× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

UTASÍTÁSOK HULL VÉN SZÁMÁRA

Az általános értekezlet bizottsága itt fejezi ki a bizonyságtétel nyilvánosságra hozásának jóváhagyását. Különösen javasoljuk a Hull vénhez címzett, és a neki a keltezés idején átadott levelek kiadását. Külön felhívjuk olvasóink figyelmét a 407. oldal kijelentésére. Azt a megállapítást olvashatjuk ott, hogy olyan vakként kellett Hull vént vezetni, mint aki másra támaszkodik szeme világáért. Az 1863. májusában Battle Creeken tartott általános értekezleten elismerte a megállapítások igaz voltát, de azóta tiltakozott ellenük. A bizottság most azt állítja, hogy a testvér útja a rövid 4 hónap alatt – elhagyta a népünk előtt becses vallásos hit összes pontját – kézzel foghatóan bizonyítja a fenti kijelentés helytállását, tehát a testvérnek követnie kellene testvérei tanácsát. (Az általános értekezlet bizottsága) {1T 426}   

1862. november 5-én Az Úr elém tárta Hull testvér állapotát. A testvérnek riasztó az állapota. Megszentelődésének és létfontosságú istenfélelmének hiánya Sátán sugallatainak prédájává tették. Az Úr erős karja helyett a maga erejére támaszkodott, s az Úr részben visszavonta tőle hatalmas karját. {1T 426.1}   

Tudtomra adták, hogy Hull testvér esetének egyik legijesztőbb vonása, hogy mit sem tud veszedelmes állapotáról. Nem tud a fenyegető veszélyről, hanem tökéletes biztonságban s nyugalomban él. Közben Sátán és angyalai diadalt ülnek hódításuk felett. Pontosan addig, míg Hull testvér szembeszállt, gondolatai felajzottak voltak; kétféle lelkület ütközött benne. Most beszüntette a harcot, a küzdelem véget ért. Gondolatai megnyugodtak, Sátán békében hagyja őt. Igen veszélyes helyzetben mutatták meg nekem! Esete csaknem reménytelen, mert nem törekszik ellenállni Sátánnak, sem kiszabadítani magát rémes csapdájából {1T 426.2}   

Világosan Hull testvér elé tártuk a dolgokat. Véleménye szerint túlságosan kordában tartjuk őt, nem hagyjuk természete szerint élni. Míg az igazság teljes ereje hatott rá, viszonylag biztonságban volt, de ha megtörjük az igazság gondolataink feletti erejét és hatalmát, nincs többé korlát, a bűnös hajlamok ragadják magukhoz a gyeplőt, s akkor nincs megállás. Hull vén belefáradt a küzdelembe. Egy ideje szabadon szeretett volna cselekedni, ezért testvérei intései sértették őt. Olyannak mutatták meg nekem, mint aki ijesztő szakadék szélén áll, készen, hogy levesse magát. Ha leugrik, végzetes lesz. Sorsa ezzel örökre eldől. Most az örökkévalóság számára cselekszik és dönt. Isten munkája nem függ Hull testvértől. Ha elhagyja Immánuel fejedelem véráztatta zászlóját hordozók sorait, és csatlakozik a fekete lobogós tömeghez, ez vesztesége, s örök pusztulása lesz. {1T 427.1}   

Láttam, hogy ha valaki akar, bőven találhat okot Isten szava igazságában és ihletettségében való kételkedésre. Isten senkit sem kényszerít a hitre. A bizonyítékokra támaszkodhatnak, melyeket az Úr jónak látott nyújtani. Vagy kételkedhetnek, és elveszhetnek. Élet-halál kérdése ez számodra, Hull testvér. Láttam, hogy máris gonosz angyalok fellege vesz körül, s te nagyon jól érzed magadat közöttük. Sátán könnyebb útról beszélt neked, mint szüntelen harcban állni az ellentétes lelkületekkel. De ha azt az utat választod, rá fogsz jönni, hogy végül súlyos és félelmetes árat kell fizetned. {1T 427.2}   

