× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

SÁTÁN HATALMA

A bukott ember Sátán jogos foglya. Krisztus küldetése volt kiszabadítani őt erős ellenfelének hatalmából. Az ember természettől fogva hajlamos követni Sátán sugallatait és csak akkor tud sikeresen ellenállni a rettenetes ellenfélnek, ha Krisztus, a hatalmas hódító lakik benne, irányítja kívánságait, és erőt ad neki. Egyedül Isten szabhat határt Sátán hatalmának. Sátán bejárja a világot, mindenütt ott van. Pillanatra sem lankad, mert fél, hogy elmulasztja a lelkek pusztítására kínálkozó alkalmat. Isten népének fontos ezt megértenie, hogy elmenekülhessenek csapdáiból. Sátán elkészíti ámításait, hogy Isten népe ellen vezetett utolsó hadjáratában ne ismerjék fel, hogy ő támad. 2Korintus 11:14. „Nem is csoda, hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.” Míg némely félrevezetett azt hangoztatja, hogy Sátán nem létezik, foglyul ejti őket, és nagymértékben rajtuk keresztül ügyködik. Sátán jobban tudja, mint Isten népe, hogy minden erejük Krisztusban rejlik, s nagy lehet Sátán fölött a hatalmuk. Az igazság leggyöngébb hívője, mikor alázatosan segítséget kér a hatalmas hódítótól, szilárdan Krisztusra támaszkodva sikeresen visszaveri Sátánt és összes seregét. Az ördög túl ravasz, hogy nyíltan, feltűnően közelítsen kísértéseivel, mert a keresztény szunnyadó erői felélednének, és az erős és hatalmas szabadítóra támaszkodna. Ezért észrevétlenül közelít, álcával ügyködik, a magukat hívőnek valló hitetlenség fiain át. {1T 341.1}   

Sátán hatalma végső határáig elmegy, hogy nyugtalanítsa, kísértse és félrevezesse Isten népét. Aki Urunk elé mert állni, meg merte kísérteni őt, s kötekedni merészelt vele, akinek hatalmában állt felvinni őt a templom tetejére és a magas hegyre, az gyakorolni fogja hatalmát ezen a nemzedéken – csodákat téve is, mely nemzedék messze mögötte áll Urunk bölcsességének, s mely csaknem teljen sötétben él Sátán ravaszsága és ereje felől. Csodálatos módon fog hatni azok testére, akik természettől hajlamosak azt tenni, amit mond. Sátán ujjong, ha a képzelet szülöttének tartják. Nagyon megfelel céljainak, ha könnyen veszik, ha gyerekes ábráknak vagy állatnak tartják. Oly alacsonyrendűnek képzelik, hogy az emberek értelme teljesen készületlen ravaszul lefektetett terveire; és csaknem mindig sikerrel jár. Ha megértenék ravaszságát és hatalmát, sokan készen állnának sikeresen ellene állni. {1T 341.2}   

Mindenki értse meg, hogy Sátán valamikor fennkölt angyal volt. Lázadása kizárta a mennyből, de nem pusztította el hatalmát, s nem alacsonyította állattá. Bukása óta a menny kormányzata ellen fordította hatalmát. Egyre agyafúrtabb lett, s megtanulta a legsikeresebb módokat az emberek gyermekeinek kísértésére. {1T 342.1}   

Sátán meséket költ, és azokkal ámít. A mennyben kezdett el harcolni Isten kormánya ellen, és bukása óta kiterjesztette Isten törvénye elleni lázadását. Rávette a keresztények tömegeit, hogy lábbal tapossák a negyedik parancsolatot, amely az élő Istenre emlékeztet. Megdöntötte a tízparancsolat eredeti szombatját, és munkanapot állított helyébe. {1T 342.2}   

Az Édenben Évának mondott eredeti hazugság – nem fogtok meghalni – volt az első igehirdetés a lélek halhatatlanságáról. Ez a beszéde sikerrel járt, s borzalmas következményei lettek. Rávette az embereket, hogy igaznak fogadják el e beszédet, s azóta lelkészek hirdetik, énekelik és imádkozzák ezt. {1T 342.3}   

Nincs ördög, próbaidő lesz Krisztus eljövetele után – ezek rohamosan elterjedt ámítássá válnak. A Szentírás világosan kijelenti, hogy az Úr jövetelére mindenki sorsa örökre eldől. Jelenések 22:11–12. „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is.” {1T 342.4}   

