× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS INTÉSEK

1879 november harmadikán némely dolgokat elém tárt az Úr a köztünk levő intézmények felöl, s azok kötelességeit, és az azokat fenyegető veszélyeket illetően, akik vezető állásokat töltenek be bennük. Láttam, hogy e férfiakat Isten azzal a céllal nevelte, hogy az Úr eszközeiként rendkívüli föladatot végezzenek el, hogy az ő Lelke vezesse, irányítsa és uralja őket. E testvéreink feleljenek meg Isten követelményeinek, és sose gondolják, hogy a maguk tulajdonai lennének, s úgy használhatják föl képességeiket, amint a maguk számára legelőnyösebbnek tartják, Hacsak nem lesznek örökös tanulók Krisztus iskolájában, akkor, bar az a szándékuk, „Hogy igazak legyenek, és helyesen cselekedjenek, mégis bizonyosan tévedni fognak.” Az egyedüli biztonságuk, ha alázatosan járnak Istennel. {4T 537.3}   

Minden ösvényt veszedelmek vesznek körül, s aki végül hódítóként ér célba, az valóban a diadal énekét zengheti majd Isten városában. Némelyiküknek erőteljes jellemvonásaik vannak, melyeket állandóan el kell nyomniuk. Ha az Isten Lelkének ellenőrzése alatt tartják e vonásokat, akkor áldás lesznek; de ha nem, átoknak fognak bizonyulni. Ha akik most a népszerűség hullámtaraján utaznak, nem szédülnek meg, ez a kegyelem csodája lesz. Ha a maguk bölcsességére támaszkodnak, mint előttük is sokan ilyen helyzetben tették és teszik, bölcsességük balgaságnak fog bizonyulni. De amíg önzetlenül Isten munkájának adják át magukat a legkevésbé sem tántorodva el az elvtől, addig az Úr örökkévaló karjával öleli át őket, addig hatalmas segítség lesz számukra. „Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek.” {4T 538.1}   

Veszélyes kor ez mindenki számára, akinek tehetségei értékesek lehetnek Isten munkájában; mert a Sátán szakadatlanul ostromolja őket kísértéseivel, örökkön meg iparkodik tölteni őket büszkeséggel és nagyravágyással; s mikor Isten használni akarja valamelyiküket, gyakran már önállóskodó és önhitt lett; úgy érzi, meg tud állni a maga lábán. Ez lesz a ti veszélyetek is, testvéreim, ha nem élitek mindenkor a hit és ima életét. Módokban áll az örökkévaló dolgok mély és állandó érzetével rendelkezni, s azzal a szeretettel, melyet földi életében Krisztus tanúsított az emberek iránt. A mennyei való közeli, szoros kapcsolat megadja a helyes hangot hűségeteknek, és sikeretek alapja is lesz. Függőségetek érzete imára fog serkenteni, kötelességérzetetek pedig erőfeszítésre. Ima s igyekezet igyekezet s ima, ez lesz életetek kötelessége. Úgy imádkozzatok, mintha az összes eredmény és dicséret Istent illetné. Más részt úgy fáradozzatok, mintha a kötelesség teljesen a tietek lenne. Ha erőre van szükségetek, elnyerhetitek. Csupán higgyetek Istenben, fogjátok öt szaván, cselekedjetek hitből fakadón, s akkor az áldás meg fog érkezni. {4T 538.2}   

Ezen a területen lángész, észszerűség, ékesszólás nem segít. Az alázatos, bizakodó, töredelmes szívűeket Isten elfogadja, imáját meghallgatja; s mikor Isten segít, minden akadály félregördül az útból. Hány kiemelkedő képességű, kitűnő képzettségű bukott már el, mikor felelős polera helyezték, míg a gyöngébb szellemi képességű, kevésbé kedvező környezet közepette, csodálatosan eredményes lett. Az a titka ennek, hogy az előbbiek magukban bíztak, az utóbbiak azzal fogtak össze, azzal egyesültek, akinek csodálatos a tanácsa, és hatalmas a karja, hogy meg is valósítsa, amit szándékozott. {4T 539.1}   

Mivel mindig sürgeti őket a munkájuk, ezért némelyeknek nehéz időt szakítani az elmélyedésre, imára; holott ezt semmiképp sem szabad elmulasztatjuk. A menny áldása, melyet mindennapos könyörgéssel nyerünk, olyan lesz számukra, mint az élet kenyere a lélek számára, s oda fog hatni, hogy növekedjenek az erkölcsi és lelki erőben, akár a folyóvíz mellé ültetett fa, melynek levele örökké zöld marad, s gyümölcse kellő időben megterem. {4T 539.2}   

