× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

AZ OHIÓI ÜGY

Ohiói látogatásunk (1858 tavaszán) óta H. mindent elkövetett, hogy ellenünk hangolja a testvéreket. Mikor azt gondolta, hogy hathat valakire, meg is tette. Helytelen gondolatokat sugalló híreket terjesztett. Mikor 1858. tavaszán Ohióba látogattunk, H. testvért és családját érintő üzenetet kaptam, melyet közöltem is vele. Csak kevesen tudták, hogy üzenetet adtam neki. Ő azonban fellázadt ellene – akár mások, akik megrovásban részesültek – s arra az álláspontra helyezkedett, hogy többen családja ellen bujtottak engem, holott a látomás azokra a hibákra mutatott, melyeket tíz éve ismételten láttam. Azt mondta, hogy hisz a látomásokban, de a neki szóló bizonyságtételt mások hatása alatt írtam. {1T 234.2}   

Micsoda gondolatmenet! Az Úr különleges munkát végeztet az egyik elismert ajándékon át, de tűri, hogy az üzenet megváltozzon, mielőtt ahhoz érne, akit javítani akar! Vagy mi hasznuk a látomásoknak, ha az emberek ilyen megvilágításban látják? Ha átszűrik őket szitáikon, és megengedhetőnek tartják elvetni a részeket, amelyekkel nem értenek egyet. H. tudja, hogy az Ohióban nyert látomás minden szava helytálló. Mikor már nem tudta tovább eltitkolni az üzenetet a gyülekezet előtt, (mert elkerülhetetlenné vált a múlt őszön, s fel is olvasták az …-i értekezleten) elismerte, hogy minden szava igaz. Most viszont vakon hadakozik ellene, holott tudja, hogy igaz. {1T 235.1}   

Helytelenül kormányozza családját, és az elmúlt tíz év során megrovásban részesült érte. Isten helytelenítőn nézett rá, mert nem fegyelmezte gyermekeit, akik romlottak, becstelenségük szállóige, s romboló hatást gyakorolnak. Valahányszor megemlítették nekem őket, mindig Élit juttatták eszembe. Elém tárták istentelen fiainak gonoszságát, s a büntetéseket, amelyeket Isten küldött rájuk. Láttam, hogy a H. család hitetleneket háborított fel, s gyalázatot hozott a jelen igazság ügyére. 1858. tavaszán sokan visszautasították az Ohionak, különösen …-nek szóló üzenetet. Túlságosan elevenükre tapintott, és akiket nem teljesen itatott át az igazság lelkülete, azok fellázadtak ellene. {1T 235.2}   

Az Ohio államban tevékenykedő lelkészek helytelenül használták tekintélyüket. Célzásokat és burkolt gyanúsításokat hintettek White testvér és testvérnő, valamint a battle creeki mű vezetői ellen, és az sokak, különösen a hiszékenyek és hibakeresők szívében termékeny talajra hullott. Sátán tudja, hogyan vezesse támadását. Mesterkedik az értelmeken, irigységet és elégedetlenséget próbál kelteni a mű vezetői ellen. A következőkben kérdésessé teszik az ajándékokat. Így persze elenyésző a tekintélyük, és ezért semmibe veszik a látomásokban nyert utasításokat. {1T 236.1}   

Az Ohioban dolgozó lelkészek kivették részüket az elégedetlenség szításából. H. lesüllyedt. alacsony körben mozog, az elégedetlenség lelkületét árasztja, mohón kap a koholt híreken, csokorba gyűjti őket, s jóformán így szól: „Jelentsétek, mi majd tovább adjuk.” Alattomosan dolgozott, hazug híreket terjesztett ruházkodásunkról, ohiói tevékenységünkről, s szította a gyanút, hogy White testvér kockázatos vállalkozásokba bocsátkozik. A legkevésbé sem volt egy akaraton velünk. Keserű volt irányunkban, csak, mert közöltem vele, amit az Úr tudtomra adott családjáról, laza, lanyha gyermekneveléséről, ami Isten rosszallását váltotta ki. Irigyen, kiengesztelhetetlen gondolatokkal követi szemével, amit mi a jelenvaló igazság ügyében végeztünk. {1T 236.2}   

Arra buzdítja az ohiói testvéreket, hogy bizalmatlanul, gyanakodva tekintsenek a mű battle creek-i vezetőire, ezért készen álltak szembeszegülni a vezetők álláspontjaival. J. testvér hajthatatlan állást foglalt el, semmibe vette a gyülekezet testületét. Bebeszélte magának, hogy a mű szívében gonoszság ütötte fel a fejét, s neki ellene ken állnia. Harcra készen állt, amikor nem volt megvívásra váró csata. Szilárdan megvetette lábát, ellenállni valaminek, ami meg se született. Az ohiói testvérek közül sokan osztoznak véleményében, elleneznek valamit, ami soha létre nem jött. Harcuk balga volt. Készen álltak Babilont kiáltani, míg maguk teljesen zűrzavarba nem keveredtek. {1T 236.3}   

Lelkészek szegültek teljesen szembe Isten ohioi munkájával. Álljanak félre az útból, hogy Isten elérhesse népét. Isten és népe közé lépnek, s kisiklatják Isten terveit. J. testvér törekedjék jóvátenni ohioi rossz hatását. Láttam, hogy vannak Ohioban, akik ha megfelelően tanítanák őket, elfogadnák a helyes álláspontot. Szívesen támogatták, s támogatják a jelenvaló igazság ügyét, de oly csekély az eredmény, hogy kedvüket vesztették. Gyönge a kezük – támogatásra szorul. Láttam. hogy nem szabad kisajtolt adakozással fejlesztenünk Isten ügyét. Isten nem fogadja el az ilyen adományokat. Az adakozást teljesen az emberekre kell bíznunk. Ne csak évente hozzanak ajándékokat ha nem önként adakozzanak hetente és havonta is az Úrnak. Ezt a kötelességet az emberekre bízza, mert az lesz hetente, havonta visszatérő vizsgájuk. Láttam, hogy ez a tizedrendszer ki fog alakulni, s tükrözni fogja a szívek állapotát. Ha az ohiói testvérek elé valódi horderejével tárják ezt az ügyet, s hagyják, hogy ők határozzanak, akkor ésszerűséget és rendet fedeznek majd fel a tized rendszerében. {1T 237.1}   