Sátán kihasználja a köztudatba gyökerezett kitalálásokat. Korszerű spiritizmussal áll e szegény, elbolondított halandók elé, mely nem helyez korlátokat a testies gondolkodásúak köré, és ha a gyakorlatba átültetik, szétdúlja családjaikat, irigységet, gyűlöletet kelt, és szabad folyást enged a leglealjasítóbb hajlamoknak. A világ még alig tud valamit a spiritizmus megrontó hatásáról. Felemelték a függönyt, és sokat megmutattak nekem félelmetes munkájából. Láttam némelyeket, akik érintkezésbe kerültek a spiritizmussal, de azóta elvetették, akik megborzadnak arra gondolva, hogy mily közel kerültek a teljes romláshoz. Elvesztették maguk fölött az uralmat, és Sátán azt tehette velük, amitől undorodnak. Noha nekik is csak halvány fogalmuk van a spiritizmusról. Sátántól ihletett lelkészek ékesszólón felöltöztethetik ezt a fertelmes szörnyet, elrejthetik rútságát, és szépségessé tehetik sokak szemében. A spiritizmus oly közvetlenül származik Sátán őfelségétől, hogy magáénak követeli azok ellenőrzését, akiknek valami köze van a spiritizmushoz, mivel tiltott területre merészkedtek, és eljátszották Teremtőjük védelmét. {1T 343.1}   

Némely szegény lélek, akiket megbűvölt a spiritizmus tanítóinak ékesszólása, és akik behódoltak hatásának, később rájöttek szörnyű jellegére, elvetnék, menekülnének tőle, de nem tudnak, Sátán hatalmában tartja, és nem hajlandó szabadon bocsátani őket. Tudja, hogy míg ellenőrzése alatt állnak, elvitathatatlanul az övéi. De ha egyszer kiszabadítják magukat hatalmából, soha rá nem veszi őket, hogy higgyenek a spiritizmusban, és ennyire közvetlen ellenőrzése alá helyezzék magukat. Az egyetlen mód, amellyel az ily szegény lelkek legyőzhetik Sátánt, ha felismerik a különbséget a tiszta bibliai igazság, és a kitalálások között. Mikor elismerik az igazság követelményeit, oda állnak, ahol segíteni lehet rajtuk. Kérlelniük kell a mélyen vallásos életet élőket, akik hisznek Isten ígéreteiben, hogy könyörögjenek értük a hatalmas szabadítóhoz. Küzdelmük késhegyig menő lesz. Sátán utánpótlást küld az ezeket ellenőrző gonosz angyaloknak, de ha Isten szentjei mély alázattal böjtölnek és imádkoznak, könyörgésük diadalmaskodni fog. Jézus szent angyalokat fog megbízni, hogy álljanak ellene Sátánnak, és ők visszaverik az ördögöt, megtörik e nyomorultakon gyakorolt hatalmát. Márk 9:29. „Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel.” {1T 343.2}   

A népes egyházak papjai nem tudnak sikeresen szembeszállni a spiritizmussal. Semmijük sincs, amivel megóvhatnák nyájukat a mérgező hatástól. A spiritizmus szomorú következményei jórészének felelőssége korunk lelkészein nyugszik, mert lábbal tapossák az igazságot, és jobban kedvelik a kitalálásokat. A beszédet, melyet Sátán Évának mondott a lélek halhatatlanságáról – nem haltok meg – a szószékről ismétlik el, és az emberek tiszta bibliai igazságként fogadják. Ez a spiritizmus alapja. Isten igéje sehol sem tanítja, hogy az ember lelke halhatatlan. Csakis Isten halhatatlan. 1Timóteus 6:16. „Aki egyedül halhatatlan, s megközelíthetetlen világosságban lakik, akit senki nem látott és nem is láthat, tisztelet neki, és örök hatalom! Ámen.” {1T 344.1}   

Isten helyesen megértett és alkalmazott szava az egyetlen védőfal a spiritizmus ellen. Az örökké égő pokol, amit a szószékről hirdetnek, az emberek szeme elé tartva, Isten jóságos jellemének rágalmazása; a legszörnyűbb zsarnoknak festik le őt. Ez az elterjedt tanítás ezreket tett az egyetemes üdvözülés, hitetlenség és az istentagadás híveivé. Isten szava világos. Az igazság egyenes láncolata, horgonynak bizonyul azoknak, akik készek befogadni, még ha fel is kell áldozniuk kedvenc meséiket. Ezekben a veszedelmes időkben megóvja őket e rémséges csalódástól. Sátán arra vezeti az egyházak lelkészeit, hogy szívósan ragaszkodjanak az elterjedt tévedésekhez, amint a zsidókat rávette, hogy áldozásaikhoz ragaszkodjanak, Krisztust viszont feszítsék meg. A világosságnak és igazságnak ez az elvetése fogollyá, Sátán ámításainak játékszereivé teszi az embereket. Minél nagyobb világosságot vetnek el, annál nagyobb lesz a rájuk szakadó csalás és sötétség hatalma. {1T 344.2}   