Némelyek súlyos hibát követtek el. Mikor elhanyagolták, hogy részt vegyenek Isten nyilvános tiszteletén. Az istentisztelet előjoga oly áldásos lehet számukra, mint mások számára, s olyan elengedhetetlen is. Lehet, hogy nem részesülhetnek olyan gyakran e kiváltságokban, mint mások. Az orvosokat szombaton is gyakran betegagyhoz szólítják, s olykor kénytelenek kimerítő munkanappá tenni a szombatot. Az ilyen fáradozást a szenvedés enyhítését. Megváltónk könyörület-cselekedetnek nyilvánította, s nem tartotta szombatrontásnak. De akik rendszeresen írásnak vagy fáradozásnak szentelik szombatjaikat, nem különböztetve meg különösebben a szombatot, azok ártanak lelküknek, s követésre nem méltó példával járnak mások előtt, mely nem hoz megtiszteltetést Istenre. {4T 539.3}   

Némelyek nem ismerték annak fontosságát, nemcsak, hogy részt vegyenek a vallásos összejöveteleken, hanem hogy Krisztusért és az igazságért is bizonyságot tegyenek. Ha testvéreink nem nyernek lelki erőt abból, hogy hűségesen teljesítsenek minden keresztény kötelességet, így húzódva közelebbi és szentebb kapcsolatra Megváltójukkal, azoknak elgyöngül az erkölcsi ereje, s kétségkívül hanyatlani fognak lelkiekben, ha meg nem változtatják útjukat e ponton. {4T 539.4}   

Az intézményeink élére helyezettek fontos és felelős helyet töltenek be. Nem könnyen lehetne fölmenteni őket kötelességük alól, mégse képzeljék, hogy nélkülözhetetlenek. Isten meglenne nélkülük – ők nem lennének meg Isten nélkül. Törekedjenek egyetértésben munkálkodni. Ha becsületesen betöltik helyüket, akkor védelmezniük kell a gondjaikra bízott intézmény anyagi helyzetét. Mégis legyenek a legvégsőkig elővigyázatosak, nehogy csupán a maguk területét tekintsék fontosnak, nehogy a maguk osztályáért fáradozzanak a többi ugyanolyan fontos ágazat rovására. {4T 540.1}   

Testvéreim, az a veszély fenyeget, hogy súlyos hibákat követtek el üzleti ügyeitekben. Isten figyelmeztet, legyetek elővigyázatosak, nehogy egymás lehengerlésének szellemébe merüljetek. Óvakodjatok, nehogy az őscsaló fogásaihoz folyamodjatok, mert ez nem állja ki Isten napján a vizsgát. Éleselméjűségre és pontos számvetésre van szükség, hiszen mindenféle emberrel foglalkoznotok kell; s meg kell 6vnotok az intézményeink érdekeit. máskülönben tízezrek folynak becstelen emberek zsebébe. Mégse váljanak e vonások uralkodó hatalommá. Kellő felügyelet alatt ezek is elengedhetetlen elemei a jellemnek; s ha Isten félelmét tartjátok magatok előtt, s az ő szeretetét ápoljátok szívetekben, akkor biztonságban lesztek. {4T 540.2}   

Sokkal jobb másnak engedni át némely előnyt, melyet módotok lenne megszerezni, mint kapzsi lelkületet ápolni, s ezzel a természetünk törvényévé léptetni azt elő. A kicsinyes csalás nem méltó a keresztényhez. Minket az igazság hatalmas bárdja különített el a világtól. Mi magunk nem mindig vesszük észre jellemünk helytelen vonásait, bár mások előtt nagyon nyilvánvalók lehetnek. De az idő és körülmények próbára fognak tenni bennünket. Napvilágra hozzák a jellem aranyát, vagy a hitványabb fémet fedik föl. Egyikünket sem ismer és olvas minden ember, míg át nem esünk Isten tűzpróbáján. Minden alantas gondolat, minden helytelen cselekedet hibát tár föl Jellemünkben. E ; durva vonásoknak véső és kalapács alá kell kerülniük Isten műhelyében, s Isten kegyelmének kell gyalulni és csiszolni bennünket, mielőtt alkalmasak lennénk egy helyre a dicső templomban. {4T 540.3}   

Isten értékesebbé tudja tenni ezeket a testvéreket a színaranynál, még Ofír aranyékénél is, ha átengedik magukat átalakító kezébe. Tökéljék el, hogy a legnemesebben fognak fölhasználni minden képességet, minden lehetőséget. Isten igéje legyen tanulmányuk tárgya, az legyen vezetőjük, mikor döntenek, hogy mi a legmagasztosabb, a legkiválóbb. Az egyetlen hiba nélküli jellemet, a tökéletes példaképet, melyet az örömhír állít eléjük, ezt kellene kutatniuk a legmélyebb érdeklődéssel. Azt a leckét kell elengedhetetlenül megtanulni nekik, hogy egyedül a jóság tesz igazán naggyá. Szabadítson meg minket Isten a világi bölcsességűek okoskodásaitól. Ezek egyedüli reménye, ha balgává válnak, hogy aztán igazán bölccsé lehessenek. {4T 541.1}   