Láttam, hogy erősnek tartod magadat, azt gondolod, hogy kétségbevonhatatlan érvekkel rendelkezel, ezért nem támaszkodsz az Úr erejére. Gyakran Sátán területére rohanva álltál szembe elleneddel. Nem vártál, míg megtanulod, hogy az igazság vagy Isten ügye megbeszélést követelt, hanem csatába bocsátkoztál ellenfeleiddel, mikor egy kis előrelátással rájöttél volna, hogy ez nem szolgál az igazság előnyére, sem Isten ügyének hasznára. Értékes időt töltöttél el ezzel. {1T 428.1}   

Sátán tanúja volt a súlyos csapásnak, amelyet Hull testvér mért a spiritizmusra Battle Creekben. A spiritiszták beleláttak ütőkártyáiba, és bizonyosak voltak, hogy eltökélt erőfeszítésük nem lenne hiábavaló annak legyőzésére, aki oly igen megsebezte ügyüket. A spiritisztákkal folyó vitában nemcsak emberrel és érveivel, hanem Sátánnal és angyalaival kell szembeszállni. A velük vívott csatába sosem szabad egyetlen embert küldenünk. Ha Isten ügye igazán megköveteli, hogy szembeszálljunk a spiritiszta médium által képviselt Sátánnal és seregével, ha elég forog a kockán, ami megköveteli a vitát, akkor többen menjenek együtt, imával és hittel, hogy visszaverhessék a sötétség seregeit, és erős angyalok óvják a szószólót. {1T 428.2}   

Hull testvér, láttalak a megbűvölés megnyugtató hatása alatt, mely végzetesnek bizonyul, ha nem törik meg a varázs, Sátánnal beszéltél és érveltél, tiltott területen tartózkodtál, és olyan dolgokkal foglalkoztattad elmédet, amelyek túl hatalmasak számodra. Mivel megtűrted magadban a kételkedést és hitetlenséget, gonosz angyalokat vonzottál magad köré, Isten tiszta, szent angyalait pedig elűzted. Ha kitartóan ellenálltál volna Sátán sugallatainak, és eltökélt igyekezettel kértél volna Istentől erőt, összetörtél volna minden béklyót, visszaverted volna lelked ellenségét, közelebb kerültél volna Istenhez, és nevében diadalmaskodtál volna. Láttam, elbizakodottság volt elmenned a spiritisztákhoz, mikor magad is zavartan a kétkedés felhőjében bolyongtál. Fegyverzet nélkül bocsátkoztál csatába Sátánnal és seregeivel, súlyos sebet kaptál, és nem is tudsz róla. Nagyon félek, hogy Sínai mennydörgései és villámai sem mozdítanának meg. Sátán puha páholyában ülsz, nem látod ijesztő állapotodat, s menekülni sem igyekszel. Ha fel nem riadsz, és ki nem szakítod magad az ördög csapdájából, el kell veszned. Fivéreink és nővéreink megmentenének, de láttam, hogy nem tudnak. Feladat vár rád: kétségbeesett erőfeszítést kell tenned, vagy elveszel. Láttam, hogy akik a spiritizmus elbűvölő hatása alá kerülnek, még csak nem is tudják. Megbűvöltek és delejes álomba ringattak, s te nem tudod, ezért a legkevésbé sem törekedsz a világosságra jönni. {1T 428.3}   

