× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A PÉLDÁZATOK TANULSÁGAI

Tudtomra adták, hogy nem egészen értjük a talentumok példázatát. A tanítványok azért kapták e fontos tanítást, hogy az utolsó időkben élő keresztények okuljanak belőle. E talentumok nem csupán a szónoklás és Isten szava magyarázatának képességét jelképezik. Vonatkoznak a világi javakra is, melyet népére bízott. Akik az öt és két talentumot kapták, kereskedtek s megkettőzték, amit rájuk bíztak. Isten elvárja, hogy a jómódúak adják ki pénzüket kamatra Istenért – fektessék a műbe, hogy terjessze az igazságot. Ha az igazság befogadója életerős, akkor segít a vagyonával, hogy másokhoz is eljuttassák az igét. Így erőfeszítései, tekintélye és javai segítségével mások is elfogadják az igazságot, majd ők is munkálkodni kezdenek Istenért. Láttam, hogy Isten népe közül néhányan úgy tesznek, mint aki elásta pénzét. Nem adják oda javaikat, hogy Isten művében jót tegyenek. Sokan mondják, hogy az az övék, joguk van azt tenni vele, amit tetszik, és nem mentenek lelkeket az Úr pénzével tett okos igyekezetükkel. Az angyalok pontosan feljegyzik tetteiket, s mikor ítélet hangzik el Isten háza felett, mindenki ítéletét neve mellé jegyzik; és angyalokat bíznak meg, hogy az öldöklés idején ne kíméljék, hanem vágják le a hűtlen szolgákat. Amit rájuk bíztak, elveszik tőlük. Földi kincsük akkor el lesz söpörve, és mindent elveszítenek. A koronákat, melyeket viselhettek volna, ha hűségesek, azok fejére helyezik, akiket a hű szolgák megmentettek, mert ezek folyvást Istenért használták javaikat. Mindenkiért, akinek megmentését elősegítették, csillagot kapnak dicső koronájukra, és növelik örök jutalmukat. {1T 197.1}   

Azt is láttam, hogy tanulságot kell levonnunk a hűtlen intéző példázatából is. „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak az örök hajlékokba.” Ha a földön Isten dicsőségére fordítjuk javainkat, kincseket gyűjtünk a mennyben, és amikor földi vagyonuk elfogyott, a hű intézőnek Jézus és az angyalok lesznek barátai, hogy befogadják őt az örök hajlékba. {1T 198.1}   

„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az.” Aki világ tulajdonával hű – ami a kicsi – ha körültekintőn felhasználja, amit Isten kölcsön adott neki, hű lesz hitvallásához is. „Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” Aki visszatartja Istentől, amit kölcsön kapott, minden tekintetben hűtlen lesz Isten dolgaihoz. „Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná rátok az igazi kincset?” Ha hűtleneknek bizonyulunk abban, amit itt Isten kölcsönzött nekünk, nem adja nekünk a halhatatlan örökséget. „Ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek?” Jézus üdvösséget vásárolt nekünk. Az üdvösség a miénk, de azért helyez minket ide próbaidőre, hogy lássa, méltónak bizonyulunk-e az örök életre? Isten azzal tesz próbára, hogy világi javakat bíz ránk. Ha hűségesen és nagylelkűn továbbadjuk ügyének támogatására, amit kölcsön adott nekünk, akkor ránk bízhatja a halhatatlan örökséget. „Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” „Aki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.” {1T 198.2}   

Isten helyteleníti a hanyagságot, mellyel népe közül sokan világi ügyeiket intézik. Mintha teljesen szem elől veszítenék, hogy a kezükben levő vagyon Istené, és számot kell adniuk intézőségükről. Néhányan kuszáltan hagyják világi ügyeiket. Sátán ezt szemmel tartja, és megragadja a kínálkozó alkalmat hogy sok vagyont kivegyen a szombattartók kezéből. A javak a gonosz oldalára kerülnek. Néhány öreg nem rendezi világi ügyeit. Váratlanul megbetegszenek és meghalnak. Gyermekeik öröklik a vagyont, akiket hidegen hagy az igazság. Ezzel Sátán a maga kedvére intézte az ügyet. „Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná rátok az igazi kincset?” {1T 199.1}   

Elém tárták az ijesztő tényt, hogy Sátánnak és angyalainak több a beleszólása Isten hitvalló népe javaiba, mint az Úrnak. Az utolsó idők intézői értelmetlenek. Eltűrik, hogy Sátán ellenőrizze üzleti ügyeiket, és a maga oldalára terelje át azt, ami Isten ügye, és aminek ott kellene maradnia. Isten megjegyzi ezt, hűtlen intézők. Számadásra fog vonni titeket. Láttam, hogy Isten Intézői hű és okos igazgatással rendben tarthatják világi ügyeiket. Különösen az idősek, betegesek és gyermektelenek előjoga olyan helyen tartani javaikat, ahol ha hirtelen elszólítanák őket, Isten ügyére használható fel. De azt is láttam hogy Sátán és angyalai ujjongnak e területen elért sikerükön. Akiknek az üdvösség megfontolt örököseinek kellene lenniük, csaknem önként hagyják kisiklani kezükből, és az ellenség soraiba jutni Uruk pénzét. Ezzel Sátán országát erősítik, és ők mintha könnyen vennék ezt. {1T 199.2}   

***** {1T 200}