T 545.3}   

Az emberi értelem eltörpül, elgyöngül. amikor csupán közönséges dolgokkal foglalkozik, sosem emelkedik az idő és érzék színvonala fölé, hogy megértse a nem látott dolgok titkait. Az értelem fokozatosan azon dolgok színvonalára áll be, melyekkel állandóan foglalkozik. Az értelem leszűkíti képességeit, és elveszti erejét, ha nem használják újabb és újabb ismeretek elsajátítására, ha nem feszítik meg erejét, hogy fölfogja az isteni hatalom természetben és a Szentírásban rejlő kinyilatkoztatásait. {4T 546.1}   

De a tények és elméletek ismerete, bármilyen fontos is lehet ez magában véve csekély érték, hacsak gyakorlati térre nem visszük. Akik javarészt könyvekből tettek szert ismeretekre, azokat veszély fenyegeti, hogy nem veszik eszükbe, hogy ami a tapasztalati tudást illeti, zöldfülű kezdők csupán. Ez különösen érvényes a kórházban dolgozókra. Ezen intézménynek gondolkodó s jó képességű emberekre van szüksége. Az orvosok, a felügyelők, a főápolónő es a kisegítők legyenek művelt es tapasztalt emberek. Némelyek mégsem veszik eszükbe, hogy mire van szükség ilyen intézménynél, s évről-évre csak kínlódnak, anélkül, hogy jelentősebben javulnának, Mintha kővé váltak volna; minden egymást követő nap az előző nap megismétlése csupán. {4T 546.2}   

Az ilyen gépies munkások értelme és szíve leromlott, vérszegény. Kínálkoznak nekik lehetőségek; ha szorgalmas tanulók lennének, akkor a legmagasztosabb értékű művelődésre tehetnének szert; mégsem becsülik meg előjogaikat. Senki se üljön babérjain, senki se legyen megelégedve jelen műveltségével. Hanem naponta tegyenek szert olyan minősítésre, hogy fontos állásokat is be tudjanak tölteni. {4T 546.3}   

Nagyon fontos, hogy akit a betegek és kisegítők lelki ápolására választa¬nak, jó belátású, elvtől el nem tántorodó legyen, kinek kifogástalan az erkölcsi hatása, s aki tudja, hogyan kell bánni az emberekkel. Legyen bölcs és művelt, szeretetében is, valamint szellemi téren. Lehet, hogy eleinte nem mindenben teljesen hatékony, de komoly gondolkodással és képességei gyakorlásával minősítse magát e fontos munkára. Legnagyobb bölcsességre s gyöngédségre van szükség, hogy ilyen helyzetben jól szolgáljon, mégis legyen tántoríthatatlanul becsületes, hiszen az előítélet, álszent vakbuzgóság, de a tévedés minden elképzelhető Alakjával is szembe kell szállnia. {4T 546.4}   

Ne töltsük be e helyet ingerlékeny és harcias szellemű emberrel. Vigyázzunk, nehogy nyerseséggel vagy türelmetlenséggel visszataszítóvá tegyük Krisztus vallását. Isten szolgái szelíden, gyöngéden és szeretettel törekedjenek helyesen képviselni szent hitünket. Bár sose rejtsük el a keresztet, de hirdessük a Megváltó páratlan szeretetét is. Jézus lelkülete itassa át a munkást, akkor a lelki kincseket olyan szavakkal tudja hirdetni, hogy a szavai megtalálják az utat a hallgató szívébe. Krisztus vallása, követőinek életében láthatóvá válva, tízszer akkora hatást fog elérni, mint a leggyönyörűbb igehirdetés. {4T 547.1}   

Értelmes, istenfélő munkások rengeteg jót végezhetnek el, hogy jó útra térítsék a kórházban kezelt gyöngélkedőket, akik nem csak testileg, hanem szellemileg és erkölcsileg is betegek. Sokak nevelése, szokásai, de egész élete is elhibázott. így képtelenek néhány nap alatt olyan alapvető változásra, hogy elsajátítsák a helyes szokásokat. Időt kell adni nekik, hogy megfontolják a dolgot és megtanulják a helyes utat. Ha a kórház alkalmazottai mind helyesen képviselik az egészségügy megújulása és szent hitünk igazságait, olyan hatást elérek el, mely átalakítja a betegek gondolkodását. A helytelen szokásokkal ellentétes, Isten igazságával egyező szokásoknak meggyőző ereje van. {4T 547.2}   