Láttam, hogy elérkeztünk a rostáláshoz. Sátán teljes erejével igyekszik a lelkeket kicsavarni Krisztus kezéből, s arra vezetni őket, hogy lábbal tapossák az Isten Fiát. Az angyal lassan és hangsúlyozottan ismételte e szavakat: „Gondolhatjátok mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tapossa Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, mely őt megszentelte, a kegyelem Lelkét pedig megveti?” Most alakítjuk ki jellemünket. Isten angyalai lemérik erkölcsi értékünket. Isten vizsgálja és igazolja népét. Ezt mondta az angyal: „Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se kéményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.” Istennek nem tetsző, ha népe közül bárki, noha ismeri kegyelmének erejét, kételyeiről beszél, így Sátán eszközévé teszi magát, hogy másoknak közvetítsék sugallatait. A hitetlenség s gonoszság elvetett magját nem lehet könnyen kiirtani, Sátán táplálja azt óráról-órára, így megnövekedik, megerősödik. A jó mag ápolásra, öntözésre és gyöngéd gondoskodásra szorul, mert mindenféle mérgező hatás veszi körül, akadályozza növekedését, igyekszik elpusztítani. {1T 429.1}   

Sátán erőfeszítései ma hatalmasabbak, mint bármikor azelőtt, mert tudja, hogy kevés az ideje a félrevezetésre. Hull testvér, láttam, hogy súlyosan megsebezted magadat. amikor feltártad gyöngeségedet, és elmondtad kétségeidet Sátán ügynökeinek. Lágy szavakkal és ékes beszéddel lépre csaltak, és a legmeggondolatlanabban kitetted magadat Sátán támadásainak. Hogyan is tehetted, hogy így ártottál magadnak, és gyalázatot hoztál Isten szavára? Vakmerőn Sátán csataterére rohantál, s nem csoda, hogy értelmed oly buta és érzéketlen. Sátán, ügynökein át, már megmérgezte a levegőt, melyet beszívsz. Angyalai már tudatták földi eszközeivel, miként bánjanak veled. Pedig azok egyike vagy, akiket Isten elhívott, hogy az élők és holtak között állj, őrállóként, akit Sion falára állított, hogy elkiáltsa népének az éjszaka óráját. Súlyos felelősség nehezedik rád. Ha elbuksz, nem egyedül buksz el, mert Sátán ügynökének fogad, hogy lelkeket vezess a halálba. {1T 430.1}   

Láttam, hogy Isten angyalai szánakozva néznek rád. Eltávoztak mellőled, és szomorúan elfordultak, míg Sátán és angyalai nevetve ujjongtak feletted. Ha magad csatáztál volna kételyeiddel, ha kimondásukkal és rajtuk időzéssel nem bátorítottad volna az ördögöt, hogy kísértsen, nem vonzottad volna magad köré a bukott angyalok ekkora seregét. De te kiteregetted a benned élő sötétséget, szándékosan időztél azon. Minél többet beszélsz róla, és időzöl rajta, sötétséged még sötétebb lesz. Elzárod magadtól a menny világosságának minden sugarát, és széles szakadék támad közötted és azok között, akik segíteni tudnának rajtad. Ha folytatod a megkezdett utat, szomorúság és bánat vár rád. Isten keze úgy fog megállítani, ahogyan nem lesz kedvedre. Haragja nem fog aludni. Most azonban még hív téged, most rögtön felhív, térj vissza halogatás nélkül, s ő kegyesen megbocsát és kigyógyít minden hitetlenségedből. Isten különleges népet vezet ki. Meg fogja tisztítani, finomítani őket, és elkészíti az elváltozásra. Isten választott kincseitől minden érzéki dolgot el fog választani, míg olyanok nem lesznek, mint a hétszeresen megtisztított arany. {1T 430.2}   

Láttam, hogy kegyetlen helyzet ez A. és B. testvér számára, Sátán szándékait szolgálniuk azzal, hogy eltűrik, hogy pontosan úgy vezesse a hitetlenség kerékvágásán értelmüket, amint neki tetszik. Legnagyobb bűnük sötét kétkedésűk kimondása volt, ez éjféli hitetlenségé, s más értelmek ugyanabba a sötét alagútba vonása. {1T 431.1}   