Krisztus legerőtlenebb követője is végtelen hatalommal lépett szövetségre. Sokszor Isten alig tud kezdeni valamit tanult emberekkel, mert nem tartják szükségesnek a minden bölcsesség forrására támaszkodni; ezért, miután kipróbálta, félre is teszi őket a kevésbé tehetségesek kedvéért, akik megtanultak őrá támaszkodni, akik lelkét jóság, igazság és tántoríthatatlan hűség erősített meg, és semmihez sem süllyednek le, ami foltot ejtene lelkiismeretükön. {4T 541.2}   

Fivéreim, ha élő hit által Istennel kapcsoljátok össze lelketeket, az Úr nagy emberré alakit titeket. Ha viszont a magatok erejére és bölcsességére támaszkodtok, csődöt fogtok mondani. Nem Isten tetszése szerinti, hogy oly kevéssé érdekel titeket a vallásos szolgálat. Tekintélyes emberek vagytok, ezért szélesebb körökre hattok ki, mint a kevésbé föltűnő állást betöltők. Mindenkor keressétek elsősorban az Isten országát és az ő igazságosságát, igaz tetteit. Legyetek tevékeny, készséges munkások a gyülekezetben, ápoljátok lelki képességeiteket, s őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, Az Úr követelésekkel áll elétek e téren, melyeket nem vehettek félvállról. Vagy növekedtek a kegyelemben, vagy eltörpültök és megnyomorodtok a lelkiekben. Nem csupán előjogotok, – kötelességetek is bizonyságtételt hordozni a Krisz-tusért, amikor, s ahol csak tudjátok; s ezekben gyakorolva értelmeteket, a szent dolgok szeretetét is művelni fogjátok. {4T 541.3}   

Az a veszély fenyeget minket, hogy egyszerűen embereknek tartjuk a Krisztus szolgáit, nem ismerve el, hogy ők a Krisztus képviselői. Félre kell tennünk mindennemű személyes szempontot; meg kell hallgatnunk Istennek követelni át közölt szavát. Krisztus mindig küldi az üzeneteket azoknak, akik hallgatnak rá. Üdvözítőnknek a Gecsemánéban elszenvedett gyötrelmeinek éjjelén az alvó tanítványok nem hallották Jézus hangját. Csak halvány fogalamuk volt az angyal jelenlétéről, ámde elvesztették a jelenet hatását és dicsőségét, mert erőt vett rajtuk az álom, s elmulasztották meglátni a bizonyítékot, mely megerősítette volna lelküket az előttük álló megrázó eseményekre így pontosan, akiknek a legégetőbb a szükségük az isteni tanításra, gyakran elmulasztják elnyerni azt, mert nem lépnek kapcsolatba a mennyel. Sátán mindig erőlködik, hogy lekösse s uralja a gondolkodást, s egyikünk sincs biztonságban, csak, ha szakadatlan kapcsolatot tartunk fönn Istennel. Folyamatos ellátásra van szükségünk a mennyből, s ha azt akarjuk, hogy Isten hatalma megtartson, fönntartás nélkül engedelmeskednünk kell a menny összes követelményének. {4T 542.1}   

A gyümölcstermés előfeltétele, hogy megmaradtok az élő szőlőtökében. „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. En vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég. {4T 542.2}   

Összes jó szándéktok és magas célkitűzésetek sem képesít helytállnotok a kísértés próbáján. Legyetek az ima emberei. Esedezésetek ne legyen erőtlen, alkalmi, rendszertelen, hanem komoly, kitartó és állandó, Nem kell egyedül lennetek, vagy térdre borulnotok, hogy imádkozzatok; hanem munkátok közben is Istenhez emelhetitek lelketeket, meg ragadhatjátok erejét, akkor magas és szent célkitűzéssel rendelkeztek, nemesen becsületesek, akik semmi ürügyön sem tántorodnak el az igazságtól, helyestől, igazságostól. {4T 542.3}   