Az ember nem az, ami lehetne, s amit Isten akart, hogy legyen. Sátán emberiség fölötti erős hatalma alantas szinten tartja őket; ez mégsem elkerülhetetlen, máskülönben Énok nem válhatott volna oly emelkedetté s nemessé, hogy Istennel járjon. Az ember élete folyamán nem szükségszerű, hogy megtorpanjon a szellemi és lelki növekedésben. Mégis sokak gondolatai annyira magukkal és önző érdekeikkel lekötöttek, hogy nem hagy helyet a magasabb s nemesebb gondolatoknak. S a szellemi képesség, és lelki eredmények mértéke is túl alacsony. Sokan minél felelősebb állást foglalnak el, annál elégedettebbek magukkal azt képzelve, hogy a magas tisztség kitűnő jellemet kölcsönöz. Kevesen értik meg, hogy folyamatos munka vár rájuk kifejleszteni magukban a türelmet, együttérzést. szeretetet, lelkiismeretességet, hűséget olyan jellemvonásokat, melyek elengedhetetlenek a felelős tisztségek betöltőinél. A kórház alkalmazottja viseltessék szent tisztelettel mások jogai iránt, ami nem más, mint az Isten törvénye elveinek való engedelmesség. {4T 547.3}   

A kórházban némelyek szomorú módon szűkében vannak az összes ott levők boldogságához elengedhetetlen tulajdonságoknak. Az orvosok és kisegítők gondosan őrizkedjenek a hidegségtől, a kimért, zárkózott, barátságtalan viselkedéstől, mert az elidegenítene a betegek szeretetét és bizalmát. Az ápolásra jöttek közül sokan kifinomult, értelmes, érző, kifogástalan viselkedésű és gyors fölfogású emberek. Ezek rögtön észreveszik e hibákat, és megjegyzéseket tesznek. Az ember nem szeretheti Istent mindenek fölött, és embertársát, mint magát, ha hideg, mint a jéghegy. Nemcsak Istent lopják meg a neki járó szeretettől, hanem felebarátaikat is. A szeretet mennyei növény, s ápolásra és táplálásra van szüksége. A szeretetteljes szív, őszinte, nyájas szava boldog családi kört teremt, s fölemelőn hat környezetére. {4T 548.1}   

Az előjogaikat és lehetőségeiket legjobban kihasználók a bibliai értelemben vett tehetséges és művelt emberek. Nem csupán tanultak, hanem gondolkodásban, modorban, viselkedésben is kiműveltek lesznek. Az ilyenek kifinomultak, gyöngédek, szánakozók, szeretetteljesek. Közölték velem, hogy a menny Istene ezt várja a battle creeki intézménytől. Érveljenek, gondolkozzanak, gondosan megfigyelve az ok és okozat összefüggését. Mikor ezt teszik, sokkal meggondoltabbak és figyelmesebbek lesznek a szavaikkal és tetteikkel, hogy teljesen megfeleljenek acélnak, amelyre Isten teremtette őket. {4T 548.2}   

Sose feledjük, hogy nem csupán tanulók, de tanítók is vagyunk, most képesítve magunkat és másokat a viselkedés magasztosabb síkjára az eljövendő életben. Az ember hasznosságának mértéke Isten akaratának ismeretében és teljesítésében rejlik. Módunkban áll annyira följavítani értelmünket és viselkedésünket, hogy Isten nem szégyell magáénak vallani minket. A kórházban magas mértéket kell elérnünk. Ha vannak sorainkban művelt, magas szellemi képességű és erkölcsi erejű emberek, azokat elő kell szólítanunk, hogy ők töltsék be a helyeket k6rházunkban. {4T 549.1}   

Az orvosnak semmilyen szempontból se legyenek gyönge oldalai. A hasznosság széles tere tárul ki előttük, s ha nem válnak képzetté hivatásukban, csakis magukat hibáztathatják. Legyenek mindig szorgalmas tanulók; majd szorgalommal s a részletek pontos teljesítésével váljanak gondnokokká Senkinek se kelljen utánuk járni, hogy melléfogások nélkül dolgoznak-e. {4T 549.2}   

A felelős helyeket betöltők neveljék, s fegyelmezzék úgy magukat, hogy körülöttük mindenki meglássa, mivé lehet az ember, s mit érhet el, mikor a bölcsesség és hatalom Istenével áll kapcsolatban. S miért is ne válna az így előjogokhoz jutott ember szellemileg kitűnővé? A világiak megvetően bizonygatják, hogy a jelen igazságban hívők valamire való állás vagy tekintély híján levő, gyönge szellemi képességű, félművelt emberek. Tudjuk, hogy ez nem igaz, mégis van-e oka alapja ennek a bizonygatásnak? Sokan az alázat jelének tekintik a tudatlanságot és műveletlenséget. Az ilyenek rosszul értelmezik azt, hogy miből áll a valódi alázat és a keresztény szelídség. {4T 549.3}