Isten meg fogja rostálni népét, mint a gabonát rostálják, míg az összes polyva el nem különül a tiszta magtól. Példaképül Krisztusra kell tekintenünk, őt követnünk, az alázatos mintát. Nem vagytok kibékülve a fegyelemmel, melyre szükségetek van, és nem gyakoroljátok a lemondást, amit Krisztus elvár az üdvösség igazi örököseitől. A lélekmentés munkáját végzők Krisztus munkatársai. Urunknak önzetlen jótettek és szüntelen önfeláldozás volt az élete. Akikért oly nagy áldozatot hozott, hogy mennyei kegyelmének részesei lehessenek, azoknak áldozatot kell hozniuk, s meg kell tagadniuk magukat, hogy segíthessenek az embereket az igazság ismeretére vezetni. Félre kell tenniük az önérdeket. Önző kívánságok és kényelem ne álljon most Isten lélekmentő munkájának útjába. Isten szolgái Krisztus helyett tevékenykednek, ők Krisztus követei. Ne törekedjenek könnyebbségre, kényelemre, élvezetekre, kívánságokra s jólétükre. Szenvedniük kell Krisztusért, keresztre kell feszíttetniük ővele, s örvendezni, hogy a szó összes értelmében részt vehetnek Krisztus szenvedéseiben. {1T 431.2}   

Láttam, hogy komoly feladat vár azokra a lelkészekre, akik igével és tanítással szolgálnak. Súlyos felelősség nehezedik rájuk. Igyekezetük közben többen nem férkőznek elég közel az emberekhez. Tevékenységük túl általános és gyakran túl szórványos. Azokra összpontosítsák figyelmüket, akikért fáradoznak. Igehirdetésük csak kötelességük első lépése. Éljék, amit hirdetnek. Álljanak mindig résen, nehogy gyalázatot hozzanak Isten ügyére. Példájukkal szemléltessék Krisztus életét. 1 Korinthus 3:9: „Isten munkatársai vagyunk.” 2Korintus 6:l: „Mint együttmunkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” A lelkész munkája nem ér véget, mikor lejön a szószékről. Nem szabad ezzel levetnie terhét, s olvasással, írással foglalni el magát, csak ha elkerülhetetlen. Nyilvános előadását kövesse az egyénekért végzett munka. Fáradozzék személyesen az emberekért, valahányszor lehetőség kínálkozik. Beszélgessen a családi tűzhely mellett, kérlelje, unszolja az embereket Krisztus helyett, hogy béküljenek meg Istennel. Földi munkánk rövidesen véget ér, s „mindegyik fáradozásához mérten veszi el jutalmát.” {1T 432.1}   

Az Úr megmutatta nekem a szentek jutalmát, a halhatatlan örökséget. Majd azt is, hogy mit viselt el Isten népe az igazságért. S hogy nem tartják majd túl magasnak az árat. Nem tartják majd méltónak a jelen szenvedések összehasonlítását a dicsőséggel, mely majd megnyilvánul bennük. Isten az utolsó időben megpróbálja népét. Utolsó próbájuk hamarosan eljön, azután elnyerik az örökélet jutalmát. {1T 432.2}   

Hull testvér, gyalázkodást szenvedtél az igazságért. Hatott rád az igazság s az örök élet hatalma. Isten Lelke tanúságot tett neked, hogy ő vezetett és fogadott el magáénak. Láttam, hogy ha újra magadra öltöd fegyverzetedet, és őrhelyedre állsz, ha nem adsz utat az ördögnek, s férfiasan megvívod az Úr csatáit, akkor győzni is fogsz, és hamarosan lefekteted fegyveredet, hogy a hódítók koronáját viseld. Ó, hát nem elég gazdag az örökség? Isten Fia nem drága áron, kínnal és vérrel szerezte meg? Az Úr nevében felhívlak, ébredj fel. Tépd ki magad a szörnyű ámításból, melybe Sátán befogott. Ragadd meg az örök életet. Állj ellen az ördögnek. Gonosz angyalok vesznek körül, susognak füledbe, hazug álmokkal látogatnak meg, s te hallgatod őket, s tetszik, amit hallasz. Ó, Krisztus szerelméért, lelkedért, szakadj el e rémes befolyástól, mielőtt egészen el nem szomorítod magadtól Isten Lelkét. {1T 432.3}   