Sürgető gondokkal, terhekkel s kötelességekkel vagytok tele, de minél erősebb rajtatok a nyomás, minél nehezebb a teher, melyet viselnetek kell, annál nagyobb a szükségetek az isteni segítségre. Jézus akar segítőtök lenni. Szüntelenül rászorultok az élet világosságára, hogy beragyogja ösvényeteket, akkor isteni sugarai másokra is rátükröződnek. Isten műve tökéletes egész, mivel összes része is tökéletes. Lelkiismeretesen ügyelve arra, amit a világ jelentéktelennek nevez, ez alkotja az élet szépségét és sikerét. A szeretet apró tettei, a nyájasság néhány szava, a lemondás apró cselekedete;' a kis lehetőségek bölcs fölhasználása, a kicsiny tehetségek szorgalmas kihasználása teszik Isten szemében a nagy embert. Ha hűen eleget tesztek e kicsiny dolgoknak, ha e kegyességek megvannak bennetek, sőt, bővölködnek is, ezek minden jócselekedetre alkalmassá tesznek titeket {4T 543.1}   

Nem elég bőkezűen adakoznunk javainkból az Isten ügyére. Hiszen ő összes erőnk, képességeink fönntartás nélküli odaszentelésére szólít. Az lenne életetek legsúlyosabb tévedése, ha visszatartanátok magatokat Istentől. Azt képzelhetitek, hogy igen nehéz a helyzetetekben szoros kapcsolatot tartani fönn Istennel, ám munkátok tízszer olyan nehéz lesz, ha elmulasztjátok a szoros kapcsolatot. Sátán kísértésekkel veszi körül ösvényeteket, azért csakis Krisztus által tudjátok kivívni a győzelmet. Ugyanaz a célratörő akarat, mely sikert ér el a szellemi foglalkozásoknál, elengedhetetlen a keresztény ösvényen is. Legyetek a Krisztus képviselői. A keresztény jel1em tökéletesítésére kifejtett erőfeszítésetek és szívósságotok legyen annyival nagyobb, mint bármi más pályán, amint az örökkévalóság is sokkal fontosabb, mint az ideiglenes dolgok. {4T 543.2}   

Ha valaha sikert fogtok elérni a keresztény életben, előbb el kell tökélnetek, hogy Isten szíve szerintiek lesztek. Az Úr azt akarja, hogy úgy vessétek latba tekintélyeteket a gyülekezetben és a világban, hogy emeljétek a kereszténység színvonalat. Az igaz keresztény jellemét jellemezze a szándék szilárdsága, a töretlen eltökéltség, melyet sem a föld, sem a pokol el nem tud téríteni, meg nem képes törni. Aki nem vak a földi megtiszteltetés vonzereje előtt, aki szívére veszi a fenyegetéseket, aki nem tántoríthatatlan a csábítások iránt, azt – magát is meglepve – le fogják győzni a Sátán cselvetései. {4T 543.3}   

Isten teljes és tökéletes odaszentelődésre szólít, s ami ennél kevesebb, azt nem fogadja el. Minél nehezebb a helyzeted, annál nagyobb szükséged van Jézusra. Isten szeretete és félelme tartotta meg tisztán és feddhetetlenül Józsefet a király udvarában. Nagy vagyont kapott, magas tisztséget, hiszen a király után ő volt az első. S ez a fölemelkedése olyan hirtelen történt, amilyen magasra került. Lehetetlen magas csúcson állni anélkül, hogy veszély ne környékezne. A vihar békén hagyja a völgy szerény virágját, de birokra kel a hegytető termetes fajával. Sok ember van, akit Isten csodás sikerrel használhatott volna, amíg nyomor fogta le őket; hasznossá tudta volna tenni őket itt, s dicsőséggel koronázhatta volna meg őket az eljövendő életben. De a jólét tönkretette, a mélységbe hurcolta le őket, mert elfelejtettek szerények lenni, feledték, hogy Isten az erejük, így önállóvá, független né, önhitté váltak. {4T 544.1}   

József elviselte a jellem vizsgáját a bajok közti s jellemének aranyát a jólét sem homályosította el. Olyan szent tisztelettel viseltetett Isten akarata iránt, mikor a királyi szék mellett állt, mint a börtön zárkajában. József mindenüvé magával vitte vallását, ez volt tántoríthatatlan hűsége titka. Mint tekintélyes embereknek, nektek is rendelkeznetek kell az igaz istenfélelem mindent átható erejével. Isten félelmében mondom nektek, ösvényeteket veszélyek veszik körül, melyeket nem láttok, nem észleltek. Rejtőzzetek el Jézusban. Nem vagytok biztonságban, csak ha Krisztus kezét fogjatok. Őrizkedjetek mindentől, ami elbizakodottság, s ápoljátok azt a lelkületet, mely inkább szenved, mintsem bűnt kövessen el. Semmi győzelem, amit kivívhattok, nem lesz olyan értékes, mint amelyet magatok fölött arattok. {4T 544.2}