A lelkészek ne legyenek erőszakosak, ne közelítsenek meg senkit, pénzt csikarni ki tőlük. Ha valaki valamivel kevesebbet ad, mint más véleménye szerint adnia kellene, ne kárhoztassák, ne vessék őt a tengerbe. Legyenek olyan türelmesek s elnézők, mint az angyalok. Jézussal kell együtt dogozniuk. Krisztus és angyalai figyelik a jellemek alakulását, s mérik az erkölcsi értéket. Az Úr sokáig türelmes tévelygő népe iránt. Közelebb és közelebb hozza az igazság lángját, egyik bálványt a másik után dönti le, míg egyedül Isten uralkodik megszentelt népe szívében. Láttam, hogy Isten népének önkéntes áldozatot kell hozni az Úr felé, és teljesen az egyénekre kell bízni annak felelősségét, hogy sokat ad-e, vagy keveset. Pontosan feljegyzik az adományokat. Adjatok Isten népének időt jellemük fejlesztésére. {1T 237.2}   

Isten igehirdetői tegyenek félreérthetetlen bizonyságtételt. Igéjének erős igazságaival hassanak az emberekre. Mikor ohiói testvéreink elé magasztos célt tűzünk, a munkánkat szerető testvérek bőkezűen adnak majd javaikból Isten művének fejlesztésére. Az Úr vizsgálja és próbálja népét. Ha bárki szíve nem húz a munkához, s nem hozza el áldozatát az Úrhoz, az Úr meg fogja látogatni őket. S ha továbbra is ragaszkodnak a pénzsóvársághoz, el fogja különíteni őket népétől. Láttam, hogy mindenkit magába foglaló rendszert kell létrehoznunk. Vannak egészséges, életerős fiatal férfiak és nők, akik nem tartják felelősnek magukat a munkáért, holott el kell majd számolniuk Istennek erejükkel. Önkéntes adományokat kell hozniuk az Úr elé. Ha nem készek erre, Isten elvonja tőlük áldást osztó kezét. {1T 238.1}   

Láttam, hogy Isten különleges segítsége nem jár a mű felvirágozásáért Ohioban végzett munkával. Valami hiányzik. A lelkipásztorok és a gyülekezet tagjai alaposan vizsgálják meg, és lelkiismeretesen kutassák szívüket, hogy megtalálják Isten Lelke súlyos hiányának okát. Égőáldozatuk csaknem megszűnt. Isten szavának igazságai miért is nem melegítik át szívüket? A lelkészek vizsgálják meg magukat és vegyék szemügyre, mit támogatnak tekintélyükkel? J. testvérben olyan független lelkület áll, melyet Isten nem helyesel. Befolyása nem segítette elő Isten népének egységét, sem a mű fejlődését. {1T 238.2}   

Intettek, hogy ne vezessenek azok, akiknek alig néhány évi tapasztalatuk van a jelen igazság ügyében. Az új munkások legyenek szerények Ne foglaljanak el olyan álláspontokat, amelyek összeütköznének azok ítéletével s véleményével, akik tanúi voltak a jelen igazság ügye keletkezésének, s kiknek élete egybeszövődött az üggyel. Isten nem választ tapasztalatlan embereket a munka vezetésére. Nem választja ki azokat, akik nem élték át a szenvedéseket, a próbákat, a szembeszegüléseket és a nélkülözéseket, melyet mások elviseltek, hogy olyan alapokra emeljék a munkát, mint amilyenen most nyugszik. A régebbiekhez képest most könnyű hirdetni a harmadik angyal üzenetét. Akik most csatlakoztak a munkához, hogy hirdessék az igazságot, azoknak mindent a kezébe adnak. A jelen igazság munkásai most nem élhetnek át olyan nyomort, mint előttük elviseltek. Az igazság kerek egésszé fejlődött. Az érveket mind készen kapják. Az újonnan jöttek vigyázzanak, nehogy elbízzák magukat, s elbukjanak. Fontolják meg, mint szólnak azok ellen, akik a mű hajnalán oly sokat elviseltek. {1T 238.3}   

Isten tiszteletben tartja a tapasztalt munkásokat, kik akkor hordozták a mű terhét, mikor az nehéz volt, és kevesen segítettek. Vigyázzatok, nehogy elítéljétek őket, nehogy szóljatok ellenük, mert biztosan ellenetek számítják be, s Isten áldó keze nem lesz veletek. Némely legkevésbé jártas testvérek, akik nem hordoznak felelősséget, akik keveset vagy semmit sem tettek a jelen igazság fejlesztéséért, s akik nem ismerik a helyzetet Battle Creeekben, legelőször találnak hibát az ott folyó munka vezetésében. Akik nem tartanak rendet világi ügyeikben, és nem parancsolják meg házuk népének maguk után, ők ellenzik ezt a rendszert, mely biztosítani fogja a rendet Isten gyülekezetében. Nem bizonyítják rendszeretetüket a világi ügyekben. Tekintélyüknek a legkisebbnek kellene lennie mások előtt. {1T 239.1}