***** {1T 433}   

1863. június 6.-án, szombaton, az Úr elém tárt néhány ügyet Isten művéről, és az igazság terjesztéséről. A lelkészeknek és gyülekezeti tagoknak túl kicsiny a hitük, túl kicsiny az odaadásuk és a valódi istenfélelmük. A tagok lelkészüket követik, így igen nagy hatással van rájuk. Hull testvér! Isten azt akarja, hogy húzódj közelebb hozzá, ahol megragadhatod erejét, s élő bittel igényelheted üdvösségét; ahol erős férfi leszel. Ha a szószéken és azon kívül imádságos, istenfélő ember lennél, hatalmas jó hatás kísérné igehirdetésedet. Nem vizsgálod meg közelről szívedet. Sok könyvet áttanulmányoztál, hogy előadásaid alaposak, szakszerűek és megnyerők legyenek, de elhanyagoltad a legfőbb és legszükségesebb tanulmányt, a magad tanulmányozását. Az önismeret, az elmélkedés és ima másodlagos nálad. Igehirdetői sikered szíved megőrzésétől függ. Több erőt fogsz nyerni, ha naponta órányi időt elmélyedéssel, hibáid és romlottságaid feletti gyásszal, s azzal töltenéd el, hogy könyörögsz Isten megbocsátó szeretetéért, a bűnbocsánat bizonyosságáért, mintha számos órát és napot töltenél a legrátermettebb szerzők tanulmányozásával, s mintha megtanulnád a hitünk ellen emelt összes kifogást, és a mellette szóló legerősebb bizonyítékokat. {1T 433.1}   

Igehirdetőink azért érnek el oly keveset, mert nem járnak Istennel. A legtöbbjüktől egész napi utazásra van. Minél jobban őrködtök szívetek felett, annál éberebbek és elővigyázatosabbak lesztek, nehogy szavaitokkal, vagy tetteitekkel gyalázatot hozzatok az igazságra, alkalmat adjatok a rágalom nyelvének, hogy nyomotokban és az igazság nyomában járjon, és lelkek vesztét okozza az önvizsgálat, szívetek tanulmányozása vagy a mindennél fontosabb istenfélelem elhanyagolása miatt. Krisztus szolgájának szent magaviselete legyen a léha, hiú hitvallók megrovása. A komoly, mennyei beszédedből sugárzó igazság és szentség fénynyalábjai meggyőzik az embereket, és az igazsághoz vezetik őket. A körülötted élők kénytelenek lesznek elismerni, hogy Isten valóban veled jár. A Krisztus hitvalló lelkészei körében élő hanyagság és lazaság siralmasan csökkenti áldásos hatásukat. Sok a hitvalló, de kevés az imádkozó ember. Ha lelkészeink többet imádkoznának titkon, ha megvalósítanák családjukban, amit hirdetnek, ha tekintéllyel és komolyan igazgatnák családjukat, világosságuk valóban ragyogna a körülöttük élőkre. {1T 434.1}   

Hull testvér, megmutatták nekem, hogy ha Istennek szentelnéd magadat, ha közösségben élnél vele, ügyelnél hibáidra, mély alázattal gyászolnál és sírnál miattuk az Úr előtt, ha rá támaszkodnál erőért, akkor a legeredményesebb ügyben vennél részt, melyben valaha is részt vettél, mert az élő forrásból innál, és másoknak is inni adhatnál abból, ami téged ujjá élesztett és megerősített. {1T 434.2}   