Az Úr közölte, hogy Isten igaz népe a föld sója és a világ világossága. Isten szüntelen előretörést vár el tőlük az igazság ismeretében és a szentség útján. Mikor megértik Sátán behatolását, Jézus erejével ellene fognak állni. Sátán segítségül fogja hívni angyalseregeit, hogy akár egyetlen ember haladását is gátolja, s ha lehet, kicsavarja őt Krisztus kezéből. {1T 345.1}   

Láttam a gonosz angyalokat versengeni az emberekért, és Isten angyalait, amint ellenük állnak. A küzdelem elkeseredett volt. Gonosz angyalok rontották a levegőt mérgező hatásukkal, és nyüzsögtek a lelkek körül, hogy elbutítsák értelmüket. A szent angyalok aggódva őrködtek, s várták, hogy visszaverjék Sátán seregét. De nem a jó angyalok feladata, hogy akaratuk ellenére ellenőrizzék az emberek gondolatait. Ha behódolnak az ellenségnek, és nem feszítik meg erejüket, hogy ellene álljanak, Isten angyalai alig tehetnek többet, mint hogy megállítsák Sátán seregét, amíg e veszedelemben forgók nagyobb világosságban nem részesülnek, hogy felrázza őket, és a mennyhez forduljanak segítségért. Jézus nem bíz meg szent angyalokat azok kimentésével, akik nem igyekeznek segíteni magukon. {1T 345.2}   

Ha Sátán látja, hogy az a veszély fenyegeti, hogy valamely ember kisiklik kezéből, akkor a legvégsőkig megfeszíti erejét, hogy megtartsa magának az illetőt, és mikor valaki rádöbben veszedelmére, és nyomorultan, buzgón Jézushoz fordul segítségért, Sátán megijed, hogy elveszíti őt, és tartalék erőt hív angyalai közül, hogy körülvéve a szegény lelket, a sötétség falát alkossák körülötte, hogy a menny világossága ne jusson el hozzá. De ha a veszélyben forgó kitart, és tehetetlenségében Krisztus vérének érdemeire támaszkodik, Megváltónk hallja a hit buzgó imáját, és erejükkel kitűnő angyaltartalékot küld megmentésére. Sátán képtelen elviselni, ha hatalmas ellenfeléhez könyörögnek, mert retteg Krisztus ereje és fensége előtt. A buzgó ima hallatára Sátán egész serege reszket. Több és több gonosz angyalsereget hív, hogy elérje célját. Amikor korlátlan hatalmú angyalok érkeznek a menny fegyverzetével az elaléló szorongatott segítségére, Sátán és serege visszavonul, mert tudja, hogy elvesztette a csatát. Sátán önkéntes alattvalói hűségesek, tevékenyek, s egyetlen célra tömörültek. S bár gyűlölik egymást, és harcolnak egy mással, mégis minden alkalmat kihasználnak közös céljuk eléréséért. A menny és föld hatalmas parancsnoka azonban határt szab Sátán hatalmának. {1T 345.3}   

Tapasztalatom egyedülálló. Évekig szenvedtem értelmem különös próbáitól. Isten népének állapota, és kapcsolatom Isten munkájával gyakran kimondhatatlan szomorúság és csüggedés terhét vetették rám. Évekig úgy tekintettem a sírra, mint édes nyugvóhelyre. Legutóbbi látomásom alatt megkérdeztem kísérő angyalomat, miért hagyják, hogy az értelem ilyen kuszaságától szenvedjek, és hogy olyan gyakran kerüljek Sátán csatamezőjére? Könyörögtem, hogy ha ily közeli kapcsolatban kell állnom az igazság ügyével, mentsenek ki e könyörtelen próbákból. Isten angyalai hatalmasak és erősek, és kértem, hogy védjenek meg. {1T 346.1}   

Ekkor megmutatták nekem életünk korábbi szakaszait. Láttam, hogy Sátán sokféleképpen igyekezett elpusztítani hasznavehetőségünket; hogy gyakran tervezte eltávolításunkat Isten munkájából; más-más utakon tört be, más-más eszközöket használ céljai elérésére; de a szent angyalok szolgálatai miatt vereséget szenvedett. Láttam, hogy mikor helységről helységre utaztunk, gyakran utunkba küldte gonosz angyalait, hogy baleseteket okozzanak és elpusztítsák életünket, de szent angyalokat küldtek a földre megmentésünkre. Néhány baleset veszedelembe sodorta férjemet, de engem is, és csodálatosan menekültünk meg. Láttam, hogy Sátán támadásainak különleges célpontjai voltunk, mivel mélyen szívünkön viseltük, és mert összeköttetésben álltunk Isten munkájával. Mikor láttam a nagy gondoskodását, mellyel Isten minden pillanatban körülveszi azokat, akik szeretik és félik őt, bizalom és odaadás ébredt szívemben Isten iránt, s megróva éreztem magam hitetlenségem miatt. {1T 346.2}   

***** {1T 347}