Drága testvérem, ha keresztény jellemed meg nem változik, nem leszel alkalmas még az örök életre. Mert serény ellenünk, Sátán, lábad elé teszi csapdáit, és mert nem élsz Isten közelében, bele fogsz bukni hálójába. Nyugtalan vagy, s kényelmetlenül érzed magad. Igazi elemed a tanulás, de néha helytelenül választasz tárgyat. Könyveket olvasol, mikor szívedet kellene vizsgálnod. Mikor hit által közelebb kellene húzódnod Krisztushoz, a könyveket bújod. Láttam, hogy összes kutatásod hiába lesz, ha nem vizsgálod hűségesen magadat. Nem ismered magad, és gondolataid keveset időznek Istenen. Magabiztos vagy, s annak tudata nélkül járod utadat, hogy ha Krisztus eredményes szolgája akarsz lenni, énednek meg kell halnia. Ha nem a szószéken állsz, hiányzik belőled a józanság és a komolyság, s ez ellensúlyozza szószéken végzett munkádat. {1T 434.3}   

Amióta látomásban az Ur első ízben feltárta esetedet, hiányt látok benned. Gondolataid nem emelkedettek. Ott állsz a szószéken, és szakértelemmel fejtegeted a legszentebb, legfenségesebb, felemelőbb igazságokat, de mikor a legünnepélyesebb tárgyakról szólsz, gyakran tréfákat kavarsz közé, hogy megmosolyogtasd a hallgatóságot, ami sokszor megsemmisíti fejtegetésed erejét. Könnyedén kezeled a legkomolyabb igazságokat, de nem élsz azok szerint – azért hiányzik a menny jóváhagyása. Sokan, akiknek fülét megörvendeztetted, szólni fognak a választékos magyarázatról, a tehetséges igehirdetőről, de nem vésődik mélyebben beléjük az igazságnak való engedelmesség szükségessége, mint mielőtt meghallgatták volna. Továbbra is úgy tapossák Isten törvényét, mint addig. A lelkész tetszett nekik, nem az igazság, amiről beszélt. Oly távol élsz Istentől, hogy ereje nem vési az emberekbe az igazságot. Otthon kellene vallásosan élned, akkor az felemelné családodat, felemelné feleségedet. Mikor otthon vagy, leveted a zablát, és gyerekesen viselkedsz. Nem nehezedik rád az igazság súlya és a munka terhe. Nem válogatod meg szavadat, s példamutató sem vagy. {1T 435.1}   

Egyedüli biztonságod, ha önvizsgálatot tartasz, gyöngeségeidet és hibáidat figyeled. Ne szűnj meg őrködni magad felett. Mikor otthon vagy, jobban vigyázz magadra. Ügyelj magadra, ha távol vagy hazulról. Elhanyagolod legkézenfekvőbb kötelességeidet, leveted fegyverzeteidet, és átadod magad a meggondolatlanság lelkületének, ami elűzi az angyalokat tőled is, meg családodtól is. Ne hanyagold el szíved vizsgálását. Ne pazarold családodra összes szeretetedet. Őrizd meg szereteted legjavát, hogy Jézusnak szenteld, aki vérével váltott meg. Ha otthon vagy, szüntelen készülj Mestered ügyére, mikor majd távol leszel hazulról. Így, mindig viselni fogod fegyverzetedet. Lelked leghőbb vágya Isten dicsőítése lesz, hogy végezd akaratát a földön. Akkor édes bizodalmad lesz az Úrban. Nem leszel nyugtalan, hanem állandó tárgyad lesz az elmélkedésre, odaadásra és megszentelésre. Felhívták figyelmemet 1Korintus 9:27-re: „Megsanyargatom testemet, és szolgává teszem; hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam valami módon méltatlanná ne legyek.” Meg kell vizsgálnod magadat – ez a kötelesség vár rád. Ne hízelegjen neked oktalan testvéreid dicsérete. Ha megdicsérik igehirdetésed, ne szálljon fejedbe a dicsőség. Ha Isten áldása jár munkáddal, gyümölcseid láthatóvá válnak. Igehirdetésed nem csak tetszetős lesz, hanem be is gyűjti a lelkeket. {1T 435.2}   

Hull testvér, őrizd magadat minden oldalon. Láttam, hogy bármi, ami megosztja szeretetedet, vagy eleszi szíved legfőbb odaadását Istentől, vagy megakadályoz, hogy határtalanul bízzál, és teljesen Istenre hagyatkozzál, az felveszi a bálvány jellegét, megtestesíti azt. Felhívták figyelmemet az első nagy parancsra: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Nem engedélyezi, hogy elvonjuk szeretetünket Istentől. Semminek sem szabad megosztania iránta való legmélyebb szeretetünket vagy gyönyörűségünket. Mindent alá kell vetned annak – akaratodat, kívánságaidat, terveidet, óhajaidat és örömeidet. Meg kell tanulnod, hogy Uradat, Istenedet dicsőítsd szívedben, szavaddal, minden tetteddel. Így Jézus tud majd tanítani, segíteni neked, amint a hajó jobb oldalán veted ki a hálót, hogy tele hallal húzzad ki a partra. De ha Krisztus segítsége nélkül veted ki hálódat, hetekig, hónapokig, évekig fáradozhatsz anélkül, hogy igyekezetednek sok eredményét látnád. {1T 436.1}   

Láttam fenyegető kísértésedet, hogy azt gondolod, testvéreid gúzsba akarnak kötni, visszatartani. Holott csak azt szeretnék, hogy Isten szava utasításainak megfelelően élj. Isten is erre akar vezetni, és az angyalok a legmélyebb féltő aggodalommal ügyelnek rád. Hangolnád össze életedet Isten igéjével, hogy megáldhasson és erősíthessen, máskülönben elhullsz az úton, és míg másoknak hirdeted az igét, magad méltatlanná ne válj. Pedig győzhetnél és elnyerhetnéd az örök életet. Kifelé vonod most magad ugyan Sátán csapdájából, de ő más csapdákat állít fel neked. Ha buzgón keresed Istent, segíteni fog és megerősít. Azonban meg kell vizsgálnod magadat. Vegyél szemügyre minden indítékot. Ne az legyen célod, hogy ragyogó szónoklatokat tarts, hogy megcsodáltasd Hull Mózest. Krisztust csodáltasd meg. Egyszerűsítsd le az igazságot hallgatóidnak, hogy a gyöngébbek is felfoghassák. Tedd beszédeidet félreérthetetlenné, élessé és komollyá. Vezesd el az embereket a döntésig. Éreztesd velük az igazság erejét. Ha bárki egyetlen hízelgő szót szól hozzád, élesen utasítsd vissza. Mondd meg nekik, hogy Sátán már jó ideje gyötör ezzel, és nem szabad segíteniük őt az áskálódásában. {1T 437.1}   

Ha nővéreink között vagy, légy tartózkodó. Nem baj, ha azt hiszik, hogy udvariatlan vagy. Ha férjes vagy hajadon testvérnő bizalmaskodik, utasítsd vissza. Légy rövid és határozott, hogy mindig tudják, hogy nem tűröd meg az ilyen gyöngeségeket. Ha fiatalok előtt állsz, mindenkor légy komoly és ünnepélyes. Láttam, hogy ha Loughborough testvérrel Istent teszitek erőtökké, eredményes munkát végezhettek el szegény népéért, mert ketten egész sereg lehettek. Barátkozzatok össze, imádkozzatok együtt és külön-külön, legyetek őszinték egymáshoz. Hull testvér bízzon meg Loughborough testvér ítélőképességében, hallgasson tanácsára és javaslataira. {1T 437.2}